Решение на Регионален съвет на срс по реда на чл. 67 ал. 14 от Устава на кт „подкрепаДата12.05.2017
Размер57.63 Kb.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ

/ОбСС/
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ ОбСС се учредява с решение на Регионален съвет на СРС по реда на чл. 67 ал.14 от Устава на КТ „ПОДКРЕПА”.

/2/ Учредяването по предходната алинея се извършва при наличието на най-малко 2 (две) синдикални секции на територията на съответната община.

/3/ Не се допуска учредяване на повече от един ОбСС на територията на дадена община.

/4/ ОбСС осъществява дейността си възоснова на Устава на КТ”Подкрепа” и разпоредбите на този Правилник.ІІ.ФУНКЦИИ НА ОбСС

Чл.2 Основните функции на ОбСС са:

/1/ Осъществява координация между синдикалните секции намиращи се на територията на съответната община и ги представлява пред РС на СРС.

/2/ Оказва организационна и методическа помощ на всички синдикални секции и членове в общината.

/3/ Изгражда нови секции за увеличаване на членската маса.

/4/ Оказва методическа помощ при провеждане на преговори и сключване на КТД по предприятия.

/5/ Участва в системата за социално сътрудничество на общинско ниво.

/6/ Организира, провежда и координира стачни действия на територията на общината съгласувано със съответната професионална и регионална организация.
ІІІ.ОРГАНИ НА ОбСС

Чл.3 Органи на ОбСС са:

1.Общо/делегатско/ събрание.

2.Съвет на председателите.

3.Изпълнителен съвет.Чл.4/1/ Висш ръководен орган на ОбСС е Общото/делегатско/ събрание.

/2/ Редовно общо/делегатско/ събрание се свиква веднъж на 4 (четири) години.Чл.5 Общото/делегатско/ събрание започва своята работа, ако присъстват делегати на повече от половината от синдикалните секции на ОбСС, но не по-малко от 2/3 от делегираните представители. То се ръководи от председателя на ОбСС или от член на ИС на ОбСС, определен от Общото/делегатско/ събрание.

Чл.6 Общото/делегатско/ събрание взема решения, ако присъстват повече от половината от регистрираните делегати, при явно гласуване и наличие на обикновено мнозинство /50% + 1 гласа/ от присъстващите в началото на заседанието

Чл.7 Общото/делегатско/ събрание:

/1/ Изслушва и приема отчета на Изпълнителния съвет на ОбСС.

/2/ избира Изпълнителен съвет, който се състои от председател и секретари, с обикновено мнозинство(50%+1) от присъстващите в началото на заседанието с явно гласуване, за срок до 4(четири) години. Преди избора кандидатите попълват декларация по чл.89 от Устава на КТ”ПОДКРЕПА”. По искане на 1/10(една десета) от присъстващите изборът може да бъде таен.

/3/ Взема решение по всички въпроси касаещи цялостната дейност на ОбССЧл.8 Решенията на Общото/делегатско/ събрание не могат да противоречат на Устава и решенията на Конгреса на КТ „ПОДКРЕПА” , Конфедеративния съвет и Регионалния съвет.
ІV.СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

Чл.9 Висш ръководен орган на ОбСС между две събрания е Съвета на председателите, който представлява отворена структура. Състои се от членовете на Изпълнителния съвет и председателите или от поименно упълномощени представители на ръководствата на синдикалните секции на територията на общината.

Чл.10 /1/ Заседанията на Съвета на председателите започват, когато на тях присъстват 2/3 от членовете му.

/2/ Съвета на председателите изработва и приема Правилник за работата си и определя квота за гласуване.

/3/ Решенията на Съвета на председателите се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство /50% + 1/ от гласовете на присъстващите в началото на заседанието.

Чл.11 Решенията на Съвета на председателите не могат да противоречат на Устава и решенията на КТ „ПОДКРЕПА”, на Конфедеративния съвет и на Регионалния съвет.

Чл.12 Съвета на председателите:

/1/ Изслушва и приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет.

/2/ Координира дейността на членовете си.

/3/ Осигурява информация на членовете си за дейността на Синдикалния регионален съюз, Конфедеративния съвет на КТ „ПОДКРЕПА”, както и на цялата Конфедерация и обработва информацията постъпила от тях.

/4/ Създава условия за организационно укрепване на ОбСС.

/5/ Приема решения за акции, включително и стачки на своята територия след съгласуване с ръководните органи на Конфедерацията.

/6/ Определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовно общо/делегатско/ събрание.

/7/ Решение за извънредно Общо/делегатско/ събрание може да се вземе от Съвета на председателите при писмено искане на 1/10 от индивидуалните членове на организацията, представена в Изпълнителен съвет или по искане на Изпълнителния съвет.

/8/ Съвета на председателите избира Мандатна комисия за подготовка на Общо/делегатско/ събрание.Мандатната комисия изработва Правилник за своята работа, който се приема от Съвета на председателите.

Чл.13./1/ Отговорност се носи от всеки член на Съвета на председателите за действия или бездействия, които представляват нарушения на Устава и общата синдикална Програма на Конфедерацията.

/2/Съвета на председателите или упълномощени от него лица са задължени да предприемат действия за търсене на имуществена и наказателна отговорност при условията на чл.29 от Устава на КТ „ПОДКРЕПА”.Чл. 14/1/ Съвета на председателите провежда редовни заседания най – малко веднъж на 3 (три) месеца.

/2/ Съвета на председателите може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на неговия председател, на Изпълнителния съвет или по искане на 1/10 от членовете му.


V.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.15 Изпълнителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на организацията между два съвета на председателите. Той се състои от председател и общински секретари

Чл.16 Изпълнителният съвет:

/1/ Изработва и приема Правилник за дейността си.

/2/ Изпълнява решенията на Общото/делегатско/ събрание, Съвета на председателите, Регионалния съвет, Конфедеративния съвет и Конгреса на КТ „ПОДКРЕПА”.

/3/ Подготвя и свиква заседание на Съвета на председателите.

/4/ Взема решения по текущи въпроси засягащи дейността на организацията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване.

/5/ Организира при нужда експертни и технически групи.

/6/ Членовете на Изпълнителния съвет са членове на Съвета на председателите с право на един глас.
VІ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.17. Председателят на ОбСС „ПОДКРЕПА”:

/1/ Избира се от Общото/делегатско/ събрание с мандат до 4(четири) години.

/2/ Има ръководни и представителни функции, изразява волята на Изпълнителния съвет и Съвета на председателите.

/3/ Подписва документи относно дейността на общинската организация.

/4/ Свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет.

/5/ Взема решения по текущи въпроси засягащи дейността на общинската организация./6/ Отчита дейността на Изпълнителния съвет пред Съвета на председателите , Общото/делегатско/ събрание и Регионалния съвет.

/7 Носи отговорност по чл.29 от Устава на КТ „ПОДКРЕПА”.


VІІ.ОБЩИНСКИ СЕКРЕТАРИ

Чл.18 Общинските секретари се избират от общото/делегатско/ събрание с мандат до 4(четири) години.

Чл.19/1/ Изпълнителният съвет разпределя функциите на общинските секретари.

/2/ Общинските секретари отчитат дейността си пред Съвета на председателите и Общото/делегатско/ събрание.Чл.20 Общинските секретари носят отговорност по чл.29 от Устава на КТ”ПОДКРЕПА”.

VІІІ.РЕШЕНИЯ НА НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.22 Всички неуредени организационни и имуществени въпроси с този Правилник се уреждат с решения на Регионалния съвет на СРС или Конфедеративния съвет на КТ „ПОДКРЕПА”, до колкото не са регламентирани от действащото законодателство.
ІХ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван от КС.

§2.Този Правилник се приема на основание чл.48 ал 4 от Устава на КТ”Подкрепа”.

§3.Настоящият Правилник влиза в сила от деня на неговото приемане- 26.03.2008г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница