Решение №731/28. 01. 2015г на Общински съвет Пещера, в изпълнение на чл. 16, ал. 1 от Закона за младежтаДата26.09.2018
Размер108.5 Kb.
#82730
ТипРешение


О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015г.

Общинският план за младежта за 2015г. е приет с Решение № 731/28.01.2015г. на Общински съвет – Пещера, в изпълнение на чл. 16, ал.1 от Закона за младежта.

В настоящата информация са обобщени реализираните дейности през 2015г. от институциите в община Пещера, работили по проблемите, засягащи младите хора на възраст 15-29г., систематизирани по приоритетни области от Националната стратегия за младежта (2010-2020).

По данни, предоставени от служба ГРАО – Община Пещера, към 03.02.2015г. населението на община Пещера по настоящ адрес, възраст и пол е 22 533, като 20 424 от тях живеят в гр.Пещера, в с.Капитан Димитриево – 715 жители, с.Радилово - 1 394.

Настоящ адрес, населено място

Общо

Мъже

Жени

Под 7г.

7- 13г.

14-17г.

18-59г.

жени

18-62г.

мъже

Над 60г.жени

Над 63г.

мъже

с. Капитан Димитриево гр.Пещера

с.Радилово

715
22 533 1394

351
10034

660


364
10390 734

23
1681

51


25
1711

59


19
994

41


186
6016

354


234
6377

410


139
2320

298


89
1325

181


Общо

22533

11045

11488

1755

1795

1054

6556

7021

2757

1595


Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
Към настоящия момент, общинската образователна система се състои от седем детски заведения, шест общински, две държавни училища и едно обслужващо звено - Общински детски комплекс – гр.Пещера.

В началото на учебната 2015/2016г. в общинските и държавни училища в община Пещера постъпиха общо 1844 ученици. 518 деца посещават общинските детски градини през учебната 2015/2016г.

Учебните заведения разполагат с богата материална база, в която са създадени всички условия за обучение, възпитание и развитие на индивидуалния потенциал на всяко дете и ученик. Учебно-възпитателният процес е финансово и материално обезпечен.

В Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2015/2016г., приет с Постановление № 343 на МС от 30 октомври 2014г. са включени ОУ „Петко Рачов Славейков” и СОУ „Св.Климент Охридски”.

През учебната 2014/2015г. общо 111 ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение се обучават в ПГ по ХВТ „Атанас Ченгелев”.

В ПГ по ЛПМ „Васил Левски” – гр.Пещера през учебната 2015/2016г. се обучават 174 ученици, разпределени в дневна, вечерна и самостоятелна форми на обучение.


В периода 01.01.2015г.- 31.12.2015г. по информация на Дирекция «Бюро по труда» - Пещера е осигурена заетост на 56 младежи до 29г. възраст по ОП ”РЧР”, 9 са младежите започнали работа по мерки по ЗНЗ и на 4 младежи е осигурена заетост по програми за заетост.

През 2015г. възможности за квалификация и преквалификация е предоставена по проект „Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към заетост” /ПРО-ШАНС/ от НПДЗ. Един безработен младеж е придобил квалификация по този проект.
Насърчаване на младите хора за водене на здравословен начин на живот

През 2015г. на територията на общината извършват дейност 11 спортни клуба и туристически дружества. Сред най – активните са футболните клубове, СК „Атлетик”, СК „Кондор”, СК „Фаворит” и СК «Бадминтон». Най – новият спортен клуб на територията на общината е СК «Вамос Пещера». Многобройни са изявите на спортните клубове през 2015г., както и завоюваните престижни награди от спортистите.

В периода от 01.01.2015г.-31.12.2015г. със съдействието на здравните медиатори от Общинска администрация са имунизирани 32 деца. За 2015г., 4 са посещенията на мобилен кабинет на КАБКИС за изследване на ХИВ/СПИН, като броят на преминалите през кабинета лица е 425.

През 2015г., експертите от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, Дирекция „Обществено здраве“ – РЗИ - Пазарджик, съвместно с Местната комиссия за борба срещу противообщественвите прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) реализираха следните дейности в изпълнение на Общинската програма за превенция на ХИВ/СПИН и злоупотребата с вещества предизвикващи зависимост в община Пещера, :


  • На 22.01.2015 г. съвместно с Общностен център към ЦМЕДТ „Амалипе“ проведоха дискусия на тема: „Превенция на ХИВ/СПИН“.

  • Във връзка с Деня на влюбените – Свети Валентин, съвместно със секретарят на МКБППМН - Пещера, се проведе информационна кампания сред населението на града, посредством раздаване на здравно-образователни материали. В училищата се изнесоха беседи от здравните специалисти на теми: „Полово съзряване“, „Превенция на ХИВ и СПИ“, „Контрацептивни методи“. РЗИ Пазарджик предостави кондоми, информационно-образователни календарчета, филми „Какво знаем/незнаем за Пубертета“, брошури „Stop на наркотиците“, Ръководства за превенция на наркоманиите, брошури „Живко Столетов“. След приключване на кампанията, здравните специалисти от училищата в гр. Пещера предоставиха в РЗИ Пазарджик отчети за извършените здравни мероприятия.

  • На 27.04.2015 г. експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, изнесоха презентация за вредата от най-разпространените наркотични вещества върху здравето и прожектираха филма „Екстази“ на ученици от ОУ „Патриарх Евтимий“. На участниците се предоставиха информационни материали по темата.

  • В началото на месец май 2015г., съвместно с МКБППМН – Община Пещера сред учениците от гр.Пещера се обяви конкурс за рисунка на тема: „Да бъдем съпричастни към жертвите на ХИВ/СПИН!Не на наркотиците!“. Експозиция от рисунките бе ситуирана в читалище „Развитие“ .

  • На 21.05.2015 г. в квартал „Луковица“ се проведе обучение по темите: „Превенция на РМШ и ползите от имунизациите“ и „Превенция на СПИ с акцент ХИВ/СПИН“.

  • На 07.08.2015 г. в ЦНСТ Пещера се проведе обучение на тема: „Рисково сексуално поведение и ХИВ/СПИН“.

  • По повод 1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН, в училища от гр. Пещера, Кризисен център, ЦНСТДМ и заведения в централна градска част се раздадоха здравно-информационни материали.Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение
В периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. 16 деца и младежи на възраст от 15 до 29 години са ползвали социални услуги в Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие (КЦЛДПН).

В социалната услуга се предоставят социални услуги, които създават условия за задоволяване на ежедневните здравни, социални и образователни потребности, с цел социална интеграция на лица и деца, пострадали от насилие или в риск от насилие.

Към 31.12.2015г. пет деца са ползвали социални услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания.
Развитие на младежкото доброволчество
Творчеството и новаторският капацитет на младите хора следва да се подкрепят посредством по – качествен достъп и участието им в културата, като така се насърчава развитието на личността, междукултурните умения, разбирането и зачитането на културното многообразие и развитието на нови и гъвкави умения за бъдещи възможности за реализиране на младите хора в общината.

Върху тази основа премина участието на младите хора в реализиране на Плана за младежта през 2015 година в община Пещера.

Клубните и кръжочните форми и формите на художествената самодейност са съобразени с търсенето и желанията на младите хора в общината, за да участват в културния живот и да развиват своите творчески заложби. През 2015 година в общината съществуваха 26 клубни форми и форми на художествената самодейност, в които се обучаваха над 60 младежи. Всички те ще представиха своята продукция на международни, национални и регионални прояви.

Община Пещера беше домакин и организатор на вече утвърдилите се национални младежки културни прояви: Националният детски пленер и Национален литературен конкурс”Спас Зафиров”.

Особено активно младите хора се включиха в подготовката и провеждането на І-ви Международния Етнокултурния фестивал “Бъдещето на културата и културата на бъдещето”. В продължение на 4 дни Пещера беше център на младежки фолклорни прояви в които участваха и младежи от Босна и Херцеговина, Македония и Турция.

Над 60% от участниците в културния живот на общината бяха на възраст от 15 до 29 години. Това участие на младите хора в общинските културни дела води до стимулиране инициативността на младежта при успешното им развитие и реализация в обществения и културен живот на община Пещера. С участието на младежи на възраст между 15 и 18 години в Пещера се проведе литературен форум – “Младежта за диалог и взаимно разбирателство” и Националния литературен конкурс «Спас Зафиров»

Община Пещера и през 2015 година подпомагаше добрите инициативи на читалищните формации съставени от млади хора до 29 години за участието им в различни местни, национални и международни прояви.

През 2015г. продължиха успешните представяния на наши младежки колективи в страната и чужбина - ансамбъл “Славейче “, танцов състав “Хоп троп”, танцова формация “Кулминация”и самодейният танцов състав от с.Радилово. Призови места донесоха нашите младежки групи за народно пене и от различни фестивали и конкурси в страната.

Тук е мястото да кажем, че читалищата в общината са организатори на две национални младежки културни прояви Националният детски пленер и Национален литературен конкурс”Спас Зафиров”

Община Пещера подпомага през 2015 г. добрите инициативи на читалищните формации, съставени от млади хора до 29 години за участието им в различни местни, национални и международни прояви. Тя инициира културни форуми, включени в Културния календар на Общината, в които те са както организатори, така и участници.

ОДК Пещера участва във всички организирани от Община Пещера обществени мероприятия, като с участието си децата и младежите получават възможост за изява на творческите си и спортни възможности.

През м. февруари 2015г. ОДК и детска градина „Деница“ отбелязаха съвместно „Денят на розовата фланелка“, инициатива по повод нарастващата агресията сред децата и учениците.

С провеждането на информационна кампания на 07.04.2015г., на която бяха раздадени информационни брошури, флаери и плакати с информация беше отбелязан 8-ми април, Международният ден на ромите. По същия повод, по инициатива на НЧ „Развитие 1873” – гр.Пещера, на 08.04.2015г се проведе концерт, в който участваха ученици от НУ „Михаил Куманов”, ОУ „Любен Каравелов”, деца от ОДЗ „Деница” и Етнотанцова формация „Кулминация” при НЧ „Развитие 1873”.

Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността

Правонарушения, извършени от млади хора
През 2015г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера e разгледала 16 възпитателни дела по ЗБППМН за извършени противообществени прояви от малолетни и непълнолетни. На извършителите са наложени възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН, както следва:

- 4 бр.- “предупреждение” по чл. 13, ал. 1, т.1 от ЗБППМН;

- 1 бр. – „задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението ” чл. 13, ал. 1, т.3от ЗБППМН;

- 11 бр.- “поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” по чл. 13, ал. 1, т.5 от ЗБППМН.

По информация на Областна служба «Изпълнение на наказанията» - Териториално звено – гр.Пещера осъдените лица на пробация през 2015г. са 19 лица на възраст 15-29г.

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВКМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРАКаталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница