Решение на жилищно-ваканционен комплекс Форос задание за проектиранеДата30.09.2017
Размер386.6 Kb.
#31325

Концепция за обемно устройствено решение на жилищно-ваканционен комплекс Форос
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ


ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Концепция за обемно устройствено решение на жилищно-ваканционен комплекс Форос, кв. Крайморие, гр. Бургас

СЪДЪРЖАНИЕ:
 1. Въведение

        1. 1.1. Възложител

        2. 1.2. Местоположение и описание на територията

  1. 1.3. Климат

  2. 1.4. Релеф

  3. 1.5. Инженерно геоложки условия

  4. 1.6. Хидрогеоложки условия

  5. 1.7. Зелена система

  6. 1.8. Комуникации, транспорт и инженерна инфраструктура

  7. 1.9. Образование

  8. 1.10. Природни забележителности

  9. 1.11. Културно-историческо наследство
 1. Градоустройство

  1. 2.1. Устройствени зони и показатели в кв. Крайморие

  2. 2.2. Спецификация на устройствените зони и УПИ
 1. Цел и обхват на разработката

  1. 3.1. Цел на разработката

  2. 3.2. Описание на имотите, собственост на Възложителя

  3. 3.3. Изисквания към концепцията

  4. 3.4. Елементи на застрояването

 1. Въведение1.1. Възложител

Собственик на проект „ФОРОС” е акционерно дружество „Форос Дивелъпмънт” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, град. София, район „Триадица”, ул. „Цар Асен” № 1, ет. 1; ЕИК 175250798. Мажоритарен собственик на капитала на „Форос Дивелъпмънт” АД е известният български адвокат и инвеститор Тодор Батков, сред чиито лични приоритети проект „ФОРОС” заема водещо място.

„Форос Дивелъпмънт” АД е представило публично на обществеността своя проект „ФОРОС”, като многократно е изразило и доказало готовността си да съдейства за разкриване, проучване, консервация и реставрация на откритите археологични находки на своя терен. Това, заедно с огромното значение, което ще има реализирането на проекта за град Бургас и целия регион, максималното запазване и озеленяване на комплекса и изграждането на съвременни инфраструктурни връзки от една страна и от друга страна – големият авторитет, с който се ползва основният акционер в дружеството-собственик, са предпоставка за положителното обществено настроение и ясно изразената подкрепа от страна на местните власти към проект „ФОРОС”.
1.2. Местоположение и описание на територията

Жилищно-ваканционният комплекс „ФОРОС” е неразделна част от гр. Бургас, разположен в най-южния му квартал – „Крайморие“. Нос „Форос” затваря акваторията на Бургаския залив. Територията на комплекса е уникална с даденостите си – мек характерен релеф, плажове и скалисти брегове, гора, богато историческо наследство с находки от IV-VI век, панорамни погледи към гр. Бургас, пристанище Бургас, морето, местността „Пода”, Природен парк „Странджа”, яз. Мандра.

БУРГАС е четвъртият по големина град в България, разположен в Югоизточна България на Черноморския бряг и е най-важният административен, икономически и културен център в региона. Той е областен и общински център. Развива се по протежение на Бургаския залив, заобиколен от три езера – Вая, Атанасовско и Мандра.

Пристанище Бургас е най-голямото пристанище в България с най-голям товарооборот. Пристанищен район „Бургас“ обработва 60% от товарите по море. Причината бургаското пристанище да има най-голямо икономическо значение за страната е нефтеното пристанище „Росенец“, което обслужва 33% от товарооборота по море, както и големината на Бургаския залив.

Международно Летище Бургас е разположено на 10 километра североизточно от града, до кв. Сарафово.

С отварянето на града към морето, според проекта „Зона за обществен достъп“ /”Супер Бургас”/ се създава реален възел за интермодален транспорт по въздух, море и суша, като на обща територия се обвързват: Пристанище Бургас , ЖП гара Бургас, Автогара Бургас, Градски транспорт, бърза връзка с летището.

Важна интегрираща функция за крайбрежните територии има път I-9, покриващ международен път Е 87 /границата с Румъния-Дуранкулак-Варна-Обзор-о.п.Слънчев бряг-Бургас-Маринка-Звездец-Малко Търново-границата с Турция. Освен транспортните функции които изпълнява, той създава условия за по-пълно усвояване на крайбрежния туристически потенциал. Стопанското му значение е безспорно – до реализацията на Автомагистрала “Черно море” представлява единствената пътна инфраструктура от I-ви клас, свързваща Бургас и Варна. Републиканските пътища II-99/І-9 (Бургас-Маринка-Созопол-Приморско-Царево-Малко Търново/-Бургас-Малко Търново) осъществяват връзката на Бургас с общинските центрове по крайбрежието – Созопол, Приморско и Царево и връзката на последните към Е 87.

Изграждането на обходни трасета за бързо изнасяне на транзитните потоци и тежкотоварното движение от територията на град Бургас е едно от най-приоритетните задачи заложени в ОУП /приет 2011/. Търси се възможност за осигуряване на транспортни трасета за връзки на промишлените зони и пристанището, гарите, базата за международни превози, свободната безмитна зона и други важни индустриални предприятия с първокласната пътна мрежа и автомагистралите в района.

Специфичното географско положение – на границата между Европа и Азия, определя и стратегическото значение на Бургас за новите отношения в съвременния свят и за разгръщането на транспортните връзки, туризма и търговските отношения между страните от Изтока и Запада.

Основните фактори, влияещи на развитието на туризма могат да бъдат разделени на следните основни групи: • Плажови ресурси;

 • Био-климатични ресурси;

 • Културно – историческо наследство;

 • Горски ресурси;

 • Защитени природни територии.

В Община Бургас има 5 курортни обекта – Сарафово, Бургас, Крайморие, Отманли – парк "Росенец" и Бургаски минерални бани – с. Ветрен.
Динамиката в развитието на град Бургас и съществуващите ограничители за неговото естествено териториално разширяване (езера, море и промишлени зони) налагат поетапното включване в структурата на града на съществуващите и разположени близо до него села – Крайморие, Сарафово, Лозово, Горно Езерово. С указ 3182/1987 г. ДВ №89/1987 г. те получават статут на квартали на града. През 1991 г. такъв статут придобива и Долно Езерово. Всяко от тези бивши самостоятелни населени места влиза в границите на града със собствено си землище.
Територията на гр. Бургас е структурирана на следните макроструктурни единици (квартали и жилищни комплекси): Акациите, Банево, Братя Миладинови, Ветрен, Възраждане, Горно езерово, Долно езерово, Зорница, Изгрев, Лазур, Лозово, Меден рудник, П. Р. Славейков, Победа, Сарафово, Крайморие, Център.
Макроструктурата Крайморие включва кв. Крайморие, лесопарк „Росенец“ и пристанищен терминал „Росенец”. В ПУП-ПРЗ за кв. Крайморие /одобрен с решение №32 от 13.04.2009 г./ се разработва разширение на квартала с територии за смесени жилищни функции и осигурено обслужване. Доразвива се устройството на градската и крайградска територия, контактна с Бургаския залив, като се предвижда изграждане на Рибарско селище „Ченгене скеле”; актуализира се и се разширява обхвата на действащия ПЗ на Парк ”Росенец” като важна крайградска зона за отдих; предвижда се зона за крайградски парк, обвързваща териториите на Рамсарска местност „Пода”, северозападната част на кв. ”Крайморие”, зелен защитен пояс по ІІ клас път Бургас-Созопол, през местност ”Ченгене скеле” до Парк ”Росенец”.

Територията на квартала с обща площ 400,95 ха попада в землището на сегашния кв. “Крайморие” и граничи на северозапад със залива на нос „Форос”, на североизток с бреговата ивица на Черно море, на югозапад – с път ІІ-99 и на югоизток със ЗМ “Ченгене скеле” и едноименния залив.


1.3. Климат

Проучваната територия попада в континентално средиземноморската климатична област – климатичен район на Бургаската низина. Непосредствената близост на Черно море и специфичните условия на територията са основните фактори, които определят характера на климата.

Поради термичния режим на морската вода средните годишни температури са около 12.8ºС, а средната януарска температура е 2,3ºС и е една от най-високите за страната. Средните месечни температури през зимата са положителни. Есента е значително по-топла от пролетта. Месец октомври е с 4-5 ºС по-топъл от месец април. Лятото е много слънчево и топло, но не и горещо. Средната юлска температура е в границите на 21-24ºС, а абсолютните максимални температури не надминават 36-38ºС. Температурните суми и продължителността на свободното от мраз време (272 дни), които са едни от най-големите в страната, благоприятстват развитието на някои топлолюбиви култури (смокини, бадеми, нарове, райски ябълки и др.) които създават специфичен характер на зелената система в района.

Валежите са недостатъчни и неравномерно разпределени. Най-сух се очертава месец август. Засушаванията в края на лятото и началото на есента често достигат до 30 дни. Снежната покривка е с неустойчив характер. Характерни за залива са мъглите.

Преобладаващите ветрове в района са източните, следвани от североизточните. Липсата на високи оградни височини, слабата залесеност на територията и непосредственият контакт с морето обуславят големите скорости на ветровете. Характерни за топлото полугодие са бризите. Вследствие на бризовата циркулация преобладаващи компоненти от ветровата характеристика за района са изток-запад. Бризовата циркулация има изключително високо въздействие върху климата на община Бургас. Тя е основната причина за намалението на облачността, с което от своя страна влияе върху слънчевата радиация. От нейната продължителност и интензивност се определя климатичният туристически потенциал на разработваната територия.

Намалената облачност, високата слънчева радиация и валежният режим са сериозна предпоставка за развитието на морски и климатичен туризъм и съчетаване на обитаването с курортни функции.


1.4. Релеф

В геоморфоложко отношение теренът е хълмист с плоски разлети била и долини. Морският бряг е разнообразен както по височината си, така и по геоложкия строеж. Средната му височина е 5-15 м.

В северозападния край брегът е скалист. От нос “Форос” до настоящия кв. “Крайморие” брегът е изграден от скали като между тях има глини. Те са изложени на морската абразия. Точно пред кв. “Крайморие” и къмпинга има широка плажна ивица.

При къмпинг “Крайморие” скалите отново излизат на морското ниво и брегът става висок и стръмен. На югоизток скалите потъват и има образувани малки заливчета с пясък. При ЗМ “Ченгене скеле” брегът е скалист и стръмен.

В участъците, където няма плажна ивица, морската абразия е силно изразена. Там, където брегът е изграден от слаби литоложки видове /глини, ронливи пясъчници и др./, същите се разрушават и е възможно образуването на локални свличания и срутвания на брега.
1.5. Инженерно геоложки условия

В геоложкия строеж на района, участват следните литоложки видове:

Андезити и андезитни туфи с горно кредна възраст. На места скалите са на повърхността, а други са на дълбочина 9-10 м и повече.

Ронливи пясъчници, брекчи, ръждиво-кафяви и жълтозелени, редуващи се със сиво-зелени глини. Тези литоложки видове залягат над скалната подложка от андезити и туфи, като същите не са издържани площно и в дълбочина.

Най-отгоре залягат съвременни жълтокафяви глини. Дебелината на тези глини варира в широки граници /от 1 м до 4-5 м/.
1.6. Хидрогеоложки условия

В по-ниските участъци на терена нивото на подземните води е вероятно на около 1-2 м, а в останалата част от територията - на около 3-4 м и повече. Точното им определяне е предмет на сондажни работи в рамките на инженерно-геоложкото проучване.

Новият жилищен квартал, ще бъде разположен върху хълмист терен. Сградите разположени в близост до морския бряг ще бъдат с по-ниска етажност, особено тези, които попадат върху нескални литоложки видове /глини, ронливи пясъчници и др./.
1.7. Зелена система

Изграждането на зелената система има за цел да подобри екологичната обстановка в района, да създаде комфорт на обитаване и пребиваване в квартала и да допринесе за неговия уникален образ.

Общата концепция за изграждане на зелената система включва запазване на съществуващите площи с дървесно-храстова растителност, развитие на съществуващото обществено и допълващо озеленяване, създаване на зелени клинове по протежение на естествени и живописни теренни форми и отварянето им към морския ландшафт, развитие на крайбрежен парк, като продължение на лесопарк “Росенец” и защитените гори край залива на нос „Форос”, развитие на изолационната зеленина по протежение на път ІІ-99 и създаване на предпоставки за богато обслужващо озеленяване в ново предвидените терени за жилищни, обществени и производствени нужди.

С цел озеленяване на улиците при минимално отнемане на площи от частните имоти се предвижда изтегляне на застройката навътре от уличната регулация и създаване на зелен фронт в рамките на УПИ.

Естествени ограничители за развитието на квартала, са териториите с едроразмерна дървесна и храстова растителност, защитените местности и рамсарските обекти, заблатените територии, по-големите дерета, крайбрежните скали и плажните ивици – лесопарк “Росенец” и защитните гори покрай път ІІ-99 и южния бряг на залива на нос „Форос”, ЗМ “Пода” и заливът на нос „Форос”, които заедно представляват типична крайбрежна влажна зона, обявена на 24.09.2002 г. за рамсарско място “Пода”.

В района на квартала са установени 6 плажа. По крайбрежието има 70000м2 плажове изключително държавна собственост и 129400м2 скали и пясъци, а площта на равният пясъчен плаж до 50-тия метър е изчислена на 56786м2.


1.8. Комуникации, транспорт и инженерна инфраструктура

Главният подход от компактния град към съществуващия квартал е изграден като развръзка на двуплощното кръстовище /непълна детелина/ с път ІІ-99, а подходът от Созопол се осъществява по общински път IV-90059, свързан посредством двуплощно кръстовище с път II-99. Предстои доразвиване на кръстовището до пълна детелина с безконфликтно осигуряване на всички връзки.

От югоизток общинският път IV-90059 посредством двуплощно кръстовище осигурява втора връзка с път II-99 и южното Черноморие.

Основен гръбнак на уличната мрежа в кв. “Крайморие” представлява централната главна улица, която се явява продължение на път IV-90059 и по която се осъществява връзката с къмпинг “Крайморие”. Система от главни улици IV клас / 2 ленти х 3.50 м всяка и тротоари от 2,00 м/ разпределя и отвежда автомобилното движение до районната артерия. Всички останали улици са предвидени с тротоари от 2 м и платно 6.00 м.

Трасетата на улиците са съобразени максимално с релефа. Наклоните на всички улици са в рамките на нормативно допустимите. Така структурираната улична мрежа е благоприятна за масовия градски транспорт. Автобусните спирки са разположени в достъпен пешеходен изохрон от 350 м. Предвидено е изграждане на автогара, която ще бъде крайна и начална точка за маршрутите на градския транспорт, като същевременно ще обслужва и извънградски маршрути в посока Южно Черноморие.

От вътрешната страна на тротоарите на районната артерия и главните улици са предвидени велоалеи с ширина от 1,50 м. Същите образуват стройна система, свързваща различните устройствени зони със зеленината за широко обществено ползване и лесопарк “Росенец” и се явяват алтернатива на масовия градски транспорт в рамките на квартала. Запазена е и възможността за бъдеща велоалея в посока компактен град.

Създадени са проектни разработки за Водоснабдяване и Канализация, Електрификация, Кабелна електронна съобщителна мрежа и Газификация, оразмерени за перспективното обитаване на населеното място.

Елементите и съоръженията на инфраструктурата имат оптимално разположение по отношение на разглежданата територия с оглед специфичното й развитие в областта на туризма. От една страна те преминават главно извън или в тила на територията, така, че я натоварват минимално, от друга страна -съоръженията са разположени в достатъчна близост, така, че осигуряват достатъчна натовареност.


1.9. Образование

Квартал ”Крайморие” ще се определя като отделна административна единица със съответното административно и финансово кредитно обслужване, пълно ежедневно и периодично обслужване.

В него ще се изградят 2 училища от типа ЕСПУ, комбинирани с ОДЗ. На територията на съществуващия квартал ще се изгради още едно ОДЗ, обхващащо терените на съществуващото училище и детска градина. Предвижда се и изграждане на частни детски градини и училища.

Територията се определя като опорен център в югоизточната урбанизационна ос на агломерация Бургас, чийто приоритет ще бъдат обитаването и туризма. Териториалната организация на социалната инфраструктура предвижда доближаване на обектите на предучилищното възпитание, на основните училища и периферната здравна мрежа до потребителите, насищане на 5-километровата ивица от брега на морето с обекти на културата и спорта.


1.10. Природни забележителности

Квартал „Крайморие” граничи със защитени зони по Натура 2000 в полите на парк Странджа, разположен по крайбрежието на Черно море. Той е благоприятна изходна позиция за развиване на туризъм – културен и природолюбителски.

От запад, юг и север град Бургас е заобиколен с три езера – Бургаско езеро (Вая), Атанасовско езеро и Мандренско езеро (Мандра), над които минава Виа Понтика – втората по големина въздушна магистрала на мигриращи птици от цяла Европа, което ги прави изключително ценни от орнитоложка гледна точка места.

Мандренско езеро (Мандра) е разположено южно от същинския град Бургас. До 1963 г. е полусолено езеро, а след това става язовир. То е най-южното от трите Бургаски езера, с площ на водната повърхност около 1300 ха., дължината му е 8 км., максималната ширина 1,3 км. Крайбрежието на Мандра обхваща най-северните склонове на Странджа. Части на езерото са обявени за защитени територии (част от устието на лимана -защитена местност "Пода", устието на р. Изворска, предложената за обявяване местност "Узунгерен"). Мандренското езеро съхранява големи количества сладка вода. На брега му е разположен археологическият комплекс Деултум Довелт и музей.

Пода” е местност, обявена за защитена през 1989 година със заповед на Министерство на околната среда и водите и предоставена за стопанисване и управление на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). ЗМ „Пода“ е модел за устойчива природозащита, екологично образование и природосъобразен туризъм. През 1994 г. е обявена за КОРИНЕ място, а през 2002 г. за влажна зона с международно значение — Рамсарски обект. Предложена е за включване в Европейската екологична мрежа Натура 2000 в рамките на природен комплекс “Мандра — Пода”.

По площ „Пода“ е само 100.7 ха, като в нея са наблюдавани 262 вида птици, което прави защитената територия една от най-богатите в орнитологично отношение местности в Европа. Мястото е съхранило огромно количество биоразнообразие в административните граници на град Бургас

Над ЗМ “Пода” преминава и вторият по големина в Европа миграционен път на птиците, Виа Понтика, като годишно от тук прелитат 75% от европейската популация на белия щъркел (над 250 000 екземпляра), 100% от популацията на розовия пеликан (над 40 000 екземпляра) и хиляди видове хищни, водоплаващи и пойни птици.

В защитена местност Пода е построен Природозащитен център “Пода”, собственост на Българско дружество за защита на птиците. За посещения Пода е отворен целогодишно.

Природен парк „Странджа” е най-голямата защитена територия в Република България, съхраняваща множество видове и хабитати, характерни единствено за този район на Европа, с площ от 1 161 кв.км, представляващо 1 % от площта на страната., от които 80 % са гори. Обхваща българската част на Странджа планина, като на юг граничи с Турция, а на изток с Черно море. Близостта му до континента Азия го прави уникален както по отношение на изключителното за Европа биологично разнообразие, така и в културно-исторически план. Странджа е специфична етнокултурна област със съхранени до днес уникални за страната традиции и обичаи, местен бит и говор. Богатството от паметници на културата от всички исторически епохи допълва специфичния дух на територията. Районът е със силно изразена реликтова растителност, защото според учените при последния ледников период глетчерът, който се спуска от централна Европа към бреговете на Черно море, не успява да обледени Странджа. Паметници от тракийската, елинистическата и римска епохи, както и от времето на византийското и българско Средновековие превръщат района на Странджа и южното Черноморие в един комплексен културен маршрут, който може да обогати представите за пътя на европейската култура във времето.

Нископланинският хълмист релеф и мрежата от поддържани туристически пътеки са добра основа за осъществяване на пешеходен туризъм. Географското положение, природо-климатичните и културно-историческите дадености на Странджа, наличието на здравословен климат - негорещо лято, топла и продължителна есен, сравнително малко облачни дни при липса на съществени температурни аномалии, гори, водоеми, исторически и културни паметници от различни епохи, запазен старинен бит и обичаи превръщат целия район в привлекателен и интересен обект за вътрешен и международен туризъм.Черно море е типично вътрешно море, разположено между Югоизточна Европа и Мала Азия. На запад водите му мият бреговете на Балканския полуостров, на север е ограничено от Руската равнина, на изток - от Кавказкото крайбрежие и Колхидската низина, а на юг - от Малоазиатския полуостров. Държавите, които имат излаз на Черно море, са България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. В него има малко на брой острови, като пет от тях са по българското крайбрежие: Змийски остров, Света Анастасия, Свети Иван, Свети Кирик и Свети Петър.
1.11. Културно-историческо наследство

БУРГАС е кръстопът на древните цивилизации. Данни за древни селища са намерени около трите езера – Атанасовско, Мандренско и Бургаско/Вая/. На лице са археологически находки от Античността, Средновековието и Възраждането. Следи от миналото на територията на общината и града се намират около с. Димчево /старото Скафида/ на п-в „Кале борун”, Тракийски некропол и тракийска надгробна могила край с. Маринка, Късноантична и средновековна крепост с църква в м. ”Калебаир” в землището на с. Твърдица, местност ”Шилото” над ж. р. „М. Рудник”, нос „Форос” в местност „Пода” в землището на кв. ”Крайморие”, в кв. ”Победа” и Пристанищния ареал, на територията на „Минерални бани” и много др. На територията на гр. Бургас са съхранени множество сгради архитектурни недвижими ценности – единични и групови. Старата част на Градската Морска градина е недвижима културна ценност от национално значение.

Още от 5 хил. пр. Хр. в неговите граници е съществувало селище, търгувало със сол и медна руда.

През античността на територията на днешния квартал „Победа” е създадено тракийско пристанище наричано „Сладки кладенци”. То осъществявало търговските контакти между Тракийското Одриско царство и гръцките колонии по западния черноморски бряг, за което говорят откритите при археологически разкопки амфори за пренасяне на зехтин и вино.

Няколко века по-късно в м. ”Пода” край отока на Мандренското езеро в морето, била изградена крепост с пристанище, която снабдявала римската колония Деултум със стоки от цялата Римска империя.

Нейното име Бург – Бургос е известно от надпис от времето на император Антонин Пий (155 г.). Тази морска крепост продължава да съществува и в следващите векове. Различни автори и картографи я наричат на гръцки Пиргос, на италиански Порос или Форос и др.

Селище под същите наименования се запазва и по времето на Османската империя заради стратегическото си място в дъното на Бургаския залив, както и добрите пътища, свързващи я с вътрешността на страната. И в турски и в европейски исторически документи редица автори сочат наличието на два пристана (наричани скеле) на средновековното пристанище Бургас. Единия от тях (при нос Форос) е бил предназначен за по-големи кораби, а вторият (в м. Гарда), който е бил по-добре защитен от ветровете при лошо време, е използван при бурно море. Мястото на този средновековен пристан е на мястото на сегашните докове на кораборемонтния завод.

През 18 век, когато Черно море се отворило за Европа, Бургос получил висока оценка за доброто пристанище и търговските му перспективи. Така предшествениците на съвременния Бургас предначертали пътя му на най-голямото и проспериращо българско пристанище и икономически център.


Нос „Форос” е древната люлка на съвременния град Бургас. Тук са открити паметници от Римската епоха и Първото Българско царство. Крепостта Форос/Порос и до днес е символ на Бургас. В най-вътрешната част на нос „Форос” е открит средновековният манастир св. Георги, приютил св. Андрей по време на поклонение. В североизточната част на нос „Форос” се намират подводни пещери с праисторически вкаменелости.

В края на 2008 г. екип специалисти от Бургаския музей проведе за първи път археологически проучвания в района на полуостров „Форос” край Бургас. Резултатите от археологическите проучвания могат да се нарекат сензационни, защото беше установено, че тук все още има запазени останки от изгубения град, исторически предшественик и символ на град Бургас – античната и средновековна крепост и пристанище Бургос / Порос.

Полуостров „Форос” е обозначен в старите италиански и каталунски карти от ХІІІ-ХVІ в. Като място на укрепена крепост с пристанище под името Поро (проток) или Порос, която пазела отока на Мандренското езеро (Скеф). Византийските исторически извори го предават на гръцки като “Пиргос”, което има същото значение. В посветителен надпис от ІІ век се казва, че по границите на римската колония Деултум са изградени бурги (крепости).

Историците са единодушни, че именно на отока на Мандренското езеро е било разположено пристанището на големия център Деултум, което е било пазено от непристъпна крепост. Тук се локализира и пътната станция Пудизо отбелязана в Певтингеровата карта през ІV в.

Местността е известна и с една паметна битка от времето на Втората Българска държава. В началото на XIVв. българският цар Теодор Светослав предприел поход към Черноморското крайбрежие, където властта му се разпростряла над Русокастро, Месемврия, Анхиало, Созопол и Агатопол. Така през 1304г. при моста на отока на Мандренското езерото – Скафида (Пороса) се състояла решителната битка завършила със знаменателната победа на българския владетел над византийската армия.

Дълги години територията на нос „Форос” е недостъпна поради наличието на военна база. Едва при обхождането на зоната от специалисти археолози се установява наличието на две самостоятелни късно антични укрепления от ІV-VІ в., свързани с фортификацията на най-важните зони на полуостров „Форос”, както и прилежащите им постройки. Открито е и значително количество строителна и битова керамика от ІV-VІ в. Открит е и каменен блок с част от посветителен надпис на гръцки език от Римската епоха, поменаващ името на император Гордиан III.

На морското дъно в залива има останки от древен римски град, потънал при земетресение.


1.11.1. Археологически находки


 • Югоизточна крепостна стена

През 1989 г. по време изкопни работи за построяване на краварник е била разкрита част от крепостната стена. При настоящите проучвания се установиха продължението на стената на запад с дължина около 190 м. Разкрито е външното лице на стената на дължина 15 м и дебелина до 3,5 м, както и наличието на правоъгълна кула – бастион с вътрешна ширина 4,2 м, от която са запазени частите от страниците. На североизток крепостната стена е унищожена в по-късно време и от нея е запазена само основата.


 • Северозападна крепостна стена

При обходите на северозападното крайбрежие на нос „Форос” се установи в профила на брега наличие на градежи. При проучването им бяха разкрити две кули от укрепителната система на крепостта. Югозападната кула е полукръгла или U-видна. Челото на кулата е срутено в морето и от него са запазени само части от субструкцията. Дебелината на стената на кулата е 0,73 м, а вътрешната й ширина е 3,10 м. Между двете кули са били изградени отбранителни съоръжения, от които са запазени части от зидове и подово ниво.


 • Нос Кабата /Кафка/

На североизточния бряг на нос „Форос”, в свлачищен район, силно се издава по-малкият нос „Кабата”. По цялата му повърхност се открива голямо количество керамика от IV-VI в. На терена и в профилите на брега се забелязват останки от градежи, които дават основание да се твърди, че това е част от крепостната стена преграждайки шийката на нос „Кабата”. На база археологически проучвания може да се твърди, че целият полуостров Форос е бил укрепен, като фортификационните съоръжения са създадени през късно-римската епоха и са възстановявани многократно в по-късни епохи до средата на ХV в.


 • Църквата

До най-високата точка на н. Форос, на повърхността, е установено наличие на останки от зидове и голямо количество строителна керамика. Местните жители наричат това място „Църквата”. След залагането на пробни сондажи са установени останки от сграда, от която са запазени основите. Общият план и датировката на находките дават основание да се приеме, че тук се е намирал легендарният манастир “Св. Георги”, за който има сведения от византийски извори от ХІІІ в. Споменава се, че на това място е намерил подслон самият св. Ап. Андрей Първозвани по време на своите странствания проповядвайки Христовата вяра.. По време на съществуването си манастирът е заемал важно място в мрежата на крипто-христянското поклонничество. Той е бил включен в групата на созополските манастири, които са автокефални – т.е. не се подчиняват на местните епископи, а директно на Цариграската патриаршия.

„Форос“ е била не само най-голямата римска крепост по югоизточното Черноморие, но и най-важното пристанище на провинция Тракия, свързващо всички Римски колонии в околиите със сърцето на майката Империя – Рим. Отбранявана от стотици патрулиращи войници, тя е служела като портата на богатите земи на Тракия. Всяка от кулите е разположена стратегически близо до водата, така че да предпази от всякакви нежелани гости, опитващи се да проникнат във вътрешността на Мандрата, а от най-високата точка на крепостта може да се наблюдава целия Бургаски залив.

За територията на нос „Форос” е изготвен ПУП-ПРЗ, съгласуван с писмо №10414/27.10.2007 г. на НИНКН-София с поставени изисквания към следващите фази на проектиране.Заповед на МК за определяне на граници на археологическия обект (1989г.)

Писмо от МК за съгласуване на инвестиционно намерение на Форос Дивелъпмънт АД (2007г.)
Протокол от комисия от НИПК за приемане на арх.проучвания (2008г.)
Маркирани са териториите, на които има разкрити археологически находки/приложения към т.1.11 карти,снимки,документи/. Сега сме на стъпка 3, установено е, че територията е в границите на археологическия обект и инвестиционното намерение е съгласувано с Министерството на културата.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика при инвестиционно намерение в обект, влизащ в границите на защитените територии – археологически обекти
1 стъпка:

Подаване на заявление в дирекцията на регионален музей за експертна справка дали съответния имот – предмет на инвестиционния проект или други намеси, се намира в границите на защитените територии – археологически обекти съгласно чл.79 ал.1-7 от ЗКН.


2 стъпка:

Съгласуване на инвестиционния проект и други искания за намеси в защитената територия в НИОНКЦ, след което могат да бъдат одобрени в общината по реда на ЗУТ.


3 стъпка:

Когато се изясни, че съответният имот попада в границите на защитената територия с археологически ценности, се прилага чл.161 ал.1 и 2 от ЗКН.

Осъществяване на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на археологически обекти, задължително се предхожда от археологически проучвания (спасителни) преди началото на строителните работи.

В процеса на строителни дейности се провежда наблюдение от правоспособни археолози. В случай на откриване на археологически обекти (чл.148 и 160 от ЗКН), работата се спира и се провеждат спасителни разкопки (проучвания).


4 стъпка:

Резултатите от спасителните проучвания се приемат от комисия от НИНКН. Тя решава и дава насоки как ще бъдат съхранени археологическите недвижими паметници. Ако недвижимият паметник има добре запазена структура и е от високо историческо значение, той се съхранява / консервира / реставрира на място. Ако инфраструктурата, предмет на инвестиционния проект не позволява запазването на структурата на недвижимата културна ценност, тя може да бъде демонтирана и преместена по снимки и описания изготвени от научния ръководител.


5 стъпка:

След решение за консервация и вплитане на недвижимия археологически паметник в архитектурното решение на новостроящата се структура, архитектурният проект се съгласува отново с НИНКН съгласно чл.170 от ЗКН. 1. Градоустройство


2.1. Устройствени зони и показатели в кв. Крайморие

2.1.1. Жилищна зона

Общата площ на жилищната зона е 200,46 ха. В нея е включен и съществуващия кв. Крайморие с 13,12 ха. Тази зона се състои от 6 зони, които се различават по отношение на характера, стандарта и начина на застрояване.


 • В жилищната устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка плътност и височина 7 м и етажност до 2 ет. е предвидена максимална плътност на застрояване до 20% и КИНТ до 0,5. Процентът на озеленяване е 50, а 25% следва да бъдат заети от едроразмерна растителност.

 • В жилищната устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка плътност и височина от 7 м до 10м и етажност до 3 ет. плътността на застрояване достига 25% при КИНТ 0,9. Процентът на озеленяване е 50, а 25% следва да бъдат заети от едроразмерна растителност.

 • В жилищната устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка плътност и височина до 10 м и до 3 ет. плътността на застрояване е 35%, КИНТ 1,0 и процент на озеленяване 50%.

 • В жилищната устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна плътност височината на застрояване варира от 12 до 15 м, а етажността от 4 до 5 етажа. Плътността е в рамките на 30-35%, КИНТ от 1,2 до 1,5. Процентът на озеленяване е 50%.


2.1.2. Рекреационна устройствена зона за курорт и допълващи дейности

В тази зона височината на застрояване е от 10 до 21 м, като плътността е в рамките на 30-35%. КИНТ е от 1,2 до 1,5. Предвиденият процент на озеленяване е 50%, застрояването е свободно. При норма 80 м2/легло капацитетът на зоната ще възлезе на около 1100 легла, разположени в хотелски комплекси.


2.1.3. Устройствена зона за многофункционално ползване от тип “Смесена централна зона “

Основните обслужващи функции с районно и надградско значение ще се поемат от тази устройствена зона с обща площ 20,28 ха. Зоната се характеризира с повишена плътност на застрояване от 40 до 60%, висок Кинт – до 2.5 и по-малки изисквания за озеленяване –40-50% Височината на застрояване е от 15 до 20 м, а етажността не надвишава 7 ет.


2.1.4. Смесена устройствена зона

Зона с предимно обслужващо-производствен характер,заведения за обществено хранене и други обслужващи курортната дейност.


2.1.5. Производствена зона Крайморие

Предвижда се развитие на производствена зона Крайморие, чиято функция допълва функцията обитаване. Основната задача на тази зона е да разтовари компактния град от трудови пътувания и да създаде заетост на постоянните обитатели в близост до местоживеенето им. Зоната се развива по протежение на път ІI-9 и включва предприятия на леката промишленост, високотехнологични производства, научни институти, както и бази, свързани с поддържането и благоустройството на комплекса и др. • Предимно производствена устройствена зона заема площ от 23,29 ха. Устройствените режими в тази зона са в съответствие с изискванията за този тип зони – плътност 70%, Кинт до 2,5, височина до 15 м и 5 етажа. Коефициентът на озеленяване е 25%.

 • Високотехнологична производствена зона е разположена по протежение на пътя за Созопол и южното Черноморие. Зоната заема площ от 21,72 ха. Предвижда се височина на застрояване от 10 до 15 м и етажност от 3 до 5 етажа. Плътността на застрояване е в рамките на 30-35%, при КИНТ 1,2 и 40% озеленяване.


2.1.7. Устройствена зона за озеленяване

В устройствената зона за озеленяване (Оз) се включва територията, предвидена за зеленина за широко обществено ползване с обща площ 41,00 ха.


2.1.8. Терени със самостоятелен устройствен режим

В тази категория попадат: • Терени за ЕСПУ с ОДЗ - единият разположен на югоизточната граница на съществуващия кв. “Крайморие”, другия в югоизточната част на територията;

 • Теренът за автогара;

 • Съществуващи терени на съоръженията на инженерната инфраструктура;

 • Терен за изолационна зеленина покрай път ІІ-99;

 • Терени за паркинги.


2.2. Спецификация на устройствените зони и УПИУстройствена зона / УПИ

Показатели за устройство и застрояване


Специални изисквания

Н/ЕТ

м/бр

Макс. плътност на застрояване

%


Макс.Кинт


Мин. необходима озеленена

площ
%

1

2

3

4

5

6

7

Жм

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка плътност и височина до 2 ет. – Н =7м

7,0 / 2

20

0,5

50

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Жм1

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка плътност и височина до 3 ет. – Н =7м÷10 м

7,0-10,0 / 3

25

0,9

50

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Жм2

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка плътност и височина до 3 ет. – Н =10 м

10,0 / 3

35

1,00

50

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Жс

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна плътност и височина до

5 ет. – Н =15 м10,0-15.0 /

3-5


30-35

1,2

50

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Жс1

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна плътност и височина до 4 ет. – Н =12 м


12,0 / 4

30

1,2

50

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Жс2

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна плътност и височина до 5 ет. – Н =15 м

15,0 / 5

30-35

1,5

50

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Ок

Рекреационна устройствена зона за курорт и допълващи дейности

10,0-21,0 /

3-8


12,0-15,0 /

2-530-35

1,2-1,5

50

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Ос

Ваканционно селище

7,0 / 2

30

1,2

50

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Ц

Устройствена зона за многофункционално ползване от тип “смесена централна зона”

15,0-20,0 / 7


40-60

2,5

40-50

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Пп

Предимно производствена устройствена зона

15,0 / 5

70

2,5

25

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Пс

Високо технологична производствена зона

10,0-15,0 /

3-5


30-35

1,2

40


Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ

Оз

Устройствена зона за озеленяване, спорт и техническа инфраструктура

***

***

***

***
Соп

Смесена устройствена зона


7,0 / 2

20

0,5

50

Допуска се свободно застрояване и паркиране в рамките на УПИ
Терени (УПИ) със самостоятелен устройствен режимТерени, отредени за училища и детски градини

***

***

***

***

Показателите за устройство и застрояване се определят с работни устройствени планове или проекти
Терен за автогара

-“-
Терени на съоръженията на инженерната инфраструктура

-“-
Терен за изолационна зеленина


 1. Цел и обхват на разработката


3.1. Цел на разработката

Да се създаде на „чисто място” нов и модерен цялостен сграден ансамбъл от жилищни сгради за постоянно и временно обитаване /тип „второ жилище” или наемане за курорт/, отговарящ на изискванията на клиентите за функционалност, естетика, разнообразие, простор и комфорт на разумна цена.

Търси се запомнящ се образ в композиция от индивидуални решения на групите застрояване в отделните имоти, съобразен с конкретните характеристики на територията.

Инвестиционният проект „ФОРОС” е насочен към създаването на съвременен модел за обитаване - благоустроен и живописен комплекс с модерна инфраструктура, икономика и комуникации, баланс на обслужването, хармонично вплитане в природните и исторически дадености, прилагане на модерни технологии, способстващи за постигане устойчивост на средата, отговаряща на европейските и световни стандарти за качество.


3.2. Описание на имотите, собственост на Възложителя

Имотите са 45 на брой, организирани в шест квартала и горски фонд, извън границите на населеното място, предвиден за парк. Описани са в таблица, неразделно свързана с Извадката от ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, одобрен с решение № 32 от 13.04.2009 г. Разположени са на площ от 389 619 кв.м. и 206135 кв.м. за парка. Максималната РЗП на сградите се очаква да е 393 507 кв.м при ориентировъчен брой обитатели 5000÷6000 /постоянно живеещи, временно пребиваващи и гости, почиващи/.

Намират се в м. Кафка, северозападно от съществуващата застройка на кв. Крайморие. От три страни територията контактува с Черно море. Най-северната част е нос Форос. На изток между него и нос Кафка има тясна плажна ивица. Възложителят разполага с проектна разработка за Брегоукрепване и Брегозащита, с цел създаване на изкуствена плажна ивица с дължина 650 м и ширина от 40-50 м. Реализацията е започнала с монтаж на част от елементите на преливаемия подводен вълнолом. Плажът е държавна собственост.

На западния бряг на нос Форос е предвидено пристанищно съоръжение, за изграждане на принципа на публично-частното партньорство. Първи елемент към него е Яхт Марина „ФОРОС” за около 200 малки и средни плавателни съдове. То ще допринесе за утвърждаването на Бургас и в частност на кв. Крайморие и комплекс „ФОРОС” като приоритетна туристическа дестинация на Черноморското крайбрежие.

Втори елемент на това съоръжение е Фериботен терминал за свързване на квартал Крайморие (нос Форос) с центъра на град Бургас. Осъществяването на надеждна и удобна връзка по вода с Интермодалния възел на града ще облекчи достъпа и бързите връзки с другите видове транспорт за външни, вътрешно-градски и междуселищни дестинации – автомобилен, железопътен, въздушен, морски, както и експедитивно достигане до административния център на града. Преходът е преценен на седем минути.

Забележка: Пристанищната територия не е обект на конкурсната програма.
Според ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, в границите на населеното място е организирана крайбрежна озеленена ивица с алеи, велоалеи и пешеходни променади. Тя е общинска собственост.
Уличната мрежа е разработена във фаза Технически Проект относно ОБЕКТ: Улици по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас между квартали: 16,17,18,19,20,21,27,28, 29, 31, 32, 33. /виж Приложение .....от графичния материал/
ВК мрежата е разработена във фаза Работен Проект относно ОБЕКТ: Улични ВК мрежи за кв.16, 17, 18, 19, 20, 28.

Подобекти на проекта: Канализационни мрежи, Водопроводни мрежи,Битова канална помпена станция-БКПС 6, Дъждовна канална помпена станция-ДКПС 4 , Задържателен резервоар в УПИ XXI, кв.16, Битова канална помпена станция-БКПС 7 вУПИ II, кв.28. /виж Приложение .....от графичния материал/


Уличното осветление е разработено във фаза Технически проект относно ОБЕКТ: Улици между квартали: 16,17,18,19,20,21,27,28,29,31,32,33 по плана на кв. Крайморие, гр.Бургас, Част: Електро. /виж Приложение .....от графичния материал/

Режимът на застрояване на имотите е указан в извадката от ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, съобразен с действащата Нормативна база на Р. България – ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ, ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА и др. /виж Приложение .....от графичния материал/


Градообразуващите фактори са релефа, морето, връзката с обществено-обслужващия бизнес и административен център на квартала, транспортната организация, историческото наследство, инфраструктурата и спецификата на курортните населени места със смесено обитаване – постоянно и временно.

По-високото застрояване е съсредоточено около главната улица (IV клас), която е гръбнак на територията. То подчертава релефа на терена. Към крайбрежието в 100 м. зона етажността и плътността намаляват, а площите за озеленяване нарастват.

На този етап подходът към комплекс „ФОРОС”, ще се осъществява чрез събирателната улица, излизаща от двуплощното кръстовище на път II-99 от Републиканската пътна мрежа и тангираща на северозападната граница на населеното място към терена на горския фонд.
В част от имотите е разкрита археология, а в друга се очакват находки (виж материалите към т. 1.11. Културно-историческо наследство и графичния материал). Режимът на тяхното описване, съхранение или експониране ще се определя в движение при разкриването им.
Територията на горския фонд, собственост на Възложителя, обгръща северозападния бряг извън територията на населеното място. Гората е рядка, борова и не е подробно заснета към момента. В нея се намират руините на Средновековната крепост „Порос” на устието на езеро Мандра при местността „Пода” .
Симбиозата между археология и природа в добра комуникационна връзка към главен път и близката връзка с населеното място създават отлични условия за развитие на туризма и постоянно обитаване във всичките му форми.
3.3. Изисквания към концепцията

Комплексът ще се обитава целогодишно. Уникалната природна среда, климат, историческа значимост на археологичните находки, удобните комуникации със същинския град Бургас го превръщат в привлекателно място за постоянно живеене, пълноценна почивка и целогодишна туристическа дестинация. Основна цел на конкурса е възложителят да получи предложения за висококачествено обемно-пространствено решение на уникалната територия и идейни архитектурни проекти за функционалните жилищни единици, сгради и комплекси, чието строителство да е с оптимална себестойност и едновременно с това да осигурява комфортна среда на обитаване - богата зеленина, тишина, уют, развлечения, обслужване, удобни комуникации, панорама и минимизирани разходи за енергия при прилагане на алтернативни съвременни методи и технологии.


Участниците в конкурса имат пълна проектантска свобода за изграждане на концепцията си при спазване градоустройствените параметри и спецификата на територията, собственост на Възложителя.
Стиловите характеристики на застрояване се определят от проектантите.
Допуска се модерна архитектура, архитектура запазваща културните традиции и историческо наследство, както и съчетание от няколко стила, обособяващи отделни групи в симбиоза, която да прави комплекса предпочитано място за живеене и популярна туристическа и курортна дестинация.
Търси се марков архитектурен обемно-пространствен облик на балансирано единство в индивидуалността на архитектурата на разнообразни групи застрояване, осигуряващ хармонична среда на обитаване с респект към историята и природата и в услуга на обитателите посредством устойчивото си функциониране.

3.4. Елементи на застрояването


3.4.1. Жилищни сгради (къщи и апартаменти)
А. Индивидуални жилищни сгради

- малки къщи РЗП = до 120м² -около 60-65%

-големи къщи РЗП = 120-180 м² - около 35-40%
Б. Апартаментни жилищни сгради

- жилищни единици с площ 35-50 м²- около 30%

- жилищни единици с площ 50-75 м²- около 50%

- жилищни единици с площ 100-150 м²- около 20%


3.4.2. Високо категориен хотелски комплекс с конферентен и образователен център, открит и закрит басейн, казино, заведения за хранене, услуги, спортно-рехабилитационна база и др. Предназначен е за целогодишно ползване от потребители от страната и чужбина.

Забележка: За хотела се изисква обемно - градоустройствено предложение за избраното от проектантския екип УПИ, без функционални схеми и разпределения на сградата. Третира се ситуацията, организацията на откритите площи - басейни, паркиране, функционално заложени елементи. Да се изследва обемно-пространствено в цялостния облик на територията.
3.4.3. Басейни и спорт - достатъчно на брой и по размер басейни и спортни площадки и помещения в жилищните групи, предоставящи комфорт на живущите и гостите на комплекса, съобразно индивидуалността на застрояването в различните имоти.
3.4.4. Обслужващи сгради и помещения, база за осигуряване и поддръжка на всичко необходимо за удобство и в услуга за обитателите.
3.4.5. Заведения за хранене и развлечения

Разнообразни по вид и категория ресторанти, барове, сладкарници, заведения за бързо хранене, клубове, тематични ресторанти и т.н, задоволяващи кулинарните изисквания на потребителите от всички ценови сегменти.

Да се планират в съответствие с действащата Нормативна уредба на Република България по отношение на хигиена, ниво на шум, осигуряване на достъпна среда и коректност към жителите и спецификата на територията и т.н.
3.4.6. Търговска мрежа


 • Супермаркет (може и да не бъде в самостоятелна сграда)

 • Магазини за разнообразни стоки - хранителни, промишлени, туристически артикули, сувенири и други, обслужващи ежедневното и ваканционно обитаване

 • Салони за услуги и занаяти


3.4.7. Медицински център за осигуряване на необходимото обслужване на профилактични извънболнични нужди на жителите и гостите на комплекса.
3.4.8. Център за анимация и забавления на деца
Създаване на подходяща база за професионално обгрижване на децата със занимания на открито и закрито.
3.4.9. Парк със спортни съоръжения, атракции, тематични зони

Изисква се най-обща концепция и идея за възможностите за организиране на зона за рекреация и релаксация на територия от 206 дка горски фонд, собственост на възложителя, при запазване характеристиките на терена и гората, съхраняване и експониране на археологическите находки и специфичната брегова линия.Забележка: Гората още не е картографирана.
3.4.10. Зелените площи между сградите, улиците, пешеходните зони, велоалеите и крайбрежната алея са предвидени в ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие и са отразени в графичния материал.
3.4.11. Паркиране

Да се осигурят нормативно необходимите паркоместа във всеки имот, съобразно функциите предвидени в него.


Според ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр.Бургас от 2009 година имотите в разработваната територия са отредени предимно за жилищно строителство. По смисъла на Чл.97./1/от Наредба 03/7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, най-малко 60% от РЗП на сградите се заема от жилища.

Проектирането да отговаря на изискванията за осигуряване на достъпна среда. Да се опишат техническите методи на строително изпълнение, като технологиите и материалите се съобразят с цялостната действаща нормативна уредба и изискванията за изграждане на устойчива жизнена среда и стабилност на екосистемата.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница