Решение за откриване на процедура Обявление за обществената поръчкастраница1/8
Дата25.02.2018
Размер1.17 Mb.
#59610
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е
В
О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А
З А
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията”по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Осигуряване на универсална пощенска услуга”

Обособена позиция 2: „Осигуряване на куриерски услуги”

СЪДЪРЖАНИЕ
на документация за участие в процедура с предмет:

Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията”по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Осигуряване на универсална пощенска услуга”

Обособена позиция 2: „Осигуряване на куриерски услуги”


Час т

НаименованиеРешение за откриване на процедураОбявление за обществената поръчкаПриложение № 1 - Технически спецификацииПриложение № 2 – Указания за участие в процедуратаПриложение № 3 – Образец на офертаПриложение № 4 - Образец на информационен листПриложение № 5 - Образец на списък с договориПриложение № 6 - Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОППриложение № 7 - Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОППриложение № 8 - Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОППриложение № 9 - Образец на ценово предложениеПриложение № 10 - Проект на договорПриложение №11 – Декларация за приемане на условията в проекта на договорПриложение №12 - Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Приложение 1 – Технически спецификации
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”
Обособена позиция № 1 - Извършване на универсална пощенска услуга
Общо описание на дейностите

Изпълнението на поръчката по Обособена позиция № 1 изисква обслужване на общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги.Универсална пощенска услуга включва:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски


пратки (с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани,), както следва:

а/ кореспондентски пратки до 2 кг.;

б/ малки пакети до 2 кг.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски


колети до 20 кг. /границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да
бъде и по-висока/.

3. Допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”, известие за доставяне (обратна разписка)

Събирането и доставянето на пратките по т. I и т. II се извършва по веднъж дневно, всеки работен ден от седмицата, от и на следните адреси:

Агенция по вписванията, гр. София, ул. „Елисавета Багряна" № 20;

Териториалните звена на Агенция по вписванията, съгласно Приложение №1 към настоящото задание.

Дестинации - от Агенция по вписванията и териториалните й звена до получатели в страната и чужбина, от Агенция по вписванията до териториалните й звена и от териториалните звена до Агенция по вписванията.

Тайна на кореспонденцията - изпълнението предмета на настоящата поръчка следва да бъде при гарантирани мерки за опазване тайната на кореспонденцията съгласно Закона за пощенските услуги.

Срок на договора за изпълнение на поръчката - 12 месеца от влизане на договора в сила или до изчерпване на сумата от 165 000 /сто и шестдесет и пет хиляди/ лева без включен ДДС за заплащане на универсални пощенски услуги.

Изисквания към изпълнениетоИзисквания към изпълнението

Допълнителни пояснения

1.

Да има възможност да обработва целия теглови диапазон.
2.

Да предава и приема пощенски пратки и колети:

а/ на и от адресите на Възложителя, посочени

в Приложение № 1 към Техническото задание;

б/ ежедневно - сутрин /до 10:00 часа/;

в/ при срочна необходимост - допълнително

еднократно след 14:00 часа до 17:00 часа;

г/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

д/ в сроковете, посочени в офертата-

предложение за изпълнение.3.

Да осигурява баркод етикети за препоръчаните и за обикновените пощенски пратки за автоматизираното им проследяване в реално време.
4.

Да осигурява баркод етикетите на обикновените и препоръчаните пощенски пратки и отпечатването им в ежедневните описи.
5.

Да попълва ежемесечните приемо-предавателни протоколи, които са основание за издаване на фактурите.
6.

Да предоставя допълнителни услуги „препоръка" и „обявена стойност" и „известие за доставяне" /обратна разписка/.
7.

Да извършва връчването на пратки с „известие за доставяне" /обратна разписка/ лично на получателя срещу подпис, като отбелязва датата и часа на връчване при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК.
8.

При невъзможност или затруднение за връчване на пратки с „известие за доставяне" /обратна разписка/ лично на получателя, да връчва пратките при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК, както следва:

а/ за служебен адрес - срещу подпис на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената, длъжността/отдела на лицето, получило пратката, датата и часа на връчване;

б/ за домашен адрес - срещу подпис на

пълнолетен член от домакинството, като се

отбелязват имената на лицето,

получило пратката, връзката му с

получателя,датата и часа на връчване.

9.

При невъзможност за връчване на пратката с „известие за доставяне" /обратна разписка/ при първо посещение, служител на Изпълнителя да оставя известие, в което се посочва телефон за връзка с обслужващ офис на Изпълнителя, за уточняване на начина на доставка на пратката.
10.

Да клеймова и подпечатва всяко „известие за доставяне" /обратна разписка/ и да го попълва ясно и четливо.
11.

Да връща всяко „известие за доставяне" /обратна разписка/ на адресите на Възложителя, посочени в Приложение № 1 към Техническото задание от документацията за участие, в срок до 10 работни дни от датата на клеймото на пратките с „известие за доставяне" /обратна разписка/.
12.

Да не покрива текстовете, изписани от служители на Възложителя върху плика при обработката на пощенските пратки и колетите.
13.

Да клеймова пратките в деня на приемането им в обслужващия офис.
14.

Своевременно да уведомява Възложителя за промени на адреси на получатели на пощенски пратки и колети, станали му известни в хода на доставка.
15.

Да приема само правилно оформени и адресирани пощенски пратки и колети.
16.

Да предоставя информация по електронен път и/или на хартиен носител за движението на пощенските пратки и колети при поискване от Възложителя.

Изпращането на информацията е за сметка на Изпълнителя.

17.

Да предоставя на Възложителя актуални списъци с адреси, телефони и имена на служители за връзка в офисите на Изпълнителя по места.
18.

Да връща за своя сметка недоставените пощенски пратки и колети на адреса на съответната структура на Възложителя, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.
19.

Да предоставя услугите по предмета на обществената поръчка, така, че начинът на оформяне и предаване на пощенските пратки и колети от служители на Възложителя да не е определящ за цената и размера на отстъпките.
20.

Да документира изпълнението по следния начин:

а/ всяко предаване и/или приемане на пощенски пратки и колети ежедневно се отразява в описи чрез визуализация на уникалния номер на баркод етикетите на обикновените и препоръчаните пощенски пратки и отпечатването им в ежедневните описи;

б/ ежедневните описи са основание за изготвяните от Изпълнителя ежемесечни приемо - предавателни протоколи;

в/ ежемесечните приемо - предавателни протоколи се изготвят от Изпълнителя в 2 (два) оригинални екземпляра и се предоставят на Възложителя след проверка и заверка от Изпълнителя и от представители на Възложителя по адреси, съгласно Приложение №1 към Техническото задание;

г/ до 10-то число на всеки месец Изпълнителят предоставя на Възложителя ежемесечните приемо-предавателни протоколи в приложение към обобщена месечна справка, съставена въз основа на данните от приемо-предавателните протоколи, за количествата и стойностите на извършените услуги за всяка от структурите на Възложителя (съгласно Приложение №1) през предходния месец;д/ До 10-то число на всеки месец
Изпълнителят предоставя
месечна фактура, издадена въз основа на обобщена месечна справка, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя - по една за извършените универсални и неуниверсални пощенски услуги през предходния месец.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”
Обособена позиция № 2 - Извършване на куриерски услуги

Общо описание на дейностите

Изпълнението на куриерските услуги включва приемане, превозване, доставяне, връчване и - при поискване от Възложителя - осведомяване за движението на куриерските пратки.

Събирането и доставянето на пратките от куриера се извършва всеки работен ден от седмицата, от 9.00 часа до 17.30 часа, от и на следните адреси:

Агенция по вписванията, гр. София, ул. „Елисавета Багряна" № 20;

Териториалните звена на Агенция по вписванията, съгласно Приложение № 1 към настоящото задание.

Заявките за извършване на куриерска услуга се подават от Възложителя по телефон, факс или електронна поща.

Дестинации - от Агенция по вписванията и териториалните й звена до получатели в страната и чужбина и от Агенция по вписванията до териториалните й звена и от териториалните звена до Агенция по вписванията.

Видове куриерски услуги в зависимост от срока на изпълнение - обикновена и експресна.

Сроковете за изпълнение на куриерските услуги са както следва:


 • за София обикновена услуга - от 6 работни часа до 24 календарни часа.

 • за София експресна услуга - от 3 работни часа до 6 работни часа.

 • за страната обикновена услуга - до 48 календарни часа.

 • за страната експресна услуга - от 8 работни часа до 24 календарни часа.

За чужбина обикновена и експресна услуга следва да бъдат с предложени от участника географски зони и срокове.

За работен ден се счита времето от 9.00 часа до 17.30 часа.

Изпълнителят задължително следва да представи на Възложителя обратна разписка с дата, час, име и подпис на получателя за всяка една куриерска услуга в рамките на два работни дни от деня на доставката, да осигури контролирано наблюдение и проследяване на пратките on-line през Интернет, да обезпечи предварителната подготовка на пратките от Възложителя - пликове, товарителници и друго необходимо — за своя сметка.

Тайна на кореспонденцията - изпълнението предмета на настоящата поръчка следва да бъде при гарантирани мерки за опазване тайната на кореспонденцията съгласно Закона за пощенските услуги.

Срок на договора за изпълнение на поръчката - 12 месеца от влизане на договора в сила или изчерпване на сумата от 15 000 (петнадесет хиляди) лева без включен ДДС за заплащане на куриерските услуги.
Изисквания към изпълнениетоИзисквания към изпълнението

Допълнителни пояснения

1

Да извършва куриерски услуги на територията на страната и чужбина по поръчка на Възложителя.
2

Да приема куриерски пратки:

а/ ежедневно от адресите на Възложителя, посочени в Приложение № 1;

б/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

в/ в сроковете, посочени в офертата.


3

Да доставя куриерски пратки на получателите, посочени от Възложителя:

а/ на ръка срещу подпис;

б/ в сроковете, посочени в офертата;

в/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

г/ придружени с товарителница.4.

Да извършва връчването на куриерски пратки лично на получателя срещу подпис, като отбелязва датата и часа на връчване при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК.
5.

При невъзможност или затруднение за връчване на куриерски пратки лично на получателя, да връчва пратките при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК, както следва:

а/ за служебен адрес - срещу подпис на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената, длъжността/отдела на лицето, получило пратката, датата и часа на връчване;

б/ за домашен адрес - срещу подпис на член от домакинството, като се отбелязват имената на лицето, получило пратката, връзката му с получателя, датата и часа на връчване.6.

Да връща незабавно като доказателство за връчване оригинали от товарителниците на адресите на Възложителя, посочени в Приложение № 1.

Връщането е за сметка на Изпълнителя.

7.

Да подпечатва всяка товарителница и да я попълва ясно и четливо.
8.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, куриер на Изпълнителя да оставя известие, в което се посочва телефон за връзка с обслужващ офис на Изпълнителя, за уточняване на начина на доставка на пратката.
9.

Да връща за своя сметка недоставените куриерски пратки на адреса на съответната структура на Възложителя, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.
10

Да не покрива текстовете, изписани от

Възложителя или неговите служители върху плика при обработката на куриерските пратки.


11.

Да приема само правилно оформени и адресирани куриерски пратки.
12.

Да предоставя информация по електронен път и/или на хартиен носител за движението на куриерските пратки при поискване от Възложителя.

Изпращането на информацията е за сметка на Изпълнителя

13.

Да предоставя на Възложителя актуални списъци с телефони за връзка с офисите на Изпълнителя по места.
14.

Да предоставя услугите по предмета на обществената поръчка, така, че начинът на оформяне и предаване на пратки от служители на Възложителя да не е определящ за цената и размера на отстъпките.
15.

Да документира изпълнението по следния начин:

а/ до 10-то число на всеки месец Изпълнителят предоставя на Възложителя обобщена месечна справка, съставена въз основа на данните за количествата и стойностите на извършените куриерски услуги за всяка от структурите на Възложителя /съгласно Приложение №1 / през предходния месец, която ще е основание за издаване на фактура;

б/ Изпълнителят предоставя фактура, издадена въз основа обобщена месечна справка.Приложение №2
Указание за участие в процедура с предмет:
Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията”

по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Осигуряване на универсална пощенска услуга”

Обособена позиция 2: „Осигуряване на куриерски услуги”

І. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. Общи условия

 1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка, са съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Откритата процедура дава равни възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.

 2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

 3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

 4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

 5. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие.

2. Подготовка на офертата за участие в процедурата

  1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и съдържа три отделни плика, запечатани, непрозрачни и надписани, както следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят списък на документите и документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”; Предлаганата цена и нейните елементи се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис № 3 „Предлагана цена”.

  2. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна” № 20, в деловодството на Агенция по вписванията до 17:30 часа на последния ден, в който изтича срока, съгласно обявлението на обществената поръчка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: Оферта за участие в процедура с предмет: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписваниятаи обособената позиция, за която се кандидатства.

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка позиция поотделно.

  1. Възложителят не приема оферти, съобщени по телефона или изпратени по факс или електронен път.

  2. Когато в срока за подаване на оферти не постъпят такива, възложителят може да го удължи най-много с 30 дни.

  3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.

  4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

  5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

  6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в не запечатан, или плик с нарушена цялост.

  7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и на Закона за обществените поръчки. 1. Изисквания за подбор към участниците в процедурата

3.1. Общи изисквания

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни, физически или юридически лица, включително техни обединения.В случай, че участникът участва като обединение/дружество/консорциум, договорът между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания:

 • да е посочен Възложителя и обекта на поръчката, за която се обединяват;

 • да е определен водещ съдружник;

 • да е описана формата на участие на всеки от съдружниците – парично участие, специалисти за проекта;

 • да е определен представител на обединението - в договора или чрез нотариално заверено пълномощно, който ще подписва документите;

 • да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора;

 • да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора, както и за периода на предложения от участника гаранционен срок в техническата му оферта;

 • да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнението на договора;

 • да е записана банковата сметка на обединението.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

3.2. Административни изисквания

   1. Административни изисквания съгласно ЗОП

а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

 • за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

д) Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

 • които са свързани лица по смисъла на §1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 • които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Забележка: Когато участниците са юридически лица, горните изисквания се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • за едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

 • във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника;

 • Прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България


3.3. Икономически и финансови изисквания

Минимални изисквания:

 • Участникът да е реализирал минимален оборот за последните три години (2009 – 2011 г.) или от датата, на която е учреден:

 • общо не по–малко от 450 000 лв. за Обособена позиция 1;

 • общо не по-малко от 45 000 лв. за Обособена позиция 2.

Доказателства за финансовото и икономическо състояние по чл. 50 от ЗОП:

    • Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток за периода 2009 – 2011 г., одитно становище, ако е приложимо. Документът се представя в копие, заверено от участника. Не се изисква представяне, ако същите са обявени в търговския регистър.

    • Информация за оборота за последните три години (2009 – 2011 г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (свободен текст). Документът се представя в оригинал.  1. Технически изисквания

За обособена позиция № 1:

Участниците е необходимо да притежават:

- индивидуална лицензия, респективно удостоверение за регистрация, по чл. 15, ал.1, т. 3 от Закона за пощенските услуги, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията.

- териториално покритие – Участникът следва да има клонове или офиси във всички областни градове и представители в останалите градове, в които има териториални структури на Агенция по вписванията, съгласно Приложение № 1 към Техническото задание. Липсата на клон или офис в някой от областните градове и представители на участника в някой от останалите градове съгласно Приложение № 1 води до отстраняване на участника.

- Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват на сертификата: извършване на универсална пощенска услуга/услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, на територията на Република България.

- Участникът да е изпълнил минимум 3 /три/ договора през предходните три години /до датата на подаване на офертите/ с предмет, идентичен на предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция, и да е получил препоръки за добро изпълнение по не по-малко от 3 от изпълнените договори, включени в списъка, издадени след датата на приключване на изпълнението по съответния договор.Минимални изисквания:

 • Участникът трябва да е изпълнил поне три договора, сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидатства, , през последните 3 години (2008 - 2010 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността.

 • Участникът следва да има клонове или офиси във всички областни градове и представители в останалите градове, в които има териториални структури на Агенция по вписванията, съгласно Приложение № 1 към Техническото задание. Липсата на клон или офис в някой от областните градове и представители на участника в някой от останалите градове съгласно Приложение № 1 води до отстраняване на участника.

За обособена позиция № 2:

Участниците е необходимо да притежават:

- индивидуална лицензия, респективно удостоверение за регистрация, по чл. 15, ал.1, т. 4 от Закона за пощенските услуги, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията.

- териториално покритие – изпълнителят трябва да има собствени, наети или администрирани от него офиси (клонове), които да осигуряват възможност за доставка на пратки от Възложителя до трети лица на територията на Р. България.

- Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват на сертификата: извършване на куриерски услуги, включени в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга, на територията на Република България.

- Участникът да е изпълнил минимум 3 /три/ договора през предходните три години /до датата на подаване на офертите/ с предмет, идентичен на предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция, и да е получил препоръки за добро изпълнение по не по-малко от 3 от изпълнените договори, включени в списъка, издадени след датата на приключване на изпълнението по съответния договор.Минимални изисквания:

 • Участникът трябва да е изпълнил поне три договора, сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която кандидатства, , през последните 3 години (2008 - 2010 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността.

Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката по чл. 51, ал. 1 от ЗОП:

За обособена позиция № 1:

   • Списък с информация за изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години (2009 - 2011 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността си, придружен с референции за добро изпълнение. Списъкът се представя в оригинал, референциите се представят в копие, заверено от участника.

   • списък на клоновете, офисите или представителите на оператора на територията на страната с посочени адрес, e-mail, телефон/факс и лице за контакт.

   • Копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент,

   • Копие от разрешително/лиценз за по чл. 15, ал.1, т. 3 от Закона за пощенските услуги

За обособена позиция № 2

   • Списък с информация за изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години (2009 - 2011 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността си, придружен с референции за добро изпълнение. Списъкът се представя в оригинал, референциите се представят в копие, заверено от участника.

   • списък на клоновете, офисите или представителите на оператора на територията на страната с посочени адрес, e-mail, телефон/факс и лице за контакт.

   • Копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент,

   • Копие от разрешително/лиценз за по чл. 15, ал.1, т. 4 от Закона за пощенските услуги  1. Други документи: • Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

 • Документ за регистрация на участника и документ, удостоверяващ актуалното състояние на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

 • Оферта по образец на Възложителя.

 • Информационен лист.

 • Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.

 • Декларация за по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, че участникът не е в открито производство по несъстоятелност.

 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

 • Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Декларацията не се представя в случай, че кандидатът няма да използва подизпълнител.

 • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация).

 • Споразумение за създаване на обединение/дружество/консорциум за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице).

 • Нотариално заверено пълномощно на определения представител на обединението/дружеството/консорциума, който ще подписва документите, когато това лице не е посочено в договора за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице).

 • Декларация за приемане клаузите на проекта на договор.

 • Декларация за свободна и лоялна конкуренция (свободен текст).

3.6. Свободна и лоялна конкуренция


С цел да се избегне конфликт на интереси, всяка фирма или експерти, участващи в подготовката или изпълнението на проекта на документацията, следва да се изключат от участие като потенциални изпълнители в процедурите по възлагане. Доказва се с декларация в свободен текст.

3.7. Правило за националността


Участието в процедурата за избор на изпълнител е открито при равни условия за всички физически и юридически лица от страните-членки.
4. Място и срок за получаване на документацията за участие

Документацията е безплатна.

Достъп до документацията ще бъде предоставен по електронен път чрез електронната страница на агенцията в профила на купувача на адрес: http://www.registryagency.bg/?cat=3
5. Промени в обявлението и/или документацията

Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Промените по се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

С решението за промяна не може да се променят дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.

В решението по се определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

Възложителят може да не определя нов срок за получаване на оферти, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

6.Искане на разяснения

Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията в срок до 7 дни преди изтичане срока за подаване на офертите, съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП.Срок за отговор

Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването.

Възложителят публикува разяснението в профила на купувача към документацията за поръчката.
7. Гаранции

7.1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й

Гаранцията за участие е в размер на 1% от стойността на обособената позиция, за която се участва, или: • 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) лв. за Обособена позиция 1;

 • 150 (сто и петдесет) лв. за Обособена позиция 2.

Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 (деветдесет) дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: IBAN BG39 CREX 9260 3314 5487 00, BIC: CREX BGSF в „Токуда банк"АД.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайната дата за представяне на офертите, и че е за настоящата обществена поръчка.
7.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от цената на договора.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN BG39 CREX 9260 3314 5487 00, BIC: CREX BGSF в „Токуда банк"АД, или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най–малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни.
7.3. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:


 • участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

 • участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител– до решаване на спора;

 • участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

 • отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

 • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.


7.4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определеният за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.


8. Указания за изготвянето на офертата.

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

  1. Плик № 1 „Документи за подбор”: съдържа документите, доказващи съответствието с изискванията на възложителя за подбор.

  2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: Техническо предложение –представя се описание на предложението на участника за изпълнение на поръчката, съгласно Техническите спецификации на възложителя – приложение №2. Плик №2 се представя отделно за всяка обособена позиция.

  3. Плик № 3 „Предлагана цена”: Ценово предложение по образец – приложение № 9. Плик №3 се представя отделно за всяка обособена позиция.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите относно регистрация, доказателствата за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и декларациите по чл. 47 от ЗОП се представят за всеки от тях. Изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите относно регистрация и декларациите по чл. 47 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Доказателствата за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Минималните изисквания се отнасят общо за участника в процедурата.Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за регистрация се представя в официален превод, а доказателствата за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и декларациите по чл. 47 от ЗОП, ако са на чужд език - и в превод.
ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Общи условия

1.1.3а разглеждане на постъпилите оферти Възложителят назначава със заповед комисия, по реда на гл. Ш, раздел V от ЗОП, за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. Отварянето на офертите и отварянето на плика с предлаганата цена е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

1.2. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на офертите.

1.3.Срокът за приключване на работата на комисията по т.1.1 се определя от Възложителя в заповедта.

1.4. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

1.5. Назначената комисия от Възложителя започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

1.6. Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация съгласно чл.35, ал. 3 от ЗОП.

2. Разглеждане на офертите на участниците

  1. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител на от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

  2. В присъствието на лицата, комисията отваря плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря плик № 1 „Документи за подбор” и оповестява документите, които се съдържат там.

  3. Комисията проверява наличието и съответствието на документите от офертата с изискванията на Възложителя в настоящата документация. Комисията уведомява участниците като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1 и определя срок за представянето им, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни. Участниците нямат право да представят други документи, освен посочените в протокола. След изтичане на предоставения срок от комисията се проверява съответствието на документите, съгласно протокола. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

  4. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерия и показателите за оценка. Критерият за оценка е «най-ниска цена». Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.

  5. Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

  6. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола и цялата документация на възложителя. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Приложение №3

ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията”

Обособена позиция ……………………………………………. ………………………………………………………………..

от

……………………………………………………………………………………………………………………………………………точно наименование на кандидата адрес на управление, ЕИК

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

трите имена на физическото лице, което представлява кандидата, длъжност/пълномощно №
1. Декларирам, че съм запознат с условията на възложителя, посочени в
документацията за участие, и отговарям на изискванията за участие. Съгласен съм с
поставените от Вас условия и проекта на договора и ги приемам без възражения.
2. Представляваното от мен юридическо лице /ЕТ/ има ЕИК ……………………………..

Представляваното от мен обединение е създадено на ……………. г. /ако участникът е обединение/.


3. Декларирам, че срокът за изпълнение на доставката е съгласно Техническата спецификация.
4. Декларирам, че валидността на направеното от мен предложение е за срок от 90 дни, считано от датата определена за краен срок за получаване на офертите.
5. Декларирам, че при изпълнението на поръчката ще използвам (няма да
използвам) услугите на следните подизпълнители:

Наименование на подизпълнителя:

Вид на дейностите, които ще извършва:

Размер на участието на подизпълнителя:

Отговарям за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

6. Приемам, в случай че моето предложение бъде прието и бъда определен за изпълнител, при сключването на договора ще представя гаранция за изпълнение в размер и форма, съгласно условията на документацията.


Дата: Име и фамилия

Длъжност


Приложение №4

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
Точен адрес за кореспонденция
Лице за контакти
Телефонен номер
Факс номер
Електронен адрес
Интернет адрес
Правен статус
ЕИК
Банкови реквизити
Обект на поръчката
ДО: (наименование на възложителя)

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

......................................(име и фамилия)

......................................(дата)

.......................................(длъжност на управляващия/представляващия участника)

.......................................(наименование на участника)


Приложение №5 – образец на списък с договори

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ


Справка съгласно чл.51 ,ал.1 от ЗОП


Каталог: media -> filer public -> 2017
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията техническо задание
2017 -> Дейности в рамките на обществената поръчка
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
2017 -> Пълно описание и Технически спецификации за обществена поръчка с предмет „Закупуване на нови лицензи за субд oracle“
2017 -> Обща информация за Възложителя Създаване и правомощия
2017 -> Утвърдил: венцислав спирдонов изпълнителен директор на Агенция по вписванията
2017 -> Наименование на Участника


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница