Решение №648/25. 03. 2010г на Обс свиленград и Решение №673/29. 04. 2010г на Общински съвет Свиленград н а р е ж д а мДата30.11.2018
Размер22.3 Kb.
ТипРешение
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

№ 1078/12.08.2010г.

На основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал.1 и ал.7 от ЗОС и чл.19 ал.1, чл.23 ал.1, и чл.72 ал.2 от НПУРОбИ на ОбС – Свиленград и Решение № 79/28.02.2008г. на ОбС Свиленград , Решение № 648/25.03.2010г. на ОбС Свиленград и Решение №673/29.04.2010г. на Общински съвет Свиленград

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност, находящи се в гр.Свиленград: кв.”Простор”, кв.”Изгрев”, ул.”Одрин”, ул.”Граничар”, ул.”Родина”, ул.”Ген.Скобелев”, ул.”В.Друмев”, ул.”Парижка комуна”, ул.”Д.Благоев”, ул.”Й.Йовков”,ул.”Ст.Стамболов”, ул.”Хр.Шишманов”.

Списъкът на обектите с описание на имотите, начална тръжна цена, местонахождение и срок на договора да се изложи във фоайето на Общинска администрация гр. Свиленград и се публикува на сайта на Община Свиленград – www.svilengrad.bg

Търгът да се проведе на 31.08.2010г. от 10.30 часа в малката зала на ОбА-Свиленград.

Цената на тръжната документация, е на стойност 10 лв. без ДДС и се заплаща в касата на ОбА Свиленград, до 16.00 часа на 30.08.2010г., след получаване на документ за плащане в ст. 311 в ОбА Свиленград.

Тръжната документация се предоставя на желаещите лица до 16.00 часа на 30.08.2010г. в стая 302 на ОбА Свиленград след закупуване, удостоверено с платежен документ.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена да се внесе, по банкова сметка IBAN BG52 IORT 8031 3349 0500 03 , BIC:IORTBGSF- ТБ Инвестбанк АД Свиленград до 30.08.2010г. до 16.00 часа .

Заявление за участие в търга / по образец / лично или чрез пълномощник се подават в стая 302 на ОбА-Свиленград до 30.08.2010г., до 17.30 часа .

Удостоверение за липса на финансови задължения към Община Свиленград се издава в тридневен срок от Дирекция “Местни данъци и такси” към ОбА Свиленград, след подаване на Искане /по образец/ в “Информационен център” в ОбА Свиленград.

Не се допуска до участие в търга участник , който има финансови задължения към Община Свиленград или е бил наемател на общински имот и договора е бил пракратен по негова вина през последните пет години.

При явяване на един кандидат или при неявяване на кандидати насрочвам повторен търг на 14.09.2010г. на същото място, в същия час, при същите условия. Тръжната документация за повторния търг се предоставя на желаещите лица до 16.00 часа на 13.09.2010г. в стая 302 на ОбА Свиленград, след закупуване, удостоверено с платежен документ. Цената на тръжната документация е в размер на 10.00 лв.без ДДС и се заплаща в брой в касата на ОбА гр. Свиленград, след получаване на документ за плащане в ст.311 в ОбА Свиленград, до 16.00 часа на 13.09.2010г. Депозит за повторния търг, в размер на 10 % от началната тръжна цена да се внесе , по банкова сметка IBAN BG52 IORT 8031 3349 0500 03 , BIC:IORTBGSF- ТБ Инвестбанк АД Свиленград до 13.09.2010г. до 16.00 часа. Заявление за участие в повторния търг / по образец / лично или чрез пълномощник се подават в стая 302 на ОбА-Свиленград до 13.09.2010г., до 17.30 часа .

Утвръждавам тръжна документация за търга и проекто-договора като част от нея - Приложение № 1.Организацията по провеждане на търга възлагам на Дирекция ОСРР.

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД: ................../п/...................

/инж. Георги Манолов/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница