Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.Дата22.08.2016
Размер71.81 Kb.
#7018
ТипРешение
Проект!
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№………………


София, ………………..
На основание чл.12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (обн., “Държавен вестник”, бр. 21/09.03.2007 г.):
1. Обявявам защитена зона “Рибарници Орсоя”, с идентификационен код BG0002006, в землището на с.Орсоя, община Лом, област Монтана, с обща площ 4754.302 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона “Рибарници Орсоя” са следните видове птици:

2.1. Видове по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие:

Mалък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/, Нощна чапла /Nycticorax nycticorax/, Малка бяла чапла /Egretta garzetta/, Голяма бяла чапла /Egretta alba/, Ръждива чапла /Ardea purpurea/, Бяла лопатарка /Platalea leucorodia/, Белоока потапница /Aythya nyroca/, Морски орел /Haliaeetus albicilla/, Тръстиков блатар /Circus aeruginosus/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Средна пъструшка /Porzana parva/, Ливаден дърдавец /Crex crex/, Бойник /Philomachus pugnax/, Малък горски водобегач /Tringa glareola/, Дългоклюна чайка /Larus genei/, Каспийска рибарка /Sterna caspia/, Белобуза рибарка /Chlidonias hybridus/, Черна рибарка /Chlidonias niger/, Земеродно рибарче /Alcedo atthis/, Голяма бекасина /Gallinago media/, Синявица /Coracias garrulus/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Дебелоклюна чучулига /Melanocorypha calandra/, Горска чучулига /Lullula arborea/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/.
2.2. Видове по чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие:

Червеногуш гмурец /Podiceps grisegena/, Голям гмурец /Podiceps cristatus/, Сива чапла /Ardea cinerea/, Ням лебед /Cygnus olor/, Сива патица /Anas strepera/, Кафявоглава потапница /Aythya ferina/, Лиска /Fulica atra/, Черноопашат крайбрежeн бекас /Limosa limosa/, Голям зеленоног водобегач /Tringa nebularia/, Голям горски водобегач /Tringa ochropus/, Белокрила рибарка /Chlidonias leucopterus/.


3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.3.2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
4. В границите на защитена зона “Рибарници Орсоя” се включват поземлени имоти с номера 000262, 000263, 000264, 000265, 000267, 000385, 000386, 000388, 000512, 000527, 000528 – част (10.331 дка), 000590, 000591, 000592, 000593, 000594, 000604, 000607, 000608, 000609, 000611, 000612, 000616, 000617, 000618, 000619, 000620, 000622, 000625, 000626, 000627, 000628, 000629, 000630, 000631, 000632, 000633 – част (2.737 дка), 000635, 000637, 000638 – част (96.211 дка), 000639, 000641, 000643, 000644, 000645, 000646, 000647, 000648, 000650, 000651, 000652, 000653, 000654, 000655, 000657, 000658, 000659, 000679, 000680, 000690, 000804, 000805, 000806, 000817, 000818 – част (13.167 дка), 000819, 000820 – част (43.405 дка), 141001, 141002, 141004, 141005, 141006, 141007, 141009, 141010, 141011, 141012, 141013, 141014, 141015, 141016, 141017, 141018, 141019, 141020, 141021, 142001, 142003, 142004, 142005, 142006, 142008, 142009, 142010, 142011, 143001, 143002, 143003, 143005, 143006, 143007, 143008, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143014, 143015, 143016, 143017, 143018, 143020, 143021, 143022, 143023, 143024, 143025, 146001, 146002, 146003, 146004, 146005, 146007, 146008, 146009, 146010, 146011, 146012, 146013, 146014, 146015, 146016, 146017, 146018, 146019, 146020, 146021, 146022, 146023, 146024, 146025, 146026, 146027, 146028, 146029, 146030, 148001, 148002, 151001, 151002, 151003, 151004, 151005, 151006, 151007, 151008, 151009, 151010, 151011, 151012, 151013, 151014, 151015, 151016, 151017, 151018, 151019, 151020, 151021, 151022, 151023, 151024, 151025, 151026, 151027, 151028, 151029, 151030, 151031, 151032, 151033, 151034, 151035, 151036, 151037, 151038, 151039, 152001, 152002, 152003, 152004, 152005, 152006, 152007, 152008, 152009, 152010, 152011, 152012, 152013, 152014, 152015, 152016, 152017, 152018, 152019, 152020, 152021, 152022, 152023, 152024, 153001, 153002, 153003, 153004, 153005, 153007, 153008, 153009, 153010, 153011, 153012, 153013, 153014, 153015, 153016, 153017, 153018, 153019, 153020, 153021, 153022, 153023, 154001, 155001, 155002, 155003, 155004, 155005, 155006, 155007, 155008, 155009, 155010, 155011, 155012, 155013, 155014, 155015, 155016, 155017, 155018, 155019, 155020, 155021, 155022, 155023, 155024, 155025, 155026, 155027, 155028, 155029, 155030, 155031, 155033, 155034, 155035, 155036, 156002, 156004, 156006, 156007, 156008, 156009, 156010, 156011, 156012, 156013, 156014, 156015, 156016, 156017, 156018, 156019, 156020, 156021, 157001, 157003, 157004, 157005, 157006, 157007, 157008, 157009, 157010, 157011, 157012, 157013, 157014, 157015, 157016, 157017, 158001, 158003, 158004, 158005, 158006, 158007, 158008, 158009, 158010, 158011, 158012, 158013, 158014, 158015, 158016, 158017, 158018, 158019, 158020, 158021, 158022, 158023, 158024, 158025, 158026, 158027, 158028, 158029, 158030, 158031, 158032, 158033, 158034, 158035, 158036, 158037, 158038, 158040, 158041, 158042, 158043, 158044, 158045, 158046, 158047, 158048, 159001, 159002, 159003, 159004, 159005, 159006, 159007, 159008, 159009, 159010, 196001, 196002, 196003, 196004, 196005, 196006, 196007, 196008, 196009, 196010, 196011, 196012, 196013, 197001, 197002, 197003, 197004, 197005, 197006, 197007, 197008, 197009, 197010, 197011, 197012, 197013, 197014, 197015, 197016, 197017, 197019, 197021, 197022, 198002, 198003, 198004, 198005, 198006, 198007, 198009, 198010, 198011, 198012, 198013, 199002, 199003, 199004, 199005, 199006, 829003, 829006, 830002, 830003, 831001, 831002, 831003, 831004, 831005, 832002, 832003 съгласно Картата на възстановената собственост за землището на с.Орсоя, ЕКАТТЕ 44238, община Лом, област Монтана, към 13.09.2007 г., с обща площ 4754.302 дка.

5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона “Рибарници Орсоя”, код BG0002006, както и координатните регистри на частите от имотите по т. 4 се съхраняват и са на разположение в Министерство на околната среда и водите и РИОСВ – Монтана.


6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. разораването и залесяването на ливади, пасища и мери.

6.2. премахването на характеристики на ландшафта - синори, единични и групи дървета в земеделските земи.

6.3. извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на тяхното площно разпространение или до смяна на видовете.

6.4. извършването на дейности, свързани с отводняване и пресушаване на мочурища и канали.

6.5. паленето на тръстиковите масиви и крайбрежна растителност.

6.6. косенето на тръстика, папур и плаваща водна растителност в каналите в периода от 1 март до 30 август.

6.7. косенето на ливадите до 1 юли;

6.8. използването на неселективни средства за борба с вредителите.по горите

7. Защитена местност “Рибарници Орсоя”, обявена по реда на Закона за защитените територии, попадаща в границите на защитена зона “Рибарници Орсоя”, код BG0002006, запазва статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.
8. В срок до две години от влизане в сила на настоящата заповед, РИОСВ – Монтана да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в Картата на възстановената собственост, Кадастъра и имотния регистър за землището.
9. Защитена зона “Рибарници Орсоя”, код BG0002006, да се впише в регистрите на защитените зони на МОСВ и РИОСВ–Монтана.
10. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.
11. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.
12. Заповедта не подлежи на обжалване.

.

МИНИСТЪР:


ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Проект!!!

З А П О В Е Д

№………………София, ………………..
На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (обн. в “Държавен вестник” бр. 21/09.03.2007 г.):
1. Обявявам защитена зона “Цибърско блато”, с идентификационен код BG0002104, в землищата на с. Станево, община Лом, област Монтана и с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана, с обща площ 9097.647 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона “Цибърско блато” са следните видове птици:

2.1. Видове по чл. 6, ал.1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Ръждива чапла /Ardea purpurea/, Белоока потапница /Aythya nyroca /, Голям воден бик /Botaurus stellaris /, Малък воден бик /Ixobrychus minutus/, Белобуза рибарка /Chlidonias hybrida/;
2.2. Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Кръщалец /Rallus aquaticus/ и Речна чайка /Larus ridibundus/


3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

3.2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
4. В границите на защитена зона “Цибърско блато” се включват имоти с номера, както следва:

4.1. Имоти с номера 000006- част (37.930 дка), 000008- част (25.457 дка), 000009- част (51.075 дка), 000042, 000045, 000046, 000047, 000048, 000049, 000050, 000051, 000052, 000053, 000054, 000055, 000056, 000057- част (6.451 дка), 000058, 000059- част (4.533 дка), 000060, 000061, 000062- част (5.377 дка), 000063- част (10.029 дка), 000064, 000070- част (5.842 дка), 000071, 000073, 000084, 000085, 000086, 000113, 000221, 000222, 000251, 000252, 000294- част (0.180 дка), 000344, 000345, 000346, 000375, 000376, 000377, 000483, 000487, 000488, 000489, 000490, 000491, 000492, 000493, 000494, 000504- част (3.247 дка), 000505, 000506, 000507, 000508, 000509, 000510, 000511, 000512, 000513, 000514, 000516, 000517, 000518, 001001, 002001, 003001, 004001, 005001, 006001, 007001, 008001, 009001, 014001, 015001, 016001, 017001, 018001, 019001, 020001, 021001, 022001, 023001, 024001, 024002, 025001, 026001, 027001, 028001, 029001, 029002, 030001, 031001, 032001, 033001, 034001, 036002, 036003, 036004, 037001, 038001, 039001, 052002, 052003, 052004, 052005, 052006, 052007, 052008, 052009, 053001 съгласно Картата на възстановената собственост на землището на с. Долни Цибър, ЕККАТЕ 22530, община Вълчедръм, област Монтана към 20.12.2007 г. с обща площ 3459.584 дка.


4.2. Имоти с номера- 000063- част (88.850 дка), 000136, 000142- част (38.008 дка), 000143- част (146.002 дка), 000146- част (11.711 дка), 000148, 000160, 000162, 000174, 000176, 000184, 000186, 000201- част (11.681 дка), 000202- част (11.687 дка), 000218, 000222, 000223, 000224, 000225, 000226, 000227, 000229, 000239, 000241, 000259, 000260, 000261, 000265, 000278, 000280, 000281, 000282, 000283, 000284, 000285, 000286, 000287, 000288, 000290, 000291, 000294, 000309, 000325, 000326, 000327, 000329, 000333, 000334, 000468, 000473, 000477, 000485, 000487, 000488, 000494, 000495, 000499, 000504, 000506, 000508, 000565, 000572, 000573, 000574, 000575, 000576, 000577, 000579, 000580, 000581, 000582, 000583, 000584, 000585, 000586, 000587, 000588, 000589, 000592, 000595- част (40.163 дка), 000596- част (11.602 дка), 000597- част (11.676 дка), 000605, 000606, 000613, 074001, 086001, 086002, 086003, 086004, 086005, 086006, 086007, 086008, 086009, 086010, 086011, 086012, 086013, 086014, 086015, 086016, 086017, 086018, 086019, 086020, 086021, 086022, 086023, 086024, 086025, 086026, 086027, 086028, 086029, 086030, 086031, 086032, 086033, 086034, 086035, 086036, 086037, 086038, 086039, 087001, 087002, 087003, 087004, 087005, 087006, 087007, 087008, 087009, 087010, 087011, 087012, 087013, 087014, 087015, 087016, 087017, 087018, 087019, 087020, 087021, 087022, 087023, 087024, 087025, 087026, 087028, 087029, 087030, 087031, 087032, 087033, 087034, 087035, 087036, 087037, 087038, 087039, 087040, 088001, 088003, 088004, 088005, 088006, 088007, 088008, 088009, 088010, 088011, 088012, 088013, 088014, 088015, 088016, 088017, 088018, 088019, 088020, 088021, 088022, 089001, 096001, 097001, 097002, 098001, 098002, 098003, 098004, 098005, 098006, 098007, 098008, 098009, 098010, 098011, 098012, 098013, 098014, 098015, 098016, 098017, 098018, 098019, 098020, 098021, 098022, 098023, 099003, 099004, 099005, 099006, 099007, 099008, 099009, 099010, 099011, 099012, 099013, 099014, 099015, 099016, 099017, 099018, 099019, 099020, 099021, 099022, 099023, 099024, 099025, 099026, 099027,099028, 099029, 100001, 100002, 100003, 100004, 100005, 100006, 100008, 100011, 100012, 100014, 100015, 100016, 100017, 100018, 100019, 100020, 100021, 100022, 100023, 100024, 100025, 100026, 100027, 100028, 100029, 100030, 100031, 100032, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009, 101010, 101011, 101012, 101015, 101016, 101017, 101018, 101019, 101020, 101021, 101022, 101023, 101024, 101025, 101026, 101027, 101028, 101029, 101030, 101031, 101032, 101033, 101034, 101035, 101036, 101037, 101038, 101039, 101040, 101041, 102001, 102002, 102003, 102004, 102005, 102006, 102007, 102008, 102009, 102010, 102011, 102012, 102013, 102014, 102015, 102016, 102017, 102018, 102019, 102020, 102021, 102022, 102023, 102024, 102025, 102026, 102027, 102028, 102029, 102030, 102031, 102032, 102033, 102034, 102035, 102036,102037, 102038, 102039, 102040, 102041, 102042, 102043, 102044, 102045, 102046, 102047, 102048, 102049, 102050, 102051, 102052, 102053, 102054, 102055, 102056, 102057, 102058, 102059, 102060, 103001, 103002, 103003, 103004, 103005, 103006, 103007, 103008, 103009, 103010, 103011, 103012, 103013, 103014, 103015, 103016, 103017, 103018, 103019, 103020, 103021, 103022, 103023, 103024,103025, 103026, 103027, 103028, 103029, 103030, 103031, 103032, 103033, 103034, 103035, 103036, 103037, 103038, 103039, 103040, 103041, 103042, 103043, 103044, 103045, 103046, 103047, 103048, 104001, 104002, 104003, 104006, 104007, 104008, 104009, 104010, 104011, 104012, 104013, 104014, 104016, 104017, 104018, 104019, 104020, 104021, 104022, 104023, 104024, 104025, 104026, 104027, 104028, 104029, 104030, 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 113001, 113002, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 113021, 113022, 113023, 113024, 113025, 113026, 113027, 113028, 113029, 113030, 113031, 113032, 114001, 114002, 114003, 114004, 114005, 114006, 114007, 114008, 114009, 114010, 114011, 114012, 114013, 114014, 114015, 114016, 114017, 115001, 115002, 115003, 115004, 115005, 115006, 115007, 115008, 115009, 115010, 115011, 115012, 115013, 115014, 115015, 116019, 116020, 116021, 116022, 116023, 116024, 116025, 116026, 117001, 117002, 117003, 117004, 117005, 117006, 117007, 117008, 117009, 117010, 117011, 117012, 117013, 117014, 117015, 117016, 117017, 117018, 117020, 117021, 117022, 117023, 117024, 117025, 117026, 117027, 117028, 117029, 117030, 117031, 117032, 117033, 117034, 117035, 117036, 117037, 117038, 117039, 117040, 117041, 117042, 118001, 118002, 118003, 118004, 118005, 118006, 118007, 118008, 118009, 118010, 118011, 118012, 118013, 118014, 118015, 118016, 118017, 118018, 118020, 118021, 118022, 118023, 118024, 118025,118026, 119001, 119002, 119003, 119004, 119005, 119006, 119007, 119008, 119009, 119010, 119011, 119012, 119013, 119014, 119015, 119016, 119017, 119018, 119019, 119020, 119021, 119024, 119025, 119026, 119027, 119028, 119029, 119030, 119031, 119032, 120001, 120002, 120003, 120004, 120005, 120007, 120008, 120009, 120010, 120011, 120012, 120013, 120014, 120015, 120016, 120017, 120018, 120019, 120020, 120021, 120022, 120023, 120024, 120025, 120026, 120027, 120028, 120029, 120030, 120031, 120032, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007, 121008, 121009, 121010, 121011, 121012, 121013, 121014, 121015, 121016, 121017, 121018, 121019, 121020, 121021, 121022, 121023, 121024, 202001, 202002, 202003, 202004, 202005, 202006, 202007, 202008, 202009, 202010, 202011, 202012, 202013, 202014, 202015, 202016, 202017, 202018, 202019, 202020, 202021, 202022, 202023, 202024, 202025, 202026, 538015, 538016, 538017, 538018, 538019, 538020, 538021, 538022, 538023, 538024, 538025, 538026, 538027, 538028, 538029, 538030, 538031, 538032, 538033, 538034, 538035, 538036, 538037, 538038, 538039, 538040, 538041, 538042, 538043, 538044, 538045, 538046, 538047, 538048, 538049, 538050, 538051, 538052, 538053, 538054, 538055, 538056, 538057, 538058, 538059, 538060, 538061, 538062, 538171, 539001, 539002, 539003, 539004, 539005, 539006, 539007, 539008, 539009, 539010, 539011, 539012, 539013, 539014, 539015, 539016, 539017, 539018, 539019, 539020, 539021, 539022, 539023, 539024, 539025, 539026, 539027, 539028, 539029, 539030, 539032, 539033, 539034, 539035, 539036, 539037, 539038, 539039, 539040, 539041, 539042, 539043, 539044, 539045, 539046, 539047, 539100, 540001, 540002, 540003, 540004, 540005, 540006, 540007, 540008, 540009, 540010, 540011, 540012, 540013, 540014, 540016, 540017, 540018, 540019, 540020, 540021, 540022, 540023, 540024, 540025, 540026, 540027, 540028, 540029, 540030, 540031, 540032, 540033, 540034, 540035, 540036, 540037, 540038, 540039, 540040, 540041, 540042, 540043, 540044, 540045, 540046, 540047, 540048, 540049, 540050, 540051, 540052, 540053, 540054, 540055, 540056, 540057, 540058, 540059, 540060, 540061, 540062, 540063, 540064, 540065, 540066, 540067, 540068, 540069, 540070, 540071, 540072, 540073, 540074, 540100, 540471, 540472, съгласно Картата на възстановената собственост на землището на с. Станево, ЕККАТЕ 68758, община Лом, област Монтана към 20.12.2007г., с обща площ 5638.063 дка.
5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона “Цибърско блато”, с код BG0002104, както и координатните регистри на частите от имотите по т.т. 4.1. и 4.2 са на разположение в Министерство на околната среда и водите и РИОСВ – Монтана.
6. В границите на защитената зона се забранява:

6.1. разораването и залесяването на ливади, пасища и мери.


6.2. използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите.

6.3. нарушаването на естественото състояние на влажната зона, освен при изпълнение на дейности, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитания.


7. В срок до две години от влизане в сила на настоящата заповед, РИОСВ – Монтана да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в картата на възстановената собственост за съответните землища, Кадастъра и имотния регистър за съответните землища.
8. Защитена зона “Цибърско блато”, код BG0002104 да се впише в регистрите на защитените зони на МОСВ и РИОСВ – Монтана.
9. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно-наказателни разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.
10. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.
11. Заповедта не подлежи на обжалване.

МИНИСТЪР: / п /

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ
Каталог: old -> reports
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"
reports -> Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 07. 2008 г. 17. 07. 2008 г
reports -> Програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирмата
reports -> Програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на злр


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница