Решение на този сериозен проблем в областта на общественото здраве. ДопустимостДата23.12.2016
Размер59.71 Kb.
#11435
ТипРешение


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

<Commission>{PETI}Комисия по петиции


{20/02/2009}20.2.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0637/2008, внесена от Pawel Szczepanski, с полско гражданство, подкрепена от един подпис, относно безопасни спринцовки за еднократна употреба

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който работи в Медицинския университет в Познан, подчертава, че въпреки медицинския напредък и сътрудничество в рамките на HELICS (мрежа за наблюдение на вътрешноболничните инфекции), ятрогенните инфекции все още представляват сериозен проблем в целия свят. Той счита, че една от причините за това са спринцовките за еднократна употреба, чиято форма позволява предаването на зарази. Като се позовава на Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията и на разпоредбите за задачите на центъра, той призовава Европейския парламент да гарантира, че се търси решение на този сериозен проблем в областта на общественото здраве.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.


3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителите на петицията твърдят, че има недостатък в дизайна на спринцовките за еднократна употреба. Според твърденията недостатъкът е свързан със спринцовки, чийто диаметър на буталото е равен на вътрешния диаметър на цилиндъра на спринцовката или е малко по-малък (с около 0.1 – 0.2 мм) от него. Този вид конструкция, според вносителите на петицията, дава възможност буталото да докосва вътрешната стерилна повърхност на цилиндъра на спринцовката. Вносителите твърдят, че при приготвянето на инжекции, при които се използват разтворими лекарства (например антибиотици), е необходимо буталото на спринцовката да се придвижва нагоре и надолу няколко пъти. При извършване на това действие може да се случи буталото да се измъкне и замърси, като например бъде докоснато с ръка. Ако замърсеното бутало бъде пъхнато отново в цилиндъра, това замърсява вътрешната повърхност на цилиндъра, който вследствие замърсява лекарството в спринцовката. Вносителите твърдят, че това би могло между другото да доведе до предаване на вируса на хепатит C (HCV).


Вносителите декларират, че са отнесли въпроса до полските власти без успех. Сега те призовават Европейския парламент да предприеме всички необходими действия за изтегляне на спринцовките с недостатък от продажба в държавите-членки на ЕС.
Наблюдения
Петицията би могла да бъде разбрана буквално като призив за изтегляне на продукти. Трябва да бъде посочено обаче, че само държавите-членки отговарят за „изтеглянето” на потенциално вредни медицински изделия от пазара. Държавите-членки отговарят за това съгласно член 8 и член 14б от Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия. Ако петицията се разбира по този начин, то Европейският парламент и другите европейски институции не са точните адресати. Нито Европейският парламент, нито останалите европейски институции имат правомощия да предприемат исканото действие. Ако се предположи, че твърденият риск съществува, предприемането на мерки зависи от държавите-членки.
Петицията би могла да бъде тълкувана и като призив за изменение на законодателството на ЕС с цел предотвратяване на този вид инфекция. Този призив би бил основателен, ако действащото законодателство на ЕС не покриваше по подходящ начин риска, описан в петицията. Действащо законодателство на ЕС обаче покрива по подходящ начин този риск. Раздел 7.2 от Приложение I към Директива 93/42/ЕИО гласи: „Изделието трябва да бъде конструирано, произведено и пакетирано по такъв начин, че да сведе до минимум риска от замърсители и остатъчни вещества за лицата, участващи в транспорта, съхранението и използването на уредите, както и за пациентите, съобразявайки се с предназначението на изделието.” Нещо повече, раздел 13.1. от същото приложение съдържа разпоредби относно информацията, която трябва да бъде предоставяна за безопасната употреба. Тъй като е невъзможно да бъдат предвидени в закон специални изисквания за няколко хиляди различни медицински изделия, Европейският съюз не може да установи по-конкретни изисквания за всеки вид продукт. Следователно той не може да направи нищо повече на законодателно ниво.
Петицията може да бъде разбирана и като призив за изменение на съответния хармонизиран стандарт дотолкова, доколкото разработването на хармонизирани стандарти се извършва под контрола на Европейския съюз. Службите на Комисията са удостоверили съдържанието на приложимия стандарт, който е EN ISO 7886-1:1997 „Стерилни хиподермични спринцовки за еднократна употреба – Част 1: Спринцовки за ръчна употреба (ISO 7886-1:1993, включително техническа поправка 1:1995)”. В раздел 12.1 от хармонизирания стандарт пише „.... не трябва да бъде възможно буталото лесно да се измъква изцяло от цилиндъра. По този начин основното изискване за защита срещу контакт между ръката и стерилната част от буталото е взето предвид в стандарта. По същия начин раздел 16.3, буква е) изисква  „информация за обработване, съхранение, и превозване на съдържанието (на опаковките) от производителя. Следователно това, което може да бъде направено на ниво стандартизация, вече в основни линии е направено. Независимо от това службите на Комисията ще поканят съответния орган по стандартизация CEN, по повод следващото преразглеждане на стандарта, да проучи дали е подходящо добавянето на допълнително изречение за случая, когато буталото е извадено от цилиндъра на спринцовката.
Службите на Комисията признават, че контактът между ръката на квалифициран специалист в областта на здравното обслужване и буталото на спринцовката би могъл евентуално да бъдат източник на замърсяване с инфекции, предавани чрез ръцете (стафилококова инфекция). Поради това Комисията разработва съобщение и предложение за препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравното обслужване, която, inter alia, препоръчва държавите-членки да въведат специфични мерки за превенция и контрол на инфекциите, свързани със здравното обслужване.
Много невероятно е обаче неправилната употреба на спринцовка по начина, описан от вносителите на петицията, да доведе до инфекция с вируса на хепатит C (HCV). Вирусът на хепатит C се разпространява предимно чрез директен контакт с човешка кръв. Предаването чрез кръвопреливания, които не са проверени за инфекция с вируса на хепатит C, чрез повторно използване на неправилно стерилизирани игли, спринцовки или друго медицинско оборудване, или чрез споделяне на игли сред наркомани, е добре документирано. Други начини за предаване - като практики, свързани с използване на подкожни процедури, могат да се случат при използване на неправилно стерилизирано оборудване. Вирусът на хепатит C не се разпространява чрез обичаен контакт (1). Всички документирани случаи на кръстосано замърсяване с вируса на хепатит C в организацията на здравното обслужване са свързани с хирургически операции или практики по необезопасено поставяне на инжекции (повторно използване на материали за инжектиране или замърсяване на флакони за многократна употреба) (2,3,4,5,6,7). По този начин проблемът на замърсяването с вируса на хепатит C е свързан с контакта с кръв или други телесни течности, не с ръце, и поради това би могъл да бъде избегнат чрез подходящо поведение от страна на квалифицираните специалисти в областта на здравното обслужване.
Заключение
Не е необходимо предприемането на действие на ниво европейски институции. Целесъобразността на изречение, което да задължава производителите да предупреждават ползвателите за пъхането на буталото на спринцовка обратно в цилиндъра, след като веднъж вече е било извадено навън, ще бъде разгледана от отговорния орган по стандартизация, който в случая е CEN. От държавите-членки зависи да проверят дали спринцовките за еднократна употреба, пуснати на пазара, отговарят на законовите изисквания и са безопасни. Каквото и да е действие, описано тук, няма да разреши въпроса със замърсяването с вируса на хепатит C, който е свързан с контакта с кръв или други телесни течности.
Източници

  1. World Health Organization. Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/index.html

  2. Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France. Transmission du virus de l’hépatite virale C aux patients par le personnel de santé, septembre 2003. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/r_mt_0903_hepatite_c.pdf

  3. Germain JM and al. Patient to patient transmission of hepatitis C virus through the use of multiple dose vials during general anesthesia. Infect Control Hosp Epidemiol. 2005 Sep;26(9):789-92.

  4. Centers for Disease Control and Prevention(CDC). Transmission of hepatitis B and C viruses in outpatient settings –New-York, Oklahoma and Nebraska,2000-2002. MMWR Morb Mortal Wkly Rep.2003 Sep 26;52(38):901-6.

  5. Dziekan G and al. The cost-effectiveness of policies for the safe and appropriate use of injection in healthcare settings. Bull World Health Organ. 2003;81(4):277-85.

  6. Krause G and al. Nosocomial transmission of hepatitis C virus associated with the use of multidose saline vials. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003 Feb;24(2):122-7.

  7. Cattaneo C, Nuttal PA, Sokol RJ. Detection of HIV, hepatitis B and hepatitis C markers in discared syringes and bloodstains. Sci Justice. 1996 Oct-Dec;36(4):271-4.

CM\770933BG.doc
PE421.153v01-00

BG BGСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница