Решение №625/02. 03. 2006 година/ ВъведениеДата04.01.2018
Размер187.48 Kb.
ТипРешение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОВЕЧПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ДО 2013 ГОДИНА

/Програмата е приета с решение № 625/02.03.2006 година/
1. Въведение

Програмата за развитие на туризма в Община Ловеч е разработена на основание чл.10 от Закона за туризма и във връзка с Общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 година.


2. Състояние на туризма в Община Ловеч
2.1. Природни ресурси:

Община Ловеч е разположена в североизточната част на Ловешка област, като заема територия от 946 кв.км., което представлява 22,9% от областта. На север общината е разположена в по-голямата си част в Средно-дунавската хълмиста равнина, на юг обхваща най-северните разклонения на средните части на Предбалкана, на изток пресича Деветашкото плато и част от Ловчанските височини, на запад – източната част от Беглежко-Радювенския плоскохълмест район.

Общинският център – гр.Ловеч се намира на 150 км от София, на 100 км от аерогара Горна Оряховица, на 100 км от речно пристанище Свищов, на 300 км от морско пристанище Варна, на 150 км от граничен пункт Русе, на 40 км от железопътен център Левски и на жп линията Свищов-Левски-Ловеч-Троян.

Релефът е предимно хълмист, в североизточната част – хълмисто- равнинен. Средната надморска височина е 200 м.

Почвеният състав е преобладаващо от сиви горски почви, по долините на реките – алувиално-ливадните. Сивите и тъмносивите горски почви заемат най-голяма площ и са основния почвен тип на територията на общината. Алувиално-ливадните почви са разпространени предимно по долините на реките в общината, като имат лек механичен състав – песъчлив до песъчливо-глинест.

В геоложко отношение територията на Община Ловеч е изградена от седименти на долната креда - апт и отложения на кватернера.

Водните ресурси се състоят предимно от протичащата през общината р.Осъм и многобройните й маловодни притоци. Режимът на речния отток има дъждовно-снежен характер. На територията на Община Ловеч се срещат пукнатинни, карстови и порови подземни води.

Климатът е умерено-континентален. Средно-годишната температура е 12 градуса. Средно-годишната сума на валежите е 590 мм на кв.м. Средно-годишното снегозадържане е около 51 дни. Преобладават северозападните и североизточни ветрове.

Разнообразието на релефни и почвено-климатични условия на територията на Община Ловеч са създали условия за многообразни типове растения и видове гори. Географското разположение благоприятства разпространението предимно на естествено растяща иглолистна растителност – бял и чер бор, туя, както и широколистна растителност - топола, липа, ясен, цер, зимен дъб, габър, явор, орех, леска и др. Храстовото разнообразие е значително голямо, разпространени са много видове, характерни за по-топлите части на страната – смрадлика, калина, люляк и дрян.
2.2. Население

Населението на Община Ловеч през последните години непрекъснато намалява, като през 2003 г. е 59137 души, от които в общинския център са концентрирани около 71%.

Средната гъстота на населението в Община Ловеч не превишава средната за страната - 71 човека/кв.км. и възлиза на 62 човека/кв.км.

В трудоспособна възраст е 60 на сто от населението в общината. Делът на населението над 60 години е 25,6%, а от 0 до 14 годишна възраст – 14%. Делът на населението под трудоспособна, както и над трудоспособна възраст намалява, което се дължи главно на неблагоприятното развитие на възпроизводствените процеси на населението.

В структурата на населението по пол в общината преобладават с 1,7% жените, като те са и с по-голяма средна продължителност на живота.

Съществува миграционен процес сред безработното трудоспособно младо население – от селата към града или към по-големите градове на областта, страната и чужбина.


2.3. Техническа инфраструктура

Републиканската пътна мрежа на територията на общината включва пътища с обща дължина 383,2 км, която се разделя по класове, както следва: • пътища І-ви клас - 24,5 км

 • пътища ІІ-ри клас - 37,2 км

 • пътища ІІІ-ти клас - 132,3 км

 • общински пътища /ІV-ти клас/ - 189,2 км

По видове настилка пътната мрежа е изцяло асфалтова. Второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на общината е в сравнително добро състояние. Голяма част от изградената общинска /четвъртокласна/ пътна мрежа е в средно и лошо състояние.

Поделение “Пощенски съобщения”, DHL и други осъществяват вътрешни и международни пощенски услуги, парично-преводна дейност и разпространение на печата. Материалната база напълно задоволява нуждите на общината.

БТК изгражда и поддържа далекосъобщителната мрежа. Всички 34 населени места в общината са телефонизирани, като имат възможност за автоматични селищни, междуселищни и международни телефонни разговори. В момента се извършва цифровизация.

В Ловеч има покритие на трите мобилни оператора - М-Тел, Globul и Vivatel. В последните години БТК предоставя и достъп до Интернет за клиенти в цялата област.

Водоснабдяването на гр.Ловеч и 12 села от общината с питейна вода се извършва основно от водоснабдителна група “Черни Осъм”, а на останалите села – преобладаващо от местни водоизточници. Единственото реално решение на проблема с водоснабдяването на гр.Ловеч и околните села е довършване изграждането на язовир “Черни Осъм”.

Изградената водопроводна мрежа в Община Ловеч е улична водопроводна мрежа – 444,2 км и външна водопроводна мрежа – 255,8 км, като през последните години в гр.Ловеч се извърши значителна реконструкция на мрежата с цел намаляване на загубите. Ежегодно в общинския бюджет се залагат средства за реконструкция и изграждане на нови обекти в селата, с което в голяма част от тях проблемът с водоснабдяването им е решен.

От населените места на общината, единствено в гр.Ловеч е изградена канализация, която е смесена. Степента на изграденост на канализационната система е 90% и обхваща 93% от населението на града, като изграждането на вътрешната канализационна мрежа и на градските колектори продължава. Отпадъчните води засега се заустват директно в р.Осъм, без пречистване, като локални пречиствателни съоръжения са изградени само в няколко търговски дружества. Предстои изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр.Ловеч, като започва проектиране и поетапно изпълнение на канализации с пречиствателни съоръжения в по-големите села от общината.

Електроенергийната система на Община Ловеч е сравнително добре развита, техническото състояние на съоръженията е добро.

Изграждането на газопреносната мрежа в гр.Ловеч започва през 1997 година, като до момента са изградени 35782 м. газопреносни и разпределителни мрежи и отклонения. Газифицирани са основните промишлени и обществено-административни консуматори в града. В процес е битова газификация.


  1. Туристическа инфраструктура

Община Ловеч и прилежащият район разполагат с добър потенциал за развитието на разнообразни форми на туризъм. Благоприятните климатични условия, наличието на природни и исторически забележителности и развитието на народните художествени занаяти създават предпоставки за целогодишно развитие на отдиха, спорта и туризма.

На територията на Ловешка община се намират: • Деветашката пещера - на 18 км североизточно от Ловеч, на десния

бряг на р.Осъм. Тя е най-голямата на Балканския полуостров и една от най-големите в Европа. Възхитителна е със синтровите си езера, неповторимия свод и разнообразните карстови форми. Дава възможности за развитие на екстремен туризъм;

 • Пещерите „Табашката”, “В.Левски” и „Водната пещера” до

с.Чавдарци;

 • Музей „Къкринското ханче” - на 18 км. от Ловеч – мястото, където

през 1872 година е заловен Апостолът на българската свобода Васил Левски;

 • Архитектурно-исторически резерват “Старо Стефаново” - на 23 км.

югоизточно от Ловеч. В селото има 96 компактно запазени жилищни сгради от средата на 19 век, характерни за архитектурния стил на Старопланинския регион.

Град Ловеч е атрактивен туристически център, защото привлича с разнообразния си архитектурен облик, богатата си история и културно наследство. Тук са съхранени автентични следи от античността и средновековието.

Над града се извисява гордо крепостта “Хисаря” като доказателство за сключеното през 1187 г. примирие с византийския император Исак II Ангел, за да просъществува Втората българска държава. Тук са и останките от най-ранната църква, която е и най-голяма – куполна базилика с много рядък и интересен план. На Балканите има само три такива църкви – в Ловеч, в Константинопол и в Никея. От началото на 2006 година крепостта е осветена и озвучена, за да представи на туристите по-атрактивно своята история.

До крепостта е и 14 метровия монумент на Васил Левски, избрал Ловеч за революционна столица на България.

Емблематичният за Ловеч Покрит мост, построен през 1876 г. от Уста Кольо Фичето, свързва двата бряга на река Осъм. Покритият мост е единствен на Балканския полуостров. Такива мостове има само в три града на Европа – Флоренция, Ерфурт и Ловеч.

На десния бряг на река Осъм се намира архитектурния комплекс „Вароша” с възрожденски жилищни сгради от средата и края на 19 век, а от другата страна на Покрития мост – на левия бряг – са ансамбли на барокови сгради от началото на 20 век. Градът е наситен с обекти на културно-историческо наследство – 243 от тях са обявени за паметници на културата от национално и регионално значение.

В АИР „Вароша” се намират още: • Площад “Тодор Кирков” – на името на поборника от Априлското възстание войводата Тодор Кирков, обесен тук през 1876 г. В миналото е търговско средище, а от 1981 г. място за ежегодно провеждане на пролетния празник „Цветница” с пазар на цветя, керамични произведения и произведения на народни художествени занаяти;

 • Музей „Васил Левски” – с най-богатата в страната колекция от

лични вещи на Апостола;

 • Етнографски комплекс в две къщи – „Драсова” и „Рашова”, с

експозиция, която показва начина на живот на ловчалията от края на 19 и началото на 20 век;

 • Художествена галерия „Вароша” с изложбена зала, където се

представят творби на местни и гастролиращи художници;

 • Галерия “Дарение Казаков” – разположена в самостоятелна

възрожденска къща. Съхранява 185 графики и рисунки и 95 керамични пана на един от най-забележителните български художници – Димитър Казаков – Нерон. А в приземния етаж е подредено дарението на художника Мирчо Мирчев;

 • Църквите “Успение Богородица” и „Света Неделя” - паметници на културата, свързани с борбата на България за църковна независимост; освобождение на България;

 • Къщата на първия български космонавт Георги Иванов, който

отнесе към звездите шепа пръст от родния Ловеч;

 • Сградата на училище „Йосиф I”, в която през 1901 година композиторът Панайот Пипков написва химна на българската просвета и култура „Върви, народе възродени”;

 • Изкуствена стена за спортно катерене на открито с обща площ 206 кв.м., висока 13,50 м., широка 10,80 м. и отклонение в надвес 6 м. Тя е най-голяма сред подобните съоръжения на Балканите. Истинска атракция е катеренето през нощта под светлините на прожектори;

 • Две екопътеки: към Табашката пещера и на парк „Стратеш”.

В източната част на града се намира парк „Стратеш”, покрит през пролетта с люлякови храсти. В него е разположен втория по големина зоопарк в България. Със своите 400 екзотични животни и птици зоопаркът е любимото място не само за най-малките, но и интересна атракция за туристите.

В парк „Стратеш” туристите могат да се запознаят с редица паметни знаци, свидетелстващи за боевете при освобождението на Ловеч през 1877. На мястото, където е пролята руска кръв са издигнати два паметника – Белия и Черния, а под тях е мемориалния комплекс „Алея на българо-руската дружба”, където почиват костите на загиналите руски войни.

В южния край на града по протежението на река Осъм е алеята „Баш бунар”, дълга 2 км с редки дървесни видове и цветя. Два естествени водоизточника са оформени като чешми, а до едната е скулптурната композиция на Бяла Анаста. Легендата разказва, че който пие вода от тук, остава завинаги в града.

В западната част на града за всички желаещи да отправят поглед към миналото е музейната сбирка „Минерали и минерални суровини”, където е направена възстановка на интериор от праисторическо жилище; експониран е статиграфски профил от Деветашката пещера, съхранил културни пластове от няколко епохи. Тук ще има възможност за работа на вертикален тъкачен стан, смилане зърно с хромел, промиване на речно злато и др.

В центъра на града на левия бряг на река Осъм през 1988 година е оформена Алеята на космонавтите със засадени брези и паметни плочи с имената на повече от 40 космонавти и астронавти от света, гостували в Ловеч. Направени са постъпки за връщането и експонирането на спускаемия апарат на „Съюз 33” и макет на луноход в двора на музея „Земята и хората”.

В центъра е и „Шахматна приказка” – атрактивен кът за деца.

Ловеч е и град на професорите. Няма лесно да се изличат имената на онези първи пионери – създатели на съвременната българска наука във всички области на живота.

Удоволствието да съхраняват и обогатяват традициите, да моделират възприятието на хората за света, е право и признание на творците и дейците от културните институти в града – Исторически музей, Художествена галерия, Библиотека „Проф.Б.Цонев”, Драматичен театър, Духов оркестър, Клуба на дейците на културата, Ловчанско читалище „Наука”, 30 читалища в селата на общината, неправителствени организации и др.

Традиционно в Ловеч се провеждат няколко празника, свързани с културния облик на града:

- Пролетен празник „Цветница”, известен още като Връбница-

това е своеобразен панаир на занаятчиите, с изложби на цветя, надпявания на самодейни състави, увеселителни игри и др. Пролетното утро започва с един прекрасен български обичай – хвърляне на венчета във водите на река Осъм и отпиване на вода от стомна. Зелените върбови клончета, изплетени с цветя като венчета, са символ на надеждата за една здрава, успешна и плодородна година. • Люлякови музикални тържества – една традиция за

популяризиране постиженията в съвременната класическа българска и европейска музика, като се обмисля тяхното възраждане в новите условия. Съпътстващо мероприятие е Националния конкурс за ученическо изпълнителско майсторство на ученици от профил „музика” в средните общообразователни училища.

 • Ден на град Ловеч – 11 май, деня на св.св.Кирил и Методий,

покровители на града.

 • Фолклорен фестивал „Нека бъдем приятели” –традиционен

фестивал за изяви на детски и младежки танцови състави и ансамбли от България и чужбина.

 • Бардфест Ловеч – дава възможност на бардовете да изпеят пред публика най-новите си песни.

Ловеч е един от спортните центрове в България. Традиционни спортове са футбол, хандбал, борба, лека атлетика и др., в които през годините градът ни е дал ярки представители в националния и европейски елит. Спортната база в града дава възможности за провеждане на състезания по различни видове спорт. Градският стадион е модернизиран, отговаря на изискванията на УЕФА за провеждане на спортни състезания и задоволява нуждите на двукратния шампион и носител на купата по футбол „Литекс”. Изградена е и функционира алпийска стена за катерене. В процес на модернизация са всички останали спортни обекти - покрит плувен басейн, плувен басейн „Юзината”, спортна зала и др. Предстоящо е изграждането на нови съоръжения като база за елитен и масов спорт.

Ловният резерват “Бялка”, отстоящ на 10 км от Ловеч разполага с

ловен дом и дава възможност за развитието на ловен туризъм, като предлага лов, фотолов, екотуризъм и посещение на природни и исторически забележителности. Спортен риболов се осъществява по река Осъм и язовирите в общината.

Хижа “Дерменка” и заслон „Орлово гнездо”, които са собственост на Туристическо дружество „Стратеш” – Ловеч и се намират в централната част на Стара планина са изцяло подновени и предлагат добри условия за зимен и летен туризъм – лагери, зелени училища, организирани посещения.

На територията на Община Ловеч са категоризирани и функционират 8 средства за подслон и места за настаняване с около 500 легла.Години

Средства за подслон и места за настаняване


Легла


Легла - денонощия


Реализир.

нощувки


в т.ч.

чужденци


Ср.заетост

легл.база

2002


5

456

166440


14661


1506

8,8

2003


5

456

166440

13462

1425

8,8

2004


8

482

175930

12505

1305

7,1

2005


7

465

169725

9852

1465

5,8

От приложената таблица се забелязва тенденция на намаление на реализираните нощувки, въпреки увеличението на общия брой на средствата за подслон и местата за настаняване. Намалява и средната заетост на легловата база. Сравнителни статистически данни по този показател показват, че Община Ловеч вече изостава от Област Ловеч, почти три пъти е под данните за Северен централен район и четири пъти под тези за България.

През последните години се забелязва увеличение на частните инвестиции в хотелиерството, като е извършен ремонт и модернизация на хотел “Царяна”, разширение на семейните хотели „Оазис” и „Вароша 2003”, както и самостоятелни стаи “Биляна”. Инвестира се в пълна реконструкция на хотел “Хисаря”, предстои ремонт и модернизация на хотелите „Ловеч” и “Орбита”. Има намерения за категоризиране на къщи за гости в някои от селата на общината.

Категоризирани са и функционират около 250 заведения за хранене и развлечения: като ресторанти работят 21 обекта, като заведения за бързо обслужване – 55, питейни заведения – 137, кафе сладкарници, кафетерии, кафенета и др. – 19, нощни барове и дискотеки – 3.

На територията на гр.Ловеч магазините, предлагащи традиционни произведения на художествените занаяти, са концентрирани на Покрития мост в множество дюкянчета.

Община Ловеч е член на Регионалната туристическа асоциация “Стара планина” със седалище гр.Габрово, която излиза от рамките на региона и обхваща общините Априлци, Габрово, Дряново, Ловеч, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна.

В Община Ловеч съществува Сдружение “Съвет по туризъм”, което е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел. В рамките на проект “Ловеч – мястото, което трябва да видите”, финансиран от Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество и Община Ловеч, е създаден Общински туристически информационен център, който е обособен в помещение общинска собственост в кв.”Вароша”.

В Ловеч функционират туристическо дружество “Стратеш” с 360 члена и туристическо дружество “Балкан” със 150 члена. Тези дружества имат дълга история и са възникнали от природозащитни и младежки движения. Целите им са насърчаването на образованието и любов към природата, като организират мероприятия по спорт, туризъм и ангажиране на свободното време.

В Ловеч като организатори на туристически пътувания работят СД „Царяна Лазаров и сие” и „М и М агенция”.

Община Ловеч участва в разработване на Програма на Германското бюро за техническо сътрудничество /GTZ/ за насърчаване на туризма в област Ловеч. Сътрудничи в издаването на „Културно – исторически пътеводител” за Велико Търново, Габрово и Ловеч, както и на каталог “Балканът – вълшебната планина” и рекламна диплянка “Пещери и водопади в област Ловеч”. Проведена е и анкета за проучване на туристопотока в средствата за подслон и местата за настаняване. Тези издания, макар и луксозни, са твърде оскъдни на информация за историческото, културното и икономическото развитие на град Ловеч. 1. Анализ на състоянието на туризма в Община Ловеч:Силни страни
Слаби страни
 • Централно географско положение, сравнително лесен и бърз достъп от главните точки на страната;

 • Добро общо екологично състояние на общината;

 • Богато съчетание от природни ресурси, културно-исторически и архитектурни паметници, благоприятстващи развитието на алтернативни форми на туризъм;

 • Съхранени бит, традиции, обичаи, богат и многообразен културен календар;

 • Близост до Национален парк “Централен балкан”, включващ природните резервати “Боатин”, “Царичина”, “Стенето”, “Северен Джендем” и “Козя стена”, до пещерата „Съева дупка, до природната забележителност „Маарата”.

 • Наличие на атрактивни природни дадености на територията на общината – Деветашката, Табашката и Водната пещери.

 • Спортната база в града дава възможности за провеждане на състезания по различни видове спорт и привличане на спортни туристи.

 • Градският стадион е модернизиран и отговаря на изискванията на УЕФА.

 • Възможност за развитието на ловен туризъм в резервата „Бялка”.

 • Наличие на паралелки за подготовка на кадри по специалностите сервитьорство, готварство, сладкарство и кетеринг.

 • Наличие на организации, ангажирани с местната туристическа политика – местни туристически сдружения, участие в Регионалната туристическа асоциация.

 • Развитието на туризма е сред декларираните приоритети на общинската администрация.


 • Отдалеченост от международните летища, не добро състояние на междуселищните пътища и затруднена достъпност с обществен транспорт;

 • Недостатъчна или зле поддържана техническа и социална инфраструктура: пътища и паркинги, комуникации, канализация, проблеми с водоснабдяването в някои населени места, улично осветление, сметосъбиране в селата;

 • Недостатъчна, остаряла и зле поддържана туристическа инфраструктура, маркировка и указателни табели, недостатъчна достъпност до ярко изразени природни забележителности;

 • Част от настанителната база, която е предимно в гр.Ловеч е остаряла, амортизирана и с ниско равнище на комфорт, липса на мотивация у някои собственици за подобряването й;

 • Проблеми със стандартизацията и качеството на обслужването в туристическите обекти;

 • Кадрови проблеми в обслужването и управлението на туризма – липса на подготвени мениджъри на туристическите обекти, слаба езикова подготовка, ограничен интерес към иновациите в туризма;

 • Липса на финансови средства за разработване и издаване на информационни материали.

 • Няма маркетингов материал, който да се разпространява извън рамките на общината за да представи атрактивните туристически обекти.

 • Застаряващо население в селата с туристически потенциал.
Възможности
Заплахи

 • Благоприятна социално–икономическа и политическа обстановка в страната за развитието на туризма като средство за развитие на общините, имайки в предвид предстоящото ни влизане в Европейския съюз;

 • Промени в националната политика, поощряващи развитието на туризма;

 • Подобряване на кредитната среда за малки и средни предприятия в България;

 • Промяна на банковата политика за отпускане на кредити за преустройство и модернизация на съществувуващи хотели;

 • Наличие на европейски инвестиращи програми в областта на туризма за частния сектор, публичните институции и неправителств. орга-низации;

 • Създаване на пакетни турист. услуги и предлагането им не само на вътрешния, но и на международния турист.пазар. Развитие на вътрешния туристически пазар;

 • По-ефективно използване на съвременните информа-ционни технологии за реклама, резервации и други чрез Интернет;

 • Възможности за развитие на няколко вида туризъм;

 • Регионално сътрудниче-ство при развитието на туризма;

 • Създаване на условия за целево подпомагане на туризма в общините.
 • Процесът на преход на България към Европейския съюз и пазарна икономика се отличава с риск за чуждестранните инвестиции, имайки в предвид наличието на корупция и липсата на управленчески опит;

 • Прояви на международен тероризъм – чувство на несигурност и страх в потенциалните туристи;

 • Икономически нестабилен район;

 • Надценяване възможнос-тите на района;

 • Нереално високи очаквания от туризма и ръст на печалба;

 • Пренебрегване на грижите към природното и културно-историческото наследство поради липса на средства за поддържането им;

 • Ниска конкурентно-способност, неадекватно обслужване на гостите. Липса на дългосрочна стратегия за развитие на човешкия ресурс и нежелание от страна на някои собственици да обучават персонала си;
4. Цел на програмата за развитието на туризма в Община Ловеч:

  1. Стратегическа цел

Превръщане на общината в атрактивен туристически център чрез създаване на реални предпоставки за трайно и икономически успешно развитие на туризма,основаващи се на даденостите на региона и съвременните тенденции в търсенето и предлагането на туристически продукти чрез съвместните усилия на представителите на бизнеса, НСО и общинската администрация.

  1. Конкретни цели

 • Изграждане и поддържане на добре функциониращи партньорства между всички местни фактори, които формират туристическия продукт на общината.

 • Създаване на реални предпоставки за трайно и икономически успешно развитие на туризма, основаващи се на даденостите на региона.

 • Създаване на предпоставки гр.Ловеч да стане част от национална и международна верига за развитие на еко-, културен и исторически туризъм.
 1. Мерки, свързани с реализацията на целите

  1. Инвестиционни мерки

 • Подобряване на условията за достъп до места с потенциал за развитие на туризма;

 • Разнообразяване на туристическото предлагане и развитие на традиционни и алтернативни форми на туризъм;

 • Разнообразяване и повишаване качеството на услугите, свързани с развитието туризма;

 • Подобряване на информационното осигуряване на туризма - подготовка и издаване на обобщен рекламен материал за Община Ловеч, който да представя съвременна информация за града като туристическа дестинация, с повече данни за културно-историческите паметници, за икономическото и културното развитие, за природните дадености, с използване на богат текстов и снимков материал;

 • Подготовка и издаване на сборник, посветен на народните традиции и обичаи в Ловешко, които да бъдат представяни от читалищните състави за автентичен фолклор като атрактивни моменти в маршрути на алтернативния туризъм.

  1. Организационни мерки

 • Установяване на контакти с туроператори за включване на атрактивните туристически обекти на общината в техните маршрути;

 • Разширяване на контактите с институции и неправителствени организации, занимаващи се с развитието на туристическата индустрия;

 • Координиране усилията на заинтересованите страни за активна реклама и промоциране забележителностите на общината –привличане на специалистите от общината и обединяване на усилията им в подготовката и издаването на обобщен рекламен материал за Община Ловеч;

 • Предлагане на туристическия продукт на общината в интернет страницата й – информация за транспортен достъп, настаняване, заведения за хранене, организирани туристически маршрути, атракции, музеи и др.

 • Привличане на общественици от общината като нещатни екскурзоводи към Общинския туристически информационен център;

 • Информиране и подпомагане на частните предприемачи за възможностите за участие с проекти по програми на ЕС;

 • Координиране на политиката и сътрудничеството между местната власт, частния сектор и неправителствените организации в повишаване на квалификацията на управленския и обслужващия персонал – привличане на подготвени мениджъри, повишаване на езиковата подготовка, стимулиране интереса към иновациите в туризма;

 • Откриване на процедура за придобиване на статут “Защитена територия” на Деветашката пещера.


...
Програмата е приета с решение № 625/02.03.2006 г. по Протокол № 38/02.03.2006 г. на Общински съвет – Ловеч.
Каталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница