Решение по конкретния случай. Оказване на морална подкрепа на дете, жертва на училищен тормозДата09.04.2018
Размер97.43 Kb.
#65376
ТипРешение
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

ПАЗАРДЖИК - 4400, ул. ”Пирдоп” № 1

Утвърждавам........................................

/подпис и печат/

Директор: Велка Недялкова


МЕХАНИЗЪМ

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

В ЕГ „БЕРТОЛТ БРЕХТ”

ПАЗАРДЖИК

Утвърден със Заповед № 2112/14.09.2015 г. на Директора на ЕГ „Б. Брехт”-гр. Пазарджик.

 1. Състав на Училищния координационен съвет/УКС/:

Председател: Елена Ангелова Якимова – ПДУД

Членове:

1.Тодор Иванов Тодоров – педагогически съветник

2.Петя Владимирова Енкина – старши учител по БЕЛ

3.Диана Петрова Джукелова – старши учител по информатика и ИТ

4. Надежда Божилова – родител и председател на УН

5. Соня Асенова – учител и родител на ученик от ЕГ „Бертолт Брехт”


II. Цели:

1. Превантивна работа с цел предпазване на ученици, за които има заплаха от тормоз в училище.

2. Информираност на ученици, учители и родители за „разпознаване” прояви на училищен тормоз и подаване на информация до училищната комисия.

3. Оказване на съдействие на органите по закрила в случаи на училищен тормоз.


III. Задачи:

1. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на ученик, жертва на училищен тормоз.

2. Поддържане на връзка с родители на ученици в риск с цел оказване на морална помощ и подкрепа и осъществяване на връзка с правоимащите органи за  професионална намеса и вземане на решение по конкретния случай.

3. Оказване на морална подкрепа на дете, жертва на училищен тормоз.

4. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето.

5. Осъществяване на връзка с компетентните институции.

 

IV. Документация:

1. Регистър на ученици, жертва на училищен тормоз

2. Механизъм за действие и докладване при дете, жертва на насилие

3. Протоколи от работни срещи на комисията.V. Мерки за предотвратяване и противодействие на тормоза в ЕГ „Бертолт Брехт“

1. Осъзнаване и оценка на проблема.


1.1 Оценката на тормоза в гимназията се организира от ръководството на гимназията със съдействието на Училищния координационен съвет /УКС/ за справяне с насилието в началото и в края на всяка учебна година с цел определяне на формите и видовете тормоз, участниците в тормоза и местата, където най-често се случва.

1.2 Провежда се чрез анкета от педагогическия съветник и класните ръководители до 1 месец от началото на учебната година и до 3 седмици преди края на учебната година в представителна извадка от ученици.

1.3 Резултатите се обработват в десетдневен срок от УКС за справяне с насилието.

1.4 На базата на извършената оценка се изготвя план за противодействие на училищния тормоз от УКС за справяне с насилието, който се актуализира всяка година до края на месец октомври.


2. Дейности за предотвратяване на училищния тормоз.


Дейности на ниво клас

С цел създаване на пространство, в което се говори открито за тормоза:

2.1 В часа на класа всеки класен ръководител използва формите на групова работа, дискусия, решаване на казус, споделяне на опит за разясняване на проблема за същността и видовете тормоз между учениците;

2.2 Учителите по БЕЛ, история, география и предметите от философския цикъл планират теми от учебното съдържание за работа и анализ по проблема насилие, ценностите, социалните роли, функциониране на институциите; родителите се поканват за участие в тези занятия.

2.3 Класните ръководители провеждат перманентни разговори с родителите в индивидуални или групови срещи за това какво е тормоз и какви са преживяванията на извършителя и потърпевшия, дали той се чуства унизен или заплашен.

Дейности на ниво училище

2.4 Създаден е УКС за справяне с насилието, който да планира, проследява и координира усилията за справяне с училищния тормоз. УКС за справяне с насилието, съгласувано с класните ръководители, договаря единен механизъм с ясно разписани отговорности, за предотвратяване и реагиране при проява на тормоз и насилие в гимназията.

2.5 Формулиране на общоучилищни ценности и правила на поведение

2.6 Комисията за актуализиране на ПДУ /Правилник за дейността на училището/, разработва предложения за промени в ПДУ, произтичащи от настоящия механизъм, предлага ги за обсъждане и приемане на ПС.

2.7 Запознаване на училищната общност и родителите с настоящия „Механизъм за противодействие на тормоза в ЕГ” и със Заповед №РД 09-611/18. 05.2012 г., чрез училищния сайт.

2.8 Председателят на училищната комисия за квалификация, съгласувано с директора планира обучения за повишаване на квалификацията на учителите в областта за справяне с училищния тормоз.Дейности на ниво общност

2.9 Класните ръководители съдействат на УКС за издирване на родители от областта на помагащите професии, като психолози, социални работници, лекари, журналисти, спортисти, музиканти, драматурзи, художници и др., които да бъдат включени в различни училищни инициативи.

2.10 УКС за справяне с насилието, съгласувано с директора на гимназията, осигурява реални партньорства с външни за училището организиции, служби и специалисти:


 • Дирекция "Социално подпомагане" - Отдел „Закрила на детето”

 • Общинска комисия за БППМН

 • МВР – Детска педагогическа стаяVI. Действия за справяне с установен училищен тормоз в ЕГ „Бертолт Брехт“


По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладяни от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест. Важно е да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, а само за игра или приятелско премерване на силите между учениците. За целта е необходимо да се наблюдава поведението на учениците, включително и на тези, които само присъстват без активно да участват.

Ако се касае просто за приятелска игра учителят може да се намеси, за да предупреди децата да внимават да не се наранят.Ако обаче наблюдаваното поведение може да бъде определено като тормоз е необходимо да се предприемат следните действия.

1. Прекратяване на ситуация на тормоз - задължение на всеки учител/служител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.

В случай на физически тормоз учениците трябва да бъдат разделени и да се прекрати физическият контакт между тях незабавно;


Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за насилието или да се изяснява ситуацията;

Важно е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо поведение.
2. След прекратяване на физическия контакт между лицата, свидетелят на тормоза уведомява директора на гимназията.
3. Директорът свиква УКС за справяне с тормоза.

УКС за справяне с тормоза регистрира ситуацията на насилие в единния регистър на училището, обсъжда ситуацията на свое работно заседание и съставя протокол за тормоз, уведомява класния ръководител и родителите на учениците като ги насочва към местната комисия за БППМН и полицията, ОЗД и общината по силата на координационния механизъм.
VII. Допълнителни положения

1. Реакции спрямо ученика, упражнил тормоз.

Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата. Той се прилага от класния ръководител или педагогическия съветник.

 • Учителят със спокоен и умерен тон, както и с държанието си, показва ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в личността на самия ученик, и че хората правят грешки, които следва да бъдат поправени, без да се налагат наказания.

 • Ключов момент във възстановяването на щетата е, че класният ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как ще поправи грешката си. С това негово решение трябва да се съгласи и потърпевшия от тормоза ученик;

 • Класният ръководител изслушва ученика, упражнил тормоза в отсъствието на потърпевшия ученик.

 • След изясняване на ситуацията и постигане на договорка, класният ръководител за определен период от време проследява поведението на учениците и дава обратна връзка.

 • Класният ръководител може да потърси съдействие и от другите учители и от педагогическият съветник, който също може да подпомогне работата на учителя като наблюдава ученика във взаимоотношенията му с другите ученици и даде насоки за действията и мерките, които учителят да предприема при необходимост.


При повтаряне на едни и същи нарушения на правилата се прилага подходът за възстановяване на щетата, уведомяване на класния ръководител и УКС, като се регистрира в регистъра за тормоз.

 • Класният ръководител уведомява родителите за случилото се, както и за предприетите от училището действия за разрешаване на ситуацията;

 • Разговорът се провежда в партньорски взаимотношения, като се предоставя отворено пространство за споделяне на техните опасения и гледни точки;

 • Родителите трябва да бъдат запознати, че критиките, обидите и неглижирането на другия ученик от тяхна страна само ще задълбочат конфликта;

 • От разговора могат да бъдат изведени конкретни договорки кой какво може да предприеме и какво се очаква като резултат;

 • Учителят насочва родителите за консултация с педагогическия съветник.

При много сериозно ниво на тормоз – злоупотреба със сила, както и при екстремни ситуации, в които съществува опасност за живота и здравето, телесния интегритет, както на ученика-жертва, така и на ученика-извършител се уведомява Дирекция социално подпомагане – Отдел за защита на детето, Държавната агенция за закрила на детето или МВР.

Учителят или служителят, станал свидетел на подобен тормоз, ако не може да се справи сам е длъжен да потърси помощ от охраната в гимназията, дежурния екип или други лица, намиращи се в района на инцидента;2. Реакции спрямо ученика, който е обект на тормоз

 • Работата с ученици, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране у тях на умения за справяне с подобно поведение.

 • Класният ръководител говори с ученика, по възможност още същия ден (или веднага след като е разбрал за случая, ако се касае за ситуация, за която е научил случайно) и да разбере какво точно се е случило;

 • Необходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат уведомени за случилото се;

 • Класният ръководител наблюдава ученика в следващите дни, за да се увери как се чувства и при необходимост отново разговаря с него.

3. Реакции спрямо наблюдателите

 • Класният ръководител изтъква тези, които са се намесили в защита ценностите на училището. От останалите очаква да направят същото, ако се случи в бъдещето;

 • Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо учениците, станали обект на тормоз.

VIII. Училищна система за насочване към други служби

1.Насочване към други служби - в случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени агресивни прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с насилие е необходимо да бъде потърсено съдействие от страна на отдел „Закрила на детето” по местоживеене.

2. Като първа стъпка се уведомява директора на училището, който е задължен да уведоми съответния отдел „Закрила на детето” по местоживеене и отдела за „Закрила на детето”, на чиято територия е училището, местните комисии за БППМН, полицията и всички останали участници в мултидисциплинарния екип по силата на координационния механизъм.

3.Необходимо да бъде потърсено съдействие от страна на социалните работници от отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”. Социалният работник е професионалистът, който може да проучи ситуацията, в която се намира детето, условията, при които живее, родителският капацитет и при необходимост да предприеме мерки, които да подпомогнат детето и семейството като цяло.


IX. Измерения на тормоза между учениците в училище

Според чл. 7 ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето всяко дете има право на закрила от насилие и всеки, на когото стане известно за дете, преживяло насилие, е длъжен да сигнализира органите по закрила.


Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група.


Проявите на тормоз в училище най-общо могат да бъдат разделени на следните основни групи:

 • Физически тормоз - блъскане, щипане, разрошване, удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение.

 • Вербален тормоз - подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди.

 • Психичен тормоз - подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене.

 • Социален тормоз - избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране.

 • Виртуален тормоз - обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, електронна поща, Skype или Facebook; разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават; снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др.

Копие от настоящия механизъм се съхранява в учителската стая на ЕГ „Б. Брехт”

Председател:……………../Елена Якимова/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница