Решение за откриване на обществената поръчка, публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчкистраница1/23
Дата21.04.2017
Размер2.31 Mb.
#19686
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Одобрявам: /п/

……………………………….Кмет на Община Панагюрище

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:

Паркоустройство и благоустрояване в жк „Оптикоелектрон” I, квартал 229, град Панагюрище”


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА


 1. Заповед на Кмета на Община Панагюрище. 1. Решение за откриване на обществената поръчка, публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки. 1. Обявление за откриване на обществената поръчка, публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки. 1. Том І – Указания за участие в обществената поръчка.

1. Общи условия.

1.1. Вид на обществената поръчка.

1.2. Възложител на обществената поръчка

1.3. Обект на обществената поръчка.

1.4. Обособени позиции.

1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите.

1.6. Място за изпълнение на поръчката.

1.7. Срок за изпълнение на поръчката.

1.8. Стойност на поръчката.

1.9. Разходи за поръчката.

1.10. Финансиране.

1.11. Контрол при изпълнение на поръчката.

2. Пълно описание на предмета на поръчката.

3. Изисквания към участниците.

3.1. Общи изисквания към участниците.

3.2. Изисквания към обединение.

3.3. Изисквания към подизпълнители.

3.4. Административни изисквания за участниците.

3.5. Финансови изисквания за участниците.

3.6. Технически изисквания за участниците.

4. Гаранция за участие.

4.1. Условия, размер и начин на представяне.

4.2. Освобождаване, задържане и усвояване на гаранцията.

5. Документация за участие.

5.1. Приоритет на документите, съставящи документацията за участие.

5.2. Място и срок за получаване на документацията за участие.

5.3. Цена на документацията за участие и начин на плащане.

6. Разяснения.

7. Оферта.

7.1. Подготовка на оферта.

7.1.1. Общо съдържание на офертата и изисквания към нея.

7.2. Съдържание на Плик № 1.

7.3. Съдържание на Плик № 2.

7.4. Съдържание на плик № 3.

7.5. Окончателно комплектоване на офертата.

7.6. Подаване на оферти.

7.7. Промени, оттегляне на оферти.

7.8. Удължаване на срока за подаване на оферти.

7.9. Приемане на оферти и връщане на оферти.

8. Методика за оценяване на офертите.

9. Разглеждане и класиране на офертите.

9.1. Място и дата на отваряне на офертите.

9.2. Искане на разяснения по документацията на участниците.

9.3. Проверка и оценка на офертите.

9.4. Класиране на офертите.

9.5. Приключване работата на комисията.

9.6. Обявяване на резултатите.

10. Прекратяване на обществената поръчка.

11. Сключване на договор за изпълнение.

12. Гаранции по договора за изпълнение

12.1. Гаранция за изпълнение на договора.

12.2. Освобождаване, задържане и усвояване на гаранциите.

13. Обжалване.

14. Етични клаузи.

 1. Том ІІ – Техническа спецификация.

1. Пълно описание на обекта.

2. Количествени сметки.

3. Общи предписания. 1. Том ІІІ – Инвестиционен проект. 1. Том ІV – Образци. 1. Том V – Оценителни листа. 1. Том VІ – Договор.


ОБЩИНА-ПАНАГЮРИЩЕ


З А П О В Е Д


№ ........../…………2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

НАРЕЖДАМ:
Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на СТРОИТЕЛСТВО, с предмет: „Паркоустройство и благоустрояване в жк „Оптикоелектрон” I, квартал 229, град Панагюрище”.


Мотиви за избор: Строителството ще се осъществява по одобрен инвестиционен проект, в едно с детайлно изготвени подробни количествени сметки. Въз основа на количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 166 666,67 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:

ОДОБРЯВАМ:
1. Обявление за откриване на обществената поръчка

2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на строителство: „Паркоустройство и благоустрояване в жк „Оптикоелектрон” I, квартал 229, град Панагюрище”.

Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

………………………………..

Кмет на Община Панагюрище

Том І
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Общи условия.

1.1. Вид на обществената поръчка.

1.2. Възложител на обществената поръчка

1.3. Обект на обществената поръчка.

1.4. Обособени позиции.

1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите.

1.6. Място за изпълнение на поръчката.

1.7. Срок за изпълнение на поръчката.

1.8. Стойност на поръчката.

1.9. Разходи за поръчката.

1.10. Финансиране.

1.11. Контрол при изпълнение на поръчката.

2. Пълно описание на предмета на поръчката.

3. Изисквания към участниците.

3.1. Общи изисквания към участниците.

3.2. Изисквания към обединение.

3.3. Изисквания към подизпълнители.

3.4. Административни изисквания за участниците.

3.5. Финансови изисквания за участниците.

3.6. Технически изисквания за участниците.

4. Гаранция за участие.

4.1. Условия, размер и начин на представяне.

4.2. Освобождаване, задържане и усвояване на гаранцията.

5. Документация за участие.

5.1. Приоритет на документите, съставящи документацията за участие.

5.2. Място и срок за получаване на документацията за участие.

5.3. Цена на документацията за участие и начин на плащане.

6. Разяснения.

7. Оферта.

7.1. Подготовка на оферта.

7.1.1. Общо съдържание на офертата и изисквания към нея.

7.2. Съдържание на Плик № 1.

7.3. Съдържание на Плик № 2.

7.4. Съдържание на плик № 3.

7.5. Окончателно комплектоване на офертата.

7.6. Подаване на оферти.

7.7. Промени, оттегляне на оферти.

7.8. Удължаване на срока за подаване на оферти.

7.9. Приемане на оферти и връщане на оферти.

8. Методика за оценяване на офертите.

9. Разглеждане и класиране на офертите.

9.1. Място и дата на отваряне на офертите.

9.2. Искане на разяснения по документацията на участниците.

9.3. Проверка и оценка на офертите.

9.4. Класиране на офертите.

9.5. Приключване работата на комисията.

9.6. Обявяване на резултатите.

10. Прекратяване на обществената поръчка.

11. Сключване на договор за изпълнение.

12. Гаранции по договора за изпълнение

12.1. Гаранция за изпълнение на договора.

12.2. Освобождаване, задържане и усвояване на гаранциите.

13. Обжалване.

14. Етични клаузи.


 1. Общи условия.  1. 1.1. Вид на обществената поръчка.

Настоящата Обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от ЗОП, ще се възложи, чрез процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на Глава пета от ЗОП.

Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка” и/или „Поръчка” и/или „Процедура”, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи, чрез процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по смисъла на чл. 16, ал. 4 от ЗОП.
  1. 1.2. Възложител на обществената поръчка.

Възложител на настоящата поръчка е Община Панагюрище, с адрес: Република България, Област Пазарджик, пл.”20-ти Април” №13, тел.: 0357/60041, факс: 0357/63068, е-mail: oba.panagyurishte@gmail.com , адрес на Профила на купувача: www.panagyurishte.org


  1. 1.3. Предмет на обществената поръчка.

Предмет на поръчката е „Паркоустройство и благоустрояване в жк „Оптикоелектрон” I, квартал 229, град Панагюрище”.


  1. 1.4. Обособени позиции.

Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.


  1. 1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.


  1. 1.6. Място за изпълнение на поръчката.

Мястото за изпълнение на поръчката е град Панагюрище, община Панагюрище, обл. Пазарджик.  1. 1.7. Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на строителството не може да бъде по-дълъг от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.
  1. 1.8. Стойност на поръчката.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 166 666,67 лева /Сто шестдесет и шест хиляди шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС.
1.9. Разходи за поръчката.

Разходите за изготвянето на офертите са за сметка на участниците в Обществената Поръчка. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или от самото провеждане на Обществената Поръчка, освен в случаите, посочени в ЗОП.


1.10. Финансиране.

Обществената поръчка ще се финансира от бюджета на Община Панагюрище.


1.11. Контрол при изпълнение на поръчката.

Възложителят има право да контролира изпълнението на строителството по всяко време, чрез своите компетентни органи, в това число и от външен консултант.

Представител/ите на Възложителя имат право:

а. Да извършват правни и фактически действия от негово име за целите на Договора;

б. Да отговарят за, да контролират и приемат изпълнението на Проекта;

в. Да издават искания, инструкции и заповеди;

г. Да приемат и отправят уведомления от името на Възложителя и съгласно Договора.

Изпълнителят е длъжен да осигури пълен достъп и съдействие на длъжностните лица на Възложителя.
2. Пълно описание на обектите:

Настоящата поръчка предвижда паркоустрояване и благоустрояване на територията на обект „Паркоустройство и благоустрояване в жк „Оптикоелектрон” I, квартал 229, град Панагюрище”2.1. Общи сведения.

Целта на настоящата поръчка е паркоустрояване и благоустрояване на пространството,подобряване на средата на живот чрез изграждане на обществени зелени площи: създаване на рекреационна зона с кътове за отдих и почивка на жителите и гостите на града ,площадно пространство,детска площадка и съоръжения за игра,парково осветление и алейна мрежа.

Подборът на растителните видове е съобразен, както с главните функции на зелените площи,така и с микроклиматичните особености на района на гр.Панагюрище.
Проектно решение


●Дендрологичен проект

Дендрологичния проект е съобразен с особеностите на планировъчната композиция.

Предвижда се засаждане на средно- и едро-размерни школувани фиданки от иглолистни и широколистни дървесни видове,бордюри и живи плетове от декоративни вечнозелени храсти ,композиции от сезонни цветя.

Предвид функциите на територията рекреационната зона е наситена с разнообразна декоративна растителност, която осигурява целогодишен колоритен ефект.

Широколистни дървета с различна багра на листата подобряват микроклимата и осигуряват необходимото засенчване на алеите и местата за сядане.

Композиции от сезонни цветя разположени във вид на цветни фигури,бордюри от обилно-цъфтящи мини рози внасят допълнителен колорит и настроение.

По периферията на зелените площи живи плетове от вечнозелени храсти осигуряват ефективна изолационна /защитна/ивица .

Проектирани са кътове за отдих за посетителите на парка.По протежение на централна пешеходна алея ,от която се разкриват живописни групи от широколистни и иглолистни дървета и храсти,са разположени пейки и перголи за почивка и релакс.

●Алейна мрежа

Алейната мрежа образува скелета на парковата композиция.Чрез нея отделните сектори и зони се свързват,а пространствата се разчленяват.Предвидено е използване на различни по цвят бетонни павета,чиито рисунък подчертава основните пешеходни потоци и едновременно с това оказва художествено въздействие върху посетителите.

●Парково осветление

Изграждането на парково осветление създава условия за активна дейност в парковата зона през цялото денонощие и e предпоставка за провеждане на различни културни обществени мероприятия и дейности ,в същото време повишава сигурността,увереността и спокойствието на пешеходците преминаващи през територията на парка.

●Паметник
Предвид богатото историческо минало на гр.Панагюрище ( в околностите на града има десетки тракийски могили, запазени са руините на няколко български крепости,Панагюрище е главен град на Априлското въстание)в парковата зона е предвидено място за изграждане на монументален Паметник .

●Детска площадка

Пространството в детската площадка е предвидено за деца от 3 до 12 години .В нея са разположени детски съоръжения за игра ,места за отдих , информационни табели ,кошчета за отпадъци.

Предвидено е използване на растителни видове,които не застрашават здравето на ползвателите и придружителите им.ДЕТСКА ПЛОЩАДКА -за деца от 3до 12години :

●КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ:

Детска къщичка със стена с прозорец и две допълнителни тераси - триъгълна и правоъгълна, спираловидна пързалка от 150 см., дъговидна стена за катерене и стълба с парапет.

 Възрастова група

 3-12 год.

 Максимална височина на свободно падане 

 150 см.  

 Видове игри

 Катерене и пързаляне 

 Допустими настилки за зоната на падане

 Пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка-40мм

 Стандарти на които отговаря изделието

 БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.

Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.

●Поливна система

Изграждането на автоматизирана поливна система ще осигури правилната и оптимална нужда на зелените площи от вода.

Потъващи хидранти осигуряват нужното количество вода за поливане на тревните площи,а капков маркуч осигурява поливката на живите плетове от широколистни


храсти ,иглолистни дървета и храсти ,сезонни цветя.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница