Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в СъветаДата13.03.2017
Размер92.7 Kb.
ТипРешение
BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 3.5.2010

COM(2010)208 окончателен


Vol. II

2010/0112 (NLE)Предложение за

Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета,

относно сключването на протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга странаПРИЛОЖЕНИЕ

МЕМОРАНДУМ ОТ КОНСУЛТАЦИИ

1. Делегации, представляващи Европейския съюз и неговите държави-членки, и Съединените американски щати се срещнаха в Брюксел на 23—25 март 2010 г., за да завършат преговорите на втори етап по Споразумението за въздушен транспорт. Списъците на делегациите фигурират като притурка А.

2. Делегациите постигнаха ad referendum съгласие по, и парафираха текста на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави-членки, подписано на 25 и 30 април 2007 г. (наричан по-долу „Протоколът“, приложен като притурка Б). Делегациите възнамеряват да предоставят проекта на Протокола на съответните си органи за одобрение, с цел влизането му в сила в близко бъдеще.

3. Препратките в настоящия меморандум към Споразумението и членовете, параграфите и приложенията се отнасят до Споразумението, след измененията, направени в него с Протокола.

4. Делегацията на ЕС потвърди, че Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник след влизането в сила на 1 декември 2009 г. на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, и че считано от посочената дата всички права и задължения на Европейската общност и всички препратки към нея в Споразумението, се прилагат за Европейския съюз.

5. Делегациите заявиха, че с процедурите за взаимно признаване на регулаторните решения по отношение на годността и гражданството на авиокомпаниите, залегнали в новия член 6а, не се цели да бъдат променени условията, предвидени в законовите и подзаконови разпоредби, обичайно прилагани от страните по отношение на извършването на международен въздушен превоз в съответствие с член 4 от Споразумението.

6. По отношение на разпоредбите на член 9 делегациите изразиха желанието си да задълбочават сътрудничеството между ЕС и САЩ в областта на сигурността на въздухоплаването с цел достигане по възможност на максимална степен на взаимно доверие по отношение на мерките за безопасност, прилагани от другата страна, съобразно приложимите законови и подзаконови разпоредби, за намаляване на ненужното дублиране на тези мерки.

7. Делегациите отбелязаха, че очакват сътрудничеството в областта на сигурността да включва провеждането на редовни консултации във връзка с измененията на съществуващите изисквания, по възможност преди въвеждането им; тясно сътрудничество в процеса на оценка на летищата, и където е възможно и целесъобразно — в инспекциите на въздушните превозвачи, както и обмен на информация за нови технологии и процедури в областта на безопасността.

8. С оглед на насърчаването на ефикасното използване на наличните ресурси, повишаване на безопасността и насърчаване на улесняването, делегациите отбелязаха ползата от бърз и при възможност координиран отговор на евентуални нови заплахи.

9. И двете делегации отбелязаха, че разпоредбите на съответните конвенции, приложими между някоя от държавите-членки и Съединените щати за избягване на двойно данъчно облагане на доходите и имуществото, не се изменят от настоящия протокол.

10. В съответствие с член 15, параграф 7, делегацията на ЕС отбеляза, че очаква въпросите, разглеждани в тази област, да включват наред с другото ефективността на съответните мерки по отношение на опазването на околната среда и техническата им цялост, необходимостта да се избягва нарушението на условията на конкуренция и загуба на въглерод и, ако е целесъобразно, начинът за свързване или обвързване на тези мерки. Делегацията на Съединените щати отбеляза, че при разработването на препоръки, очаква наред с другото да се обърне внимание на съответствието с Конвенцията от Чикаго и на подкрепата на целите на Споразумението.

11. Двете делегации подчертаха, че нищо в настоящото споразумение не засяга по какъвто и да било начин съответните им правни и политически позиции относно различни екологични въпроси, свързани с въздухоплаването.

12. Отчитайки, че споделят едни и същи цели по отношение на опазването на околната среда, делегациите изготвиха съвместна декларация относно сътрудничеството в областта на опазването на околната среда, приложена като притурка В към настоящия меморандум от консултации.

13. Делегацията на ЕС отново заяви намерението на ЕС да продължи да работи за определяне на цели за намаление на глобалните емисии от международното въздухоплаване по Рамковата конвенция на Обединените нации относно промяната на климата.

14. Делегациите на ЕС и САЩ отново заявиха намеренията си да работят в рамките на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) за намаляване на емисиите от парникови газове в международното въздухоплаване. И двете делегации отбелязаха участието на сектора в подкрепа на процеса.

15. И двете делегации отбелязаха, че текстът за балансирания подход в член 15, параграф 4 препраща към Резолюция А35-5, приета с единодушие на 35-ата Асамблея на ICAO. Делегациите подчертаха, че всички аспекти на принципа за балансиран подход, установен в посочената резолюция, са целесъобразни и важни, включително признанието, че „Държавите имат съответните правни задължения, действащи споразумения, действащи закони и установени политики, които могат да окажат влияние върху прилагането от тяхна страна на балансирания подход, предвиден от ICAO.“

16. И двете делегации подчертаха подкрепата си за „Насоките за балансиран подход относно шума от въздухоплавателните средства“ на ICAO, публикуван в документ 9829 на ICAO (2-ро издание).

17. По отношение на член 15, параграф 5, буква а) делегацията на ЕС отбеляза, че по смисъла на член 2, буква е) от Директива 2002/30/EО „заинтересовани лица“ са „физически или юридически лица, за които се отнася или за които може да се отнася въвеждането на мерки за намаляване на шума, включително и експлоатационни ограничения, или имащи законен интерес от прилагането на такива мерки.“ Делегацията на ЕС отбеляза също така, че в съответствие с разпоредбите на член 10 от посочената директива държавите-членки гарантират, че за прилагането на членове 5 и 6 от посочената директива се установяват процедури на консултиране със заинтересованите лица в съответствие с приложимото национално право.

18. Като отчитат предизвикателствата, свързани с нарастващата трансгранична мобилност на работещите, и структурата на дружествата, делегацията на ЕС отбеляза, че Европейската комисия следи отблизо положението и обсъжда нови инициативи с цел въвеждането, прилагането и изпълнението в тази област. Делегацията на ЕС се позова също така на работата, започната от Европейската комисия по транснационалните споразумения между предприятия и заяви готовността си да информира, ако е целесъобразно, Съвместния комитет за тези и за други подобни инициативи.

19. Делегацията на САЩ отбеляза, че в Съединените щати принципът, въз основа на който се избира един единствен представител за определена категория или професия на служители от една авиокомпания, е помогнал за развитие на правата както на бордовия, така и на наземния персонал на авиокомпаниите, да се организират и да договарят и прилагат колективни споразумения.

20. И двете делегации отбелязаха, че ако една от страните предприеме мерки, противоречащи на разпоредбите на Споразумението, в това число на член 21, другата страна може да се възползва от всяка целесъобразна и пропорционална мярка, в съответствие с международното законодателство, включително Споразумението.

21. Във връзка с член 21, параграф 4, делегацията на ЕС отбеляза, че предвиденият в този параграф преглед ще се извършва от Европейската комисия ex officio или ex parte.

22. Делегациите отбелязаха, че правата за въздушни превози съгласно член 21, параграф 4, буква а) са в допълнение към правата, предоставени на Европейския съюз и неговите държави-членки с член 3 от Споразумението.

23. Делегациите изразиха задоволството си от сътрудничеството между Департамента на транспорта на Съединените американски щати и Европейската комисия, в съответствие със Споразумението, при което двете страни споделят целта за подобряване на разбирането си на законодателството на другата страна, на процедурите и практиките във връзка с режима за конкуренцията на другата страна, и влиянието, което развитието на отрасъла на въздушните превози оказва или може да окаже върху конкуренцията в сектора.

24. Делегациите потвърдиха ангажимента на съответните органи по конкуренцията да обменят мнения и да си сътрудничат, както и да се придържат към принципа на прозрачност, съобразно правните изисквания, включително защитата на поверителна търговска информация. Делегациите потвърдиха също така готовността на съответните органи по конкуренцията да дават при необходимост насоки по отношение на процедурните изисквания.

25. Делегациите отбелязаха, че при всяко съобщение до Съвместния комитет или до друг получател, свързано със сътрудничеството в съответствие с приложение 2 трябва да се спазват правилата, отнасящи се до разкриването на поверителна информация или на чувствителна в пазарно отношение информация.

26. За целите на параграф 4 от приложение 6, делегациите изразиха очакването си Съвместният комитет да разработи в срок от една година от подписването на Протокола, съответните критерии за определяне на това дали държавите поддържат сътрудничество в областта на въздухоплавателните услуги.

27. Делегациите приветстваха участието на представителите на Исландия и Норвегия в качеството им на наблюдатели в делегацията на ЕС и отбелязаха, че работата в Съвместния комитет ще продължи за подготовката на предложение относно условията и процедурите за присъединяването на Исландия и Норвегия към Споразумението, изменено с Протокола.

28. И двете делегации изразиха очакванията си, че съответните им въздухоплавателни органи ще позволят извършването на операции, съобразени с разпоредбите на Споразумението, както е изменено с Протокола, въз основа на взаимното уважение и признаване, или на административна основа, от датата на подписване на Протокола.

За делегацията на Европейския съюз и неговите държави-членки


За делегацията на Съединените американски щати


Daniel CALLEJA

John BYERLY

ПРИТУРКА В

Съвместна декларация относно сътрудничеството в областта на опазването на околната среда

Делегациите на Съединените щати и на Европейския съюз и неговите държави-членки потвърдиха изключителното значение на преодоляването на последиците от международното въздухоплаване върху околната среда. Те изразиха взаимния си ангажимент за постигане на целите за опазване на околната среда, определени на 35-ата Асамблея на Международната организация за гражданска авиация (ICAO), а именно да полагат усилия за:

a) ограничаване на броя на лицата, засегнати от значителен шум от въздухоплавателни средства,

б) ограничаване или намаляване на въздействието на емисиите от въздушния превоз върху качеството на въздуха в съответните места, и

в) ограничаване или намаляване на въздействието на емисиите от парникови газове от въздухоплаването върху световния климат.

Делегациите потвърдиха решенията на 15-та конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата и споразумението от Копенхаген, включително общото признаване на научния възглед, че повишаването на температурата в световен мащаб ще бъде под два градуса по Целзий.

Делегациите потвърдиха непоколебимото желание на страните и готовността им да надграждат заедно върху постигнатото от срещата на високо равнище по въпросите на международното въздухоплаване и изменението на климата, организирана от ICAO, като търсят възможности за колективно усилие с международни партньори в рамките на ICAO, за изготвяне на по-амбициозна програма за действие, включваща солидни цели, рамка за пазарни мерки, и отчитаща специалните нужди на развиващите се държави.

И двете страни отбелязаха ангажимента си да сътрудничат с Комитета на ИКАО за защита на околната среда при въздухоплаване (CAEP) за гарантиране на своевременни и ефективни резултати от неговата работна програма, включително приемането на глобален стандарт за CO2 за въздухоплавателните средства и други мерки, свързани с промяната на климата, шума и качеството на въздуха.Делегациите подчертаха значението на намаляването на въздействието на въздухоплаването върху околната среда чрез:

  • трайно сътрудничество по програмите на Nextgen и SESAR за модернизиране на управлението на въздушния трафик, включително Атлантическата инициатива за съдействие за намаляване на емисиите (AIRE);  • насърчаване и ускоряване по подходящ начин на разработването и въвеждането на нови технологии по отношение на въздухоплавателните средства и устойчиви алтернативни горива, включително чрез съвместната технологична инициатива „Чисто небе“, инициативата за постоянно ниско потребление на енергия, програмата за емисиите и шума (CLEEN), инициативата за алтернативни горива в търговското въздухоплаване (CAAFI), и инициативата за трайно насочване към алтернативни горива и енергии във въздухоплаването (SWAFEA); и  • сътрудничество с научната общност, например посредством групата на CAEP за въздействия и наука, за по-добро осъзнаване и количествено изразяване на отражението, което оказва въздухоплаването върху околната среда, като въздействието върху здравето и последиците за климата, предизвикани от емисии на газове, различни от CO2.BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница