Решение №865/25. 06. 2014г на Обс свиленград н а р е ж д а мДата17.08.2018
Размер299.73 Kb.
ТипРешение
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

1100/02.07.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.14 ал.7 от ЗОС , чл.23, ал.1 и ал.2 , чл.72 ал.2 от НПУРОбИ на ОбС – Свиленград и Решение №865/25.06.2014г. на ОбС Свиленград

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост, представляващи 3/три/ броя терени с площ 2.00кв.м. и 7/седем/броя терени с площ 1.00кв.м. находящи се на територията на гр.Свиленград за поставяне на рекламно-информационни елементи и билбордове, както следва:

ОБЕКТ №1
1.Терен №1 с площ 2.00кв.м, находящ се при кв.168 по плана на гр.Свиленград /бул.”България” до м-н „Зора”/

2.Терен №2 с площ 2.00кв.м., находящ се при кв.168 по плана на гр.Свиленград /кръстовище до Болницата/

3.Терен №3 с площ 2.00кв.м., находящ се при кв.200А по плана на гр.Свиленград /срещу бензиностанция „Евроойл”,

при начален годишен наем в размер на 720.00лв без ДДС , за срок от 5/пет/ години.

ОБЕКТ №2

1.Терен №1 с площ 1.00кв.м, находящ се при кв.174 по плана на гр.Свиленград /бул.”България” до бензиностанция „Петрол”/

2.Терен №2 с площ 1.00кв.м., находящ се при кв.174 по плана на гр.Свиленград /бул „България” до бензиностанция „Петрол”/

3.Терен №3 с площ 1.00кв.м, находящ се при кв.111 по плана на гр.Свиленград /бул.”България” пред „Алфа банк”/

4.Терен №4 с площ 1.00кв.м., находящ се при кв.111 по плана на гр.Свиленград /бул.”България” пред „Инвестбанк”/

5.Терен №5 с площ 1.00кв.м., находящ се при кв.108 по плана на гр.Свиленград /бул.”България”пред Универсален магазин/

6.Терен №6 с площ 1.00кв.м., находящ се при кв.89 по плана на гр.Свиленград /срещу аптека „Гален”/

7.Терен №7 с площ 1.00кв.м., находящ се при кв.82А по плана на гр.Свиленград /бул.”България” пред бивше кино/,

при начален годишен наем в размер на 840.00лв без ДДС , за срок от 5/пет/ години.

Заповедта да се изложи във фоайето на сградата на ОбА гр.Свиленград и се публикува на сайта на Община Свиленградwww.svilengrad.bg

Търгът да се проведе на 21.07.2014г. от 11.00 часа в малката зала в сградата на ОбА-Свиленград.

Цената на тръжната документация е на стойност 35.00 лв. без ДДС /за всеки обект поотделно/ и се заплаща в касата на ОбА Свиленград, до 16.00 часа на 18.07.2014г., след получаване на документ за плащане в ст. 311 в ОбА Свиленград.

Тръжната документация се предоставя на желаещите лица до 16.00 часа на 18.07.2014г. в стая 311 на ОбА Свиленград след закупуване, удостоверено с платежен документ.

Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена да се внесе, по банкова сметка IBAN BG27 DEMI 9240 3300 034744 , BIC:DEMIBGSF- “Търговска банка Д” АД Свиленград до 18.07.2014г. до 16.00 часа.

Заявление за участие в търга / по образец / лично или чрез пълномощник се подават в стая 302 на ОбА-Свиленград до 17.30 часа на 18.07.2014г.

Удостоверение за липса на финансови задължения към Община Свиленград се издава в тридневен срок от Дирекция “Местни данъци, такси и търговска дейност” към ОбА Свиленград, след подаване на Искане /по образец/ в “Информационен център” в ОбА Свиленград.

Не се допуска до участие в търга участник , който има финансови задължения към Община Свиленград или е бил наемател на общински имот и договора е бил прекратен по негова вина през последните пет години.

При явяване на един кандидат или при неявяване на кандидати насрочвам повторен търг на 04.08.2014г. на същото място, в същия час, при същите условия. Тръжната документация за повторния търг се предоставя на желаещите лица до 16.00 часа на 01.08.2014г. в стая 311 на ОбА Свиленград, след закупуване, удостоверено с платежен документ. Цената на тръжната документация е в размер на 35.00 лв.без ДДС/за всеки обект поотделно/ и се заплаща в брой в касата на ОбА гр. Свиленград, след получаване на документ за плащане в ст.311 в ОбА Свиленград, до 16.00 часа на 01.08.2014г.

Депозит за повторния търг, в размер на 10 % от началната тръжна цена да се внесе, по банкова сметка IBAN BG27 DEMI 9240 3300 034744 , BIC:DEMIBGSF- “Търговска банка Д” АД Свиленград до 01.08.2014г. до 16.00 часа.

Заявление за участие в повторния търг / по образец / лично или чрез пълномощник се подават в стая 302 на ОбА-Свиленград до 01.08.2014г., до 17.30 часа .

II. Утвърждавам документация за търга и проекто-договор като част от нея –Приложение №1.

Организацията по провеждане на търга възлагам на отдел ОС.


КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД: инж.Георги Манолов

Приложение №1.

Утвърждавам:

/инж.Георги Манолов-

Кмет на Община Свиленград/


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А Т Р Ъ Ж Н АТА Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти- общинска собственост, обявен със Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община-Свиленград
 1. Кандидат за участие в търга може да бъде физическо или юридическо лице

 2. Всеки кандидат за участие в търга следва да представи на тръжната комисия следните документи:


ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

1.За юридически лица, които са пререгистрирани или са регистрирани в търговския регистър на Агенцията по вписвания:

- да посочи в заявлението и другите документи за участие в търга - ЕИК;

2.Удостоверение, издадено от Дирекция “Местни данъци, такси и търговска дейност” към Общинска администрация-Свиленград, че липсват финансови задължения на кандидата към Община Свиленград

3.Декларация от кандидата, че няма прекратен по негова вина договор с Община Свиленград през последните пет години - при търг за отдаване под наем Приложение №3

4.Нотариално заверено пълномощно, ако се участва чрез пълномощник;

5.Документ за платена цена на тръжната документация ;

6.Документ за внесен в срок по банкова сметка на Община Свиленград, депозит за участие – оригинал или заверено от кандидата копие;


ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

 1. Удостоверение, издадено от Дирекция "Местни данъци, такси и търговска дейност” към Общинска администрация- Свиленград, че липсват финансови задължения на кандидата към Община Свиленград.

 2. Декларация на кандидата, че няма прекратен по негова вина договор с Общината през последните пет години - при търг за отдаване под наем - Приложение №3

 3. Нотариално заверено пълномощно, ако се участва чрез пълномощник;

5. Документ за платена цена на тръжната документация ;

6. Документ за внесен в срок по банкова сметка на Община Свиленград, депозит за участие – оригинал или заверено от кандидата копие;

За физически и юридически лица, Заявление за участие в търга, се подава съгласно Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община-Свиленград

Кандидат, който не е представил необходимите документи за участие в търга, или не ги е представил в определения срок, или не е закупил тръжна документация в срок, или не отговаря на другите изисквания за участие, посочени в Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община-Свиленград се отстранява от участие в търга.

Търгът се провежда по реда и условията на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Свиленград.

Част от документацията за участие в търга са следните приложени документи:

1. Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община-Свиленград

2.Образец на Заявление за участие в търга-Приложение №2;

4. Образец на декларация - Приложение №3

5. Указания към кандидатите - Приложение №5

6.Схема на гл.архитект, в случаите когато обекта представлява терен.
3.Образец на проект на договора за наем-Приложение №4

Изготвил:....................... Съгласувал:...........................

/В.Бакърджиева/ /Н.Парашева/

Приложение №2

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА КОМИСИЯТА

З А Я В Л Е Н И Е

За участие в публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-

общинска собственост съгласно Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община-Свиленград


От…………………………………………………………………………………

живущ/а/ на адрес : гр. /с/………………………………………………………

ул………………………………………………………………………………….

притежаващ /а/ Л.К.№…………………………изд. на………………………...

от……………………………,ЕГН……………………………………………….

управител /представител/ собственик на ...........................................................

……………………………………………………ЕИК……………………....

/име на фирма/

адрес и седалище на управление:………………………………………………
тел:............................. факс:.............................

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Желая да бъда допуснат до участие в публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост, представляващ:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

...............................................................................................................................

/наименование на обекта/

ЗАЯВИТЕЛ:……………………….

Дата:………………. /…………………/

Приложение №3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
За физически лица

От…………………………………………………………………………………живущ/а/ на адрес : гр. /с/………………………………………………………

ул……………………………………№……………ЕГН:………………………

Л.К.№…………………………изд. на………………………...

от МВР……………………………
За юридически лица и ЕТ

От фирма ……………………………………………….с адрес на управление

……………………………………………………………………………………

ЕИК……………..………………… регистрирана по фирмено дело №………по описа на……………………………………………………....

……………………съд, представлявана от……..………………………............

в качеството си на………………………………………………

/пълномощник,управител/

Д Е К Л А Р И Р А М,

Че не ми /ни/ е бил прекратяван договор за наем с Община Свиленград по моя вина, през последните пет години.
За неверни данни нося наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от НК.

Дата……………………… Декларатор:………………….

гр. Свиленград /………………../
Приложение №4 терени

Д О Г О В О Р ЗА Н А Е М
Днес ……. в гр.Свиленград на основание чл.83 ал.2 от НПУРОбИ на ОбС Свиленград, Решение № 865/25.06.2014г. на ОбС Свиленград и Протокол от ………. на комисия назначена със Заповед № ………….. на Кмета на Община – Свиленград Заповед №………….. на Кмета на Община-Свиленград, с която е определен спечелилия търга наемател, се сключи настоящия договор между:

1) Община Свиленград, представлявана от инж.Георги Манолов- кмет на Общината, с адрес : Свиленград, бул.”България” №32, Булстат 000903825, наричана по-долу НАЕМОДАТЕЛ от една страна и

2) ……………………………………………………………………

наричан по-долу НАЕМАТЕЛ от друга страна за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя, а НАЕМАТЕЛЯТ приема за временно и възмездно ползване част от недвижим имот- общинска собственост, находящ се в имот №000686 в местността „Бялата пръст” в землището на Свиленград по КВС с начин на трайно ползване: друга селищна територия, представляващ терен №11Б с площ 48.00кв.м за поставяне на сглобяем павилион за търговска дейност , при граници:


Чл.2. Теренът се предоставя за поставяне на рекламно- информационни елементи и билбордове..

Чл.3.Наемодателят предоставя на наемателя описаният в чл.1 недвижим имот - терен за срок от 5 /пет/годин а считано от ……

Чл.4. Наемната цена се уговаря на ……( ……….. лв.) лева годишен наем без ДДС, а месечна в размер на …….. лева, без ДДС.

Чл.5 Наемната цена се изплаща на равни месечни вноски най-късно до 30-то число на текущия месец, в брой, в касата на Общинска администрация – Свиленград или по б.сметка...............................................................................ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава наема на месечни вноски в срока и по начина, предвиден в чл.5.

Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на имота описан в чл.1 за който наемателят е знаел или е могъл за узнае при сключване на настоящият договор.

Чл. 8. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави на наемателя ползването на наетия терен.


III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл.9. НАЕМАТЕЛЯТ дължи уговорения наем в срока определен в чл.5.

Чл.10.Да се снабди с разрешение за поставяне на преместваемия обект по реда на чл.56 от ЗУТ.

Чл.11.Да постави преместваемия обект в наетия терен ,съобразно дадено разрешение за поставяне от Главния архитект на общината .

Чл.12.Да ползва терена само за уговореното предназначение в чл.1.

Чл.13. Наемателят няма право да променя предмета на дейност ,уговорен с този договор.

Чл.14. Наемателят НЯМА право да преотдава под наем терена ,предмет на настоящия договор ,да го отстъпва за ползване от трети лица или да го ползва съвместно по договор с трети лица.

Чл.15. Наемателят е длъжен да върне веща след изтичането на уговорения в настоящият договор срок.Той дължи обезщетение за вредите причинени по време на ползването ,освен ако вредите се дължат на причина за която той не отговаря.

Чл.16. Да поддържа необходимата чистота в района на отдадения под наем терен. Наемателят поема всички разходи, които се налагат от обичайното ползване на обекта, включително консумативни разходи като ел. енергия, вода и такса смет .

V. НЕУСТОЙКИ

Чл.17. /1/ При просрочване на плащанията по чл.4 наемателят дължи неустойка в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 50% от дължимия наем платими по банкова сметка

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок за който е сключен

Чл.19. Договорът може да се прекрати преди срока по чл.3 при следните случаи:

1.поради неплащане на наемната цена за повече от един месец;

2.поради системно неплащане на наемната цена в срока по чл.5;

3.поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засяга ползвания наемен обект;

4.поради ново предвиждане на застроителния план;

5.поради лошо управление;

6.когато НАЕМАТЕЛЯТ не ползва терена според уговореното предназначение;

7.при нарушение на чл.11 от настоящия договор;

8.при смърт на физическо лице или при поставянето му под пълно или непълно запрещение;

9.по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

10.едностранно от една от страните с едномесечно предизвестие отправено до другата.

11.поради започване на строителни дейности

12. поради прекратяване на наемния договор по реда на чл.87 от ЗЗД.


СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

Чл.20. Определената с договора наемна цена се актуализира годишно,

съгласно общия инфлационен процент за предходната година, утвърден от НСИ.

Чл.20.Договорът може да се променя с писмено допълнително споразумение между страните.

Чл.21. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действ. Зак. на Република България.

Настоящия договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра с еднаква правна стойност – по един за всяка от страните и един за службата по вписване към Районен съд Свиленград.

НАЕМОДАТЕЛ:…………….. НАЕМАТЕЛ:........................................Приложение №5
УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

I.1.Редът и условията, при които ще се проведе търгът са съобразени с Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Процедурата за определяне на наемател е явен търг, като дава равни възможности за участие на всички кандидати, отговарящи на изискванията на наемодателя.

2 Списъкът на обектите с начална тръжна цена, площ,предназначение, местонахождение и срок за отдаване под наем да се изложи във фоайето на сградата на ОбА гр.Свиленград и се публикува на сайта на Община Свиленградwww.svilengrad.bg

3.Условията на търга са посочени в Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община-Свиленград

4. Със спечелилия търга се сключва договор за наем за срок предвиден за съответния имот по реда на ЗОС и НПУРОбИ, като проектът на този договор е част от тръжната документация .

5.Предложенията, направени от кандидата, определен за спечелил търга, стават част от задължителното съдържание на договора за наем.

II.1.Всеки кандидат в процедурата на търга задължително следва да представи следните документи:
ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

.За юридически лица, които са пререгистрирани или са регистрация в търговския регистър на Агенцията по вписвания: Достатъчно е в документите за търга /Заявление и др./ да бъде посочен ЕИК на кандидата юридическо лице в търга

Заявление за участие-по образец-Приложение №2;/Заявлението се подава предварително в срока и мястото посочени в Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община-Свиленград • Удостоверение, издадено от Дирекция “Местни данъци, такси и търговска дейност” към Общинска администрация -Свиленград, че липсват финансови задължения на участника към Община Свиленград /Удостоверението се издава най малко три дни, преди датата на провеждане на търга/

 • Декларация от участника, че няма прекратен по негова вина договор с Общината през последните пет години - при търг за отдаване под наем Приложение №3

 • Нотариално заверено пълномощно, ако се участва чрез пълномощник;

 • Документ за платена цена на тръжната документация;

 • Документ за внесен в срок по банкова сметка на Община Свиленград, депозит за участие – оригинал или заверено от кандидата копие;

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

Заявление за участие по образец - Приложение №2;/Заявлението се подава предварително в срока и мястото посочени в Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община-Свиленград


 • Удостоверение, издадено от Дирекция "Местни данъци, такси и търговска дейност" към Общинска администрация- Свиленград, че липсват финансови задължения на кандидата към Община Свиленград

/Удостоверението се издава най малко три дни, преди датата на провеждане на търга/

 • Декларация на кандидата, че няма прекратен по негова вина договор с Общината през последните пет години - при търг за отдаване под наем; Приложение №3

 • Нотариално заверено пълномощно, ако се участва чрез пълномощник;

 • Документ за платена цена на тръжната документация;

 • Документ за внесен в срок по банкова сметка на Община Свиленград, депозит за участие – оригинал или заверено от кандидата копие;

2. Изискуемите документи по т.1, се представят на тръжната комисия в деня определен за провеждане на търга, като Заявлението за участие трябва да бъде подадено в срока и начина предвиден в Заповедта за насрочване на търга.

3. Всички документи, следва да бъдат подписани и подпечатани от участника или лицето, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно,

4. Тръжната документация се предоставя на желаещите лица до 16.00 часа на 18.07.2014г. в стая 311 на Общинска администрация след закупуване, удостоверено с платежен документ. Цената на тръжната документация е в размер на 35.00 /за всеки обект поотделно/ лв.без ДДС и се заплаща в брой в касата на Общинска администрация-Свиленград, след получаване на документ за плащане в ст.311 до 16.00 часа на 18.07.2014г., а в случая на повторен търг съгласно условията посочени в заповед №1100/02.07.2014г.

5. Заявление за участие в търга / по образец / лично или чрез пълномощник се подават в стая 302 на ОбА Свиленград до 17.30ч на 18.07.2014г. , а в случая на повторен търг съгласно условията посочени в заповед №1100/02.07.2014г.III. Провеждане на процедурата.

1.Търгът се провежда от комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Свиленград

2. В деня и часа, определени за провеждане на търга комисията проверява документите на участниците и констатира дали са изпълнени условията за провеждане на търга

3.Комисията отстранява от участие в търга кандидат който :

а/не отговаря на условията за участие, предвидени в тръжната документация;

б/има финансови задължения към общината Свиленград

в/е бил наемател,арендатор или ползвотел на общински имот и договорът му е бил прекратен по негова вина през последните пет години при търг за отдаване под наем;

г/е ползвал без правно основание общински имот през последните пет години , установено с административен акт;

д/не е представил всички необходими документи съгласно тръжната документация;

4./1/ Публичен търг може да бъде проведен само в случай, че са подадени поне две заявления за участие и са се явили най малко двама кандидати за всяко помещение.

/2/.Когато при явен търг се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с един час. Ако и след този срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се съставя протокол от комисията по провеждане на търга.

/3/.Когато на търга не се явят кандидати, или се яви само един кандидат, той се обявява за непроведен, като за това се съставя протокол от комисията по провеждане на търга.

/4/. В случаите по ал.1 - 3 , кметът на общината насрочва повторен търг в двуседмичен срок. При повторния търг кандидатите за участие в непроведения първи търг не следва да закупуват нова тръжна документация и да внасят депозит, а подават само заявление за участие, съобразно издадената заповед.

/5/ В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена плюс една стъпка, като за това се съставя протокол от комисията.

5. /1/.При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява начална цена, от която започва наддаването и определя стъпка на наддаване. Последната не може да бъде по малка от 1% и по голяма от 10% от началната цена.

/2/. Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на една стъпка по предходната алинея. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

/3/. Преди третото обявяване на дадено предложение, се предупреждава, че това е последно обявяване. Ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал.Председателят обявява спечелилия търга, предложената окончателна цена и закрива търга.

/4/. В случай , че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началната тръжна цена , той не се допуска до по нататъшно участие в търга , а внесеният от него депозит се задържа

/5/ Когато след започване на процедурата по наддаването никой от участниците не обяви цена по висока от началната цена с определената стъпка за наддаване ,търгът се обявява за непроведен и се закрива . Внесеният депозит от участниците се задържа в полза на общината .

/6/Когато в явен търг участват повече от двама кандидати и при осъществена само една стъпка за наддаване , класираният на второ място се определя посредством жребий между участниците потвърдили само началната цена.

6.След закриването на търга, комисията изготвя протокол за резултатите от него. Протоколът се подписва от членовете на комисията и се предоставя на Кмета на общината.

7. /1/Въз основа на резултатите от търга, кмета на общината издава заповед , с която определя лицето спечелило търга, цената и условията на плащане.

/2/Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване на протокола на комисията и се обявява на публично място, достъпно за всички заинтересовани лица

/3/Заповедта по ал.1 може да се обжалва от останалите участници в търга по реда на АПК

/4/След изтичане срока за обжалване по ал.3 депозитите на необжалвалите участници в търга се връщат. Задържат се депозитите на участниците класирани на първо и второ място и на обжалвалите заповедта.

8. (1) Лицето, спечелило публичния търг с предмет – управление на общински имот , е длъжно в едноседмичен срок от влизане в сила на заповедта да сключи договор с общината .Внесеният депозит се възстановява или приспада от дължимите суми.

(2)Ако лицето, спечелило търга не извърши в определения срок действията по предходната алинея, се счита ,че то се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният от него депозит се задържа , а кметът обявява за спечелил търга участника класиран на второ място.

9. (1) Имуществото, предмет на сделката се предава с приемо – предавателен протокол от служител на отдел Общинска собственост .

(2) Вписването на договора, в случай че такова се изисква, се извършва от лицето , спечелило публичния търг.

IV.ДЕПОЗИТ НА УЧАСТИЕ

1.(1) Депозитът за участие в търга е парична сума , в посочен в заповедта за обявяване на търга размер и се внася по банкова сметка IBAN BG27 DEMI 9240 3300 034744 , BIC:DEMIBGSF- “Търговска

банка Д” АД Свиленград до 16.00 часа на 18.07.2014г., а в случай на повторен търг съгласно условията посочени в заповед№1100/02.07.2014г.

(2) Депозитът за участие се задържа, когато участникът в търга обжалва заповедта на кмета, с която се определя спечелилия търга – до решаване на спора;

(3) След изтичане срока за обжалване на заповедта на кмета, с която се определя спечелилия търга участник се освобождават депозитите на останалите участници, които не са подали жалба. Ако няма подадени жалби се задържат депозитите на участниците, класирани на първите две места.

(4) Депозитът за участие на участник, който не изпълни задължението си да сключи договор в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с който е определен за спечелил търга, се задържа като неустойка.

(5) Депозитът на участник в търга, класиран на второ място се връща незабавно след подписване на договор с класирания на първо място.

(6) Депозитът за участие се освобождава в срок от три работни дни от настъпване на основанието за освобождаване. Не се дължи лихва върху депозита за периода, през който средствата са престояли при наемодателя.

О Ц Е Н И Т Е Л Е Н П Р О Т О К О Л

Днес 29.04.2014г. в гр.Свиленград се събра комисия назначена със заповед №1898/08.08.2013г. на Кмета на Община Свиленград в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Парашева

ЧЛЕНОВЕ: 1. Ваня Бакърджиева

2. Соня Кирякова

със задача да определи стартовата базисна наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс на следния недвижим имот:

Терен, находящ се в имот №000686 в местността „Бялата пръст” в землището на Свиленград по КВС с начин на трайно ползване: друга селищна територия, представляващ терен №11Б с площ 48.00кв.м съгласно Методика за определяне на стартови базисни цени при отдаване под наем на общински имот
1.Площ на имота Пл=48.00 кв.м.

2. Функционално предназначение: за поставяне на сглобяем павилион за търговска дейност

3. Зона в която попада имота.......III.........Кз=1.00

4.Базисна наемна цена БНЦ: 2.00 лв./кв.м

СМБНЦ= Пл. х БНЦ х Кз х Кк = 48.00 х 2.00 х 1.00= 96.00лв.

5.Наемна месечна цена на имота: 96.00 лв.

Словом: деветдесет и шест лева

6.Годишен наем: 1152.00 лв.

Словом:хиляда сто петдесет и два лева

КОМИСИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………..

ЧЛЕНОВЕ: 1……………………

2……………………ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

СВИЛЕНГРАД

Господин Председател ,

Във връзка с предстоящ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост, представляващи 3/три/ броя терени с площ 2.00кв.м. и 7/седем/броя терени с площ 1.00кв.м., находящи се на територията на гр.Свиленград за поставяне на рекламно-информационни елементи, който ще се проведе на 21.07.2014г. от 11.00 часа, а повторен търг на 04.08.2014г. в малката зала на ОбА Свиленград , съгласно Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община Свиленград.

Моля, съгласно чл.72 , ал.4 от НПУРОбИ на ОбС Свиленград да определите в писмен вид общински съветник който да бъде включен в състава на комисията за провеждане на публичния търг. Информацията е необходима до 17.07.2014 г.


Началник отдел ОС ...........................................

/ Нели Парашева /

вб/нп


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д


З А П О В Е Д

.........../................2014г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72, ал. 4 от НПУРОбИ на ОбС - Свиленград
Н А Р Е Ж Д А М:

Назначавам комисия в състав:

Председател: Нели Парашева –н-к отдел ОС

Секретар: Ваня Бакърджиева ст.експерт ОС

Членове: 1.Стефка Митрева - мл.експерт ОС, квалификация юрист

2.Петя Колева Манева – ст.счетоводител БФАИО

3. Ангел Маврев – общ.съветник

/Васко Василев - общ.съветник/

която да проведе обявения със Заповед №735/29.04.2014г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект - общинска собственост, представляващ терен №11Б, находящ се в имот №000686, м-т „Бялата пръст” Свиленград.

Търгът да се проведе на 16.05.2014г. в малката зала на Общинска администрация-гр.Свиленград от 10.30 часа.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за изпълнение.

инж.Георги Манолов

Кмет на Община Свиленград

вб/нп


НАДДАВАТЕЛЕН ЛИСТ №…………………
Общински недвижим имот, представляващ Терен, находящ се в имот №000686 в местността „Бялата пръст” в землището на Свиленград по КВС с начин на трайно ползване: друга селищна територия, представляващ терен №11Б с площ 48.00.00кв.м

- за търговска дейност

- с начална годишна наемна цена 1152.00лв. /хиляда сто петдес3ет и два / лева без ДДС.

- срок на договора за наем - 3 /три/ години. /ЧОС /

НАЧАЛЕН ГОДИШЕН НАЕМ – 1152.00 лв.

СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ 10 % - 115.20 лв.
1.УЧАСТНИК № 1 - ..............................................................................Вх.№
2.УЧАСТНИК №2 - ...............................................................................Вх.№


І стъпка 1267.20 лв. .......................; ........................; ...........................;
ІІ стъпка 1382.40. лв. .......................; .......................; ............................;
ІІІ стъпка 1497.60 лв. ......................; .......................; ............................;

С предлаган годишен наем в размер на .........................................лв. без ДДС,

Комисията определи за спечелил търга УЧАСТНИК №..... :
............................................................................................................................................

Председател: Нели Парашева – н-к отдел ОС................................

Секретар: Ваня Бакърджиева – ст.експерт ОС ..............................

Членове: 1.Стефка Митрева – мл. експерт ОС,квалиф.юрист..............

2.Петя Колева-Манева – ст. счетоводител БФАИО..................

3.Ангел Маврев – общински съветник………….......


Дата на получаване:.....................2014г.


Утвърждавам:.…………………….

/Кмет на Община Свиленград-

инж.Георги Манолов /

П Р О Т О К О Л
Днес 16.05.2014 г. комисия , назначена със Заповед №839/15.05.2014г. на Кмета на Община Свиленград , със задача да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект - общинска собственост,представляващи Терен №11Б, находящ се в имот №000686 в местността „Бялата пръст” в землището на Свиленград по КВС с начин на трайно ползване: друга селищна територия,съгласно Заповед №735/29.04.2014г. на Кмета на Община Свиленград..

В 10.30 часа председателят на комисията, съгласно чл.76, ал.1от НПУРОбИ на Общински съвет Свиленград провери присъствието на членовете на комисията и установи, че комисията е в пълен състав и обяви търга за открит, запозна участващите с предмета на търга, условията и начина му на провеждане. След, което комисията пристъпи към проверка на документите и процедурата за провеждане на търга както следва:

Част от общински недвижим имот, представляващ Терен №11Б, находящ се в имот №000686 в местността „Бялата пръст” в землището на Свиленград по КВС с начин на трайно ползване: друга селищна територия, с площ 48.00кв.м

- за търговска дейност

- с начална годишна наемна цена 1152.00лв. / хиляда сто петдесет и два / лева без ДДС.

- срок на договора за наем - 3 /три/ години. /ЧОС /Заявление за участие подадено от:
1.№В-1/15.05.2014г. от Димитър Янков Костадинов, ЕГН: 5801248448 с адрес: гр.Свиленград, ул. „Странджа” №1, л.к. №640078539 изд. На 28.04.2010г. от МВР Хасково.
Комисията констатира,че кандидатът отговоря на условията за участие в търга, предвидени в тръжната документация и го допуска до участие.

2. №В-2/15.05.2014г. от „Гебр. Хайнеман България” ООД, ЕИК: 131022298, с адрес и седалище и адрес на управление: гр.София-1504, Район „Средец”, ул.”Шипка” №36, ет.3 представлявано от Мария Иванова Стаменкова, ЕГН: 5704250656 – управител.


Комисията констатира,че кандидатът отговоря на условията за участие в търга, предвидени в тръжната документация и го допуска до участие.
Съгласно чл.77 ал.1 от НПУРОбИ на ОбС Свиленград, Председателят на комисията обяви началната цена от 1152.00лв. без ДДС и определи стъпка 10% от 115.20 лв.
Комисията определи номер на участник в търга съответно :

№1 - Димитър Янков Костадинов, ЕГН: 5801248448

№2 - „Гебр. Хайнеман България” ООД, ЕИК: 131022298
След протекло наддаване / приложен наддавателен лист №1 / се достигна до годишен наем от 1267.20лв. без ДДС обявен от участник №1 -„Гебр. Хайнеман България” ООД, ЕИК: 131022298.

Председател: Нели Парашева – н-к отдел ОС .........................................

Секретар: Ваня Бакърджиева - ст. експерт ОС........................

Членове:


1. Стефка Митрева - мл.експерт ОС, квалиф. юрист -.................................

2.Петя Колева - Манева - ст. счетоводител БФАИО……………………

3.Ангел Мавров – общински съветник...........................................

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

№ ………/ ..............2014г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл 82, ал.1 от НПУРОбИ на ОбС Свиленград и Протокол от 16.05.2014г. на комисията назначена със Заповед №839/15.05.2014г.
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Определям за спечелил търг с явно наддаване за Терен №11Б, проведен на 16.05.2014г., съгласно съгласно Заповед №735/29.04.2014г. на Кмета на Община Свиленград.
„Гебр. Хайнеман България” ООД, ЕИК: 131022298
ІІ. 1.Да се сключи договор за наем на Част от недвижим имот, прееу дставляващ Терен №11Б с площ 48.00кв.м., находящ се в имот №000686 по скица №КО3141/19.03.2014г.; ЕКАТТЕ 65677, ОКЕ 000695 по АОС №3059/04.02.2009г., местност „Бялата пръст” в землището на Свиленград по КВС с начин на трайно ползване: друга селищна територия, за търговска дейност с:

„Гебр. Хайнеман България” ООД, ЕИК: 131022298, със седалище и адрес на управление: гр.София-1504, Район „Средец”, ул.”Шипка” №36, ет.3, представлявано от Мария Иванова Стаменкова, ЕГН: 5704250656 – управител.


2. Срок на договора – 3 /три/ години.
3. Годишен наем в размер на 1267.20/ хиляда двеста шестдесет и седем лева и двадесет ст./ без ДДС.
Настоящата заповед да се представи на Отдел ОС и лицето за изпълнение.

Кмет на Община Свиленград:...............................

/инж.Г. Манолов/

вб/нп


Д О Г О В О Р ЗА Н А Е М
Днес 31.05.2014г. в гр.Свиленград на основание чл.19, ал.1 и чл.83 ал.2 от НПУРОбИ, приета от ОбС Свиленград , Протокол от 16.05.2014г. на комисия назначена със Заповед № 839/15.05.2014г. на Кмета на Община – Свиленград и Заповед №854 от 16.05.2014г. на Кмета на Община-Свиленград, с която е определен спечелилия търга наемател, се сключи настоящия договор между:
1) Община Свиленград, представлявана от инж.Георги Манолов- кмет на Общината, с адрес : Свиленград, бул.”България” №32, ЕИК: 000903825, наричана по-долу НАЕМОДАТЕЛ от една страна и
2) „Гебр. Хайнеман България” ООД, ЕИК: 131022298, със седалище и адрес на управление: гр.София-1504, Район „Средец”, ул.”Шипка” №36, ет.3, представлявано от Мария Иванова Стаменкова, ЕГН: 5704250656 – управител, наричано по-долу НАЕМАТЕЛ от друга страна за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя, а НАЕМАТЕЛЯТ приема за временно и възмездно ползване ТЕРЕН №11Б от одобрена схема от главния архитект на общината, неразделна част от настоящия договор за поставяне на преместваем обект - сглобяема конструкция с площ 48.00 /четиридесет и осем/ квадратни метра, който терен представлява част от недвижим имот- общинска собственост АОС №3059/04.02.2009г., вписан под №108 в Том I на 05.02.2009г., партида 346, №172/05.02.2009г. от Агенцията по вписванията гр.Свиленград, находящ се в ЕКАТТЕ 65677, ОКЕ 000695, с площ 8.794дка начин на трайно ползване; Др.селищна територия – землището на гр.Свиленград, м-т „Бялата пръст”, при граници на имота : Др.селищна територия №000697 на Община Свиленград, Др.селищна територия №000698 на Община Свиленград и Път І клас №001604 на Държавата; при граници на терена: терен №11А.

Чл.2. Теренът се предоставя за поставяне на сглобяема конструкция за търговска дейност.

Чл.3.Наемодателят предоставя на наемателя описаният в чл.1 недвижим имот - терен за срок: от 3 /три/ години , считано от 31.05.2014г.

Чл.4. Наемната цена се уговаря на 1267.20( хиляда двеста шестдесет и седем лева и двадесет ст./ годишен наем без ДДС, а месечна в размер на 105.60лева без ДДС.

Чл.5 Наемната цена се заплаща на равни месечни вноски най-късно до 30-то число на текущия месец, в брой, в касата на Общинска администрация – Свиленград , а след изтичане на месеца по банкова сметка IBAN BG 51 DEMI 92408400034740, код за плащане : 44 41 00 BIC:DEMIBGSF – “Търговска банка Д” АД Свиленград

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава наема на месечни вноски в срока и по начина, предвиден в чл.5.

Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на имота описан в чл.1 за който наемателят е знаел или е могъл за узнае при сключване на настоящият договор.

Чл. 8. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави на наемателя ползването на наетия терен.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл.9. НАЕМАТЕЛЯТ дължи уговорения наем в срока определен в чл.5.

Чл.10.Да се снабди с разрешение за поставяне на преместваемия обект по реда на чл.56 от ЗУТ.

Чл.11.Да постави преместваемия обект в наетия терен, съобразно дадено разрешение за поставяне от Главния архитект на общината .

Чл.12.Да ползва терена само за уговореното предназначение в чл.1.

Чл.13. Наемателят няма право да променя предмета на дейност ,уговорен с този договор.

Чл.14. Наемателят НЯМА право да преотдава под наем терена, предмет на настоящия договор, да го отстъпва за ползване от трети лица или да го ползва съвместно по договор с трети лица.

Чл.15. Наемателят е длъжен да върне веща след изтичането на уговорения в настоящият договор срок.Той дължи обезщетение за вредите причинени по време на ползването, освен ако вредите се дължат на причина за която той не отговаря.

Чл.16. Да поддържа необходимата чистота в района на отдадения под наем терен. Наемателят поема всички разходи, които се налагат от обичайното ползване на обекта, включително консумативни разходи като ел. енергия, вода, отопление, телефон, такса смет и др.

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок за който е сключен

Чл.18. Договорът може да се прекрати преди срока по чл.3 при следните случаи:

1.поради неплащане на наемната цена за повече от един месец;

2.поради системно неплащане на наемната цена в срока по чл.5;

3.поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засяга ползвания наемен обект;

4.поради ново предвиждане на застроителния план;

5.поради лошо управление;

6.когато НАЕМАТЕЛЯТ не ползва терена според уговореното предназначение;

7.при нарушение на чл.11 от настоящия договор;

8.при смърт на физическо лице или при поставянето му под пълно или непълно запрещение;

9.по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

10.едностранно от наемодателя с едномесечно предизвестие, отправено до наемателя.

11.едностранно от наемателя с едномесечно предизвестие, отправено до наемодателя.

12. поради прекратяване на наемния договор по реда на чл.87 от ЗЗД.


V. НЕУСТОЙКИ

Чл.19. При просрочване на плащанията по чл.4 наемателят дължи неустойка в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 50% от дължимия наем платими по банкова сметка.


СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

Чл.20. Определената с договора наемна цена се актуализира годишно,

съгласно общия инфлационен процент за предходната година, утвърден от НСИ.

Чл.21.Договорът може да се променя с писмено допълнително споразумение между страните.

Чл.22. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящия договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра с еднаква правна стойност – по един за всяка от страните и един за службата по вписване към Районен съд Свиленград.НАЕМОДАТЕЛ:.................... НАЕМАТЕЛ:.......................................
/инж.Георги Манолов- /Мария Стаменкова-управител

Кмет на Община Свиленград/ „Гебр.Хайнеман България” ООД/

Директор БФАИО

и гл.счетоводител:.....................

/Валя Здравкова/
Юрисконсулт :..................

/Цветелина Атанасова/
Каталог: targove
targove -> Община казанлък
targove -> IV. образци на документи за участие
targove -> Решение за откриване на процедурата № рд-03-25/25. 08. 2010г. Обявление за обществената поръчка
targove -> Решение №816/30. 04. 2014г на Обс-свиленград и Решение 819/30. 04. 2014г на Обс-свиленград. Н а р е ж д а м
targove -> Р е пу б л и к а б ъ л г а р и я о б щ и н а с в и л е н г р а д
targove -> Решение №623/31. 07. 2013г на Обс-свиленград н а р е ж д а м
targove -> Доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница