Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура (по образец)страница1/8
Дата11.02.2018
Размер1.23 Mb.
#57930
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8


УТВЪРЖДАВАМ:
………………………

Радостин Радев

Кмет на Община Костенец

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община КОСТЕНЕЦ“

гр.Костенец, 2017 г.СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за открита процедура по ЗОП с предмет:

ДОСТАВКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“

1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура (по образец).

2. Обявление за обществена поръчка (по образец).

3. РАЗДЕЛ І – Технически спецификации.

4. РАЗДЕЛ ІІ - Методика за определяне на комплексната оценка на офертата.

5. РАЗДЕЛ ІІІ – Указание за подготовката на документите;

6. РАЗДЕЛ ІV – Условия и указания за реда за провеждане на процедурата;

6. РАЗДЕЛ V - Съдържание на офертата – образци на документи;

Образци:

Образец № 1 - Опис на представените документи

Образец № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец № 3 – Техническо предложение

Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Образец № 5 - Декларация за срока на валидност на офертата

Образец № 6 – Ценово предложение

Образец № 7 – Проект на договор

Образец № 8 - Заявление за участие

Образец № 9 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
РАЗДЕЛ І
ТехническИ спецификациИ
Предмет на поръчката от настоящата документация е „ДОСТАВКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“.


 1. Пълно описание на обекта на поръчката:

Обекта на поръчката е закупуване на финансов лизинг на един брой нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Костенец.

Комбинираният багер-товарач трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Комбинираният багер-товарач трябва да са с година на производство минимум 2017 г.;

  2. Максималният пробег до момента на доставката на комбинираният багер-товарач трябва да е не по-голям от 20 моточаса;

  3. Комбинираният багер-товарач трябва да бъдат оборудвани с комплект за безопасност;

  4. Техническите характеристики, на които трябва да отговаря комбинираният багер-товарач:
Показатели

Минимални параметри

1.

Двигател

1.1

Двигател

Дизелов, 4 цилиндров,

отговарящ на съответните изисквания за ниво на емисиите на изгорелите газове1.2

Технология за достигане на емисиите

на изгорелите газовеTier4F или еквивалент

1.3

Работен обем на двигателя

Работен обем минимум 4 000 см3

1.4

Мощност на двигателя

Rated ISO PowerМощност над 105 конски сили

1.4.1

Въртящ момент на двигателя

Въртящ момент, минимум 400 Nm

1.5.

Трансмисия

1.5.1.

Задвижване

4х4х4

1.6

Скоростна кутия

1.6.1

Скоростна кутия - тип

Автоматична или полуавтоматична

1.6.2

Брой на скоростите напред / назад

Минимум 4 напред / Минимум 3 назад

1.7

Максимална скорост на движение напред

Минимум 40 км/ч.

1.9

Спирачна система

1.9.1

Спирачна система – изпълнителен механизъм

Многодискови спирачки в маслена баня

1.9.2

Управление на спирачното усилие

Хидравличен разпределител или спирачна помпа

1.10

Кормилна уредба

1.10.1

Кормилна уредба - система

Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при спиране на двигателя

1.11

Мостове и Диференциали

1.11.1

Диференциали - тип тип LSD или еквивалент

Да

1.11.2

Мостове със статично и динамично натоварване

Статично натоварване - минимум над 25 000 кг.

Динамично натоварване - минимум 12 000 кг.1.12

Управление

1.12.1

Режими на управление

С три режима:

само преден мост,

двата моста срещуположно,

двата моста успоредно (crab steer)1.12.2

Превключване на режимите

Системата трябва да осигурява превключване на режимите в движение

2.

Електрическа система

2.1

Захранване

12V

2.2

Фарове, стопове, мигачи

Стандартно изпълнение

2.3

Работни светлини

Минимум 4 предни и 4 задни светлини

2.4

Звуков сигнал при заден ход

Да

3.

Хидравлична система

3.1

Хидравлична помпа – тип

Аксиално-бутална хидравлична помпа или зъбна помпа

3.2.

Товарочувствителна система с управление на операциите с джойстици

Упревление с хидравлични джойстици с пилотно налягане

3.3.

Превключвател на системите ISO/SAE

Да

4.

Кабина

4.1

Конструкция и сигурност

Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети - Сертификати ROPS и FOPS или еквивалент

4.2

Врати за достъп

2 бр. - лява и дясна

4.3

Външни огледала за обратно виждане

2 броя, ляво и дясно

4.4

Отопление и вентилация с включен климатик

Да

5.

Товарачна и багерна уредба

5.1

Уредба на товарача

5.1.1

Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане

Да

5.1.2

Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване - Shovel Reset

Да

5.1.3

Тип на Товарната кофа със зъби,

с работен обем минимум 1.3 м3Да

5.1.4

Максимална височина на повдигане

при пина на кофатаМинимум 3400 мм

5.1.5

Височина на режещия ръб на кофата

при изсипване на товара,

с максимален ъгъл на завъртане на кофата


Минимум 2500 мм

5.1.6

Ъгъл на кофата при изсипване на товара

при максимална височина.Минимум 45°

5.1.7

Система за хидравлично компенсиране на кофата на товарача при движение

Да

5.1.8

Палетни вилици на товарача

Да

5.1.9

Бързосменник за кофата на товарача

Да

5.2.

Багерна уредба

5.2

Стандартно изпълнение, разположена в задната част на багера със стабилизатори

Да

5.2.1

Тип на стрелата

Телескопична стрела

5.2.2

Максимална дълбочина на копане при разпъната стрела

Минимум 5800 мм

5.2.3

Напречно изместване на багерната стрела

Да

5.2.4

Багернa кофa със зъби, ширина минимум

800 мм.


Да

5.2.5

Багерна кофа, ширина максимум 400 мм.

Да

5.2.5

Хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар - еднопосочна/двупосочна

Да

6

Гуми размер (предни / задни)

Гуми размер (предни / задни) – 28“

7

Система за дистанционна диагностика и контрол (GPS&GPRS) на параметрите на двигателя и машината

Изградена от завода производител или монтирана от търговския представител

8


АВТОМАТИЧНИ ФУНКЦИИ, за безопасност и ефективност при работа на машината, включващ автоматични система за:

 • За тестване на багера преди запалване.

 • Автоматично връщане на двигателя към обороти на празен ход при излизане от работен режим на хидравликата

 • Автоматично връщане на двигателя към зададени обороти при работен режим на хидравликата

 • Автоматично поддържане на предварително зададени обороти на двигателя при движение на машината в транспортен режим

- Автоматично управление на системата за хидравлично компенсиране на кофата на товарача

- Автоматично прибиране на стабилизаторите- Автоматично заключване на стрелата

Цялостен пакет или избрани от участника функции
Допълнително оборудване

9

Храсторез до 40 мм и дължина 1800 мм

Да

10

Хидравлично гребло за сняг с реглаж и гумен нож

Да

10.1

Работна ширина

Мин. 2800мм

10.2

Възможност захидравлично завъртане на ляво и дясно

Да

11

Хидравличен чук съобразен с работните характеристики на машината и енергия на удара не по-малко от 1000 J

Да

12

Дисков храсторез с диск не по-малко от 600 мм и дебелина на срез не по-малко от 250 мм

Да

Забележка: Гаранционен срок - минимум 1500 моточаса или 1 година от датата на доставката, документирана с приемо-предавателен протокол (което от двете настъпи първо).

  1. Други изисквания:

 • Комбинираният багер-товарач трябва да е обслужен, със сменени масла и филтри.

 • Всички налични системи и възли по комбинираният багер-товарач следва да бъдат напълно в изправност и работещи.

 • Комбинираният багер-товарач трябва да липсват следи от корозия, подбитости, ожулвания и изкривявания.

 • Трябва да липсват следи от изхабявания и скъсвания по салона и тапицерията.

 • Участникът или неговият подизпълнител /ако вида на работите, които ще изпълнява е свързан с доставката на стоките и/или гаранционно и/или извънгаранционното обслужване/ да е производител или официален представител на производителя на багера.

 • Участникът или неговият подизпълнител да осигури обучение на персонала на възложителя, свързано с експлоатацията на доставените машини.

 • Участник или неговият подизпълнител следва да представи пълно описание на комбинираният багер-товарач с посочени характеристики, покриващи минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

 • Предлаганата цена за доставка на комбинираният багер-товарач да е крайна и да включва всички разходи по доставката на адреса на Възложителя - мита, налози, транспорт и други.

 • Оферираният комбинираният багер-товарач трябва да отговаря напълно на изискванията на възложителя.

 • Участникът или неговият подизпълнител е длъжен да предаде на Възложителя съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на ППС. 1. Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:
  1. Начин на плащане:

Цената за изпълнение на предмета на обществената поръчка с предмет „Доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Костенец” се заплаща по банков път с платежно нареждане на банкова сметка на участника, избран за изпълнител, при условията на 3 /три/ годишен финансов лизинг по чл. 342-347 от Търговския закон, разпределен както следва:

- първоначална вноска в срок до 30 дни от сключване на договора и представяне на фактура в оригинал.

- равни месечни вноски съгласно лизингов план за период до 36 /тридесет и шест/ месеца, започват да се заплащат съгласно лизинговия план, като всяка една от вноските е дължима до 15-то число на всеки нов месец и се превежда по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка, съгласно лизинговия план от офертата на Изпълнителя и представяне на фактура в оригинал. Размерът на лизинговите вноски не може да бъде променян едностранно от Изпълнителя освен в случай, че през срока на действие на договора бъдат променени нормативни документи, уреждащи размера на митата, акцизите, дължими данъци, такси и др. В този случай лизинговата цена се коригира съответно с настъпилите нормативни промени.

- Остатъчната стойност се заплаща от Възложителя в 30-дневен срок след изтичане на последния лизингов период и представяне на фактура в оригинал едновременно с прехвърляне на собствеността на Възложителя.

Собствеността на комбинираният багер-товарач се прехвърля след изтичането на лизинговия период, като Изпълнителят осигурява прехвърлянето на собствеността върху Възложителя, в случай че Възложителят е изпълнил всички условия за заплащане на лизинговите вноски.


  1. Място и срок на осъществяване на доставката:

Комбинираният багер-товарач се доставя на адреса на Възложителя в Община Костенец, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на договора.


  1. Гаранционен срок и условия:

Гаранцията на доставеният комбиниран багер-товарач трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца или 1500 моточаса от осъществяване на доставката.

Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяна на дефектирали части и устройства, както и транспортирането на комбинираният багер-товарач от местоположението, когато не може да се придвижи на собствен ход, до сервиза и/или посещения от монтьори/техници, по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.
  1. Условия и начин на приемане на доставката:

Доставянето и приемането на комбинираният багер-товарач се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на Възложителя в Община Костенец.

Доставеният комбиниран багер-товарач ще бъдат приемани от определени от Възложителя длъжностни лица. Предаването и приемането на доставеното, предмет на договора, се извършва с приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора. При приемането, представител на Възложителя проверява количеството, външния вид и техническите характеристики на стоката в присъствие на упълномощен представител на Изпълнителя. Ако доставената стока не съответства на техническото предложение от договора, Възложителят отказва приемането й.


РАЗДЕЛ ІІ

Методика за определяне на комплексната оценка на офертата


 1. Критерии за възлагане на поръчките.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критерия за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“ в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.


 1. Показатели и относителна тежест. Начин на изчисляване.

Показателите и относителната тежест на всеки един от показателите при критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена за определяне на икономически най-изгодната оферта са, както следва:
Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

 • Предлагана цена (обща стойност на поръчката) Оц – максимален брой точки 40;

 • Гаранционен срок Ог – максимален брой точки 10;

 • Оценка на параметрите Oт – максимален брой точки 50.
  1. Предлагана цена (обща стойност на поръчката) Оц – максимален брой точки 40

Оценката на офертата по показател предлагана цена се оценяват по формулата:
Оц = 40 х (Оцмин / Оцi ),
където Оцмин е най-ниската измежду всички оферти предложена цена, Оцi – е предлаганата цена, съдържащата се в оценяваната оферта, а 40 – е максималния брой точки, който участник може да получи по този показател.
1.2. Гаранционен срок Ог – максимален брой точки 10

Оценката на офертата по показател гаранционен срок се оценяват по формулата:

Ог = 10 х (Огi / Огмах.),

където Огi - гаранционният срок в месеци, предложен в оценяваната оферта, Огмах - е най-дългият измежду всички оферти предложен гаранционен срок в месеци, а 10 е максималния брой точки, който участник може да получи по този показател.Оферираният гаранционен срок на предлаганата машина, посочен в офертата по образец, не може да бъде по-кратък от 12 месеца. В случай че участник предложи гаранционен срок, който е по-кратък от определения от Възложителя (12 месеца), офертата ще бъде отстранена от участие.
1.3. Оценка на параметрите Oт – максимален брой точки 50

Офертите по този показател се оценяват със съответния брой точки по параметрите на машината, подлежащи на оценка, както следва:
Показатели

Оценка на параметрите – брой точки

ДВГ и Трансмисия

Двигател

Отговарящ на ниво Stage IV / Tier4F – 5 т.

Отговарящ на предходни нива – 1 т.Технология за достигане на емисиите

на изгорелите газовеБез DPF филтър – 5 т.

С DPF филтър – 1 т.Работен обем на двигателя

До 4001 см3 - 1 т.

От 4002 до 4400 см3 – 5 т.

Над 4400 см3 – 3 т.


Въртящ момент на двигателя

Над 500 Nm – 5 т.

От 400 до 500 Nm – 1 т.Скоростна кутия

Система за икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя

Включена система – 10 т.

Без такава система – 1 т.Диференциал

Диференциали - тип

Диференциали с ограничено приплъзване LSD – 5 т.

Обикновен диференциал – 1 т.Хидравлична система

Хидравлична помпа – тип

Аксиално-бутална помпа – 5 т.

Зъбна помпа – 1 т.Товарачна и багерна уредба

Уредба на товарача

Тип на Товарната кофа със зъби,

с работен обем минимум 1.3 м3Многофункционална кофа тип 6 в 1 – 5 т.

Многофункционална кофа тип 4 в 1 – 1 т.Багерна уредба

Система за дистанционна диагностика и контрол (GPS&GPRS) на параметрите на двигателя и машината

Включена система, монтирана от завода-производител – 5 т.

Включена система, монтирана след завода-производител – 1 т.
Оценката по показател Оценка на параметрите () се формира като сбор от съответния брой точки, даден за всеки от горепосочените параметри.

 1. Комплексната оценка (КО) – Комплексната оценка за всяка оферта се формира като сума от точките, получени от оценките по показателите предложена цена, гаранционен срок и оценка на параметрите по формулата:


КО = Оц + Ог + Oт
Максималната комплексна оценка е 100 точки.


 1. Класиране на офертите.

Класирането на офертите се извършва от комисията в низходящ ред на получените оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка (получила най-голям брой точки).

 1. Процедура при равни комплексни оценки.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

а) по-ниска предложена цена;

б) по-изгодно предложение по показатели извън посочения по б. „а“, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато Участниците не могат да бъдат класирани по описания по-горе ред.
Забележка:

При оценка на всеки един от показателите, комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница