Решение по дело c 59/12 bkk mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eVДата27.10.2018
Размер65.5 Kb.
ТипРешение


Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 126/13

Люксембург, 3 октомври 2013 г.Решение по дело C 59/12

BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Забраната на нелоялните търговски практики към потребителите се прилага също и за предвидените със закон здравноосигурителни каси

Нито изпълняваната от тях задача в общ интерес, нито публичноправния им статус не са основание за отпадане на тази забрана за тях

След като многократно е постановявал, че Директивата за нелоялните търговски практики1, която забранява такива практики да се прилагат спрямо потребителите, се характеризира с особено широко материално приложно поле2, за първи път Съдът пояснява, че същата констатация се отнася и за персоналното приложно поле на тази директива.

В действителност с постановеното днес съдебно решение Съдът признава, че посочената директива се прилага и по отношение на публичноправен субект, на когото е възложено изпълнението на задача в общ интерес, каквато е управлението на предвидена със закон схема за здравно осигуряване.

Въпреки публичноправния му характер и изпълняваната от него задача в общ интерес, такъв правен субект следва да се счита за „търговец“ по смисъла на Директивата, към когото се прилага забраната за нелоялните търговски практики. В действителност Директивата не изключва изрично подобни субекти от приложното си поле. Освен това целта на Директивата да осигури високо общо равнище на защита на потребителите срещу нелоялните търговски практики, и по-специално срещу заблуждаващата реклама, налага тази защита да бъде гарантирана независимо от публичноправния или частноправния характер на разглеждания правен субект и на преследваната от него специфична задача.В конкретния случай Съдът отговаря на въпрос на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия), който следва да разреши правен спор между Wettbewerbszentrale, германско сдружение за борба срещу нелоялната конкуренция, и BKK — учредена като публичноправен субект и предвидена със закон германска здравноосигурителна каса. Според Федералния върховен съд разпространената от BKK през 2008 г. информация на нейния интернет сайт, съгласно която съществува опасност присъединените към тази здравноосигурителна каса лица да понесат неблагоприятните финансови последици при смяна на здравноосигурителната си каса, представлява, както твърди Wettbewerbszentrale, заблуждаваща практика по смисъла на Директивата. Въпреки това Федералният върховен съд си поставя въпроса дали Директивата, а следователно и установената в нея забрана, може да се прилага по отношение на BKK в качеството му на публичноправен субект, на когото е възложено изпълнението на задача от общ интерес.ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708.

Кадри от обявяването на решението са достъпни на „Europe by Satellite (+32) 2 2964106.

1 Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 260).

2 Вж. по-специално Решение от 19 септември 2013 г. по дело CHS Tour Services/Team4 Travel GmbH, C-435/11; вж. също Прессъобщение № 113/13.

www.curia.europa.eu

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница