Решение за изплащане на дивидент да бъде разпределена сума в размер на 1 255 420. 50 лева за изплащане на дивиденти за 2014 гДата10.04.2017
Размер88.6 Kb.
#18856
ТипРешение
ЕЛХИМ - ИСКРА АД


М Е Ж Д И Н Е Н Д О К Л А Д


за дейността за второ тримесечие на 2015 г.
I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, провело се на 04.06.2015 година взе решение за изплащане на дивидент да бъде разпределена сума в размер на 1 255 420.50 лева за изплащане на дивиденти за 2014 г.II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.
Рискът, свързан с дейността на Елхим – Искра АД се определя от въздействието на две отделни категории риск. Първата – систематичния риск се обуславя от въздействието на макроикономическата среда в която дружеството осъществява своята дейност и не подлежи на управление от страна на ръководен екип на дружеството. Втората – несистематичния риск, който е пряко относим към дейността на дружеството и в голяма степен може да се управляват от мениджмънта.

Систематичните рискове, които пряко или косвено биха могли да окажат въздействие върху дейността на дружеството са: политически, инфлационен, данъчен, валутен риск, риск от неблагоприятни промени на нормативната уредба и риск от промяна на лихвените равнища

Несистематичните рискове са пряко относими към дейността на дружеството и в голяма степен се управляват от мениджмънта. Тези рискове са:

Риск от промени в цените на основните суровини и материали

Основната дейност на Елхим – Искра АД е производство и търговия с оловно-кисели акумулаторни батерии (стартерни, тягови, полутягови, стационарни), което определя и използваните основни суровини и материали, а именно: олово, оловни сплави, полипропилен, полиетиленов сепаратор, сярна киселина. Дружеството е изложено на риска от рязко увеличение на борсовите цени на тези суровини и материали, което би довело до повишаване на себестойността на продуктите и съответно до намаляване на финансовия резултат на дружеството.Пазарен риск

Пазарният риск е свързан с евентуална несигурност в продажбите и промяна в търсенето на произвежданата продукция от страна на потребителите и с конкуренция от страна на фирми от отрасъла. Дейността на Елхим – Искра АД е изложена на риска от промяна в търсенето, както и на конкуренция на фирми с подобно производство в страната и в чужбина.

За да се противопостави на натиска на конкуренцията на пазара на акумулаторни батерии, мениджмънта на компанията се стреми постоянно да разширява гамата на произвежданите стартерни, тягови, полутягови, стационарни батерии и тяхното качество

Ликвиден риск

Ликвидния риск се определя от вероятността дружеството да не е в състояние на изплаща текущите си задължения. Риск произлиза от вземания от клиенти с отсрочен срок на плащане. За да минимизира въздействието от този риск дружеството изисква обезпечения или застрахова продажбите си в страната и чужбина. Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с кредити. Дружеството има добри възможности за гъвкавост във финансирането, тъй като има добра кредитна репутация.Риск от недостиг на квалифициран персонал

Този риск се определя от възможен дефицит на квалифициран персонал. Квалификацията, професионалните умения, мотивацията на персонала е от съществено значение за постигане на производствените цели и добри финансови резултати за дружеството. Мениджмънта на Елхим – Искра АД прилага последователна политика за мотивация на работниците и служителите си, с цел да осигури дългосрочно участие на ключов персонал в дейността на дружеството.Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през 2015 г.

Дейността на Елхим – Искра АД е експортно ориентирана, като близо 90 % от продажбите на дружеството се реализират на международните пазари, основно в държави от Европейския съюз, Русия и др. европейски пазари и в тази връзка състоянието на икономиките на тези пазари е определящо за продажбите на дружеството през 2015 г.

Дружеството е изправено пред риска от задълбочаване на кризата в Русия и Укарйна и девалвацията на техните валути, което оскъпява значително нашите батерии за тези пазари.

За продажбите на дружеството съществува и риск от задълбочаване на кризата в отношенията между Европейски съюз и Русия и евентуално разширяване на санкциите от ЕС за Русия и разширяване на ответните санкции от страна на Русия.

Други рискови фактори, които биха могли пряко да оказват влияние на резултатите от дейността на дружеството през 2015 г. са:

- рязка промяна на пазарните цени на основните суровини и материали, влагани в производството на акумулаторни батерии;

- рязка промяна на цените на енергийните ресурси използвани от дружеството - ел.енергия, природен газ;

- риск от съществена промяна на пазарната цена на работната сила.


III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица
1. Няма сключени големи сделки между свързани лица през отчетния период, които да са повлияли съществено на финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през второ тримесечие на 2015 год.

2. Няма сключени сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет за 2014 г., които имат съществено въздействие върху финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през отчетния период.ІV. Допълнителна информация


а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.


«Елхим – Искра» АД прилага Международните стандарти за финансови отчети. Тримесечните финансови отчети се изготвят в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети. Междинният финансов отчет не се заверява от регистриран одитор и не e извършен одиторски преглед. Повече информация за счетоводната политика на предприятието се съдържа в документа Счетоводна политика и обяснителни бележки към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2015 г.


б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента.


Елхим – Искра АД е част от икономическата група на Стара планина холд АД, която се състои от дружеството майка и неговите дъщерни предприятия:

1. Хидравлични елементи и системи АД, град Ямбол

2. Елхим - Искра АД, град Пазарджик

3. Фазан АД, град Русе

4. Славяна АД, град Славяново, обл. Плевенска

5. СПХ Транс ООД, град София.

6. Боряна АД- Червен бряг

Не ни е известна информация за настъпили промени в икономическата група през отчетното тримесечие.


в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

През отчетното тримесечие не са извършвани организационни промени, като преобразуване, продажба на дружеството, апортни вноски от дружеството, дългосрочни инвестиции и преустановяване на дейността.г) Становище на Съвета на директорите относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

Нетните приходи от продажби за полугодието нарастват с над 19 % спрямо приходите от продажби за същия период на миналата година. Основно нарастването на приходите от продажби се дължи на увеличен износ на стартерни акумулаторни батерии и на елементи за тягови акумулаторни батерии за европейските пазари. Запазва се тенденцията на спад в продажбите на тягови акумулаторни батерии в Украйна и Русия.

Брутната печалбата на дружеството към края на шестмесечния период нараства с 14 % сравнено с реализираната за първо полугодие на 2014 г. брутна печалба.

Основния риск за продажбите на дружеството до края на 2015 г. остават кризата в Украйна и Русия и задълбочаване на кризата в отношенията Европейски съюз - Русия.

Като отчита резултатите за първо полугодие на 2015 г., при очаквания за запазване на цените на основните материали, ел. енергията и природния газ на нивата от първо полугодие на годината, мениджърския екип на Елхим – Искра АД очаква дружеството да приключи финансовата 2015 г. с ръст на приходите от продажби от 6 – 7 % спрямо реализираните приходи от продажби за 2014 год.


д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на отчетното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Няма акционери, физически лица притежаващи над 5 % от акциите с право на глас.

Акционери – юридически лица:Акционери юридически лица

Акции

към 30.06.2015 г.

Акции

към 31.03.2015 г.
Брой

%

Брой

%

“Стара планина холд” АД

12 905 790

51.40

12 905 790

51.40

„Си Ес Пи фънд мениджърс” ООД

4 155 390

16.55

4 155 390

16.55

„Ролет” ЕООД

1 428 420

5.69

1 428 420

5.69


е) Данни за акциите, притежавани от членовете на Съвета на директорите към края на отчетното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период.


Членовете на Съвета на директорите на «Елхим – Искра» АД - «Гарант-5» ООД и Спас Борисов Видев - не притежават акции на дружеството.

Васил Георгиев Велев – член на Съвета на директорите и Георги Милчов Русков - прокурист на дружеството притежават:

Членове на СД и Прокурист

Акции

към 30.06.2015 г.

Акции

към 31.03.2015 г.
Брой

%

Брой

%

Васил Георгиев Велев– член на СД

709 000

2.824

709 000

2.824

Георги Милчов Русков - Прокурист

1 620

0.006

1 620

0.006ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.


През изтеклото тримесечие «Елхим – Искра» АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 % от собствения капитал на дружеството и общата стойност на задълженията или вземанията по всички образувани производства не надхвърля 10 % от собствения капитал на дружеството.


з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.


През изтеклото тримесечие дружеството не е отпускало заеми, не е предоставяло гаранции към друго лице и не е поемало задължение общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

«Елхим – Искра» АД няма дъщерни дружества.28.07.2015 г. Прокурист:

инж. Г. РусковМЕЖДИНЕН ДОКЛАД за дейността на “ЕЛХИМ – ИСКРА” АД към 30.06.2015 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница