Решение за изпълнение на целите поставени в екологичното законодателствоДата19.10.2018
Размер103.5 Kb.
ТипРешение
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "Елтехресурс" АД

ЕЛТЕХРЕСУРС” АД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), представлявано от Тихомир Здравков Бакалов – Изпълнителен Директор със седалище и адрес на управление:гр. София 1517, район Подуяне, бул. “Владимир Вазов” № 40, ЕИК: 175293852.


Адрес за кореспонденция:

гр. София 1517, район Подуяне, бул. “Владимир Вазов” № 40,

тел: +359 2 492 18 00; +359 2 492 18 01; факс: +359 2 945 31 90

www.eltechresource.com; e-mail: office@eltechresource.com;
Учредителният акт на Дружеството съдържа условия, осигуряващи изпълнението на следните изисквания: гарантира спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на лицата по чл. 14 от ЗУО, желаещи да изпълняват задълженията си по закона и Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, чрез колективна система по смисъла на ЗУО.

"ЕЛТЕХРЕСУРС" АД се поставя в услуга на производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), за икономическо приемливо, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите поставени в екологичното законодателство.

Дружеството е без право да разпределя печалба и акумулираните средства от вноските на нейните членове ще се инвестират в изграждането на устойчива система за събиране, повторно използване, оползотворяване и/или рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Общите условия са задължителни за "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД и ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.
ПРЕАМБЮЛ
Чл. 1. “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД притежава Решение № ООп – ИУЕЕО – 02 – 01 / 19.05.2014г. издадено на основание чл. 81, ал.1 във връзка с §1, т. 16 от ДР на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53 от 2012 г.), за разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване, за изпълнение на задълженията по чл.14 и чл. 11 от ЗУО и Наредбата излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013г., в сила от 1.01.2014г. на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53 от 2012г., в сила от 13.07.2012г.), наричана за кратко „Наредбата”.

Чл. 2. ........................................................... е лице, което пуска на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), попадащо в категория от 1-10 по Приложение № 1 към Наредбата, след употребата на което се образуват масово разпространени отпадъци. Съгласно чл. 14 от ЗУО, лицата, пускащи на пазара EEO, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за рециклиране и оползотворяване, определени с Наредбата.

Чл. 3. С този договор страните целят да уредят правата и задълженията си относно поемане от “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД на ангажимента да организира от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като задължено лице по Закона събиране и оползотворяване на определено количество излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съответстващо на неговия пазарен дял от пуснатото на пазара на територията на страната ЕЕО, определен съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредбата.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 4. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неговите задължения съгласно чл. 14 от ЗУО за разделното събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1 на отпадъците, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е пуснал на пазара на Република България през календарната година.

(2) В предмета на договора се включва и следните конкретни задълженияот страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:

1. Да предостави на компетентните органи необходимата по закон документация, удостоверяваща изпълнението на изискванията по предходната точка.

2. Да осигури техническото и финансово изпълнението на дейностите по ал. 1 от договора чрез свои подизпълнители, отговарящи на изискванията на ЗУО за събиране, транспортиране и оползотворяване на ИУЕЕО.

(3) Настоящият договор се прилага за всички видове уреди от приложение № 2 от Наредбата, попадащи в категории 1 - 10 от приложение № 1 от Наредбата, за които се дължи продуктова такса по Приложение № 6 към чл. 1, ал. 5 т.6 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ПМС № 120 от 30 май 2008г., посл. изм. бр. 100 от 2013 г. в сила от 01.01.2014г.).

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, за което не е декларирана информация или за което не е подадена коректна информация, както и за което не е заплатена вноската в предвидените за това срокове съгласно договора.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поема изпълнението на други задължения, предвидени в ЗУО и Наредбата, свързани с качеството, маркировката или другите характеристики и изисквания за ЕЕО, пускано на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За изпълнение на чл. 10, ал. 3 от Наредбата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще организира събирането на ИУЕЕО, което:

1. е маркирано, съгласно чл. 6 или чл. 7 от Наредбата и е пуснато на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. не е маркирано, съгласно чл. 6 или 7, но и е от съответната категория група по Приложение № 1 към чл. 3 чл. 3, ал. 2 от Наредбата, в която попада и пусканото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пазара ЕЕО.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поема задълженията за събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, образувано извън бита, което е пуснато на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не е маркирано съгласно чл. 8 на Наредбата.

.

II. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 7. (1) Срокът на договора е 3 (три) години от датата на подписването му и влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(2) Срокът на договора се счита продължен без изрично писмено споразумение, ако в срок до 2 месеца преди изтичането на срока по предходния член, някоя от страните не заяви писмено, че желае прекратяването му с изтичането на текущия срок по предходния член. Ако не бъде изрично изразено желание за прекратяване на договора по горния ред, договорът се счита за автоматично продължен за неопределен срок при същите условия.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира, подпомага и контролира прилагането на система за разделно събиране, съхранение, транспортиране, повторно използване, оползотворяване и/или рециклиране на ИУЕЕО.

Чл. 9.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията за събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване, произтичащи от чл. 13 и сл, и за постигане на целите по чл. 14.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира системи за разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, които осигуряват изпълнение на изискванията по чл. 14, чл. 30 и 32 от Наредбата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 31 март на текущата година, да представи на министъра на околната среда и водите годишен отчет и доклад съгласно ЗУО за изпълнението през предходната година на програмата по чл. 18, ал. 1 от Наредбата.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 15 април на текущата година да представи на министъра на околната среда и водите доклад с фактически констатации за предходната година и отчет по приложение № 12 към наредбата, изготвен в съответствие с чл. 59 от Наредбата.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни задължението по предходния член относно количества ИУЕЕО към договора, пускани на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за отчетния период, както и за периода на действие на настоящия договор, при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изпълнил своите задължения по договора.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение, че той е член на колективната система оползотворяване на ИУЕЕО, организирана от „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД и е освободен от задължението да заплаща продуктова такса към ПУДООС за пусканото от него ЕЕО на пазара на страната..

(2) Удостоверението по предходната алинея се издава за всеки внос/ въвеждане на общностни стоки от ЕЕО или за няколко последователни вноса/въвеждания, след представяне на справка-декларация (Приложение №1 към настоящия договор), копие от фактура (invoice) за внесено/въведено на територията на страната ЕЕО и копия от платежни нареждания по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за платена вноска за количеството внесено/въведено в страната ЕЕО от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) В случаите на внос на стоки от страни извън Европейската общност (необщностни стоки) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и копие от митническата декларация и/ или фактура за вноса най-късно в едномесечен срок след реализиране на вноса на ЕЕО.

(4) До десето число на всеки месец ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и копие от месечната си ИНТРАСТАТ декларация – Пристигания за предходния месец;

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото едностранно да променя изискванията за отчитане на ЕЕО с изпращане на предварително едномесечно писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на промяна в изискванията за докладване, определени в националното законодателство.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да възложи проверка от независим одитор на верността на данните и информацията, предоставени й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на документите, послужили за тяхното изготвяне, като за целта уведомява предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двуседмично писмено предизвестие.

Чл. 14. На основание чл. 14, ал. 6 от ЗУО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да откаже достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до наличните си документите за проверка и одитиране на данните за пуснатото от тях на пазара ЕЕО.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими за изпълнение на настоящия договор данни, по чл. 59 ал. 6 от Наредбата до МОСВ, както в сроковете определени в настоящия договор и Нaредбата, така и в тридневен срок при всяко отделно писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с цел уточняване или допълване на данните от проверката.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички законови изисквания, свързани с качеството или други характеристики на ЕЕО, пускано на пазара от него като попълва образците за обозначение и маркировка на материалите и компонентите по Приложение № 5 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с възможността, предвидена в чл. 18, ал. 3 от ЗУО. Министърът на околната среда и водите да назначи спрямо него текуща проверка за съответната календарна година по договорени процедури относно верността на икономическата информация, доказваща пуснатите на пазара продукти, в резултат на чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, събирането, повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците, както и на размера на начислените такси по чл. 59 от ЗУО и/или извършените разходи за дейности с отпадъци, разходите за която се плащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който дължи тяхното възстановяване в 5 дневен срок от издаване на фактурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава по време на действието на настоящия договор да не възлага на други икономически лица или организации по оползотворяване задълженията си по чл. 14 от ЗУО и нормативните актове по неговото прилагане.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да промени организацията по оползотворяване, чрез която изпълняват задълженията си, само след като прекратят настоящия договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случаите по ал. 2, договорът с новата организация по оползотворяване /с нов изпълнител/ не може да се сключва без представяне на копие от уведомлението за прекратяване на настоящия договор.

(4) При нарушения на изискванията на този член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е информиран, че може да понесе имуществената санкция по чл. 149 от ЗУО, която носи като своя лична отговорност.

(5) Отделно от отговорността по ал.4, при нарушение на ал. 2 и/или ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и стойността на възнаграждението по договора за периода, в който са били изпълнени целите му по договора.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената вноска в посочените срокове и при спазване на договорните условия.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документите, посочени в чл.11 от настоящия Договор.

Чл. 20. (1) В изпълнение на изискванията на чл. 51, ал. 2 от Наредбата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която се предоставя на изпълнителния директор на ИАОС за всяко лице - член на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно приложение № 7 за количеството:

1. пуснато на пазара ЕЕО;

2. изнесено и/или изведено от пуснатото на пазара ЕЕО;

(2). Информацията по предходната алинея се изпраща в ИАОС в срока съгласно Наредбата.

IV. РЕД И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВНОСКАТА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по настоящия договор срещу заплащането на вноска в размер, определен с договора, като върху дължимата сума се начислява и ДДС.

(2) Размерът на вноската за всяка следваща година от действието на договора влиза в сила от 01 януари на новата календарна година.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да измени едностранно размера на вноската при настъпване на едно от следните обстоятелства:

1. при нормативни промени по отношение на дължимата продуктова такса;

2. при промяна на цените за оползотворяване на ИУЕЕО или материалите и компонентите от ИУЕЕО на местния и/или на международните пазар;

3. промяна в нормативно определените цели за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУЕЕО;

4. невъзможност за рециклиране на количествата отпадъци от ИУЕЕО, чрез производствените мощности в страната, което налага техния износ в чужбина;

5. неблагоприятна промяна в условията по договорите, сключени с общини и/или други лица, които извършват дейностите събиране, транспортиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО.

(4) В случай на необходимост от промяна в размера на възнаграждението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) дни предварително.

Чл. 22. Вноската към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща в срок до 7 дни от подаване към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на документите по чл. 11, ал. 2-4 за всяка пратка внесено/въведено ЕЕО на територията на страната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като размерът му се определя на база подадените данни от документите по чл. 11, от настоящия договор. Ако се установи грешка в подадената декларация-тя се коригира най-късно до приключване на финансовата година на база коректни подадени данни по чл. 11.

Чл. 23. Заплащането на вноските по договора се извършва в брой или по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ДСК

IBAN: BG 21 STSA 9300 0020 8836 18

BIC: STSA BGSF
ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 24. /1/ В случай, че целите за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУЕЕО, пуснато на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени съгласно законодателството и настоящия договор не бъдат постигнати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на което Министерството на околната среда и водите издаде заповед по чл. 58 ал. 1 от Наредбата, задължаваща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати продуктова такса по чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗУО, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплатената от него продуктова такса, пропорционално на неизпълнението.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи възстановяване на платената продуктовата такса в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1. Наруши задълженията си за отчетност по договора;

2.Не е предоставил информация относно количествата пуснати на пазара продукти или информацията е неточна, невярна или несвоевременно подадена, без значение дали е налице умисъл;

3. Не е заплатил дължимото възнаграждение си по договора;

4. При предсрочно прекратяване на настоящия договор от или по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл. 25. (1) В случай на забавяне на плащанията на дължимата вноска по настоящия договор, на база подадените справки - декларации, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва за срока на забавата до окончателното плащане. Ако забавата продължи повече от два месеца, наред с правото да получи уговорената неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора без предизвестие, като се освобождава от задължението за по-нататъшно изпълнение на поставените в договора количествени цели от датата на забавяне на плащането.

Чл. 26. (1) В случай на невярно, неточно или несвоевременно подадени данни по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размерите и по реда, предвиден в чл. 25 от настоящия договор.

(2) В случай че невярно, неточно или несвоевременно подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни доведат до налагане на имуществена санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на Глава VI, раздел ІІ от ЗУО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащането на пълния размер на наложената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имуществена санкция в 5 дневен срок от влизане в сила на наказателното постановление за налагането й, включително ако по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъде частично или изцяло усвоена банковата гаранция, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е депозирал в полза на МОСВ за изпълнение задълженията си по ЗУО.

Чл. 27. При предсрочно прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на сумата по чл. 25 от настоящия договор.

Чл. 28. С подписването на този договор страните безусловно и неотменимо се съгласяват, че всички клаузи от настоящия договор, в които се предвижда заплащане на неустойки запазват действието си и обвързват страните и при евентуалното му разваляне поради неизпълнение на задължение, за което не е предвидена неустойка.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 29. Едностранно прекратяване на договора може да възникна в следните случаи:

1. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, дължащ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за изпълнение на задълженията му, не направи две последователни плащания на дължимата вноска съгласно реда, уговорен в договора, то договорът се счита за прекратен без предизвестие. В случай, че договорът бъде прекратен поради две последователни неплащания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде задължен да изпълнява задълженията си само за периода, за който е заплатено. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще издава удостоверение, доказващо че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изпълнявал задълженията си чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само за периода на действието му.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че се установи, че той не подава коректна информация, необходима за изпълнението на този договор. При констатирането на такъв случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от задължението за достигане на целите по чл. 10 и 14 от Наредбата.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за оползотворяване на ИУЕЕО, съгласно ЗУО по своя вина.

4. Някоя от страните по договора бъде обявена в производство по несъстоятелност или в ликвидация.

Чл.30. Независимо от предходния член, договорът може да бъде прекратен автоматично и без предизвестие и в следните случаи:

(1) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

(2) При загубване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на разрешението на организация по оползотворяване.

(3) С двумесечно писмено предизвестие от всяка от страните.

Чл. 31. (1). В срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да членува в друга организация за оползотворяване ИУЕЕО.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да членува в друга организация по оползотворяване на ИУЕЕО само след прекратяване на настоящия . В този случай се прилага чл. 17, ал. 2, 3 и 5 от договора.
VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.32. Всяка от страните ще счита всяка информация, касаеща другата страна, придобита във връзка с изпълнението на този договор за конфиденциална, с изключение на тази, която е публично достъпна или която следва да бъде разкрита от някоя от страните по силата на закона.

Чл.33. Разкриването на информация, станала известна във връзка с изпълнението на този договор е възможно само с предварителното съгласие на засегнатата страна. Разпоредбите на тази точка не се отнасят до информация, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да разкрие пред компетентните органи на държавната администрация с оглед точното изпълнение на задължението, поето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на този договор.

Чл.34. Всяка информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита за конфиденциална, следва да бъде отбелязана с гриф “поверително!”.
VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.35. Страните по този Договор се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила.

Чл.36. Непреодолима сила по смисъла на този Договор е всяко непредвидимо или непредотвратимо събитие с извънреден характер, което е настъпило след датата на този Договор и е извън контрола на страните, и вследствие на което изпълнението на съответните задължения става невъзможно.

Чл.37. Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила /но не по-късно от 10 /десет/ дни след узнаването/. В уведомлението се описва достатъчно подробно настъпилото събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.38. Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила, се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 6 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят този Договор и всички произтичащи от него задължения / с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила/.

Чл.39. Страните не могат да се позовават на непреодолима сила, когато събитието е причинено от тяхна небрежност или умишлено действие. Недостигът на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл.40. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.


IX. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл.41.(1) Този Договор и правата и задълженията по него се регулират и тълкуват в съответствие с правото на Република България.

(2) Приложими за настоящия договор за разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.), Наредбата, останалите подзаконовите актове по прилагането на ЗУО, както и приложимите разпоредби на българското гражданско право.

Чл.42. Всички спорове и разногласия между страните, възникнали във връзка с клауза на Договора и отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се разрешават приятелски чрез преговори. Ако страните не се споразумеят, те отнасят въпроса пред компетентния съд по реда на ГПК.
X. ДРУГИ
Чл.43. Този Договор изразява пълното споразумение между страните относно неговия предмет и замества всички предходни писмени или устни уговорки и споразумения между тях. Страните са съгласни, че никоя от тях не е сключила Договора, като разчита на декларация, гаранция или задължение, които не са посочени в този Договор.

Чл.44. Измененията на този Договор имат сила, само ако са извършени в писмена форма и са подписани от страните или от тяхно име.

Чл.45. Всички клаузи на Договора са задължителни и пораждат ползи за страните по него и за техните правоприемници по закон или по договор. Никоя от страните не може да прехвърля или делегира права или задължения по този договор без предварително писмено съгласие от другата страна.

Чл.46. Ако някоя клауза на този Договор е недействителна или неизпълнима, доколкото е възможно всички останали клаузи на Договора остават в сила и са задължителни за страните по него.

Чл.47. Всички приложения, които са прикрепени към Договора или към които той препраща, съставляват неразделна част от него.

Чл. 48. Използваните по смисъла на договора понятия като “излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”; “повторна употреба на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”; “предварително третиране”; “пускане на пазара”; “оползотворяване”; “обезвреждане”; “нулеви отчети”, „система за разделно събиране на ИУЕЕО” и др. се разбира по смисъла на понятията определени в §1от Допълнителните разпоредби на Наредбата.Общите условия на "ЕЛТЕХРЕСУРС"АД са еднакви за всички договори сключвани между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ОРГАНИЗАЦИЯТА след публикуването им в интернет.
При противоречие между общите условия и договора, приоритет има договора.
Настоящите общи условия са изготвени на 01.01.2014г. от ”ЕЛТЕХРЕСУРС"АД, и влизат в действие само след подписването на Договор за сътрудничество в областта на оползотворяването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ОРГАНИЗАЦИЯТА.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница