Решение Общински съвет гр. Банско, решиДата19.11.2018
Размер10.69 Kb.
#105323
ТипРешение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БАНСКО
Гр.Банско П.код 2770 Пл.”Н.Вапцаров” № 1 Тел./факс: 07443/ 8152

Препис – извлечение!
Протокол № 10

Дата 12.05.2004 г.

----------------------------------------
Р е ш е н и е № 181


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и в изпълнение на свое Решение № 768, т.1 от 30.05.2003 г., Общински съвет – гр. Банско, реши:

1. Приема изготвената пазарна оценка от инж. Илиана Кондева (лицензиран оценител) на общински имот “Стопанска сграда” (едноетажна) със застроена площ 263 кв.м, изградена в имот № 010058 (Стопански двор) в местн. “НАД СЕЛО”, землище на с. Гостун, Община Банско, възлизаща на 7 795 лв.

2. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ “Стопанска сграда” (едноетажна) със застроена площ 263 кв.м, изградена в имот № 010058 (Стопански двор) в местн. “НАД СЕЛО”, землище на с. Гостун, Община Банско, а сумата 7 795 лв., се обявява за начална тръжна цена.

3. Упълномощава кмета на общината да проведе процедурата по обявяване и провеждане на търга с явно наддаване и сключи договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…./n/…

Радко Лечов
Вярно с оригинала!

(Р.Сугарева)
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница