Решение на Педагогическия съветстраница1/2
Дата07.11.2018
Размер467.61 Kb.
#104511
  1   2


Утвърден

с Решение на Педагогическия съвет

протокол № 18 / 14.09.2015г.
Директор: Мариана Пенчева
П РА В И Л Н И К

за дейността

на СОУ „Максим Горки”

град Стара Загора


за учебна година

2015 - 2016

ОБРЪЩЕНИЕ

на Директора и Педагогическия съвет на училището

към учениците и родителите
Успехите на всяка институция зависят от точното определяне на целите и приоритетите й, правата и задълженията на членовете на тази институция, хоризонталните и вертикалните връзки и взаимодействия. Това твърдение важи за всяка организация, включително и за училищата и в частност за СОУ “Максим Горки”.

Необходимо е много време, за да се изработи изчерпателно ръководство и правилник за дейността на училището, който популярно наричаме правилник за вътрешния ред. За изготвянето на настоящия правилник са положени много усилия от страна на администрацията и учителите, обсъден е с ученици и родители – цялата общност на СОУ “Максим Горки”. Това не означава, че вече разполагаме със съвършено ръководство. Правилникът на училището ще бъде осъвременяван всяка година с необходимите поправки и допълнения. Приносът на всеки един от нас ще бъде от съществено значение.

Настоящият документ има за цел да посочи ясно очакванията на училището по отношение на поведението, учебната дейност и извънкласната заетост на всички участници в учебния процес. Очаквам всички ученици, учители и родители да се запознаят с този правилник. Предварително знам, че в процеса на работа ще възникнат много въпроси, проблеми, казуси, чието решение няма да открием тук. Така че използвайте настоящия Правилник като ръководство, като рамка на взаимоотношения и нека заедно допълваме това, което най-добре помага на нашата работа, подобрява нашия климат и зачертаваме онова, което ни пречи, ограничава, сковава.

Винаги ще съществуват обстоятелства, възникването на които не може да бъде предвидено от Правилника. Училището разполага с Педагогически съвет, ръководство и администрация, които са упълномощени да разглеждат и решават подобни случаи.

Отговорността за поведението на всеки участник в общността на СОУ “Максим Горки” е лична и никакви правилници не могат да я възпитат. Необходимо е всеки да осъзнае границите на тази лична отговорност. При всички случаи основният критерий ще бъде доброто на училището ни като цяло.

Желая ви успешна учебна година. Ние всички работим, за да бъде тя такава и Правилникът е едно от средствата за това.

С най-добри пожелания за успешна учебна година!
МАРИАНА ПЕНЧЕВА

ДИРЕКТОР
ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

СОУ “Максим Горки “ е общинско училище с 53-годишна история. Гимназията започва своето съществуване през 1962г. чрез разкриването на три езикови паралелки осми клас с преподаване на руски език към Първо средно политехническо училище ”Иван Вазов”.

Пети юни 1963г. е датата, на която училището получава статута на самостоятелна Руска езикова гимназия “Максим Горки”, а от 1 септември 1963г. е организиран и първият прием на ученици за новата гимназия.

Бързото налагане на езиковата гимназия в образователната сфера от живота на града дава възможност на директорката Елена Лилова да въведе през 1965г. два производствени профила-екскурзоводство на руски и френски език.

През 1966г. разрастването на училището и засиления интерес към чуждоезиковото обучение налага обособяването на паралелките с френски език в отделно училище. Остават 19 паралелки като приемът за осми клас се намалява за сметка на новооткритата Френска гимназия. Това не рефлектира в ученическата активност.

През 1983/1984 учебна година се въвежда ранното чуждоезиково обучение. Училището става ЕСПУ с преподаване на руски език. Започва работа с най-малките – първи клас.

От 1986г. двете езикови училища – с преподаване на руски език и с преподаване на чужди езици, заемат сградата на ул. “Цар Иван Шишман”62.

От 1 септември 1988 година училището е преименувано на СОУ с изучаване на чужди езици “Максим Горки” с две степени на обучение – ранночуждоезиково с прием от І-ви клас и интензивно изучаване на английски, немски и френски с конкурс след завършен седми клас. От 1995/1996 учебна година се въвежда и интензивно изучаване на испански и руски.

От учебната 2005/2006г. СОУ “Максим Горки” разполага със собствена – самостоятелна сграда на ул. “Сава Силов” 69.

Към настоящия момент – 14 септември 2015г.:


 • 34 паралелки с 849 ученици

 • Училище, единствено в областта, в което се изучават шест чужди езици: руски, английски, испански, немски, френски и китайски;

 • СОУ “Максим Горки” е една от 39-те бази за изучаване на руски език (единствено в областта);

 • Ежегодно провежда езиков обмен със 132-ро училище в Самара, като учениците имат възможност за обучение и езикова практика в Държавния институт по руски език “Александър Сергеевич Пушкин” – Москва;

 • Културни връзки и младежки обмен с Гимназия №36 им.„ Мележа” град Гомел - Беларус

 • Работи по културно-образователно споразумение между Република България и Кралство Испания (едно от 11-те училища за страната);

 • Сътрудничество с Институт „Конфуций”- Китай

 • В СОУ “Максим Горки” работят учители чужденци –испанци, китайци.

 • Училището е лауреат на орден “Кирил и Методий” от 1988г. и на награда “Анастасия Тошева” от 2003г. и 2012г.


МИСИЯ НА СОУ “МАКСИМ ГОРКИ” – СТАРА ЗАГОРА

СОУ “Максим Горки” – Стара Загора е общинско учебно заведение с чуждоезиков профил за паралелките, приети с конкурс след VІІ клас. На приетите в VІІІ клас ученици – младежи и девойки — се предлага интензивно целодневно изучаване на чужд език и общообразователна програма. Мисията на училището е да обучава и възпитава в духа на общочовешките ценности, като приоритет в образователната програма е чуждоезиковото обучение и хуманитаристиката.

СОУ “Максим Горки” съчетава ценностите и най-добрите практики на училищното образование с богатите традиции на образованието в България и Европа. Обучението, съобразено с държавните образователни изисквания, цели да подготвя млади хора, които да се справят с академичните изисквания на всеки университет в света. Като развива критическото мислене, училището стимулира толерантен обмен на идеи, насърчава желание да се учи цял живот. Така учениците израстват като личности и бъдещи лидери с високо гражданско съзнание, ангажирани с глобалните проблеми на човека и природата и водени от идеалите на демокрацията.

ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В СОУ “МАКСИМ ГОРКИ”

1. Да се усвои образователния минимум по учебните предмети и да се изградят умения за свободно владеене и използване на учебния материал, положително отношение към образованието и стремеж за разширяване на знанията.

2. Да се формират и изградят отговорни личности с добри комуникативни умения, с ясно и критично мислене и позитивно отношение към общочовешките ценности.

3. Да се поощрява формирането у учениците на реалистична представа за самите себе си и същевременно стремеж към пълно оползотворяване на техния потенциал.

4. Да се развива умението на учениците да ценят чуждото мнение, труд и култура.
ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ:

Учителят трябва да осигурява възможно най-доброто образование за всеки ученик като поощрява и изисква творческо и критично мислене и набляга, както на максималното участие на ученика в процесите на откривателство и разрешаване на проблеми, така и на развитието на неговата любознателност.

Учителят е длъжен постоянно да информира ученика и родителите за развитието му, за да се увеличат възможностите за успех.

Учителят е длъжен да създава положителна работна среда, осигуряваща условия за по-доброто усвояване на учебната структура и съдържание.


ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕННОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ

Придобиването на знания е процес на сътрудничество, който изисква активно участие на учениците, учителите, администрацията и родителите. Всички те съставляват образователната общност на СОУ “Максим Горки” – Стара Загора.За всички членове на нашата общност е важно да се посветят на образователни ценности, които ще подпомогнат стремежа към отлично представяне:

 • отговорност - всеки от нас трябва да спазва своите задължения и да носи отговорност за постъпките си;

 • честност - всеки от нас трябва да цени честността и да осъзнава значението на доверието;

 • взаимоуважение - всеки от нас трябва да се отнася с останалите така, както би желал те да се отнасят с него.

Всеки член на общността на СОУ “Максим Горки” трябва да се счита за изразител на идеите на училището за отговорност, честност и уважение както в училище, така и извън него.
УЧИТЕЛСКИ СЪСТАВ ЗА 2015/2016г.


Мариана Пенчева – директор

Стилиана Петрова – учител по АЕ

Росица Димитрова – учител по БЗО

Тоня Туртурикова – ПДУД

Теодора Порова– учител по АЕ

Марияна Ибришимова –учител по ХООС

Майя Найденова – ПДАСД и ПДУД

Адела Гранеро Наварро– учител по ИЕ

Дора Петкова – учител по ФА

Петя Илиева – педагог. съветник

Димитринка Димитрова – учител ИЕ

Светлена Георгиева – учител по ИИ

Анна Станчева – учител по БЕЛ

Красимира Василева – учител по ИЕ

Дарин Радулов – учител по ФВС

Антония Сукманова – учител по БЕЛ

Урсула Санчес – учител по ИЕ

Найден Найденов – учител по ФВС

Ивелина Великова – учител по БЕЛ и РЕ

Мария Комбакова – учител по НЕ

Теньо Минчев – учител по ФВС

Йорданка Раденкова – учител по БЕЛ

Даниела Василева – учител по КЕ

Анета Неделчева – начален учител

Марина Иванова – учител по БЕЛ

Нина Русева– учител по ФЕ

Галя Дянкова – начален учител

Таня Тенева – учител по БЕЛ

Величка Халваджиева – учител по мат.

Гинка Минчева – начален учител

Бойка Иванова – учител по РЕ

Диана Кехайова – учител по мат.

Данка Занковска – начален учител

Веселина Топалова – учител по РЕ

Надежда Георгиева – учител по мат.

Елена Кънчева – начален учител

Ирина Вълева – учител по РЕ

Павлина Христова – учител по мат.

Иванка Славова – начален учител

Станка Додурова – учител по РЕ

Милен Тилев - – учител по ИТ

Калина Кръстева – начален учител

Теменуга Манолова – учител по РЕ

Петя Дончева – учител по ИТ

Катя Филипова – начален учител

Христина Иванова - учител РЕ

Тодор Кожухаров – учител по ИТ

Красимира Колева - начален учител

Антония Бончева – учител по АЕ

Снежана Богева – учител по ИЦ

Надя Николова– начален учител

Венета Русева – учител по АЕ

Стоянка Дилова – учител по ИЦ

Павлина Велова – начален учител

Даниела Пенева – учител по АЕ

Веселина Танева – учител по ГИ

Соня Драгова – начален учител

Олеся Бойчева– учител по АЕ

Иван Жилков – учител по философия

Цветанка Николова – начален учител

Кремена Стоева – учител по АЕ

Мария Колева – учител по БЗО

Яна Щерева - начален учител

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2015/2016 г.
Начало на учебната година – 15 септември 2015г. – 9:00ч.

І учебен срок

18 седмици – 15 септември 2015г. –08 февруари2016г.ІІ учебен срок

13 седмици – 08 февруари 2016 г. – 24 май 2016г. за І клас

14 седмици – 08 февруари 2016 г. – 31 май 2016 г. за ІІ, ІІІ и ІV класове

16 седмици – 08 февруари 2016 г. – 15 юни 2016 г. за V, VІ и VІІ сласове

18 седмици – 08 февруари 2016 г. – 30 юни 2016 г. за VІІІ, ІХ, Х и ХІ класове

13 седмици – 08 февруари 2016 г. – 13 май 2016 г. за ХІI клас


ВАКАНЦИИ


 • ЕСЕННА – 31 октомври 2015 г. – 02 ноември 2015г. включително

 • КОЛЕДНА - 24 декември 2015г. – 03 януари 2016г. включително

 • ЗИМНА - 30 януари 2016г. – 07 февруари 2016г. включително

 • ПРОЛЕТНА - 02 април 2016г. – 10 април 2016г. вкл. за I до XI класове

- 02 април 2016г. – 04 април 2016г. включително за ХІI
НЕУЧЕБНИ ДНИ


 • 18 май 2016г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VІІ клас по БЕЛ

 • 20 май 2016г. – Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика


ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


 • 18 май 2016г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VІІ клас по БЕЛ

 • 20 май 2016г. – Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика


ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
Сесия май- юни

 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2016г. – 01 юни 2016г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 29 август 2016г., начало 08.00 ч.

 • Втори държавен зрелостен изпит – 30 август 2016г., начало 08.00 ч.

 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2016г. – 02 септември 2016г.


ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
IV клас

Математика 10 май 2016г.

Български език и литература 12 май 2016г

Човекът и природата 13 май 2016г.

Човекът и обществото 16 май 2016г.

VII клас

Български език и литература 18 май 2016г.

Математика 20 май 2016г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” 26 май 2016г.

Чужди езици 27 май 2016г.

КОО” Природни науки и екология” 30 май 2016г.


VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език 20 юни 2016г.РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 • 29 септември и 01 октомври 2015г.

 • 24 и 26 ноември 2015г.

 • 16 и 18 февруари2016г.

 • 26 и 28 април 2016 г.

 • 23 февруари 2016г. за ХІІ класРАЗПИСАНИЕ ЗА ДЕНЯ

Първа смяна Втора смяна

1-ви час: 07.30 – 08.10 ч. 13.30 – 14.10 ч.

2-ри час: 08.20 – 09.00 ч. 14.20 – 15.00 ч.

3-ти час: 09.10 – 09.50 ч. 15.10 – 15.50 ч.

4-ти час: 10.10 – 10.50 ч. 16.10 – 16.50 ч.

5-ти час: 11.00 – 11.40 ч. 17.00 – 17.40 ч.

6-ти час: 11.50 – 12.30 ч. 17.50 – 18.30 ч.

7-ми час: 12.40 – 13.20 ч. 18.40 – 19.20 ч.


І и VІІІ класове учат целогодишно първа учебна смяна.

ПИГ – І клас и ПИГ – VІІІ клас учат целогодишно втора учебна смяна.

За начален етап учебните занятия през първа учебна смяна започват в 08:20ч.
Участници в общоградски празнични шествия:

05 октомври – Ден на Стара Загора и 24 май – Ден на славянската писменост – по 5 ученици от V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ класове


ГЛАВА ПЪРВА

УЧЕНИЦИ

Чл. 1. /1/ Ученикът има следните права:

1. Да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

2. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

3. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

4. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

5. Да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

6. Да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

7. Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

8. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

9. Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

10. Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

Чл. 2. /1/ Ученикът има следните задължения:

1. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

2. Да работи според максимума на възможностите си

3. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;

4. Да показва на дежурния учител ученическа карта или бележник при влизане в училище.

5. Да се явява ежедневно в училище с униформено облекло. За униформено облекло се счита:

5.1. До сега съществуващата: бяла риза с логото на училището, тениска с надпис на училището, панталон или пола в черен или тъмно син цвят.

5.2. Утвърдената от Училищното настоятелство и ПС от тази учебна година 2015/16 нова униформа:

- бяла риза;

- тениска тип лакост с лого на училището;

- суитшърт с лого на училището;

- пуловер с лого на училището;

- вратовръзка.

- пола и панталон в черен или тъмно син цвят, които трябва да са с дължина до коляното.

*Официално облекло при училищни празници и общоградски шествия се счита:

- бяла риза;

- пуловер с лого на училището;

- вратовръзка;

- пола и панталон в черен или тъмно син цвят.

6. На снимките за ученическата книжка и ученическата лична карта,учениците трябва да бъдат с униформа, а снимките трябва да отговорят на изискванията на Правилника за издаване на български лични документи, Приложение 5 към чл.9, ал. 1

7. Учебните тетрадки и пособия на ученика да бъдат естетически издържани според възрастта им.

8. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

9. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

10. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

11. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

12. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

13. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

14. Да не извършва фалшифициране на официални документи/медицинска бележка, дневник, ученическа книжка и др./

15. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; всяка повреда се заплаща и възстановява по пазарната цена към нанасяне на щетата от причинителя или от класа/ класовете/.

16. Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

17. Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него;

18. Да се явява навреме в клас и предава своевременно възложените му задачи, както и да компенсира учебната работа, пропусната поради отсъствие в съответствие с правилника на училището;

19. Да участва активно в мероприятията на класа и училището в дух на сътрудничество с останалите членове на общността;

20. Да спазва пропускателния режим в училището и влиза в сградата на училището след 7:20ч. за първа смяна и 13:20ч. за втора смяна;

21. Да изпълнява изискванията на дежурните учители и ученици;

22. След биене на звънеца да бъде в класната стая и да е заел мястото си;

23. При отсъствие на учител учениците изчакват 15 мин., след което се осведомят от помощник-директор по учебната дейност има ли промяна в учебната програма за деня и заниманията за часа;

24.В часовете по физкултура да се явяват в необходимото облекло. Освободените ученици от часовете по физкултура присъстват в учебния час и участват в него съгласно лекарските предписания. Всеки клас осигурява освободен ученик или дежурен в съблекалнята.

25. Във всяка паралелка се определят по двама дежурни ученици за седмицата, които проверяват и следят състоянието на класната си стая.

26. Дежурните ученици отговарят за реда в класната стая, почистват дъската и проветряват стаята, съобщават отсъстващите ученици за учебните часове;

27. Дежурните ученици следят за опазването на имуществото и дисциплината в класната стая и района пред нея като при нарушения докладват на дежурния учител.

28. Забравени от учениците вещи се предават от дежурния ученик на домакинката или на помощния персонал.

/2/ Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.

Чл. 3. Отсъствия от учебни занятия

/1/ Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува в деня на завръщането му в училище;

 2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя .

 3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

Заявлението се попълва от родителите по утвърден от училището образец

/2/ За да бъдат освободени от физическа активност в часовете по физическо възпитание и спорт, учениците представят за разглеждане от Педагогическия съвет документ, издаден от лекарска комисия и заверен от медицинското лице на училището.

/3/ Разрешен брой отсъствия


 1. Следните отсъствия не се включват в общия брой:

    • медицински прегледи;

    • продължителни отсъствия поради сериозно заболяване или налагаща се хоспитализация;

    • предварително одобрени от МОМН, РИО – Стара Загора, Община Стара Загора или училището дейности.

 1. Ученик, отсъствал от учебните занятия по болест, представя медицинска бележка, придружена с амбулаторен лист или уведомително писмо от родителя (настойника). Медицинско свидетелство, издадено от съответния личен лекар, трябва да бъде заверено от училищния лекар.

 2. Директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година за ученик, чиито отсъствия (извинени и неизвинени) са повече от 30% за срока и не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната и/или задължителноизбираемата подготовка, прецизирани по отделни предмети надхвърлят 1/3 от учебните часове.

 3. Директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед преминаването от дневна в самостоятелна форма на обучение на ученици както следва :

- за ученици от VIII клас, допуснали над 45 извинени отсъствия за срока;

- за всички останали ученици, допуснали над 90 извинени отсъствия за срока.

4.1. Изключения:

а/Отсъствията на ученици за участия в състезания в сферата на спорта, науката и изкуствата се считат зарегламентирани, когато до Директора на училището, чрез класния ръководтел е представена служебна бележка с изходящ номер , подпис и печат от съответната институция. В нея следва да има данни за графика на тренировки, състезания и изяви по дати. Бележката трябва да бъде предадена след началото на активния сезон, най- късно до първата родителска среща – 29 септември и 01 октомври 2015 г.

б/ Ученици с хронични заболявания, които налагат честото им отсъствие от училище, като в този случай се представят медицински документи. Документите трябва да бъдат предадени най- късно до първата родителска среща – 29 септември и 01 октомври 2015 г.

5. При лежащо болни ученици се организира индивидуално обучение от учителите, преподаващи на съответния клас по молба на родителите и решение на ПС;

6. Не се извинява отсъствие, направено преднамерено или поради небрежност;

7. За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

8. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

/4/ Бягство от часове

1. Смята се, че ученик е избягал от час, ако напусне училище без разрешение на директора, помощник-директорите или класния ръководител.

2. Ученик, който идва на училище само за отделни часове, се счита за избягал от училище.

3. При групово бягство часът се провежда в извънучебно време по ред и график определени от директора или на всички ученици от класа се пишат неизвинени отсъствия.

/5/ ПИГ- начален етап

1. При 3 отвеждания на учениците преди да са приключили учебните занятия в ПИГ без обективно обоснована причина, правото за посещение в групата се губи. Мястото се заема от друг желаещ ученик.

Чл. 4. Наказания

/1/ За неизпълнение на задълженията си, определени с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:

1. Забележка;

2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време, отнасящи се до хигиената, опазването и естетизацията на училищната среда;

3. Предупреждение за преместване в друго училище;

4. Преместване в друго училище;

5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.

/2/ Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя. При налагане на тази мярка за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

/3/ Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го изолира в класната стая до края на учебния час, като му възложи индивидуална задача. Ученикът няма право да напуска територията на класната стая по времето на изолацията си. В края на учебния час учителят проверява и оценява изпълнението на задачата. За часа, за който ученикът е изолиран, учителят преценява: отбелязва неизвинено отсъствие при неизпълнение на поставената задача или вписва оценката от задачата.

След часа учителят, изолирал ученик в учебен час, вписва в днавника на класа информация за поведението на ученика.

/4/ При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в правилника за дейността на училището, освен наказанията от т. 1 до т. 5, включително, на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението. Ученик, на когото е наложена тази мярка за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех. При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена тази мярка.

/5/ Освен наказанията по т. 1,2,3,4 и 5 ученикът може също да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

/6/ Ученик, на когото е наложено наказание по т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

/7/ За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание./8/ Наказанията по ал.4 и 5 се налагат заедно с наказанията по т. от 1 до 5.

/9/ Наказанията и мерките са срочни. Срокът на наказанието по т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му. Когато наказанията по т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година. Срокът на мярката по ал. 4 се определя в заповедта за налагането й.

/10/ При допуснати повече от 5 неизинени отсъствия се налага наказание по т. 1, за повече от 10 – по т. 3 и за допуснати повече от 15 – по т. 4 и 5.

/11/ Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

/12/ Наказанието по т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по т. 2 - 5 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

/13/ Мярката по ал. 2 се налага със заповед на директора, а по ал. 4 и 5 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

/14/ Процедура по налагане на наказание.


 1. Преди налагане на наказанията по ал.1, т.1 директорът изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, в останалите случаи – това се извършва от педагогическия съвет.

 2. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

 3. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог.

 4. За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

 5. Преди налагане на наказанията по ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката ал. 4 задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

 6. Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по ал. 2, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

 7. Заповедта за наказанието може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието.

 8. Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

 9. Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

 10. Наложеното наказание по ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.

 11. Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

 12. По желание на ученика след заличаване на наказанието по ал.1, т.4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

 13. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл. 5. Пропуснати писмени работи

/1/.Ако ученикът пропусне контролна, класна, изпит или друго задание, родителят трябва да се обади в училището, за да бъде разрешено на ученика да направи в друго време пропуснатата през този ден писмена работа.

/2/.Заданията, пропуснати поради отсъствия, трябва да бъдат компенсирани тогава, когато учителят прецени.

/3/.Учителят има правото да определя продължителността на графика за компенсиране. Учениците са длъжни да търсят информация за пропуснатите писмени работи и сроковете за тях.

/4/.Учителите могат да откажат на ученик да компенсира пропуснати задания, ако преценят, че такъв отказ е оправдан.

Чл. 6. Забрани

На учениците е забранено: 1. Влизането в учителската стая и пренасянето на дневниците на класовете.

 2. Да влизат в пререкание с учителите, помощния персонал и дежурните ученици.

 3. Да внасят и консумират закуски, сок и семки в класните стаи.

 4. Да вдигат шум в сградата и в района на училището в учебно време.

 5. Забраняват се опасни за здравето и замърсяващи околната среда игри и дейности.

 6. Да правят религиозна, политическа и етническа пропаганда.

 7. Измами по време на устни, писмени или практически изпитвания:

  • плагиатство

  • преписване

  • подсказване

  • искане на помощ от съученик

  • унищожаване или недобронамерена намеса в работата на друг ученик

  • фалшифициране на документи

 1. Забранени материали:

 • оръжие, включително оръжие-играчка

 • алкохол

 • тютюн, запалки и кибрит

 • наркотици, включително марихуана

 • мобилни телефони и пейджъри (по време на тестове, контролни работи и изпити)

 • расистки, сексистки или порнографски материали.

9. Учителите имат право да конфискуват такива устройства, като за учениците се предвиждат дисциплинарни наказания.

10. На учениците не се позволява да играят хазартни игри в района на училището.

11. Не се позволява на учениците да управляват моторни превозни средства на територията на училището.

12. Забранява се носенето на: тип дискотечно или плажно облекло, силен грим, обеци и пиърсинг на вежди, нос, уста.Вандализмът и кражбата се смятат за нарушение на правото на учениците на сигурност в училище.

Обидни изказвания или поведение спрямо членове на общността на училището не се толерират. Това включва ругатни, унижаващи достойнството думи, злобни подигравки и жестове, считани за обидни.

Посегателство над личното достойнство на когото и да е заради неговата етническа принадлежност, цвят, религия, пол или физически недъзи не се толерират. Това включва:

 • непрестанни и отхвърляни опити за създаване на лични или физически връзки;

 • нежелани и обидни шеги и забележки, основани на по-горе изброените характеристики;

 • унижаващи достойнството изказвания или писмени материали;

 • нежелан физически контакт.

Ученик, който нанесе щета, носи материална отговорност като заплаща разходите по възстановяването на щетата. Ако повредата е направена умишлено, ученикът се наказва дисциплинарно. За установяване на административно нарушение се съставя акт, чието заплащане се извършва в счетоводството на училището.

От учениците се изисква да се явяват пред Педагогическия съвет, когато са призовани. Това е възможност да представят своята гледна точка за случилото се.

Чл.7. Оплаквания на ученици и процедура за разглеждането им

/1/ Ученически проблеми от учебно и дисциплинарно естество и/или оплаквания, свързани с учители, трябва да се представят по следния ред: 1. Ако случаят позволява това, първоначално обсъдете проблема със съответния учител.

 2. Уведомете класния ръководител за проблема. Класният ръководител е длъжен да отнесе проблема до администрацията, съответния учител или ученик.

 3. Уведомете педагогическия съветник или Ученическия съвет, задължение на които е да потърсят обяснение от учениците за тяхното поведение, да посредничат и разрешават междуличностните и ученически конфликти.

 4. Уведомете помощник-директора, чието задължение е да контролира и съветва учителите от съответната смяна.

Учениците могат да се обърнат към Педагогическия съвет с молба за изслушване. Среща със Съвета може да бъде проведена в зависимост от основанията и/или нуждата от решаване на конкретния случай.

Чл. 8. Награди и поощрения за учениците:

/1/ За проявена гражданска доблест, за показани високи резултати в училище и други прояви, учениците могат да бъдат награждавани с морални и материални награди:

1. Изказване на похвала от учителя, от класния ръководител или от директора на училището пред клас, учениците от училището или родителите и ПС

2. Писмена похвала от директора с обявяване пред клас, училището или в местоработата на родителите

3. Предметни награди

/2/ Наградите се дават по решение на ПС.

/3/ По предложение на ПС учениците могат да бъдат награждавани и от ОбС, РИО и МОМН.

/4/ В Почетния списък на училището се вписват имената на всички зрелостници от ХІІ клас, завършили училището с пълен отличен успех, които от ІХ до ХІІ клас нямат годишна оценка, различна от 6, в това число на държавни зрелостни изпити.

/5/ При завършване на училището, учениците, показали изключителни учебни резултати ще бъдат отличени за техните постижения. Присъжданите отличия се определят със съвместно решение на Педагогическия съвет и Училищното настоятелство.
ГЛАВА ВТОРА

СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ

Чл. 9./1/ Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна./2/ Тормозът на основа на признаците по чл. 1, сексуалният тормоз, подбуждането към дискриминация, преследването и расовата сегрегация, както и изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, се смятат за дискриминация.

/3/ Директорът на училището, получил оплакване от учащ се, който се смята за подложен на тормоз от лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от друг учащ се, е длъжен незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност.

Чл.10. В района на училището пушенето е абсолютно забранено.Територията на училището е свободна от тютюнев дим. Учениците, също така, не могат да пушат по време на организирани от училището мероприятия: представления, спортни състезания, училищни екскурзии и др.

Чл.11. Облекло и аксесоари, които унижават личности или групи или подтикват към агресивно поведение и/или употреба на забранени субстанции, не се разрешава.

Чл.12. Демонстративната изява на любовни чувства би могла да се счита за оскърбление към другите членове на общността на училището или към гостите. Това може да доведе до налагане на дисциплинарни наказания.

Чл.13. Всеки гост на училището трябва да се представи в портиерната при пристигане. Гостите на учениците трябва да имат предварително разрешение от администрацията, за да влизат в сградата и посетят часове.

Чл.14. /1/ Информационният център-библиотека служи за подпомагане на учениците и учителите в разширяването на техните познания. В него могат да се направят справки и да се заемат допълнителни материали за работата в клас. Учениците и учителите се насърчават да използват библиотеката за всякакъв вид работа извън класната стая.

/2/ Правилата за ползване на библиотеката са следните:

1. Учениците не могат да заемат повече от 3 книги наведнъж. Художествена литература се заема за не повече от 2 седмици, друга литература за не повече от 1 седмица.

2. Книгите могат да се презапишат, освен ако за тяхното ползване има други желаещи.

3. Ученици, невърнали заетите книги няма да получат документ за завършване на учебна година.

4. Учениците трябва да опазват собствеността на училището. Всяка загубена от ученик книга се заплаща в троен размер по цени на българския пазар плюс разходите за доставка, ако книгите са внесени от чужбина.

5. Справочниците и речниците могат да се ползват само в читалнята или за един учебен час в класната стая срещу подпис на учителя.

Чл. 15. Извънкласна дейност

/1/ Училището насърчава всички ученици да се включват в извънучебните мероприятия и през двата почивни дни на седмицата. По този начин учениците се занимават с неща, които не са включени в редовните часове, развивайки индивидуалните си интереси и изграждайки се като самостоятелни мислещи личности.

/2/ Одобрен списък на извън-класните дейности и групите по спорт в училище се публикува непосредствено след началото на учебната година. Тогава всеки служител или учител, ръководител на клуб, трябва да представи на Директора списък на участниците и правилата за участие в съответния клуб. С годините тези клубове и техните програми могат да се променят, допълват и съкращават в зависимост от интересите на учениците и учителите.

Чл.16. Екскурзии

/1/ Правилата за екскурзии (отдих в почивни бази, екскурзионно летуване, излети, походи и експедиции, училище сред природата, селски туризъм, спортни почивни бази, екскурзии) са съобразени с чл.12, а от Наредба №2 за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

/2/ Документите за провеждане на инициативата, се подготвят и представят в едномесечен срок преди събитието.


ГЛАВА ТРЕТА

УЧИТЕЛИ

Чл. 16. Учителят има следните права:

/1/ Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

/2/ Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

/3/ Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

/4/ Да повишава образованието и професионалната си квалификация;

/5/ Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището, детската градина и обслужващото звено;

/6/ Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

/7/ Учителите имат право да участват в процеса на кариерно развитие, включващ следните длъжности.

Учителските длъжности са:

1. "младши- учител";

2. "учител";

3. "старши-учител";

4. "главен-учител";

5. "учител методик".

Възпитателските длъжности са:

1. „младши - възпитател”;

2. „възпитател”;

3. „старши - възпитател”;

4. „главен - възпитател

5.„възпитател-методик”

За заемане на длъжностите е необходимо завършено висше образование и придобита професионална квалификация „учител”. За длъжностите „старши-учител”, „главен-учител” и „учител-методик” и придобит професионален опит.

Длъжностите по т.1, 2, 3 се заемат от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, а длъжностите по т. 4 и 5 – от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”.

Минималният професионален опит необходим за заемане на длъжностите по т. 3, 4 и 5 е 10 години учителски стаж.

Чл. 17. Учителят има следните задължения:

/1/ Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

/2/ Да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебния предмет "чужд език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

/3/ Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

/4/ Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

/5/ Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

/6/ Да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

/7/ Да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

/8/ Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

/9/ Да не ползва мобилен телефон по време на час;

/10/ Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;

/11/ Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

/12/ Да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

/13/ Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

/14/ Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

/15/ Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

/16/ Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.

/17/ Запознават учениците с изискванията на съответния предмет, системата си за оценяване и своите очаквания, както и предписанията на Наредба №3 на МОН от 15.04.2003 г. за системата на оценяване.

/18/ Оценяват учениците безпристрастно, като имат пред вид цялостната им личност, и редовно да уведомяват учениците и родителите за тези оценки;

/19/ Проявяват вежливост и гъвкавост при работата с учениците;

/20/ Работят така, че всеки час да бъде полезен и интересен;

/21/ Подхранват интереса на учениците за работа извън класната стая и подкрепят дейностите на училището, като отдават времето, енергията и уменията си;

/22/ Сътрудничат с останалите преподаватели;

/23/При системен тормоз и отправени заплахи към учели и служители на СОУ”Максим Горки”, Директорът да бъде уведомен в писмен вид в срок до 3 дни.

/24/ Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

4. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

5. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

6. Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП


 • В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис;

 • При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование;

 • Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

7. Да организира и да провежда родителски срещи;

8. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

9. Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

10. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

11. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

13. Да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката;

14. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката;

15. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.
Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница