Решение за обявяване на конкурс заДата26.09.2018
Размер15.03 Kb.
#83365
ТипРешениеВх. №……………………… ДОКЛАД ЗА ДОЦЕНТ
ДО

РЕКТОРА

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
КОПИЕ:

ДО

ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ

НА ФАКУЛТЕТ ПО …………………………

ДОКЛАД

От ………………………………….../три имена, длъжност/
Oтносно: Предложение за обявяване на конкурс за доцент по ......................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ,
...................................................................................................................................................

/обосновка на необходимостта от асистент/
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 89, ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна, предлагам за нуждите на преподаването на дисциплината/ните ....................................., да бъде взето решение за обявяване на конкурс за доцент по научна специалност ............................, област на висшето образование.................................................., професионално направление .................................. в Катедра по .................................... към Факултет по ..................................


Приложение:

1. Препис-извлечение от протокола на заседанието на КС №........./...............2. Справка за учебна натовареност.


С уважение:

(име, фамилия, длъжност, подпис)

За Медицински колеж, Департамент и Филиал-Сливен – докладите са до Академичния съвет.

Моля, ненужното да се изтрива – точки, пояснения и др.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница