Решение на Съда на Европейския СъюзДата09.09.2016
Размер105.32 Kb.
#8602
memo

ДО: ПОЧИТАЕМИЯ ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ОТ: Проф. Д-р Александър Н. Садовски

ОТНОСНО: Решение на Съда на Европейския Съюз

ДАТА: 21 Юни 2011
Уважаеми Г-жо / Г-н Член на Европейския Парламент,
С безкрайно удивление и недоумение разбрах, че Съдът на Европейския Съюз /Голям състав/ е решил:

Член 5 (2) от Директива 2004/113/ЕО от 13 декември 2004 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до и предоставянето на стоки и услуги е невалиден, считано от 21 декември 2012 година.

Това означава, че общо застрахователните, животозастрахователните, здравноосигурителните и пенсионно-осигурителните предприятия, не могат да определят различни премии и обезщетения за мъже и жени, в зависимост от техния пол.


Както знаете Директива 2004/113 е приета въз основа на член 13 (1) ЕО. Съображения 1, 4, 5, 12, 15, 18 и 19 от същата директива гласят следното:

(12) За да се избегне дискриминацията, основана на пола, настоящата директива следва да се прилага за пряката и непряка дискриминация. Пряката дискриминация се наблюдава само тогава, когато едно лице се третира по-неблагоприятно, основана на пола, отколкото друго лице в подобно положение. Съответно, например, че разликите между мъжете и жените по отношение на предоставянето на здравни услуги, резултат от физическите различия между мъжете и жените, не са свързани с сравними положения и следователно не представляват дискриминация.

(19) Някои категории рискове могат да варират между половете. В някои случаи полът е едно, но не е задължително да е единственият решаващ фактор при оценката на застраховани. За договорите, които застраховат този вид рискове, държавите-членки могат да решат да се предвидят изключения от правилото за унисекс премии и обезщетения, стига да може да гарантира, че актюерските и статистически данни, на които се основават изчисленията, са надеждни, редовно актуализирани и на разположение на обществеността.
Член 5 от Директива 2004/113, озаглавен "Актюерски фактори", предвижда:

2. Независимо от параграф 1, държавите-членки могат да решат преди 21 декември 2007 г. за разрешени пропорционални разлики в премиите на лицата и обезщетенията, когато използването на пола е определящ фактор при оценката на риска, въз основа на подходящи и точни актюерски и статистически данни. Държавите-членки уведомяват Комисията и гарантират, че точни данни за използването на пола като определящ актюерски фактор ще бъдат събирани, публикувани и актуализирани редовно. Тези държави-членки преразглеждат решението си пет години след 21 декември 2007 г., като се вземе предвид доклада на Комисията, посочени в Член 16, и представят резултатите от това преразглеждане в Комисията.
С това решение Съдът влиза в противоречие със собствената си позиция, посочена в текста:

Разглеждане на поставените въпроси

28 Съдът многократно е приемал, че принципът на равно третиране изисква сходните положения да не се третират по различен начин и различни ситуации да не се третират по същия начин, освен ако такова третиране не е обективно обосновано (вж. Решение C-127/07 Arcelor Atlantique et Lorraine и др [2008] ECR I-9895, точка 23).
Най-обективно доказателство за различно третиране на пола e биологичният факт, че всяко лице нормално има една двойка полови хромозоми във всяка клетка. Жените имат две Х хромозоми, докато мъжете имат една Х и една У хромозома. Генетично обусловени са различни синдроми и наследствени болести, които са различни за двата пола. Обективен факт е, че във всички страни на Европа и другите континенти продължителността на живота на мъжете е значимо по-кратка от тази на жените. Третирането на положенията и ситуациите касаещи Животозастраховането, Пенсионното осигуряване и Здравното застраховане за критични болести е именно обективно обосновано въз основа на биологичните различия между половете, което не може да бъде игнорирано от Съда.

Много научни факти и многогодишни актюерски и статистически данни за смъртността, продължителността на живота и заболеваемостта обективно обосновават използването на пола като определящ фактор при оценката на риска. Тук представяме като доказателство множество обективни данни. Следователно не е правилно и логично да бъде невалиден Член 5 (2) от Директива 2004/113/ЕО от 13 декември 2004 г. Той трябва да остане валиден за неопределено време.


Опасявам се, че Съдът на Европейските общности (в съответствие със становището на генералния адвокат Кокот) не си дава сметка за неблагоприятните последици от решението си и антиномия с други международни конвенции, договори и закони.

1. Прилагане на правилата, изискващи унисекс премии и обезщетения ще доведе до неравнопоставеност на мъжете и жените. Както бе вече широко съобщено, евентуалното отстраняване на пола като критерий при оценката на риска, най-вероятно ще доведе до увеличаване на премиите за по-безопасните шофьори - жени, а не намаляване на премиите за останалите класове водачи. В същото време, липсата на силната статистическа корелация между пола и очакваната продължителност на живота при изчисляване на пенсионните анюитети може (при липса на алтернативни статистически зависимости, които да се се използват) да доведе до по-ниска възвръщаемост за мъжете. Дали някой мъж ще бъде луд да купи анюитет в унисекс цени ! Решението противоречи на Международния пакт за икономически, социални и културни права. Член 2, казва:

"1. Всяка държава-страна по този пакт, се задължава да предприеме мерки, самостоятелно или чрез международна помощ и сътрудничество, по-специално икономически и технически, с максимална степен на своите налични ресурси, с цел постепенно постигане на пълна реализация на правата, признати в този пакт, с всички подходящи средства, включително и по-специално приемането на законодателни мерки.

2. Държавите-страни по този пакт, се задължават да гарантират, че правата на провъзгласените в този пакт, ще се упражняват без дискриминация от всякакъв вид по отношение на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, имуществено състояние, рождение или друг някакъв признак. "

Решението противоречи на член 14 от Европейската конвенция за правата на човека. Това заключение е поставило анти-дискриминационното законодателство извън пределите на всякакъв здрав разум и създава нова дискриминация.2. То противоречи на член 153 (2) от ДОЕС, който установява принципа на защита на потребителите. Във връзка с член 95 (3). Член 153 (2) казва:

"2. Изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на други политики и дейности на Общността " и член 95 (3) пише:

"3. Комисията, в своите предложения, предвидени в параграф 1, отнасящи се до здравето, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, приема за база високо ниво на защита, като се вземат предвид по-специално, всяко ново развитие, основано на научни факти. В рамките на своите правомощия, Европейският парламент и Съветът също ще полагат усилия за постигане на тази цел. "
Има множество научни анализи, които се опитват да контролират редица поведенчески фактори, както и на съществуващите медицински условия, които все още не могат да премахнат свързани с пола разлики в смъртността. Това сочат основните биологични теории, както бе предложено от редица научни изследвания, защо жените живеят по-дълго от мъжете, например:

>> Основните биологична причини за смъртта са специфични за пола – рак на простатата и рак на млечната жлеза са основни примери за мъже и жени съответно;

>> Мъжете имат по-голяма склонност да развият сърдечно-съдови заболявания в началото на живота;

>> Женските хормони естроген и прогестерон се смятат, че имат положителен ефект за здравето, докато тестостеронът се мисли че е вреден за здравето;

>> Наличието на две Х хромозоми могат да осигурят ниво на "излишък" за жените и по-специално, значително намаляване на риска от женските развиващи се рецесивни наследствени заболявания.

Ние вярваме, че тези аргументи трябва да се приемат, за да се гарантира, че полът е признат като социално приемлив и значим фактор, необходим за правилно управление на застрахователния риск. В решението си Съдът на Европейския Съюз приема съображение 18 от директивата, за да отрази обективно основание за подобно третиране на несравними рискове.


Остават без отговор няколко въпроси:

• Информирана ли е Европейската Комисия за сериозни доказателства за ролята на пола като определящ рисков фактор, например - продължителността на живота при мъжете е значително по-къса от тази на жените и в случаи на опасно шофиране, водещи до смъртни случаи?

• Какъв анализ Комисията е извършила във връзка с потенциалните социални и икономически ефекти от премахването на това изключение от директивата?

• Какви конкретни стъпки ще предприеме Комисията за разглеждането на този въпрос, който ще санкционира и дискриминира потребителите - мъже и жени, и ще навреди на европейската застрахователна и пенсионна индустрия?

• Тъй като жените живеят по-дълго от мъжете, не следва ли Генералният адвокат Кокот да вземе разумно решение като се произнесе за увеличаване на пенсионната възраст на жените равна или по-висока от тази на мъжете ?!
Членовете на Европейския парламент трябва да се противопоставят и да положат всички усилия, за да се отмени решението на Съда, което по моето скромно мнение е голямо недоразумение и ако източникът не беше такъв авторитетен орган, то можеше да се разглежда като лоша шега или истински фарс. Това решение ще доведе до значителни неблагоприятни икономически и социални последици. Съществува сериозен риск от нарушаване единството и целостта на правото на Общността, които са засегнати. То застрашава финансовата стабилност на Застрахователния, Здравноосигурителния и Пенсионноосигурителния пазар в Европейския съюз. Решението на Съда ще принуди застрахователите да изискват ДНК анализ като фактор при оценка на риска ??!! Това вече не е научна фантастика. Ако говорим за генетични изследвания като решение „сребърен куршум”, то ще даде за всички индивидуалната продължителност на живота, анюитетни ставки и рискове за здравето. И дори ако това стане, тези цени ще бъдат различни за мъжете като група и за жените като група, така че проблемът дискриминация все още ще съществува.
Отхвърлянето на това решение на Съда на Европейския Съюз може да се основава на Договора за ЕС или чрез гласуване на нов закон. Апелирам към Вас да инициирате и подкрепите съответната парламентарна процедура.
С почит,
Проф. Д-р Александър Н. Садовски

Академик на Международната Академия на Науките на ЕвразияРедовен член на Международната Актюерска Асоциация – Секция „Здраве”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница