Решение на комисията въз основа на чл. 41 от збппмн, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществена прояваДата13.10.2018
Размер57.45 Kb.
ТипРешение
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ И ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Обществените възпитатели са орган на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/. Те се определят с решение на комисията въз основа на чл.41 от ЗБППМН, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществена проява.

В разработената през 2009 година Методика за работа на обществения възпитател са посочени качествата, знанията и уменията, които трабва да притежава обществения възпитател. Задължително е познаването на Етичният кодекс на работещите с деца.Акцент при подбора на обществените възпитатели следва да се поставят преоритетно следните:

Качества - отговорност, добронамереност, принципност, толерантност, авторитет. При взаимодействието си с детето е нужно да проявява търпение и емпатия. Да има ясна мотивация за постигането на целите.
Знания:

 • психолого-педагогически особености на детско-юношеската и зрялата възраст; специфики на девиантното и делинквентно поведение; характеристики на личността /потребности и мотивация, чувства, емоции и емоционални дефицити, интереси/;

 • характеристики на семейната система – роли на членовете на семейството, стилове на възпитание, функции на семейството, конфликти в семейната система;

 • същност и методи на работа на обществения възпитател;

 • нормативна база - закони и други нормативни документи;

 • институции /държавни и неправителствени/, работещи с деца и техните семейства – правомощия, компетенции, отговорности, дейности и предлагани услуги;


Умения:

А. Комуникативни умения • оказване на емоционална подкрепа;

 • решаване на конфликтни ситуации;

 • работа в екип;

 • подходи при работа с деца.

Б. Професионални умения • провеждане на интервю;

 • проучването на потребностите, оценка на нуждите, точно дефиниране на актуален проблем;

 • изработване на корекционно-възпитателин план;

 • мотивиране на детето и неговите родители за активно включване при осъществяване на корекционно-възпитателния план;

 • спазване на етичните принципи при работа с деца;

 • дискретност и пазене на професионална тайна;

 • работа с документация - анализ и изработване.

Критериите за оценка на възпитателната работа пряко произтичат от правата и задълженията на обществения възпитател. Ефективността и качеството на работа на обществения възпитател изискват добро познаване на историята на развитие на детето, неговата семейна и приятелска среда, изградено взаимодействие с родители или настойници, институции, ясно формулирани цели на работа и адекватни спрямо тях дейности, актуалност и пълнота на документацията. Оценяването изисква обвързване на работата с резулататите, което, изхождайки от естеството на работа, налага индивидуален подход при всеки конкретен случай. “Критерии за оценка дейността на обществения възпитател” са резултат от проведен семинар с обществени възпитатели и визират количествени и качествени индикатори.

Количествени/мярка брой/:


 • брой на децата, с които се извършва индивидуално - възпитателна работа. Оптималната натовареност се определя от оценяващия съобразно конкретните условия и спецификата на случая, с които работи ОВ;

 • брой посещения на малолетния и непълнолетния в неговото жилище, в училище или на местоработата;

 • брой проведени срещи с родителите;

 • брой проверки на основание чл.16 ал.2 от ЗБППМН;

 • брой сигнали до секретаря на МКБППМН, свързани с конкретната работа на ОВ с лицата, поставени под възпитателен надзор /при необходимост/. Иницииране на ново възпитателно дело при установени обстоятелства и факти, обуславящи промяна в методите и формита за превентивен процес.

 • брой лица, на които е оказано съдействие пред институциите. Напр.: насочване към работа, мотивиране за лечение, задържане в училище и др.

 • осъществено взаимодействие с други институции и НПО;

 • наличие на изискуемата документация;

Качествени/мярка скала 0-8/: • специфичност/сложност на случая;

 • общественият възпитател е: установил първичен контакт с детето, като ясно аргументира избрания от него подход – време, място на провеждане, протичане на първата среща;

 • запознат с особеностите в развитието на детето, в частност с историята на асоциалното му поведение.

 • информиран е относно извършената противообществена проява, както и с други такива, ако са налице.

 • установил е контакт с ИДПС, училище за изясняване на обстоятелствата около поведението на детето и взаимоотношенията със социалната среда.

 • установил контакт със семейството на детото и познава средата, в която то живее, материалното състояние; пълнота на семейството; отношения в семейството; стратегии на отношение към детето;

 • информиран за здравословно състояние на детето, включващо физическа и психологическа оценка;

 • информиран относно приятелската и близка социална среда на детето;

 • наясно с проблемите и/или мотивите на детето, довели до извършване на деянието;

 • определил параметрите на рисково поведение на детето/конфликт със близкото обгръжение, неблагоприятна приятелска среда, посещение на рискови места и др.

 • Съществено значение за работата на обществеия въпитател е и преценката му за установената интеракцията с детето, т.е. детето и родителите търсят ли го, как протичат срещите– трудно, лесно.


Документация
Общественият възпитател поддържа подробна и актуална документация за всяко лице поставено под негов надзор. Документацията включва информация за детето, родителите или настойниците, индивидуален план за работа, отчет за постигнатите резултати, друга информация относно лицето и/или въпроси свързани организацията на работа и осъществяваните дейности.

  • План за индивидуална работа с детето. Съдържа оценка на потребностите на детето/здравни,физически, емоционални, образователни,културни и други /, цели на въздействие, планирани дейности за постигане на целите и визия за резултатите от работата. При изготвянето на индивидуалния план се проучват и вземат предвид индивидуалните потребности и желания на детето. Общественият възпитател запознава детето и родителите с плана за работа. Индивидуалният план се актуализира при необходимост.

Дейностите са конкретни, съобразени с потребностите на детето и водят до реализиране на поставените в плана цели. Напр.: «да извърши ....»,»да подобри успеха си..»,» да няма поправителни изпити.....». Дейностите могат да обхващат целия период на работа с детото, т.с. постоянни или за определен период от време - променливи.

  • Индивидуална карта. Всяка среща с детето, родител или представител на институция се документира, като се посочва и темата на срещата. Регистрира промени в поведението на детето, позитивни и/или негативни. Напр.: развитие на нови поведенчески стратегии, самостоятелност и отговорност за взетите решения,успеваемост в училище, отсъствие на противообществени прояви, участие в други дейности

  • Данни за проведени психолого - педагогически изследвания;

  • Наличие на информация за други криминални прояви на детето, приятелски кръг, семейство и други. Поддържаната информация за развитието на детето е актуална и прецизна. Данните са конфиденциални, но при необходимост съответните органи са уведомени по подходящ начин.

  • Пълнота на отчетите, изготвени от обществения възпитател, съдържащ съпоставка между планиране и постигнати резултати и цялостна оценка за развитието на детето. Заключителният отчет да съдържа и препоръка за продължаване на корекционния процес.

Познава нормативната база, свързана с дейността му - ЗБППМН, Статут на обществения възпитател, ЗЗД, Закон за наркотичните вещества и прекусрсорите, Правилник на детските педагогически стаи.


Взаимодействие с други институции и НПО
Участия в дейности, възложени от секретаря на МКБППМН
МКБППМН трябва да имат програма за обучение и повишаване на професоналния капацитет на обществените възпитатели, включително и осигури периодично провеждане на професионална подкрепа и супервизия.

МКБППМН разработват процедура за вътрешен контрол, която процедура се документира. Ежегодно се изготвя обобщен доклад за резултатите от осъществения вътрешен контрол и предприетите действия за отстраняване на установените пропуски, достъпен за всички заинтересовани лица и организации.ОВ трябва да са запознати с оценяването и да се разяснява перманентно – как точно оценяващият ще приложи критериите.

Оценяването на работата включва задължително провеждане на интервю с работещия.
Каталог: childrenconsult -> files -> resurs
resurs -> Оценка на риска какво е риск?
resurs -> Методически особености в превантивната и корекционно-възпитателната дейност на мкбппмн при работата им с малолетни и непълнолетни от етнически обособени квартали в град Пловдив
resurs -> Общи сведения за етнически обособените квартали в град Пловдив
resurs -> 2015 година център по превенция и социална адаптация пловдив
resurs -> Урок на тема : „Вандализъм" Цели на урока: Да се разбере от учениците значението на понятието „вандализъм"
resurs -> „Трафик на хора
resurs -> Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – пловдив
resurs -> „Кражба и грабеж


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница