Решение на Педагогическия съвет на 119 соуДата28.10.2018
Размер413.41 Kb.
Приет с решение на Педагогическия съвет на 119 СОУ

от 10.09.2014година Протокол 13/10.09.2014 година

Утвърден със заповед на Директора на 119 СОУ номер ………/12.09.2014г.


П Р А В И Л Н И К
за дейността на училището

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. Обучението се осъществява въз основа на ЗНП и ППЗНП.
Чл.2. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
Чл.3. Училището по степен и характер е СОУ. В него се обучават ученици от подготвителен клас до ХII клас. По форма е дневно. В 119 СОУ могат да се обучават ученици в самостоятелна и индивидуална форма при спазване на разпоредбите на ППЗНП.
Чл.4. Училището записва с предимство в начален и прогимназиален етап всички подлежащи на задължително обучение ученици от района, определен от район „Изгрев“. Свободните места могат да се попълват от ученици от други райони.
Чл.5. Учениците с прием след VII клас, получават свидетелство за основно образование след IX, а учениците от ХII клас – диплома за средно образование. При завършване на съответната степен учениците получават документ съгласно ЗНП, придружен от характеристика съгласно чл. 138а (2), (3) от ППЗНП.
Чл.6. Училището има право и свобода да решава основни въпроси на УВД в съответствие с училищното законодателство и документите на МОМН.
Чл.7. Учебната седмица за учениците от всички класове е 5-дневна. Продължителността на учебния час в I и ІІ клас е 35 мин., а в останалите – 45 мин. /при разрешение на ИО на МОМН – 40 мин./. Междучасията са по 10 минути, а голямото междучасие е 20 минути. След голямото междучасие – по 5 мин.
Чл.8. Задачите за домашна работа, включително и подготовката на уроците, се задават с оглед учениците да могат да ги изпълнят самостоятелно за:
I клас – до 1 час
II, III и IV клас – до 1,5 часа
V и VI клас – до 2 часа
VII и VIII клас – до 2,5 часа
Гимназиален етап – до 3 часа
Чл.9. Забранява се на учителите да използват допълнителни часове за преподаване на учебен материал или за изпитване на ученици. Това не се отнася за консултациите, които се провеждат по определен график. За учениците от първи клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и за ученици от II до IV клас, включително тези с годишна оценка слаб (2), се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определен със заповед на директора на училището.
Чл.10. Организиране на прояви извън територията на училището се провеждат само след заповед на директора на училището.
Чл.11. Педагогически съвети, работни съвещания, методически сбирки се провеждат в извънучебно време или между двете смени.
Чл.12. В началото на учебната година се извършват профилактични медицински прегледи на всички ученици.
Чл.13. Учебните занятия започват на 15 септември и протичат при следния график:

Първи учебен срок: 15.09.2014 - 31.01.2015 г. (18 уч.седм.) за 1 – 12 клас


Край на втория учебен срок:
І клас 21.05.2015 г. (13 уч.седмици)
ХІІ клас 14.05.2015 г. (13 уч.седмици)
ІІ-ІV клас 29.05.2015 г. (14 уч.седмици)
V-VІІ клас 15.06.2015 г. (16 уч.седмици)
VІІІ клас (проф) 30.06.2015 г. (18 уч.седмици)
ІХ-ХІ клас 30.06.2015 г. (18 уч.седмици)
Чл.14. През учебната година учениците са във ваканция, както следва:
Есенна - от 31.10.2014 г.– 02.11.2014 г./ вкл./

Коледна – от 24.12.2014 г. до 04.01.2015 г.


Зимна – от 31.01.2015 г. до 03.02.2015 г. /вкл./
Пролетна (I-XIклас) – от 02.43.2015 г. до 13.04.2015 г .
Пролетна - XII клас – от 08.04.2014 г до 13.04.2015 г.

Неучебни дни:


20.05.2014 г. – ДЗИ – БЕЛ и НВО за 7 клас по БЕЛ

22.05.2014 г. – втори ДЗИ и НВО за 7 клас по математика


Чл.15. Учебната година се разделя на два срока:
СПОРЕД ГРАФИКА
I учебен срок – от 15.09.2014 г. до 31.01.2015 г.
II учебен срок – от 04.02.2015 г. до края на учебните занятия /според класа и етапа на обучение/.
Чл.16. Учениците не посещават учебни занятия в неприсъствени дни и през ваканциите, освен при отработване на дни с решение на ПС или постановление на МС.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл.17. Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси. Той работи по предварително утвърден годишен план и се свиква най-малко един път на два месеца от директора. Съветът може да се свиква извънредно по искане на най-малко 1/3 от неговите членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав. За всяко заседание се води протокол в протоколна книга.
Чл.18. Педагогическият съвет има право да:
1. Приема стратегия за развитието на 119 СОУ, която се актуализира всяка година.
2. Приема правилника за дейността на училището.
3. Приема училищния учебен план.
4. Избира формите на обучение в 119 СОУ.
5. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението на учениците в 119 СОУ.
6. Определя реда и начина на прием на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.
7. Приема учебните планове за индивидуалната форма на обучение.
8. Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.
9. Обсъжда поведението и дисциплината на учениците. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания „преместване в друго училище до края на учебната година” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст”.
10. Взема решения за преместване на ученици в самостоятелна форма на обучение.

11. Обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й.


12. Утвърждава униформеното облекло на учениците, след съгласуване с родителите на учениците и Училищното настоятелство.
Чл.19. Дневният ред на педагогическия съвет се обявява най-малко 3 дни преди заседанието със заповед на директора, изнесена в учителската стая и публикувана в електронната страница на 119 СОУ.
Чл.20. Решенията на ПС се отменят от самия съвет или от началника на РИО на МОМН.
Чл.21. В състава на ПС влизат: директорът /председател/, пом.-директорите, учителите, педагогическият съветник, възпитателите, а при необходимост – и медицинското лице, библиотекарят и др.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО


Чл.22. Структурата, функциите и задачите на УН се определят от Правилника за структурата и дейността на Училищните настоятелства /ДВ бр.111 от 1995г./ съгласно ЗНП, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неговия устав.
Чл.23. Училищното настоятелство подпомага работата на училището.
/1/ Училищното настоятелство подпомага работата на училището в цялостната му превантивна и възпитателна дейност.
/2/ Училищното настоятелство може да предлага на ПС за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали. По възможност информира педагогическия съвет за своята дейност два пъти през учебната година.
/3/ Ръководството и служителите на училището оказват съдействие при реализирането на планираните дейности на Училищното настоятелство.
УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл.24. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление в 119-о СОУ. В него се включват представители на всички класове от V до XII клас.
Чл.25. Членовете му се избират от съответния клас, а ръководството – на първата сбирка за съответната учебна година.
Чл.26. Ръководството на УС изготвя план за дейността и определя графика за провеждане на сбирките му.
Чл. 27. Представители на УС участват в заседания на ПС при обсъждането на въпроси, свързани с различни по характер прояви на учениците.
УЧИТЕЛИ
Чл.28. Учителските длъжности в училището са:
1. „младши учител”;

2. „учител”;

3. „старши учител”;

4. „главен учител”;5. „учител методик”
Чл.29. Учителят има следните права:
1. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на учебно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии.
2. Да участва в класирането на проектите за учебници по съответния предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението.
3. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.
4. Да повишава образованието и професионалната си квалификация.
5. Да дава мнения и да прави предложения пред УР за развитие на училището.
6. Да използва училищната МТБ за изпълнение на служебните си задължения.
Чл.30. Учителят има следните задължения:
1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика.
2. Да преподава учебния предмет на книжовен български език с изключение на учебните предмети „чужд език” и „майчин език”, както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми.
3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове.
4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения.
5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета.
6. Да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището.
7. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.
8. Да не ползва мобилен телефон по време на час.
9. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици.
10. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.
11. Да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
12. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.
13. Да информира родителите за получените слаби оценки както и за повече от три забележки за поведението в дневника на класа.
14. Да прилага мярката „отстраняване на ученика от учебен час” по силата на чл. 139(4) на ППЗНП, когато е изчерпал другите педагогически методи за въздействие и дисциплиниране на ученика.
15. Да отговаря за достоверността на информацията, която трябва да бъде внесена в училищната документация.
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
Чл.31. Класният ръководител е длъжен да:
1. Отговаря за цялостната дейност на поверения му клас.
2. Запознае учениците с ППЗНП, Правилника за дейността на училището и Инструкция за охрана на труда и пожарна безопасност и с други необходими нормативни документи. Прилага към дневника на класа списък с имената на учениците заедно с подписите им, удостоверяващи, че са запознати със споменатите нормативни документи.
3. Привежда в изпълнение решенията на педагогическия съвет и разпорежданията на ръководството на училището, които се отнасят до поверения им клас.
4. Координира дейността на учениците с учителите, ръководството и родителите.
5. Води редовно и правилно училищната документация на класа и в края на учебната година я предава на директора на училището в изправност. Нанася текущите оценки и отсъствията в бележниците на учениците всеки месец до десето число.
6. Следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка и учебно-възпитателната дейност, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите.
7. Изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл.138а, ал. 1, 2, 3 от ППЗНП.
8. Провежда часа на класа по утвърден от директора график.
9. Контролира редовното посещение на учебните занятия от учениците. При констатирани нередности своевременно уведомява ръководството и родителите. Разрешава на учениците да отсъстват от училище по уважителни причини до три дни за една учебна година. Приема и съхранява целогодишно медицинските бележки при наличие на подписа на родител и заверка от медицинското лице в училището или бележки от спортни клубове за извинение на отсъствия.
10. Уведомява писмено родителите за над пет допуснати неизвинени отсъствия и на всеки следващи пет.
11. Приключва отсъствията на учениците до средата на следващата седмица.
12. Организира и контролира дейността на дежурните за седмицата ученици в класа.
13. Участва с класа в организиране на училищни прояви.
14. Провежда полезна и подходяща за вьзрастта на учениците възпитателна работа.

15. Предлага ученици за награди, похвали и наказания.

16. Среща се с родител на ученик, на когото ще бъде наложено наказание по чл.139, ал.1 от ППЗНП и провежда разговор с него за извършеното нарушение, като отразява това с подпис на родителя в дневника.
17. Грижи се за социално-психологическия климат в паралелката.
18. Обсъжда проблемите на „трудните“ ученици с родителите им, педагогическия съветник, а при необходимост – и с комисията за БППМН.

УЧЕНИЦИ
Чл 32. Ученикът има следните права:


1. Избира училището, профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми.
2. Участва по свой избор в организираните от училището извънкласни форми на дейност и извънучилищни прояви.
3. Получава от училището информация по въпроси, свързани с неговото обучение.
4. Създава органи на ученическо самоуправление, с които да подпомага работата на ръководството на училището.
5. Дава мнение и предложения пред ръководството на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната му дейност.
6. Ползва безплатно цялата училищна МТБ за развитие на интересите и способностите си.
7. Получава безплатно /еднократно/ учебници за І – VII клас.
8. Получава стипендия по реда, определен в чл.32, т.8 на ПМС – ДВ,бр.33 от 15.02.2013 г.
9. Защитен е от училището и другите институции при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права.
10. Поощряван е морално и материално за постигнати резултати в учебната си дейност.

11. Използва мобилно устройство в междучасието, преди започването на часовете и след тяхното приключване.


/1/ За постигнати високи резултати в учебната си дейност учениците се поощряват със следните материални и морални награди:
1. Устна похвала – изказва се пред целия клас.

2. Писмена похвала – вписва се в ученическата книжка на ученика.

3. Писмено обявяване на благодарност чрез заповедната книга и писмо до родителите.

4. Похвална грамота.

5. Предметна награда от Наградния фонд на училището или училищното настоятелство.
/2/ Наградите се определят:
1. По т.1 и т.2 – от учител или от класния ръководител.

2. По т.3 – от директора по предложение на учител или на класния ръководител, или след решение на Педагогическия съвет.

3. По т.4 и т.5 – от ПС по предложение на класния ръководител или учител.

11. Отсъства до 3 дни в една учебна година по домашни причини след одобрено от класния ръководител писмо-молба от родителите му.


12. Отсъства до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.
13. Преминава от дневна форма на обучение в самостоятелна или индивидуална форма при спазване на чл.85 от ППЗНП.
Чл.33. Ученикът има следните задължения:
1. Познава и спазва правилника на училището, ЗНП, ППЗНП.
2. Съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции.
3. Да бъде в училището не по-късно от 10 мин. преди началото на занятията.
4. Показва при влизане за първия час в сградата бележник и лична карта.
5. Представя при поискване ученическата книжка на учителите или класния ръководител. Редовно я дава за подпис на родителите си.
6. Носи униформеното облекло, което се състои от суичър и/или тениска с логото на училището.

Униформата е задължителна за всекидневно носене за учениците от 1-4 клас за всеки учебен ден и час.Униформата за 1-4 клас е в оранжев цвят.

7. Явява се в училището с облекло и външен вид, които градят чиста и спретната визия, съответстваща на институцията, на положението му на ученик и на добрите нрави. В сградата не се допускат: ученици със скъсани или разкъсани дънки, къси панталони, къси поли; с подчертано предизвикатлено облекло, аксесоари и прическа, с неподходящ грим.

8.В началото на всеки учебен час ученикът поставя телефона си на определеното от преподавателя място на безшумен режим и го взима обратно след приключване на учебния час.


9. Явява се в часовете по физическо възпитание и спорт само със спортен екип /тениска, спортен панталон и спортни обувки, предназначени само за физкултурния слон/ и носи необходимите материали за часовете по изобразително изкуство и труд и техника. При липса на необходимите екип или материали на ученика се поставя неизвинено отсъствие и се отстранява от учебен час.
10. Ученикът се храни само на определените за тази цел места – стол, бюфет, двор. Не се внасят храни и напитки по етажите на сградата и кабинетите.
11. С поведението и действията си не пречи на редовното и правилно протичане на учебния процес.
12. Уважава и не накърнява правата и достойнството на другите ученици и работещите в училището.
13. Ако 10 минути след започване на учебния час учителят не се яви, дежурният ученик информира ръководството, което взема решение за уплътняване на свободното време на класа.
14. При отсъствие по болест представя в срок от 3 дни след завръщането си медицинска бележка, подписана от родител и заверена от училищните медицински власти.
15. За ученик, отсъствал по болест или по домашни причини повече от 50 учебни дни за 1 учебна година, директорът на училището, по предложение на ПС, определя със заповед условията и реда за завършване на учебния срок или година, за реда и сроковете за полагане на изпит/и от ученика.
16. Не закъснява за час. Закъснения до 15 минути за три учебни часа, без уважителни причини, се считат за един час неизвинено отсъствие.
17. Ученик, пропуснал 30 % от часовете по даден учебен предмет, приключва учебния срок или година чрез полагане на изпит. Редът и условията за провеждане на изпита се определят със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
18. При необходимост от освобождаване от занятия по физкултура, труд и техника и изобразително изкуство, ученикът представя молба от родителите и медицинско удостоверение, които се утвърждават от директора след издаване на заповед.
19. Учениците, освободени от физкултура, прекарват часа според индивидуалната заповед.
20. Опазва чистотата на територията на училището, както и училищната собственост, и при евентуална повреда я възстановява в едноседмичен срок. При невъзможност за възстановяване, щетата се заплаща в действителен размер, като сумата се внася по сметката на училището.
Чл.34. Ученикът няма право да:
1. Отсъства от учебни занятия без уважителна причина.
2. Нарушава общоприетия ред и дисциплина, да уврежда училищно и обществено имущество.
3. Подправя или унищожава училищната документация.
4. Създава пречки на учителя и други длъжностни лица при и по повод изпълнението на служебните им ангажименти.
5. Накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.
6. Организира, участва или пропагандира политическа или религиозна дейност.
7. Използва включен GSM и електронни устройства по време на час, без разрешение на учител.

8. Да пуши, да употребява алкохол, наркотици и други упойващи вещества и да участва в хазартни игри на територията и в района на училището.


9. Да внася в района на училището оръжие и взривни вещества и други предмети, които са източник на повишена опасност.
10. Да бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.
Чл.35. За неизпълнение на задълженията си, за нарушение на дисциплината и погазване правилата на доброто общуване учениците могат да бъдат санкционирани с наказанията, предвидени в чл.139, ал. 1 от ППЗНП и/или мерките по чл. 139, ал. 3 и 4 на същия.
/1/ за нарушение на дисциплината се считат следните провинения:
а/ системни закъснения за час над 15 на срок;

б/ подсказване и преписване по време на упражнения, контролни и класни работи, изпити и други подобни;

в/ безпричинни отсъствия от часове;

г/ безотговорно отношение, вандализъм или кражба на училищното имущество;

д/ измама в училищната документация;

е/ непредставяне на ученическата книжка при поискване от страна на преподавател или член на училищното ръководство;

ж/ отсъствия от общоучилищни мероприятия;

з/ тютюнопушене в сградата и района на училището;

и/ употреба на алкохол и наркотици;

к/ допускане на отсъствия от учебни занятия без уважителна причина;

л/ различни форми на проявено насилие и агресия;

м/ създаване пречки на преподавателя при изпълнение на служебните му ангажименти;

о/ системно неносене на униформеното облекло

п/ използване на мобилно устройство в учебен час , без разрешение на учител.


/2/ за нарушение правилата на доброто поведениe се приемат:
а/ обидни изказвания, ругатни, подигравки и епитети, унижаващи достойнството, или провокативно поведение;

б/ неспазване на реда в стола, бюфета и библиотеката на училището;

в/неуважително отношение към преподавател или друг служител на училището;

г/ облекло и вид, които не са подходящи за училището.


Чл.36. За неизпълнение на задълженията си по този правилник, както и за допускане на неизвинени отсъствия, на учениците се налагат дисциплинарни наказания и мерки.
/1/ Наказанието “Забележка” се налага за:
а/ системни закъснения за час над 15 на срок;

б/ допуснати от 5 до 10 неизвинени отсъствия;

в/ подсказване и преписване на домашна работа;

г/ непредставяне на ученическата книжка;

д/ неспазване на реда в класната стая, стола, бюфета, библиотеката;

е/ при три явявания в рамките на един учебен срок без униформено облекло, спортен екип в часовете по ФВС и/или без материали в часовете по изобразително изкуство и труд и техника;

ж/ регистрирани над 3 забележки в дневника относно дисциплината и поведението на ученика.

з/ за използване на мобилно устройство в учебен час , без разрешение на учител


/2/ Наказанието „Извършване на дейности в полза на училището” се налага за:
а/ поведение, което е нарушение на установения ред в училището и при провеждане на всички прояви извън сградата;

б/ повреждане на училищно имущество;

в/ тютюнопушене в сградата и двора на училището;

г/ преписвне и подсказване при контролни, класни работи, изпити и др.;

д/ голям брой неизвинени отсъствия.

е/ за повторно използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешениен на учител.


1. Видове дейности в полза на училището могат да бъдат: почистване и поддържане на тревните площи и на дворното пространство, поливане на цветята във фоайетата, снегопочистване, подреждане на книги в библиотеката, почистване на учебни маси и столове, почистване на стени, врати и други, определени с конкретна заповед на Директора на 119 СОУ, преди началото на учебната година.
2. Дейностите не могат да ангажират повече от 1,5 астрономически часа на ученика на ден и трябва да бъдат съобразени с възрастовите особености – за децата до 14 години: почистване на тревните площи и поливане на цветята; подреждане на книги в библиотеката; почистване на учебни маси, за учениците над 14 години: измитане на училищния двор, снегопочистване, почистване на стени, врати. Срокът, за който се налага наказанието, се определя от Педагогическия съвет.
3. Дейностите се реализират в свободното от учебни часове време за ученика, като за учениците от първа смяна това е след учебните занятия, а за тези от втора смяна - преди учебните занятия.
4. Изпълнението на наказанието се реализира в срок от една седмица след издаване заповедта на директора до изтичане срока на наказанието.
5. Родителят се уведомява писмено или по електронен път от класния ръководител за времето, мястото и вида дейност, която е определена за ученика, както и за срока на наложеното наказание. Задължително е необходимо наличието на писмена информираност на родителя за наложеното наказние.
6. При неизпълнението на дейностите в посочения срок, ученикът подлежи на мярката по чл.139, ал.5 на ППЗНП и този правилник – „намаляване на поведение”, с изключение на случаите по уважителни здравословни или семейни причини, удостоверени с необходимите документи.
/3/ Наказанието “Предупреждение за преместване в друго училище” се налага:
а/ при прояви на насилие: вербална агресия – обидни изказвания, ругатни, подигравки, унижаващи достойнството епитети, прояви на дискриминация и други подобни;

б/ при налагане на мярката „отстраняване от учебен час” повече от 5 пъти за един учебен срок;

в/ за внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на ученици и служители;

г/ за системно явяване без учебни помагала и домашни работи;

д/ за допуснати от 10 до 15 неизвинени отсъствия;

е/ за системно нарушаване на дисциплината, регистрирани над 6 забележки в дневника на паралелката за един учебен срок;

ж/ за употреба на алкохол и наркотици;

з/ за кражба или унищожаване на училищно или чуждо имущество;

и/ за организиране и провеждане на хазартни игри;

к/ за фалшификация на училищна документация;

л/ при системни безпричинни отсъствия от общоучилищни мероприятия;

м/ за неуважително отношение към преподавател или служител на училището;

н/ за многократно използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешениен на учител.

/4/ Наказанието “Преместване в друго училище” се налага за системни нарушения на този правилник и сериозни провинения като:


а/ особено тежки прояви на агресия и насилие;

б/ унищожаване на официална училищна документация;

в/ допуснати над 15 неизвинени отсъствия, с изключение на учениците от последния гимназиален клас.

г/ за системно използване на мобилно устройство в учебен час, без разрешениен на учител, когато това е довело до проваляне на учебен час , застрашило живота и здравето на учител или ученик.

/5/ Наказанието “Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение” се прилага за ученици, навършили 16 години, които са допуснали драстично груби нарушения по ал.3 и ал.4, и за учениците от последния гимназиален клас.
/6/ При констатиране на повторно нарушение, за което ученикът вече е наказан и срокът на наказанието не е изтекъл, се налага следващата степен на дисциплинарно наказание.
Чл.37. За ученици, които не са изпълнили задълженията си по настоящия правилник, извън наказанията по чл.36 могат да бъдат прилагани следните мерки:
/1/ Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, и когато състоянието му не позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

1. Ученикът изчаква появата на родителите си в кабинета на педагогическия съветник или лекарския кабинет.

2. Отстраняването на ученика е до отпадане на обстоятелствата и за срока на отстраняването му се отбелязват неизвинени отсъствия.
/2/ Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. За отстраняването ученикът получава неизвинено отсъствие и провинението се отбелязва в графа „Забележки” в дневника.

1. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си и е длъжен незабавно да се яви при техническия секретар, който го насочва към директор, помощник-директор или педагогически съветник за осъществяване на възпитателна работа.

2. Учителят, приложил мярката, подава уведомление до училищното ръководство.
/3/ Като мярка за недопускане на нарушения и на отпадане от училище, заедно с наказанията по чл.36, ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от педагогическия съветник, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности.
/4/ При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, освен наказание по чл.36а, на ученика може да се наложи мярка „намаляване на поведението”.
/5/ Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 139, ал. 5, за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.
Чл.38. Налагане на наказанието.
/1/ Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.
/2/ За всяко производство по налагане на наказание по чл.36 и на мярката „намаляване на поведение” се спазва следната процедура:
1. Определя се докладчик, който е учител, преподаващ на ученика или педагогически съветник;

2. Преди налагане на наказанията и на мярката, директорът изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

3. При налагането им се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

4. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

5. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на учител, педагогически съветник или помощник-директор.

6. За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

7. Срещите по чл. 139 ал.3, 4, 5, 6 от ППЗНП се протоколират и се подписват от участващите в тях.

8. Преди налагане на всички видове мерки и наказания, с изключение на „забележка”, задължително се уведомява Дирекция "Социално подпомагане'' по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. Информирането се извършва с изготвяне на писмо от класния ръководител, подписано от класния ръководител, педагогическия съветник и директора.

9. Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката „отстраняване от училище” и „отстраняване от учебен час”, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

10. Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

11. Наложеното наказание „забележка” се обявява от класния ръководител пред класа.
/3/ Наказанието „забележка”, се налага от директора по предложение на класния ръководител, а всички останали – от директора , след решение на ПС.
/4/ Мярката по отстраняване на ученика от училище се налага със заповед на директора, а „намаляване на поведението” и „допълнителните консултации със специалисти” – със заповед на директора, по предложение на педагогическия съвет.
/5/ Наказанията и мерките, както и тяхното отменяне, се оформят със заповед на директора, която се издава до три дни след провеждане на ПС.
/6/ За всяко наказание директорът издава мотивирана заповед с детайлно описание на причините, довели до налагане на наказанието и срока на наказанието.
/7/ Отмяната на наказанието се извършва :

а/ с изтичане срока на наказанието;

б/ с решение на Педагогическия съвет;

в/ със заповед на Началника на Регионален инспекторат по образованието София-град.


Чл.39. Дежурните ученици се определят от класния ръководител за всяка предстояща седмица.
Чл.40. Дежурният ученик е длъжен да:
1. Отговаря за реда и дисциплината на учениците през междучасието, като при необходимост търси съдействието на дежурния по етаж учител.

2. Докладва на учителя за отсъстващите през деня ученици.

3. Да информира учителя за щетите на вътрешното имущество и техните причинители.

4. Изчаква учителя до 15 минути след започване на часа и при неявяването му да информира пом.- директора.


РОДИТЕЛИ
Чл.41. Родителите имат право да:
1. Формират свои органи за подпомагане на училището.
2. Получават информация за резултатите от обучението и възпитанието на детето им, за неговото здравословно състояние, консултират се при необходимост с педагогическия съветник.
3. Отправят препоръки, мнения, въпроси, жалби, молби и сигнали пред всички органи на училището.
Чл. 42. Родителите са длъжни да:

1. Осигуряват редовно присъствие на децата си /до 16-год./ в училището. При системно неспазване на това задължение носят отговорност и по предложение на ПС финансово биват наказвани от общината, в размер от 20 до 100 лв., а при повторно неспазване /в рамките на две години/ – от 50 до 250 лв., според разпоредбите на чл.47 от ЗНП /ДВ,бр. 36 от 1998г./.


2. Упражняват системен контрол върху подготовката на ученика и редовното посещение на учебните занятия.
3. Осигуряват на ученика, според своите възможности, най-благоприятни условия за учебна работа, отдих и свободни занимания.
4. Не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на Правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави, а на учениците от 1-4 клас – без униформи.

5. Присъстват на провежданите родителски срещи и допълнителни консултации.


6. Се явяват при повикване в училище. Обезщетяват причинените от ученика вреди на училището или в класа.
7. Изпращат писмо - молба до класния ръководител на детето си при неотложни семейни причини, налагащи отсъствието му от учебни занятия до 3 учебни дни на учебен срок.

ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИ


Чл.43. Оценяването на учениците се извършва според Наредба №3 от 15 април 2003г. за системата за оценяване. Изпитванията приключват с поставяне на оценка. Оценките са текущи, срочни и годишни.

Чл.44. Оценяването се извършва чрез:


1.Текущи изпитвания:

а/ устни;

б/ писмени;

в/ практически.


2. Изпити.
Чл.45. Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите се поставя оценка с качествен и количествен показател.
1. Оценките, които може да се поставят, са отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2.
2. Приравняването на резултатите към качествен показател е както следва:

а/ за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб;

б/ за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден;

в/ за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър;

г/ за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър;

д/ за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен.


Чл.46. Оценките на учениците в първи клас са само с качествен показател.
Чл.47. В началото на учебната година се установява и оценява входното равнище. Оценката може да бъде част от задължителния брой текущи оценки.
Чл.48. Текущите изпитвания се осъществяват системно през първия и втория учебен срок. Учителят осигурява ритмичност при оценяването на всеки ученик.
Чл.49. Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки ученик, за всеки учебен срок е:
1. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 4 и повече учебни часове седмично – две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически изпитвания.
2. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 3 учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитвания.
3. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 2 учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмени и/или практически изпитвания.
4. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 1 учебен час седмично – една оценка от устни изпитвания и една оценка от писмени и/или практически изпитвания.
5. По учебен предмет „Физическо възпитание и спорт” – три оценки от практически изпитвания.
Чл.50. При устните изпитвания учителят мотивира устно оценката си пред ученика.
Чл.51. Писмените изпитвания са индивидуални и групови текущи изпитвания. Индивидуалните писмени изпитвания са с продължителност не повече от един учебен час. При писмените изпитвания учителят е длъжен да мотивира писмено или устно оценката си пред ученика.
Чл.52. Контролна работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват резултатите на учениците след края на раздел по учебен предмет. Контролната работа не може да се провежда за повече от един учебен час.
Чл.53. Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват резултатите по учебен предмет в края на учебен срок.
/1/ Класна работа се провежда по :

1. Български език и литература и математика – в прогимназиален етап.

2. Чужди езици в 8 клас – за паралелките с интензивно изучаване на чужд език.

3. Български език и литература, математика и чужди езици за учениците от гимназиалния етап.


/2/ Класна работа не се провежда за учениците от начален етап от основната степен на образование.
/3/ Класната работа се провежда за един учебен час. Класната работа по български език и литераура, по чужд език и по математика – профилирана подготовка, се провежда в два слети учебни часа.
Чл.54. Контролните и класните работи се коригират и рецензират от учителя и се връщат на учениците за подпис от родителя.
/1/ Учителят анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като уведомява учениците за направените изводи.
Чл.55. Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:
1. За една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден.
2. За една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи.
3. Не се провеждат класни работи в последната учебна седмица от учебния срок.
Чл.56. Графикът за провеждането на класните и контролните работи се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет в началото на всеки учебен срок и се поставя на информационното табло в 119 СОУ и на електронната страница на училището.
/1/ За графика на контролните и класните работи учителите по съответния предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите, в началото на всеки учебен срок.
Чл.57. Срочни оценки се поставят в края на срока, като се взимат предвид текущите оценки по съответния учебен предмет.
1. Срочна оценка се формира само за учебните предмети, който по учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично.

2. Не се формира срочна оценка по учебните предмети, изучавани в 1- 4 клас.

3. Не се формира срочна оценка по „Физическо възпитание и спорт” за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, за времето, което не позволява поставянето на минималния брой задължителни текущи оценки.

4. Срочните оценки се оформят не по-рано от една учебна седмица преди завършване на учебния срок.


Чл.58. Годишна оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат знанията и уменията на ученика по предмета и при взимане предвид на срочните оценки.
1. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично и през двата учебни срока, годишна оценка се формира при отчитане на текущите оценки през годината.

2. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един час седмично в един от двата учебни срока, годишната оценка се формира при взимане под внимание на текущите оценки от единия учебен срок и срочната оценка от другия учебен срок.

3. За резултатите от обучението по всички учебни предмети, в първи клас се формира обща годишна оценка само с качествен показател.

4. Годишните оценки по учебните предмети, изучавани във 2-4 клас, се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на учениците върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, при взимане предвид на текущите оценки.

5. Не се оформя годишна оценка по „Физическо възпитание и спорт” за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока.

6. Годишна оценка по „Физическо възпитание и спорт” за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който е изучаван.


Чл.59. Изпити в курса обучение са:
1. Приравнителни.

2. За промяна на оценката.

3. За определяне на срочна оценка по учебен предмет.

4. За определяне на годишна оценка по учебен предмет.

Чл.60. Изпитите са успешно положени при оценка не по-малко от среден 3.
Чл.61. Приравнителни изпити се провеждат:
1. При преместване на ученика в паралелка на същото или в друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове.

2. За ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако действащият учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е започнал обучението си.

3. Учениците от I до VIII клас не полагат приравнителни изпити.
Чл.62. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

1. Поправителни изпити.

2. Изпити за промяна на годишна оценка – само за VIII клас и за класовете от гимназиалния етап.

3. Изпити за промяна на окончателна оценка – само за гимназиалния етап.


Чл.63. Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.
Чл.64. Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка е слаб 2.
/1/ Поправителни изпити не се полагат от учениците в I – IV клас. Когато годишната оценка по някои от учебните предмети е "слаб 2", се организира допълнително обучение в извънучебно време преди началото на следващата учебна година.

/2/ Поправителните изпити по ал.1 се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

/3/ Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

/4/ Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

/5/ Редовните поправителни сесии за учениците от 12 клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

/6/ Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 4, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

/7/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб 2 по учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия, или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал.4.
Чл.65. Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VIII клас или за ХII клас, а изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас.
/1/ Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка

е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит.


Чл.66. Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от:
1. Ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет.

2. Ученици, обучавани в индивидуална форма.


Чл.67. Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното

съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок. Не се полагат изпити за определяне на срочна оценка за учениците от началния етап на основно образование, обучавани в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение.


Чл.68. Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от учениците,

обучавани в индивидуална и самостоятелна форма. Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.


Чл.69. Изпитите се провеждат от:

1. Училищна комисия по организиране на изпита. В състава на комисията не може да се включват лица, притежаващи учителска правоспособност и квалификация по учебния предмет, по който се провежда изпитът.


2. Училищна комисия по оценяването. В състава на комисията се включват лица, които заемат длъжността "учител" в същото или в друго училище по учебния предмет, по който се провежда изпитът. Комисиите се състоят най-малко от двама членове, единият от които е председател.
Чл.70. За провеждане на изпитите директорът на училището издава заповед за определяне на комисиите. В заповедта за всеки изпит се определят: датата на провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита.

/1/ Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и

мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в

училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.


Чл.71. Изпитите за учениците от самостоятелна и индивидуална форма се провеждат в сесии – януарска, юлска, септемврийска.
Настоящият правилник за дейността на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов” се октуализира в началото на всяка учебна година и при промяна в нормативната уредба в системата на средното образование.

1. Срочна оценка се формира само за учебните предмети, който по учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично.

2. Не се формира срочна оценка по учебните предмети, изучавани в 1- 4 клас.

3. Не се формира срочна оценка по „Физическо възпитание и спорт” за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, за времето, което не позволява поставянето на минималния брой задължителни текущи оценки.

4. Срочните оценки се оформят не по-рано от една учебна седмица преди завършване на учебния срок.
Чл.58. Годишна оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат знанията и уменията на ученика по предмета и при взимане предвид на срочните оценки.
1. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично и през двата учебни срока, годишна оценка се формира при отчитане на текущите оценки през годината.

2. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един час седмично в един от двата учебни срока, годишната оценка се формира при взимане под внимание на текущите оценки от единия учебен срок и срочната оценка от другия учебен срок.

3. За резултатите от обучението по всички учебни предмети, в първи клас се формира обща годишна оценка само с качествен показател.

4. Годишните оценки по учебните предмети, изучавани във 2-4 клас, се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на учениците върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, при взимане предвид на текущите оценки.

5. Не се оформя годишна оценка по „Физическо възпитание и спорт” за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока.

6. Годишна оценка по „Физическо възпитание и спорт” за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който е изучаван.


Чл.59. Изпити в курса обучение са:
1. Приравнителни.

2. За промяна на оценката.

3. За определяне на срочна оценка по учебен предмет.

4. За определяне на годишна оценка по учебен предмет.

Чл.60. Изпитите са успешно положени при оценка не по-малко от среден 3.
Чл.61. Приравнителни изпити се провеждат:
1. При преместване на ученика в паралелка на същото или в друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове.

2. За ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако действащият учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е започнал обучението си.

3. Учениците от I до VIII клас не полагат приравнителни изпити.
Чл.62. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

1. Поправителни изпити.

2. Изпити за промяна на годишна оценка – само за VIII клас и за класовете от гимназиалния етап.

3. Изпити за промяна на окончателна оценка – само за гимназиалния етап.


Чл.63. Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.
Чл.64. Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка е слаб 2.
/1/ Поправителни изпити не се полагат от учениците в I – IV клас. Когато годишната оценка по някои от учебните предмети е "слаб 2", се организира допълнително обучение в извънучебно време преди началото на следващата учебна година.

/2/ Поправителните изпити по ал.1 се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

/3/ Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

/4/ Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

/5/ Редовните поправителни сесии за учениците от 12 клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

/6/ Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 4, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

/7/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб 2 по учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия, или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал.4.
Чл.65. Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VIII клас или за ХII клас, а изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас.
/1/ Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка

е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит.


Чл.66. Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от:
1. Ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет.

2. Ученици, обучавани в индивидуална форма.


Чл.67. Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното

съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок. Не се полагат изпити за определяне на срочна оценка за учениците от началния етап на основно образование, обучавани в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение.


Чл.68. Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от учениците,

обучавани в индивидуална и самостоятелна форма. Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.


Чл.69. Изпитите се провеждат от:

1. Училищна комисия по организиране на изпита. В състава на комисията не може да се включват лица, притежаващи учителска правоспособност и квалификация по учебния предмет, по който се провежда изпитът.


2. Училищна комисия по оценяването. В състава на комисията се включват лица, които заемат длъжността "учител" в същото или в друго училище по учебния предмет, по който се провежда изпитът. Комисиите се състоят най-малко от двама членове, единият от които е председател.
Чл.70. За провеждане на изпитите директорът на училището издава заповед за определяне на комисиите. В заповедта за всеки изпит се определят: датата на провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита.

/1/ Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и

мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в

училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.


Чл.71. Изпитите за учениците от самостоятелна и индивидуална форма се провеждат в сесии – януарска, юлска, септемврийска.
Настоящият правилник за дейността на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов” се актуализира в началото на всяка учебна година и при промяна в нормативната уредба в системата на средното образование.

Влиза в сила от 15.09.2014година.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница