Решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара (comстраница1/8
Дата27.05.2017
Размер1.23 Mb.
#22202
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

Документ за разглеждане в заседание

A6-0490/2007

{04/12/2007}4.12.2007

***I

ДОКЛАД

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара

(COM(2007)0053 – C6 0067/2007 – 2007/0030(COD))

{IMCO}Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Christel Schaldemose
Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация

мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата позиция

мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на общата позиция

*** Одобрениемнозинство от всички членове на Парламента, освен в случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата позиция

мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)мнозинство от подадените гласове за одобряване на съвместния проект
(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от Комисията.)Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между съответните служби.

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5

СТАНОВИЩЕ на комисияТА по международна търговия 41

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 53

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА 56

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси 85


ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара

(COM(2007)0053 – C6 0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM (2007)0053),

– като взе предвид член 251, параграф 2, и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0067/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по международна търговия, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по правни въпроси (A6 0490/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.


Текст, предложен от Комисията
Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1Съображение 4


(4) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейският парламент и на Съвета от 28 януари 2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган по безопасност на храните и за определяне на процедурите относно безопасността на храните и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия, Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно Кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти, Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г., относно Кодекса на Общността за лекарствени продукти за хуманна употреба, Директива 2002/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. за определяне на стандартите за качество и безопасност при вземането, диагностиката, преработката, съхранението и разпределянето на човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/EО, и Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки, вече установиха общ и единен режим за въпросите, включени в настоящото решение и следователно не следва да бъдат предмет на настоящото решение, Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция за лекарствени средства.

заличава се

Обосновка

The decision sets the general structure for future legislation and gives guidance on how to use the common elements to ensure as much coherence in future legislation as can be politically an technically possible. Given the legislative nature of the decision it seems inappropriate to exempt a certain group of existing legislation. The choice of legislative instrument in the future will anyhow take place on a case to case basis.Изменение 2mAm>

Съображение 5 a (ново)

(5a) Въпреки че разпоредбите, включени в настоящото решение, не могат да бъдат правно прилагани върху бъдещи законодателни актове, съзаконодателите, приемащи настоящото решение, са поели ясно политическо задължение, което следва да съблюдават при всеки бъдещ законодателен акт, попадащ в обхвата на настоящото решение.

Обосновка

By its legal nature, this Decision can only be seen as a non-binding framework for future legislation: however, it should be emphasised that by agreeing to it, the co-legislator must live up to his commitment and implement future pieces of legislation accordingly<Amend>Изменение <NumAm>3NumAm>

Съображение 13 a (ново)
(13а) Продуктите, пуснати на пазара на Общността, следва да съответстват на приложимите разпоредби на законодателството на Общността, а икономическите субекти следва да отговарят за съответствието на продуктите с изискванията, за да се гарантира безопасността на потребителя и зачитане на целите на Общността за опазване на околната среда, както и за да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Общността.

<Amend>Изменение <NumAm>4NumAm>Съображение 14 a (ново)
(14а) Всички икономически субекти, които пускат продукти на пазара, следва да бъдат поставени при еднакви условия и по този начин да носят еднаква отговорност за съответствието на техните продукти с изискванията.

Обосновка

The economic operators that place products on the market are manufacturers, their authorised representatives and importers. The way how they fulfil the responsibility varies, but it should be stressed that they have equal obligations with regard to the conformity of the products placed on the market.<Amend>Изменение <NumAm>5NumAm>

Съображение 15


(15) Тъй като някои задачи могат да бъдат изпълнени само от производителя, необходимо е да се направи ясно разграничение между производителя и оператора надолу по дистрибуторската верига. Освен това, необходимо е да се направи ясно разграничение между вносителя и дистрибутора, тъй като вносителят вкарва продукти от трети страни на пазара на Общността. Следователно, той трябва да гарантира съответствието на тези продукти с приложимите изисквания на Общността.

(15) Тъй като някои задачи могат да бъдат изпълнени само от производителя, необходимо е да се направи ясно разграничение между производителя и оператора надолу по дистрибуторската верига. Освен това, необходимо е да се направи ясно разграничение между вносителя и дистрибутора, тъй като вносителят пуска продукти от трети страни на пазара на Общността. Следователно, той трябва да гарантира съответствието на тези продукти с приложимите изисквания на Общността. В противовес на това, дистрибуторът предлага продукти на пазара, след като те са били пуснати на пазара от производителя, упълномощен представител или вносителя.

Обосновка

The difference between downstream operators should be clarified. The importer places products on the market for the first time whereas the distributor makes a product available on the market after it has been placed on the market by a manufacturer, an authorized representative or an importer.Изменение 6

Съображение 16


(16) Производителят, имащ познания за процеса на проектиране и производство, е в най-добра позиция да проведе цялата процедура за оценка на съответствието. Вносителите и дистрибуторите изпълняват търговска функция и нямат никакво влияние върху производствения процес. Следователно, процедурата за оценка на съответствието трябва да остане задължение само на производителя.

(16) Производителят, имащ познания за процеса на проектиране и производство, е в най-добра позиция да проведе цялата процедура за оценка на съответствието. Следователно, процедурата за оценка на съответствието трябва да остане задължение само на производителя.

Обосновка

Importers' and distributors' obligations are included in Recital 17, therefore it is not necessary to address them here. Furthermore, importers and distributors, though indeed perform a trading function, may have influence on the production process (i.e. by declaring to refuse the import or distribution of non-compliant goods).<Amend>Изменение <NumAm>7NumAm>

Съображение 17


(17) Тъй като вносителите и дистрибуторите, стоят надолу във веригата, те не могат при обичайни условия да бъдат задължавани да гарантират съответствието на проектиране и производството на продукта с приложимите изисквания. Техните задължения, по отношение на съответствието на продуктите, трябва да бъдат ограничени до определени контролни мерки, за да се гарантира, че производителят е изпълнил задълженията си, такива като проверка, дали продуктът има изискваната маркировка за съответствие и дали нужните документи са били представени. Въпреки това, очаква се и от вносителите и от дистрибуторите да действат внимателно по отношение на приложимите изисквания, когато пускат или предлагат продукти на пазара.

(17) Очаква се и от вносителите, и от дистрибуторите да действат отговорно и в пълно съответствие с приложимите правни изисквания, когато пускат или предлагат продукти на пазара.

Обосновка

Clarifies the text


<Amend>Изменение <NumAm>8NumAm>

Съображение 17 a (ново)
(17а) Тъй като вносителите пускат на пазара на Общността продукти от трети страни, те трябва да гарантират, че тези продукти съответстват на приложимите изисквания на Общността. За тази цел те трябва да гарантират, че производителите са изпълнили изискванията по отношение на маркировката на продукта за съответствие с изискванията и техническата документация. Те също така трябва да носят правната отговорност за гарантирането на това, че продуктите, които те предлагат на пазара, са в съответствие с приложимото законодателство и че маркировката на продукта и изготвената от производителя документация са на разположение на органите за наблюдение.

Обосновка

Joint justification for Amendments 7 (recital 17) and 8 (recital 17a).

In its original version, the wording of recital 17 was inconsistent with that of recital 15, since, while recital 15 specifically states that the importer must ensure that products comply with the applicable Community requirements, recital 17 merely requires importers, in the same way as distributors, to act with due care in relation to the applicable Community requirements.Изменение 9

Съображение 18


(18) Когато един вносител или дистрибутор пуска на пазара един продукт със своето име или търговска марка или изменя продукта по начин, по който съответствието с приложимите изисквания може да бъде повлияно, той следва да бъде възприеман като производител на дадения продукт.

(18) Всеки икономически оператор, който пуска на пазара един продукт със своето име или търговска марка или изменя продукта по начин, по който съответствието с приложимите изисквания може да бъде повлияно, следва да бъде възприеман като производител на дадения продукт.

Обосновка

The definition of ‘manufacturer’ given in Article 6, point 3 of the Decision encompasses any operator that has a product designed or manufactured under his own trademark or name: it is hence the definition also includes authorised representatives. Rather than add ‘authorised representative’ to the list it is suggested to use the defined term ‘economic operators”, since it is self-evident that manufacturer is considered to be a manufacturer.Изменение 10

Съображение 18 a (ново)

(18a) Вносителите и дистрибуторите не трябва да променят елементи от вътрешното устройство на продуктите, без да се консултират с производителя, поради факта, че това може да окаже въздействие върху оценката на риска и да направи невалидни техническата документация и декларацията за съответствие на производителя.

Обосновка

It is possible that distributors decide to save time or money by, instead of shipping back the item to the manufacturer to carry out the necessary modifications, could instead try to make their own changes. Without understanding the design of the product, such changes could interfere with the operation of security devices or safety circuits; thus, a compliant non-dangerous electric appliance or power tool could be turned into a product presenting a serious risk for its user. Therefore, the distributor ought to contact the manufacturer if it intends to do so.<Amend>Изменение <NumAm>11NumAm>

Съображение 21 a (ново)
(21а) Маркировката СЕ следва да е единственото обозначение за това, че даден продукт е в съответствие със законодателството на Общността. Все пак, съществуващите национални маркировки могат да продължат да се използват, ако тези маркировки осигуряват допълнителна информация на потребителя и не са обхванати от законодателството на Общността.<Amend>Изменение <NumAm>12NumAm>

Съображение 22 a (ново)
(22а) За да се оцени по-добре ефективността на маркировката СЕ и да се определят стратегии, насочени към предотвратяване на злоупотреби, Комисията следва да наблюдава прилагането на маркировката СЕ и да докладва за това пред Европейския парламент.

Каталог: RegData -> seance pleniere -> textes deposes -> rapports -> 2007
2007 -> Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент №11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79
rapports -> Докладчик: Oreste Rossi pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
rapports -> Заседание окончателен a6-0469/2006
rapports -> Изменение 55
rapports -> Доклад за 2007 г. (2008/2242(ini)) {cont}Комисия по бюджетен контрол
rapports -> Доклад за 2012 г относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ес по въпроса
rapports -> Доклад относно доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония през 2007 г.
2007 -> Доклад A6-0406/2007 Johannes Blokland Износ и внос на опасни химични вещества


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница