Решение на Министерския съвет №122 от 02. 03. 2007 г. (обн. Дв, бр. 21 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Рила, с идентификационен код bg0000495Дата25.07.2016
Размер44.21 Kb.
#6834
ТипРешение
Проект!

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

З А П О В Е Д

№………………София, ……………..

На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и” т. 2 от Решение на Министерския съвет № 122 от 02.03.2007 г. (обн.ДВ, бр. 21 от 2007 г.):


1. Обявявам защитена зона Рила”, с идентификационен код BG0000495, в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, с. Бачево, с. Годлево, с. Добърско, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, с. Костенец, община Костенец, област София, гр. Долна Баня, община Долна баня, област София, с. Радуил, с. Мала църква, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, гр. Самоков, община Самоков, област София, гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, с. Самораново и с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил, с обща площ 779 271.680 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона „Рила”, с идентификационен код BG0000495, са следните типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни (без птици):
2.1. типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие:

 • 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;

 • 3160 Естествени дистрофни езера;

 • 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion;

 • 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества;

 • 4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo;

 • 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp.;

 • 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества;

 • 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества;

 • 6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините;

 • 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества;

 • 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae);

 • 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;

 • 6520 Планински сенокосни ливади;

 • 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища;

 • 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс;

 • 8120 Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини;

 • 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове;

 • 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum;

 • 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;

 • 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum;

 • 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове;

 • 91BA Мизийски гори от обикновена ела;

 • 91СА Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори;

 • 91D0 * Мочурни гори;

 • 9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis;

 • 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea);

 • 9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор;

 • 95A0 Гори от бяла и черна мура.

2.2. местообитания на видове растения и животни (без птици) по чл.6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие:


2.2.1. Растения: 4116 Tozzia carpathica (Карпатска тоция), 1389 Meesia longiseta (Меезия), 1386 Buxbaumia viridis (Зелена буксбаумия).

2.2.2. Животни: Бозайници - 1303 Rhinolophus hipposideros (Maлък подковонос), 1355 Lutra lutra (Видра), 1324 Myotis myotis (Голям нощник), 1304 Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос), 1371 Rupicapra rupicapra balcanica (Дива коза), 1323 Myotis bechsteini (Дългоух нощник), 1352* Canis lupus (Европейски вълк), 1354* Ursus arctos (Кафява мечка), 1335 Spermophilus citellus (Лалугер), 1307 Myotis blythii (Остроух нощник), 1321 Myotis emarginatus (Трицветен нощник), 1308 Barbastella barbastellus (Широкоух прилеп); Земноводни и влечуги - 1193 Bombina variegata (Жълтокоремна бумка), 1219 Testudo graeca (Шипобедрена костенурка), 1217 Testudo hermanni (Шипоопашата костенурка), 1171 Triturus karelinii (Голям гребенест тритон); Риби - 1163 Cottus gobio (Главоч), 1134 Rhodeus sericeus amarus (Европейска горчивка); Безгръбначни - 1093* Austropotamobius torrentium (Поточен рак), 4053 Paracaloptenus caloptenoides (Обикновен паракалоптенус), 4046 Cordulegaster heros (Кордулегастер), 1065 Euphydryas aurinia (Еуфидриас), 1078* Callimorpha quadripunctaria (Четириточкова меча пеперуда), 1060 Lycaena dispar (Лицена), 4042 Polyommatus eroides (Полиоматус), 1083 Lucanus cervus (Бръмбар рогач), 1089 Morimus funereus (Буков сечко), 1087* Rosalia alpina (Алпийска розалиа).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

3.2. възстановяване при необходимост на природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
4. Координатният регистър на границите на защитена зона „Рила”, с идентификационен код BG0000495, е съгласно Приложението, неразделна част от настоящата заповед.
5. Координатният регистър на границата по т.4, съответства на границата на защитена зона „Рила”, с идентификационен код BG0000495, обявена за опазване на дивите птици със заповед №РД-764/28.10.2008 г.(ДВ. 100/2008 г.).
6. В границите на защитената зона се забранява:

6.1. разораването и залесяването на ливади, пасища и мери.6.2. използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите.
7. В срок до две години от влизане в сила на настоящата заповед, Дирекция „Национален парк Рила” да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в Картата на възстановената собственост, Кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища.”
8. Защитена зона „Рила”, с идентификационен код BG0000495, да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ - Благоевград, РИОСВ - Перник, РИОСВ - София и РИОСВ - Пазарджик.
9. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границите на защитена зона „Рила”, с идентификационен код BG0000495, запазва статута, категорията, границите и режимите си на опазване.
10. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
11. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.
12. Заповедта не подлежи на обжалване.


МИНИСТЪР:
/НОНА КАРАДЖОВА/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница