Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съветДата22.07.2016
Размер106.59 Kb.
#248
ТипРешение
НАРЕДБА за заплащането на правната помощ
Приета с ПМС № 4 от 6.01.2006 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 59 от 28.07.2009 г., в сила от 28.07.2009 г., доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 15.04.2011 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 15.12.2015 г.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Заплащането на правната помощ се определя в зависимост от вида и количеството на извършената дейност.

Чл. 2. Възнаграждения за предоставена правна помощ могат да получават само адвокати, които са вписани по надлежния ред в Националния регистър за правна помощ и са били назначени по реда на чл. 25 и 26 от Закона за правната помощ (ЗПП).

Чл. 3. (1) Възнагражденията се изплащат:

1. в случаите на чл. 21, т. 1, 2 и 4 ЗПП - след осъществяване на дейностите;

2. при процесуално представителство по чл. 21, т. 3 ЗПП - след приключване на производството пред съответната инстанция, както и при спиране или прекратяване на производството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) При предоставяне на правна помощ по дела, продължаващи повече от 6 месеца, адвокатът може да направи искане за авансово заплащане на част от възнаграждението в размер до 50 на сто от максимално предвиденото за извършената работа. В този случай от окончателно определеното се прихваща изплатеното авансово възнаграждение.Чл. 4. (1) За недобросъвестно или некомпетентно предоставена правна помощ по конкретния случай адвокатът не получава възнаграждение.

(2) Преценката по ал. 1 се прави от Националното бюро за правна помощ (НБПП).

(3) Националното бюро за правна помощ се произнася с решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет.

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА АДВОКАТСКОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 5. След предоставяне на правна помощ, както и при авансово искане за заплащане на правна помощ адвокатът изпраща отчет до адвокатския съвет по образец, утвърден от НБПП.

Чл. 6. Адвокатският съвет извършва проверка и заверява отчета на адвоката, предоставил правна помощ, и предлага размер на възнаграждението съобразно вида, количеството и качеството на оказаната правна помощ.

Чл. 7. (1) Националното бюро за правна помощ може да осъществи правомощията по чл. 20, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 ЗПП за удостоверяване основателността на постъпилото предложение.

(2) Националното бюро за правна помощ може да намали или да увеличи предложеното от адвокатския съвет възнаграждение.

(3) Заплащането на предоставената правна помощ се извършва от НБПП по банков път въз основа на приетия от него отчет.

Глава трета

ПРИНЦИПИ НА ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 8. Посочените в наредбата възнаграждения са съобразно вида правна помощ и имат определен минимален и максимален размер.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) При предоставяне на правна помощ в случаите по чл. 21, т. 1, 2 и 4 ЗПП, когато се предоставя правна помощ на повече от едно лице, адвокатът може да поиска увеличение на възнаграждението с до 50 на сто от максимално предвидения размер.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) При процесуалното представителство по чл. 21, т. 3 ЗПП, когато адвокатът предоставя правна помощ на повече от едно лице, възнаграждението може да бъде увеличено за всяко допълнително лице с до 50 на сто от максимално предвидения размер.

(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) За правна помощ в почивни, празнични дни, както и в часовете от 22,00 до 6,00 часа на следващия ден възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер.

(4) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) При процесуално представителство по чл. 21, т. 3 ЗПП и при реално участие на адвоката в повече от три открити съдебни заседания от неговото назначаване, включително в досъдебната фаза на наказателното производство, възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер.


(5) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) При процесуално представителство на лице, срещу което са повдигнати повече от едно обвинение, възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер за най-тежкото обвинение.

Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) При прекратяване на производството, упълномощаване на защитник от лицето, загубване правоспособност на адвоката, изключване от Националния регистър за правна помощ или при фактическа невъзможност за предоставяне на правна помощ се изплаща съответен процент от възнаграждението, предвидено за предоставения вид правна помощ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) За проучване на дело от адвокат, който след определянето му по реда на чл. 25, ал. 4 от Закона за правна помощ не е назначен и не е участвал като процесуален представител в производството, възнаграждението е 50 лв.Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) При изменение на обвинението в първата инстанция на наказателното производство възнаграждението на защитника се определя въз основа на по-тежкото обвинение.

(2) При обжалване или при разглеждане на делото в следваща инстанция възнаграждението се определя според новото обвинение.Чл. 12. Възнаграждението за предоставена правна помощ не включва разходите по чл. 38, ал. 3 ЗПП. Тези разходи се определят съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г. и бр. 40 от 1999 г.).

Глава четвърта

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Раздел I

Първична правна помощ
Чл. 13. Възнагражденията за правна помощ по чл. 21, т. 1 и 2 ЗПП са:

1. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) за консултация с цел постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело - от 10 до 30 лв.;

2. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) за подготовка на документи за завеждане на дело - от 15 до 50 лв.;

3. (нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) за правен съвет и консултация по Националния телефон за първична правна помощ и Регионалните центрове за консултиране – 30 лв. на час при реално дадени консултации.Раздел II

Представителство при задържане по чл. 72, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и при неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство

(Загл. изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.)
Чл. 14. (1) Възнагражденията за правна помощ по чл. 28 ЗПП са от 60 до 120 лв.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.).Раздел III

Процесуално представителство по наказателни дела
Чл. 15. По дела, по които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба, възнаграждението е:

1. за досъдебната фаза - от 50 до 100 лв.;

2. за всяка съдебна инстанция - от 60 до 120 лв.

Чл. 16. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода, възнаграждението е:

1. за досъдебната фаза - от 75 до 150 лв.;

2. за всяка съдебна инстанция - от 100 до 200 лв.

Чл. 17. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода, възнаграждението е:

1. за досъдебната фаза - от 100 до 200 лв.;

2. за всяка съдебна инстанция - от 150 до 300 лв.

Чл. 18. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода, възнаграждението е:

1. за досъдебната фаза - от 150 до 230 лв.;

2. за всяка съдебна инстанция - от 250 до 500 лв.

Чл. 19. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание над 15 години лишаване от свобода, възнаграждението е:

1. за досъдебната фаза - от 200 до 400 лв.;

2. за всяка съдебна инстанция - от 400 до 800 лв.

Чл. 20. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, възнаграждението е:

1. за досъдебната фаза - от 300 до 500 лв.;

2. за всяка съдебна инстанция - от 500 до 1000 лв.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за правна помощ в производство във връзка с мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда е от 80 до 120 лв., когато адвокатът не е назначен за осъществяване на правна помощ за цялото досъдебно или съдебно производство.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., доп., бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г., предишен текст на чл. 22, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) Възнаграждението за правна помощ на граждански ищец, частен обвинител, частен тъжител или граждански ответник, както и за правна помощ, предоставена от резервен защитник в наказателното производство се определя съобразно предвиденото в наредбата възнаграждение според квалификацията на престъплението.

(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) Възнаграждението на резервния защитник в хипотезата на чл. 94, ал. 6, изречение първо от Наказателно-процесуалния кодекс е до 50 на сто от максимално предвидения размер съобразно квалификацията на деянието. Възнаграждението на резервния защитник в хипотезата на чл. 94, ал. 6, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс се определя като възнаграждението на служебния защитник.Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за правна помощ в производства по делегация и връчване на книжа е от 50 до 100 лв.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за правна помощ в производство за определяне на общо наказание по чл. 306, ал. 1, т. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс е от 80 до 120 лв.

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за правна помощ в производства по привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда е от 80 до 120 лв.

Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за правна помощ в производства по възобновяване на наказателни дела се определя според предвиденото за престъплението наказание и е в размерите, определени в чл. 15 - 20.

Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) (1) (Предишен текст на чл. 22д - ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) За защита в производство за произнасяне от съда по споразумение, когато адвокатът не е участвал в наказателното производство, възнаграждението е от 80 до 120 лв.

(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) За участие в съдебна фаза за одобряване на споразумение по чл. 381 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато то е внесено след изтичане на едномесечния срок по чл. 242, ал. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, възнаграждението е в размерите, определени в ал. 1.


(3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) За участие в съдебна фаза за одобряване на споразумение по чл. 384 от Наказателно-процесуалния кодекс след внасяне на обвинителен акт възнаграждението се определя съобразно предвиденото в наредбата възнаграждение според квалификацията на деянието.

Чл. 22е. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за участие в особените производства по част седма от Наказателнопроцесуалния кодекс е от 80 до 120 лв.

Чл. 22ж. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) При предоставена правна помощ за изготвяне на жалба срещу постановления на прокурора или определения и разпореждания на съда възнаграждението е:
1. без явяване в открито заседание – от 50 до 100 лв.;
2. с явяване – 150 лв.

Раздел IV

Процесуално представителство по граждански и административни дела
Чл. 23. Възнагражденията на адвоката, определен да осъществява правна помощ за една инстанция по граждански дела, са:

1. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) по трудови дела за отмяна на уволнение или за възстановяване на работа, когато искът е предявен самостоятелно – от 50 до 100 лв., а по трудови дела с определен материален интерес – от 100 до 300 лв.;


2. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) по дела за прекратяване на брак: по взаимно съгласие – от 80 до 120 лв.; по исков ред 300 лв., като при уреждане на имуществени отношения се заплаща от 100 до 300 лв.;

3. за бащинство и оспорване на бащинство - от 100 до 150 лв.;

4. за други неоценяеми искове - от 80 до 120 лв.;

5. за охранителни производства и производства за обезпечение на доказателства - от 80 до 120 лв.;

6. за дела за издръжка - от 50 до 100 лв.

Чл. 24. По административни дела възнаграждението за една инстанция е от 100 до 200 лв.

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) За защита по дела с определен материален интерес възнаграждението е от 100 до 300 лв.

(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) За защита по дела с материален интерес, продължила повече от три съдебни заседания, или когато материалният интерес е над 10 000 лв., възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер по ал. 1.


(3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) За защита по дела за делба за всяка фаза на делбата се заплаща възнаграждение в размер, определен по ал. 1.
(4) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) За представителство по граждански и административни дела от особен представител, назначен по реда на Закона за правната помощ в хипотезата на чл. 47, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 430 от Гражданския процесуален кодекс, съдът по реда на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 64 от 2004 г.) определя за всяка съдебна инстанция възнаграждението на адвоката, което не се заплаща от бюджета на Националното бюро за правна помощ.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) (1) За приподписване на касационна жалба и за отстраняване на нередовностите й по чл. 284, ал. 2 и чл. 285 от Гражданския процесуален кодекс, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е от 50 до 100 лв.

(2) За изготвяне на частна жалба без явяване в открито заседание възнаграждението е от 50 до 100 лв., а с явяване - 120 лв.(3) За получаване на документи и книжа по дела и изготвяне на жалби или възражения възнаграждението е от 50 до 120 лв.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) За защита по бързи производства, заповедно производство и производства за обезпечение на бъдещ иск възнаграждението е от 50 до 150 лв.

Чл. 27. За представителство в изпълнително производство възнаграждението е от 50 до 100 лв.

Раздел IVа

(Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.)

Процесуално представителство и защита по специално уредени производства
Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за закрила на детето е от 100 до 150 лв.

Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за защита срещу домашното насилие е от 100 до 150 лв.

Чл. 27в. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за здравето е от 80 до 120 лв.

Чл. 27г. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за защита в производства при условията и по реда на чл. 13, ал. 1, т. 11 и 13, чл. 24а и 24б от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на Указа за борба с дребното хулиганство е от 80 до 120 лв.

Чл. 27д. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест е от 80 до 120 лв.

Чл. 27е. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за административните нарушения и наказания е от 80 до 120 лв.

Чл. 27ж. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража е от 80 до 120 лв.

Чл. 27з. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за правна помощ в случаите на чл. 99 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища е от 80 до 120 лв.

Чл. 27и. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) Възнаграждението за правна помощ по дела за признаване и изпълнение на чуждестранно съдебно решение за издръжка е от 100 до 400 лв.

Чл. 27к. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) Възнаграждението за правна помощ, предоставена по реда на глава осма "Особености при предоставянето на правна помощ при международни спорове" на Закона за правната помощ, е от 100 до 400 лв.

Чл. 27л. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2015 г. , в сила от 15.12.2015 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции е от 80 до 150 лв.

Раздел V

Възнаграждение на адвокатските съвети
Чл. 28. (1) Възнаграждението на адвокатските съвети по смисъла на чл. 19 от Закона за правната помощ се определя и изплаща от НБПП на всеки 3 месеца.

(2) Възнаграждението по ал. 1 е в размер 10 на сто от сумата, изплатена на адвокатите от съответната адвокатска колегия за предходното тримесечие.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Възнагражденията по наредбата се заплащат, ако адвокатът, определен да осъществява правна помощ, е назначен след 1 януари 2006 г.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ.
Каталог: attachments -> article
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година
article -> Въпросник за изпит по програмиране, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно, I курс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница