Решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010гДата23.10.2018
Размер0.85 Mb.
#93356
ТипРешение

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
По точките от дневния ред на извънредното ОСА на „ЕНЕРГОНИ ” АД

30.08.2010 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в ЕНЕРГОНИ АД.

II. Материали по т. 1. от дневния ред Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г ”:

 1. Проект на решение;


III. Материали по т. 2. от дневния ред “Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите”:

 1. Проект на решение.

 2. CV на новите кандидатури


IV. Материали по т. 3. от дневния ред

“Разни”:


ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.
Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на офиса на Дружеството – София 1407, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.

WRITTEN MATERIALS
On the points of the agenda of the extraordinary GMS of “ENERGONI” AD

30.08.2010
CONTENT
I. Invitation to the extraordinary General Meeting of the Shareholders in ENERGONI AD.
II. Materials under point 1. of the Agenda “Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010”:

 1. Draft resolution;


III. Materials under point 2. of the Agenda “Discussing Decision for changes in the Board of Directors”:

 1. Draft resolution.

 2. CV of the new candidates


IV. Materials under point 3. of the Agenda

“Miscellaneous”:

The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the office address of the Company – Sofia 1407, 103 James Bourchier Blvd., fl 1. Sample of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.


ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният, ...................................... .... .... .............................., с ЕГН .........................., притежаващ документ за самоличност № ........................, издаден от .............................. на ...................... г., валиден до ......................, с постоянен адрес ...................... ....... ..... ............................, в качеството си на акционер в “ЕНЕРГОНИАД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу за краткост Дружеството), притежаващ .......................... (…………………………) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

............................................................................, с ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност № ........................., издаден от .............................. на ........................ г., валиден до ........................, с постоянен адрес ......................... ..... ................................, да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на ...................... 2010 г. от .............. часа в гр. София, район „Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1, а при липса на кворум - ................. 2010 г. от ............... часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:
1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г

2. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите.

3. Разни
Предложения за решения:
По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г - д.е.с. Марко Петров Терзийски – Диплома № 0033

По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................


По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на СД – Михаил Георгопападакос и Константинос Сакарелос и назначава Антон Любомиров Иванов (роден 27.08.1960г. ) и Иван Василев Хиновски (роден 03.09.1947г.)
По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин: .......................................


По точка 3 от дневния ред: Разни

По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин: ..........................................

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговсия закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.POWER OF ATTORNEY
The undersigned , ………………… … ………………………., PIN ……............, holder of Identity document … ……………, issued by ……………………., on ……………., valid till …………….., with permanent address ………………… …………………………, in his capacity of shareholder in ENERGONI AD, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200124320, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd, fl. 1 (hereinafter referred to as the Company), holder of …………(……….…………………………) ordinary registered voting shares of the capital of the Company, on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:
…………………………………………......, PIN …………............, holder of Identity document …………………, issued by ……………………., on ……………., valid till ………….., with permanent address …………………………………………….., to represent me at the annual General meeting of the shareholders in the Company, on ………… 2010 at …………. p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia city, “Lozenetz” region, 103 James Bourchier Blvd., fl 1 and in case of absence of quorum – on …………… 2010 from ………. p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:

1. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010

2. Discussing Decision for changes in the Board of Directors

3. Miscellaneous
Proposals for resolutions:
Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 the Registered Auditor Marko Petrov Terziiski – Diploma № 0033

Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 2 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty and responsibility of the members of the Board of Directors of the Company – Mihail Georgopadakos and Konstantinos Sakarelos and appointment of new members of the Board of Directors of the Company – Anton Lubomirov Ivanov (born 27.08.1960) and Ivan Vasilev Hinovski (born 03.09.1947);

Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter ………………………
Under point 3 from the Agenda: Miscellaneous

Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.
On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Упълномощител/ Authorizer: ........................................
ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният, ........................................ ...................................., с ЕГН .................... ........, притежаващ документ за самоличност № ........................., издаден от .............................. на ......................... г., валиден до .........................., с постоянен адрес ........................................................., в качеството си на ..........................................., представляващ .........................................., с ЕИК ....................., със седалище и адрес на управление в гр. ............... ..... .... ..... ......, притежаващо .................... (……….………………) броя обикновени поименни акциис право на глас от капитала на “ЕНЕРГОНИ АД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу за краткост Дружеството), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

....................................................................., с ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден от .............................. на ..................... г., валиден до ...................., с постоянен адрес ......................... .... .... .... ........................., да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на ...................... 2010 г. от .............. часа в гр. София, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, а при липса на кворум - ............... 2010 г. от .............. часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:


1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г

2. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите.

3. Разни
Предложения за решения:
По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г - д.е.с. Марко Петров Терзийски – Диплома № 0033

По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................
По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на СД – Михаил Георгопападакос и Константинос Сакарелос и назначава Антон Любомиров Иванов (роден 27.08.1960г. ) и Иван Василев Хиновски (роден 03.09.1947г.)
По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин: .......................................

По точка 3 от дневния ред: Разни

По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговсия закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.


Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.POWER OF ATTORNEY
The undersigned, ……………………… …………………., PIN …………............, holder of Identity document ………………, issued by ……………………., on ……………., valid till ………….., with permanent address………………………… ……… …, in his capacity of …………… ……., representing …………… … … … … ………..., with UIC ……………………, with seat and registered address ..…………………………. …, holder of …..... (……….......…………….) ordinary registered voting shares of the capital of ENERGONI AD, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200124320, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103, James Bourchier Blvd, fl.1 (hereinafter referred to as the Company), on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:

…………………………………………......, PIN …………............, holder of Identity document …………………, issued by ……………………., on ……..…., valid till ……….., with permanent address ………………… …… …………………….., to represent me at the annual General meeting of the shareholders in the Company, on ………… 2010 at …………. p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd., fl.1 and in case of absence of quorum – on ………… 2010 from ………. p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:


1. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010

2. Discussing Decision for changes in the Board of Directors

3. Miscellaneous
Proposals for resolutions:
Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 the Registered Auditor Marko Petrov Terziiski – Diploma № 0033

Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 2 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty and responsibility of the members of the Board of Directors of the Company – Mihail Georgopadakos and Konstantinos Sakarelos and appointment of new members of the Board of Directors of the Company – Anton Lubomirov Ivanov (born 27.08.1960) and Ivan Vasilev Hinovski (born 03.09.1947);

Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter ………………………
Under point 3 from the Agenda: Miscellaneous

Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.
On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Упълномощител/ Authorizer: ........................................

Автобиография
1. Фамилия: Хиновски

2. Име и презиме: Иван Василев

3. Дата на раждане: 03.09.1947

4. Гражданство: България

5. Семейно положение: Женен, 2 дъщери
6. Образование:Институция

Технически университет - София

Дата: от

до


1965

1970


Образование:

Инжинер


Специалност: Термална и Ядрена енергетика
Стаж в:

Италия (1982-1984, 1986)

Франция (1995,1996,1997)

Япония (1997)

САЩ, Канада (1993, 1997)

7. Говорими езици: от 1 до 5

Майчин език: Български


Език

Четене

Говорене

Писане

Английски

5

5

5

Френски

5

3

3

Италиански

5

5

3

Руски

5

4

5

8. Настоящ професионален опит:

1) Главен съветник в Парламентарна комисия за енергетика

2) Мениджър в: Pro EcoEnergiat Plc, Ingham & Partners BG), Bul EcoEnergia Plc

3) Експерт в Международната агенция за Атомна енергия

9. Други ангажименти:

Председател, Български Енергиен Форум

Председател, Фондация Европейска София


10. Стаж: 35 години, включително: 2 години в АЕЦ Козлодуй

26 години в Енергопроект

1 година в Национална Електрическа Компания

6 години в частния сектор

2 години в Парламента

11. Ключови квалификации: Консултиране на енергийни проекти, Изпълнение на проекти с Възобновяеми Енергийни Източници, Стратегии за развитие на енергийния сектор, Атомна безопасност.

12. Компетенция:
a) Инвестиционни проекти на индустрии в енергийния сектор, планиране, дизайн, техничиски спецификации и др.
б) Интегрирани Екологични оценки
в) Риск и сигурност на атомните инсталации
г) Консултантски услуги в Национална Електрическа Компания, Министерство на енергетиката и организации в енергийния сектор
13. Професионален опит:

Дата: от

до


2008


Местоположение

София, България

Компания

EnCon Services Ltd.

Позиция

Директор, Енергийна ефективност и Възобновяеми Енергийни Източници

Консултантски услуги свързани с развитието на проекти в Възобновяеми Енергийни Източници


Дата: от

до


2005

2008


Местоположение

София, България

Компания

Народно Събрание, Енергийна комисия

Позиция

Главен съветник

Описание
Дата: от

до


2002

2005


Местоположение

София, България

Компания

Pro EcoEnergia Ltd

Позиция

Партньор

Описание

Консултации и подпомагане на компании разработващи проекти в енергетиката.

Дата: от

до


2002

2005


Местоположение

София, България

Компания

Bul Eco Energia Ltd

Позиция

Мениджър

Описание

Разработване на 3 проекта работещи с биомаса за отоплителните нужди на гр. Банско и Добринище

Дата: от

до


1999

2001


Местоположение

Козлодуй, България

Компания

АЕЦ Козлодуй

Позиция

Заместник председател на Борда на директорите

Описание
Дата: от

до


1997

1998


Местоположение

София, България

Компания

Национална Електрическа Компания

Позиция

Изпълнителен директор

Описание
Дата: от

до


1993

1997


Местоположение

София, България

Компания

Енергопроект

Позиция

Системни анализи и качество

ОписаниеДата: от

до


1993

1997


Местоположение

София, България

Компания

Енергопроект

Позиция

Мениджър проект – Безопастност на АЕЦ Козлодуй 1-4

Описание
Дата: от

до


1991


Местоположение

САЩ

Компания

Brookhaven National Laboratory

Позиция

Обучение САЩ

Описание
Дата: от

до


1986

1992


Местоположение

София, България

Компания

Енергопроект

Позиция

Заместник директо на компютърен център

Описание
Дата: от

до


1984

1986


Местоположение

София, България

Компания

Енергопроект

Позиция

Изследователски асистент

Описание
Дата: от

до


1982

1984


Местоположение

Италия, Рим

Компания

ENEA, - DISP and C.R.E. Casaccia

Позиция

IAEA

Описание

Реакторна хидравлика и оценка на риска

Дата: от

до


1974

1982


Местоположение

София, България

Компания

Енергопроект

Позиция

Изследователски асистент


Описание

АЕЦ Козлодуй

Дата: от

до


1973

1974


Местоположение

Козлодуй, България

Компания

АЕЦ Козлодуй

Позиция

Инженер


Описание

Kozloduy, unit 1 plant systems preparation for tests and commissioning
 1. Други:

Публикации

 1. Lectures to Students in Technical University of Sofia on “Safety, Risk Analyses and Operation of NPP with PWR Reactors”, 1993 –1995;

 2. More than 40 publications and presentations in domestic and international conferences, newspapers and magazines;

 3. Monograph “Safety, Risk Analyses and Operation of VVER Reactors”, 1986, 1991.


Участие в международни проекти

 1. IAEA Regional Projects RER 09/002 and RER 09/004‘’’Computer Aided Risk and Safety Analyses of VVER Reactors’’, expert;

 2. IAEA ASSET and OSART missions in Kozloduy NPP(1991-1996), expert;

 3. ‘‘Kozloduy NPP plant analyzer’’, American Project of USAID/DOE/BNL, Project Manager;

 4. WANO 6-Month Emergency Program for Kozloduy NPP, Item C “Accident and Risk Analyses” and Item E “Qualification of Equipment Under Accident Conditions”, Manager;

 5. PTS analyses of KNPP, Vessel №1, Contract with Westinghouse, 1996, Project Manager;


автобиографияЛИЧНИ ДАННИ
Име
Антон Любомиров Иванов

Адрес
ул. Маестро М.Милков 6, вх.Б, ап.43, София 1113, България

Телефон
+359 2 8734216

Мобилен
+359 887389976

E-mail
Anton.Ivanov@yahoo.co.ukДата на раждане
27.08.1960Семейно положение
Женен, едно детеПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ• Настояща работа
от 2006 г.

Предприятие
Про ЕкоЕнергия ООД,

ул.Трапезица 4., София 1000• Тип предприятие/сектор
Консултантски услуги в сектор енергетика

• Длъжност
Управител

Характеристика на работата
Организация на проекти за производство на енергия от ВЕИ;

Управление на енергийни проекти в начална фаза;

Консултиране.• Дата (от-до)
01.2004 – 02.2006

• Предприятие
ДП „Радиоактивни отпадъци”,

бул. Дж.Баучер 51, София 1407• Тип предприятие/сектор
Управление на радиоактивни отпадъци

• Длъжност
Изпълнителен директор

• Характеристика на работата
Учредяване на нова организация, разпределение на отговорности и обучение в начален етап;

Организация на финансова, техническа и юридическа система за изпълнение на задачи;

Отговорност за организация на счетоводна система и дългосрочен финансов модел;

Отговорност за осъществяване на лицензионни процедури;

Отговорност за планиране на инвестиционни проекти като изграждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци;

Осъществяване на диалог със засегнатите страни при управление на радиоактивните отпадъци;

Осъществяване на международно сътрудничество.


• Дата (от-до)
02.2002 – 06.2004

• Предприятие
ИКюИ България АД

Бул. Христо Смирненски 1, София 1164• Тип предприятие/сектор
Инженерни и консултантски услуги

• Длъжност
Изпълнителен директор

• • Характеристика на работата
Бизнес и административно управление;

Прилагане на система за докладване на мажоритарния собственик – ABS Group, USA;

Изпълнение на инвестиционен контрол на обекти, кредитирани от ОББ, от името на банката;

Организация на технически проекти на площадката на АЕЦ Козлодуй и UMICORE България;

Организация на проектен контрол при изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води за UMICORE България;

Пряко участие в маркетинг, проектен анализ и организация, преговори и контрол при изпълнение на проектите;

Консултиране на МЕЕР при разработване на оценка за последиците от по-ранно извеждане от експлоатация на блокове ВВЕР440 на АЕЦ Козлодуй.


• Дата (от-до)
03.1999 – 11.2001

• Предприятие
ДАЕЕР,

Ул. Триадица 8, София 1000• Тип предприятие/сектор
Дирекция Ядрена безопасност и ядрена енергетика

• Длъжност
Директор

• Характеристика на работата
Административно ръководство и институционална координация;

Мониторинг при осъществяване на задачите в областта на експлоатация на АЕЦ Козлодуй, включително стартиране на Програмата за модернизация на 5 и 6 блок на централата;

Съдействие за организация на Фонд Безопасно управление на радиоактивните отпадъци;

Ръководител на Програма ФАР Ядрена безопасност• Дата (от-до)
11.1995 – 03.1999

• Предприятие
DTN, по договор с ЕС за управление на Програма ФАР Ядрена безопасност

• Тип предприятие/сектор
Програма ФАР Ядрена безопасност

• Длъжност
Инженер по програмата

• Характеристика на работата
Отговорен за реализация на проектите в целият проектен цикъл;

Технически експерт при програмиране и мониторинг на проекти, финансирани от Европейската комисия;

Технически експерт и председател на оценъчни комисии при провеждане на процедури за възлагане на проекти;

Докладване и презентиране на резултатите по прилагане на Програмата.• Дата (от-до)
10.1992 – 10.1995

• Предприятие
ИКюИ България АД

Бул. Христо Смирненски 1, София 1164• Тип предприятие/сектор
Инженерни и консултантски услуги

• Длъжност
Ръководител технологично направление.

• Характеристика на работата
изследване и проектиране на защитни технически средства за антисеизмични подобрения в АЕЦ Козлодуй;

Системни анализи в АЕЦ Козлодуй;

Вероятностни анализи на аварии в АЕЦ Козлодуй;

Експериментални изследвания на оборудването в АЕЦ Козлодуй
• Дата (от-до)
03.1986 – 10.1992

• Предприятие
Технически университет (ВМЕИ) София

Бул. Климент Охридски, София 1756• Тип предприятие/сектор
Катедра Топло Ядрена Енергетика

• Длъжност
Аспирант и инженер технолог

• Характеристика на работата
Научни изследвания и преподавателска дейност в катедра Топло и ядрена енергетика.
Образование и обучение
Дати (от - до)
10.1980 – 06.1985

Име и тип на организацията
Технически университет (ВМЕИ) София

• Основно направление на обучение
Катедра Топло Ядрена Енергетика

• Получена степен
Инженер


Дати
Януари 1998

• Име и тип на организацията
Курс, финансиран от ЕС - София

• Основно направление на обучение
Разработване на логически матрици и планиране по Програма ФАР

Мониторинг на проекти и докладванеДати
Юни 1998

• Име и тип на организацията
Курс, финансиран от ЕС - София

• Основно направление на обучение
Възлагане на проекти за Строителни работи

Подготовка на документи, обсъждане със страните по проекта и прилагане на формата ФИДИК за СМРДати
Юли 1999

• Име и тип на организацията
Lancashire Business School

Обща промишлена и Joint Industrial and търговска Програма IV на Британски Съвет• Основно направление на обучение
Програма за мениджмънт обучение

Подготовка на резюмета и стратегии, маркетинг и връзки с клиентите.Дати
Октомври 2001

• Име и тип на организацията
Програма за международни посетители на Държавния департамент на САЩ

USAID


• Основно направление на обучение
Програма за мениджмънт обучение

Запознаване с държавното управление на САЩ и взаимоотношенията между бизнеса и държавната администрация и местните власти.Дати
Декември/Февруари’2002

• Име и тип на организацията
Primerica Financial Services, Canada

Подготовка за развитие на собствен бизнес• Основно направление на обучение
Анализи на финансовите потребности на клиенти

Дати
Февруари’2004

• Име и тип на организацията
Курс, финансиран от USAID - Финсландия

• Основно направление на обучение
Организация на звено за вътрешен контрол

Специфичен опит

Роден език
Български
Други езициСамооценка
Разбиране

Говорни умения

Писмено
Европейско ниво (*)
Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложениеАнглийски
C1

Професионално използване

C2

Професионално използване

C1

Професионално използване

C1

Професионално използване

C1

Професионално използване
Френски
B1

Самостоятелно използване

B2

Самостоятелно използване

B1

Самостоятелно използване

B1

Самостоятелно използване

A2

Основни умения
Руски
C1

Професионално използване

C2

Професионално използване

B2

Самостоятелно използване

B2

Самостоятелно използване

B2

Самостоятелно използване(*) Common European Framework of Reference for Languages
Комуникативност

Преподаване във висше учебно заведение;

Работа с кметове и организации на местно ниво за комуникиране на критични въпроси по управление на радиоактивни отпадъци ;

Член на организационни комитети на конференции и семинари.

Организационни умения

Опит в развитие на нова организация и управление на персонала;

Опит в управление на проекти, планиране на бюджет и взаимодействие по международни проекти.l


Технически умения

Системен анализ;

Анализи на риска и на безопасността за рискови обекти;

Разработване на правила за работа и документи по осигуряване на качеството;

Разработване на стратегически планове, описание на проекти, планиране и мониторинг.


Други умения

Компютърна грамотност: MS Word, MS Excel, MS Project Manager, MS Power Point, MS Internet Explorer;

Валидна шофьорска книжка, клас ВДопълнителна информация
Публикации:
А.Иванов, Оценка на инженерните рискове при финансиране на проекти на ВЕИ и мерки за ограничаването им, Кръгла маса, София, 16.03.2010

А.Иванов, Организация на подготовката и реализацията на ветрови енергиен проект – етапи, процедури, юридически и регулаторни изисквания, Семинар USAID, Русе 15.05.2008

А.Иванов, Управление на радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, Международен семинар, Вормс, Германия 09-11.11.2005

А.Иванов, Ив.Диловска, SWOT-анализ в енергийния сектор на Р.България’2005, 3-та Регионална Енергийна Конференция, 31 май- 3 юни, 2005

Ив.Геновски, А.Иванов и др., Безопасно управление на радиоактивните отпадъци, сп.Енергетика, 2004/7

А.Иванов, Развитие на национална инфраструктура за управление на радиоактивни отпадъци, в-к Енергетика и екология, 2003/12

А.Иванов, Развитие на АЕЦ Козлодуй в условия на либерализиран пазар, конференция на БулАтом, 2003/06;

А.Иванов, Оценка на рисков потенциал, семинар Риск и застраховане, 2003/03;

Е. Кичев, А.Иванов etc, Симулатори за АЕЦ Козлодуй, семинар 1996, Козлодуй

А.Иванов, И.Шишкова, Сеизмични вероятностни анализи, конференция Намаляване на сеизмичния риск в България, 15-16.VI.1995;

К.Шушулов, М.Ковачев, А.Иванов, Развитие на енергийни технологии – оценки за нуждите при взимане на решения, конференция Топло и ядрени енергийни проблеми в България, 1-3.VI.1992

М.Ковачев, А.Иванов, Децентрализирано топлоснабдяване за малки населени места, сп.Енергетика, 1991/6Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница