Решение №816/30. 04. 2014г на Обс-свиленград и Решение 819/30. 04. 2014г на Обс-свиленград. Н а р е ж д а мДата28.10.2017
Размер141.33 Kb.
ТипРешение
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д
З А П О В Е Д
824

Свиленград 14.05.2014г.
на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35ал.1 от ЗОС,чл.53ал.1 и чл.72,ал.2 от НПУРОбИ на ОбС-Свиленград, Решение №816/30.04.2014г. на ОбС-Свиленград и Решение 819/30.04.2014г. на ОбС-Свиленград.
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти от КВС на землище с.Студена /ЕКАТТЕ 70055/, с.Генералово /ЕКАТТЕ 14708/, с.Пъстрогор/ЕКАТТЕ 59183/ и гр.Свиленград /ЕКАТТЕ 65677/ с начин на трайно ползване- „нива”,врем. неизп.нива”,”полска култура”,лозе, изостав.тр. насаждение и др.жил.терен подробно описани в таблицата по-долу както следва:
Землище

Имот номер

Местност име

Начин на трайно ползване

Кат. земя

Площ дка

Начална тръжна цена в лв.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Студена

12003

АДАТА

Врем.неизп.

нива


VIII

4.406

1885

2

Студена

12005

АДАТА

Нива

VIII

3.000

1320

3

Студена

12007

АДАТА

Врем.неизп.

нива


VIII

12.305

5742

4

Студена

12008

АДАТА

Врем.неизп.

нива


VIII

9.344

4178

5

Студена

12019

АДАТА

Полска култура

VIII

8.830

3892

6

Студена

12023

АДАТА

Нива

VIII

1.000

400

7

Студена

12025

АДАТА

Врем.неизп.

нива


VIII

11.747

5481

8

Студена

12026

АДАТА

Полска култура

VIII

5.311

2341

9

Студена

12028

АДАТА

Врем.неизп.

нива


VIII

6.490

2902

10

Студена

12038

АДАТА

Врем.неизп.

нива


VIII

10.320

4816

11

Студена

12044

АДАТА

Нива

VIII

20.877

10020

12

Студена

12049

АДАТА

Врем.неизп.

нива


IX

8.000

2602

13

Студена

12050

АДАТА

Врем.неизп.

нива


IX

44.227

15009

14

Студена

13002

БАЕВА КОРИЯ

Нива

VIII

3.645

1539

15

Студена

13021

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


VIII

3.745

1456

16

Студена

13022

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


VIII

13.283

5682

17

Студена

13043

БАЕВА КОРИЯ

Нива

VIII

3.577

1510

18

Студена

13050

БАЕВА КОРИЯ

Нива

VIII

4.427

1869

19

Студена

13051

БАЕВА КОРИЯ

Нива

VIII

2.038

774

20

Студена

13071

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


VIII

7.797

3183

21

Студена

13073

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


VIII

4.216

1639

22

Студена

13086

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


VIII

39.031

16695

23

Студена

13092

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


VIII

14.782

6323

24

Студена

13103

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


VIII

54.024

23108

25

Студена

13104

БАЕВА КОРИЯ

Нива

VIII

28.159

12389

26

Студена

13118

БАЕВА КОРИЯ

Нива

IX

3.308

1016

27

Студена

13128

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


IX

54.630

17480

28

Студена

13138

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.нива

IX

139.818

48804

29

Студена

13145

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


IX

13.202

4608

30

Студена

13162

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


IX

2.702

786

31

Студена

13165

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


IX

60.002

20944

32

Студена

13166

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


IX

3.501

1120

33

Студена

13188

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


IX

5.712

1911

34

Студена

13198

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


IX

1.600

465

35

Студена

13202

БАЕВА КОРИЯ

Врем.неизп.

нива


IX

2.442

710

36

Студена

52051

ТАЛАШМАН

Врем.неизп.

нива


ІV

2.2

1892

37

гр.Свилен-град

596003

Левченски път

лозе

V

1.346

1669

38

гр.Свилен-град

596034

Левченски път

Изостав.тр.

насажд.


V

0.423

175

39

гр.Свилен-град

596031

Левченски път

нива

V

0.703

436

40

гр.Свилен-град

596102

Левченски път

нива

V

132

132

41

Генералово

5

Кавак дере

нива/лозе

V

17.499

10848

42

Пъстрогор

000260

-

Др.жил.терен

-

5.233

7954

Заповедта да се изложи на информационното табло, находящо се във фоайето на сградата на ОбА-Свиленград и се публикува на сайта на Община Свиленград-www.svilengrad.bg.

Търгът да се проведе на 30.05.2014г. от 15.30 часа в малката зала на Общинска администрация гр.Свиленград.

Цената на тръжната документация в размер на 60.00 лв. /без ДДС/ се заплаща в брой, в касата на Общинска администрация, след получаване на документ за плащане от ст.312, до 16.00 часа на 29.05.2.2014г.

Депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена, да се внесе по банкова сметка IBAN-BG 27 DEMI 92403300034744 , BIC-DEMIBGSF в Търговска банка „Д”АД-Свиленград до 16.00 часа на 29.05.2014г.

Заявление за участие по образец лично или чрез пълномощник, се подава в ст.302 до 17.30 часа на 29.05.2014г.,ведно с оригинала на документа за внесен в срок,депозит за участие по посочената по-горе банкова сметка на Община Свиленград.

В случай,че участник участва за няколко обекта /имота/, същия следва да подаде заявление за всеки един поотделно.

Стъпката за наддаване се обявява в началото на търга от председателя на комисията и не може да бъде по-малка от 1% и по-голяма от 10% от началната цена.

Не се допуска до участие в търга участник, който има финансови задължения към Общината, /като удостоверението, че няма задължения се издава в тридневен срок от ОбА-Свиленград/ и не отговаря на условията за участие, предвидени в тръжната документация.

При явяване само на един от двамата кандидати, подали заявление за участие, търгът се отлага с един час.Ако и след този срок не се яви другия кандидат, търгът не се провежда, като за това се съставя протокол от комисията по провеждане на търга.

При неявяване на кандидати насрочвам повторен търг на 13.06.2014г. в същия час, при същите условия,като провеждането на търга ще се извърши в стая 312 на ОбА-Свиленград. При повторния търг кандидатите за участие в непроведения първи търг не следва да закупуват нова тръжна документация и да внасят депозит.При участие на повторен търг тези лица само подават заявление за участие, съобразно издадената заповед на кмета на общината.

В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидата се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена плюс една стъпка, като за това се съставя протокол от комисията по провеждане на търга.

Тръжната документация за повторния търг се предоставя на кандидатите за участие до 16.00 часа на 12.06.2014г. в стая 312 на Общинска администрация- Свиленград след закупуване удостоверено с платежен документ.

Цената на тръжната документация в размер на 60.00 лв /без ДДС/ се заплаща в брой, в касата на Общинска администрация, след получаване на документ за плащане от ст.312, до 16.00 часа на 12.06.2014г.

Депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена, да се внесе по банкова сметка IBAN-BG 27 DEMI 92403300034744 , BIC-DEMIBGSF в Търговска банка „Д”АД-Свиленград до 16.00 часа на 12.06.2014г.

Заявление за участие в повторния търг по образец лично или чрез пълномощник, се подава в ст.302 на ОбА-Свиленград до 17.30 часа на 12.06.2014г., ведно с оригинала на документа за внесен в срок, депозит за участие по посочената по-горе банкова сметка на Община Свиленград.


Утвърждавам тръжната документация на търга – Приложение №1.

Организацията по провеждането на търга възлагам на Отдел Общинска собственост.Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Отдел Общинска собственост

ИНЖ.ГЕОРГИ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ...........................................

мх/нп


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница