Решение №506-Н0-И0-А1/2016г за експлоатация на: Инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4 към зоосстраница6/6
Дата14.01.2019
Размер0.7 Mb.
#109866
ТипРешение
1   2   3   4   5   6

Приетите годишни количества от 1020,06т. т. от отпадъците с код 200201 и 200108, поради наличие на примеси над 10% и минимални моментно приемани количества, са третирани общо с органичната фракция отделна при сортирането на смесени битови отпадъци до получаване на СОФ (дейност R12).


През 2017г. в линията за биологично третиране са постъпили общо 67 390,290т. отпадъци, което се равнява на 184,6 t/24h при разрешен капацитет 248t/24h.


2. Дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация в линия за биологично третиране на отпадъци към МБТ, не е извършвана през отчетния период.

3.Дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 в шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF)


Отпадък

Код

Оползотворяване на площадката

Съответствие

отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)

02 01 04

0

да

Отпадъци от корк и дървесни кори

03 01 01

0

да

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

03 01 05

0

да

Отпадъци неупоменати другаде

03 01 99

0

да

Отпадъчни кори и дървесина

03 03 01

0

да

Отпадъци, неупоменати другаде

04 01 99

0

да

Отпадъци от необработени текстилни влакна

04 02 21

0

да

Отпадъци от обработени текстилни влакна

04 02 22

18,820

да

Отпадъци от смесени материали (инмпрегниран текстил, еластомер, пластомер)

04 02 09

0

да

Отпадъци, неупоменати другаде

04 02 99

0

да

Отпадъци от пластмаси (отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна)

07 02 13

0

да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла

15 02 03

0

да

Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 04

16 03 04

0

да

Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05

16 03 06

0,469

да

Дървесни материали

17 02 01

0

да

пластмаса

17 02 03

0

да

материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

17 06 04

0

да

Хартия и картон

19 12 01

49,980

да

Пластмаса и каучук

19 12 04

49,940

да

Дървесни материали

19 12 07

49,920

да

Текстилни материали

19 12 08

893,740

да

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци

19 12 12

42274,88

да

Хартия и картон

20 01 01

0

да

Облекла

20 01 10

0

да

Текстилни материали

20 01 11

0

да

Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37

20 01 38

0

да

Пластмаси

20 01 39

0

да

Общо приети

43313,184т.

4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на площадките и отпадъците, посочени в Таблица 11.5.4., обозначени на Приложение №11 от Заявлението.

5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци:

Предадените количества за оползотворяване са представени в Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци:


Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци


Отпадък

Код

Оползотворяване на площадката

Обезвреждане на площадката

Име на външната фирма извършваща оползотворяване / обезвреждане

Съответствие

Хартия и картон

19 12 01

2 113,090

-

Хамбургер Рисайклинг България ЕООД;

Елбимекс ООД; ЕкобулхартЕООД, Бляк Сий Рисайклингда

Черни метали

19 12 02

1019,48

-

Хефти Металс ООД;

да

Цветни метали

19 12 03

89,820
Метарекс ООД; Метал Експрес ООД Хефти Металс ООД

да

Пластмаса и каучук

19 12 04

2077,700

-


Greentech S.A. - Румъния

Унитрейд БГ ЕООД

ПМБ Индъстрис ООД

Елбимекс ООД

Евроимпекс Варна ООД

Мегапорт ЕООД

Трейд Пейпър” ООД

Интерпласт БГ ЕООД

Пи АР Би Рисайклинг Българияда

Стъкло

19 12 05

47,880

-

Елбимекс ООД;

Евроимпекс Варна ООДда

Тетрапак

19 12 12

92,620

-

Екобулхарт ЕООД

да

Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11*

19 12 12

38563,120

-

Екоинвест Асетс АД, площадка с.Езерово;

КР 506-Н0/2015да

Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11*

19 12 12

743,120

-

Пъттранс ООД

да

Стабилизирана органична фракция

19 05 99

137,320

-

Консирциум „РСУО Добрич”

да

Стабилизирана органична фракция

19 05 99

69490,300

-

Пъттранс ООД

Да

Минерали (пясък, камъни)

19 12 09

7441,680

-

Друм Груп ЕООД; Еко Инвест Продукт ООД

да

Горими отпадъци (RDF – модифицирани горива получени от отпадъци)

19 12 10

35 541,180

-

Девня Цимент АД

да

Флуоресцентни тръби съдържащи живак

20 01 21*0,018
Метарекс ООД

да4.6. контрол и измерване

Осъществява се измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на: • годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт;

 • стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Прилага се инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

Прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.


4.7. Анализ на отпадъците

В съответствие с Наредбата за третиране на биоотпадъците (обн.ДВ., бр.92 от 22.10.2013г.), „Екоинвест Асетс” АД извърши през 2017г. изпитване на образуваната стабилизирана органична фракция (СОФ) от МБТ в акредитирана лаборатория на Енергийна агенция-Пловдив, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег.№192 ЛИ, валиден до 04.01.2020г.Резултатите от изпитването показват, че стабилизираната органична фракция от механично-биологичното третиране на отпадъци, отговаря на изискванията за качество по приложение №2, таблица А2-3 и таблица А2-4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъците и в този случай може да се използва за дейности по оползотворяване по реда на чл.23, ал. 1 и ал.2 от Наредбата.
4.8 Документиране и докладване

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Изработени и се прилагат всички писмени инструкции, съгласно изискванията на КР. Документират се всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и се докладват като част от ГДОС образуваните годишни количества, както и изчислените стойности на годишните норми за ефективност (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) по инсталации.
5. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:


 • дневно ниво – 70 dB(A);

 • вечерно ниво – 70 dB(A);

 • нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

 • дневно ниво – 55 dB(A);

 • вечерно ниво – 50 dB(A);

 • нощно ниво – 45 dB(A).


Съгласно Условие 12.2.1. Един път в рамките две последователни календарни години се извършва наблюдение на:

 • общата звукова мощност на площадката;

 • еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

 • еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Прилага се инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.


Резултати от извършено през 2017г. измерването шумовите емиси на площадката:

Таблица 6. Шумови емисииМясто на измерването

Общата звукова мощност/ dB(A)

Измерено през деня / /вечерта/нощта

Гранична стойност/ dB(A)

Съответствие

Дневно ниво на шума
109,7


Ср.еквив.ниво на шум в границата на площадката
62,0

70

да

Изчислно ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – североизточен край на с.Езерово
32,3

55

да

Вечерно ниво на шума
104,4Ср.еквив.ниво на шум в границата на площадката
56,6

70

да

Изчислно ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – североизточен край на с.Езерово
27,0

50

да

Нощно ниво на шума
103,8


Ср.еквив.ниво на шум в границата на площадката
56,0

70

Да

Изчислно ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – североизточен край на с.Езерово
26,4

45

да


Измерванията извършени през 2017г. показват, че граничните стойности на нивата на шума за жилищните зони и територии, регламентирани в таблица 2 от Приложение№2 към чл.5 от Наредба №6 (дв,бр.58/2006г.) от дейността на инсталациите по условие 2 , не се превишават. Извършените измервания на шума показват съответствие с нормите.

Следващото измерване на шумовите емиси на площадката от работата на инсталациите ще се извърши през 2019г. и ще се докладва през следващ отчетен период.
Таблица 10.

Дата на оплакването или възражението

Приносител на оплакването

Причини

Предприети действия

Планирани действия

Органи, които са уведомениПрез изтеклата отчетна 2017г. не са постъпвали оплаквания от живущи в близост до площадката;
6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От дйностите на инсталациите по Условие 2, разположени на площадката не се заустват промишлени отпадъчни води. Промишлените води се ползват в затворен цикъл.

С КР не са заложени изисквания за извършване на мониторинг.

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Осигурени са достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Прилага се инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

През 2017г. не са констатирани течове от канализацията и замърсявания.
7. Предотвратяване и действия при аварии и случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Прилага се инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

През изтеклата отчетна година не са настъпвали аварии на площадката.

Не са измервани концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното, не е имало не планирани емисии или инцидент, който е причинил замърсяване на повърхности или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата.


8. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която да осигурява:

 • пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

 • спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

През изтеклата отчетна година не е имало внезапни спирания на инсталациите и пречиствателните съоръжения, които да окажат вредно въздействие или да доведат до аварийна ситуация.

9. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

През изтеклата отчетна година не се е налагало прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях.
Докладване за оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите,за която е предоставено КР.

През отчетната година в Екоинвест Асетс АД не са са постъпвали оплаквания или възражения. През 2017г. от РИОСВ Варна е извършена една проверка по сигнал свързани с миризма. Допуснатото разпространение на миризма извън границите на площадката е в резултат на изтичане на кухненски отпадъци върху пътната инфраструктура от лошо уплътнените автомобили на сметоизвозвощи фирми в комбинация с неблагоприятни климатични условия – високи летни температури на въздуха над 36º С. Дадените предписания са изпълнени.


Каталог: r-r -> r-kpkz -> GD doc 18
r-kpkz -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
r-kpkz -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-kpkz -> Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
r-kpkz -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
r-kpkz -> Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
GD doc 18 -> Доклад гд 2017 Издание №1 Изменение 1
GD doc 18 -> Доклад за 2017 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
GD doc 18 -> Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1-И0-А1/2011г
GD doc 18 -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2017г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница