Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.Дата24.05.2017
Размер26.06 Kb.
ТипРешение
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Проект!!!

З А П О В Е Д

№………………София, ………………..
На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (обн. в “Държавен вестник” бр. 21/09.03.2007 г.):
1. Обявявам защитена зона “Остров до Горни Цибър”, с идентификационен код BG0002008, в землището на с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана с обща площ 2 184.270 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона “Остров до Горни Цибър” са следните видове птици:

2.1. Видове по чл. 6, ал.1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Малък воден бик /Ixobrychus minutus/, Бяла лопатарка /Platalea leucorodia/, Белоока потапница /Aythya nyroca/;

2.2. Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Голям корморан /Phalacrocorax carbo/;
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

3.2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
4. В границите на защитена зона “Остров до Горни Цибър” се включват поземлени имоти с номера 000001- част (1761.870 дка), 000003, 000004 и 000005 съгласно Картата на възстановената собственост на землището на с. Горни Цибър, ЕККАТЕ 16639, община Вълчедръм, област Монтана, към 20.12.2007 г., с обща площ 2 184.270 дка.
5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона “Остров до Горни Цибър”, с код BG0002008, както и координатният регистър на частта от имот по т. 4 се съхраняват и са на разположение в Министерство на околната среда и водите и РИОСВ – Монтана.
6. В границите на защитената зона се забранява:

6.1. строителството на пристанища, терминали и промишлени предприятия;

6.2. унищожаването на островни образувания;

6.3. извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на тяхното площно разпространение или до смяна на видовете;

6.4. добива на инертни материали;

6.5. депонирането и временно съхранение на отпадъци;

6.6. извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на затони, мочурища и естествени водни обекти;

6.7. използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите.


7. Защитена местност „Остров Цибър”, обявена по реда на Закона за защитените територии, попадаща в границите на защитена зона „Остров до Горни Цибър”, с код BG0002008, запазва статута, категорията, границите си и режима си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тази територия.

8. В срок до две години от влизане в сила на настоящата заповед, РИОСВ – Монтана да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в Картата на възстановената собственост, Кадастъра и имотния регистър за землището.


9. Защитена зона “Остров до Горни Цибър”, код BG0002008, да се впише в регистрите на защитените зони на МОСВ и РИОСВ – Монтана.
10. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно-наказателни разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.
11. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.
12. Заповедта не подлежи на обжалване.

МИНИСТЪР:/ П /

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ
Каталог: old -> reports
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"
reports -> Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 07. 2008 г. 17. 07. 2008 г
reports -> Програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирмата
reports -> Програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на злр


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница