Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Изисквания към опита на кандидатастраница2/14
Дата28.02.2018
Размер2.39 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

7 Изисквания към опита на кандидата:


Отдава се предпочитание на кандидати, имащи опит при извършването на подобни дейности в топлоелектрически централи на територията на Р. България.

Кандидата да предостави препоръки за добро изпълнение (референции) за извършени услуги отговарящи на поръчката за : котелно и турбинно оборудване съгласно ЗОП

За целия обем възстановителни и ремонтни дейности, кандидатите да предоставят както следва :

7.1.Информация за общия оборот на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години, с изискване за минимални обороти, както следва:

- общ оборот – 700 000 лева;

- oборот реализиран от услуги предмет на поръчката – 500 000 лева;

За 2009, 2010 и 2011 г. да се представи спъсък на договори с дейности отговарящи на поръчката за: котелно и турбинно оборудване.

7.2. Декларация за средния годишен брой на работниците, служителите и броя на ръководни служители на кандидата за последните три години (2010г, 2011г и 2012г)– не може да бъде по – малка от 50 души. Следва да бъде доказано чрез заверени отчети от Националния статистически институт за наети лица, отработено работно време, средства за работна заплата и други разходи за труд за 2010г и 2011г . Да бъде представена справка от НАП за действащите към момента на подаване на заявленията трудови договори за 2012г.8 Изисквания към образованието и квалификацията на персонала:


8.1 Отговорността за подготовката и квалификацията на персонала по правилата за безопас­ност при работа е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той организира обучението и про­верката на знания­та и уменията на персонала, който ще изпълнява договорената работа.

8.2 Отговорност за спазване на правилата за безопасност при работа носи персона­лът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – отговорният ръководител, изпълнителят на работата и членовете на бригадата.

8.3 По време на работа персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи по всяко време притежаваното удостоверение за квалификационна група за безопасност при работа и да го показва при поискване на упълномощените длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на контролните органи.

8.4. Изпълнителите да притежават задължително следните сертификати:

8.4.1. Сертификат по БДС EN ISO 9001.

8.4.2. Сертификат по БДС EN ISO 14001.

8.4.3. Сертификат по OHSAS 18001.

9 Оборудване и материали, които трябва да бъдат доставени, предоставени и/или използвани във връзка с изпълнението на поръчката. Изисквания към тях и условията на доставка:


Задължение на Възложителя е осигуряването на необходимите тръби, прокати и изолационни материали. Възложителят осигурява подемни съоръжения при наличие на квалифициран персонал за тяхното обслужване от страна на Изпълнителя. Изпълнителят осигурява необходимите уреди за електродъгово и газопламъчно заваряване както и консумативите за заваръчните дейности. Личните предпазни средства и транспортирането на хората са за сметка на Изпълнителя.

10 Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя:


Персоналът на изпълнителя да е запознат с условията на работа в индустриални предприятия и да спазва условията на трудовата и технологична дисциплина.

Изпълнителят носи отговорност за качеството и сроковете за изпълнение на описаните в заданието дейности. Нанесените повреди и щети на оборудването на “ТЕЦ Варна” ЕАД при извършване на работа по оборудването са за сметка на Изпълнителя.11 Изисквания към резултата и/или на качеството на услугата:


Извършената от Изпълнителя дейност се приема като качество и обем от представител на съответния отдел на централата, като за целта се оформя приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни.

12 Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката:


12.1. Изпълнителят представя, утвъдени с подпис на управителя и печат на фирмата, списъци с трите имена, длъжности, квалификационни групи на персонала, както и списък по организационни мерки за осигуряване на безопасност при работа” /Нарядна система/ от „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” или “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи” на имащите право да бъдат Отговорни ръководители и Изпълнители по наряди, които ще работят на площадката на “ТЕЦ Варна” ЕАД.

12.2. Да се предоставят попълнени ремонтни формуляри за извършена дефектовка

12.3. Да се предоставят актове за процентното изпълнение на рем. дейности /съгл.ПНК/ на хартиен носител.

12.4. Да се предоставят попълнени ремонтни формуляри след преключване на ремонта.13 Изисквания към гаранционната, извън- и след-гаранционната поддръжка:


Изпълнителят осигурява минимално гаранционно обслужване на оборудването както следва:

Котелно оборудване : -12-месечна гаранция

Турбинно оборудване : -12-месечна гаранция

14 Подпомагащи дейности и условия от Възложителя:

Възложителя ще обезпечи условия за безаварийно извършване на ремонтните дейности.

Възложителя ще осигури необходимите резервни части и материали.


Възложителя осигурява необходимите за дейността на Изпълнителя вода и електроенергия. При поискване от Изпълнителя се предоставят от страна на Възложителя необходимите чертежи и схеми на оборудването налични в архива на Възложителя.

15 Управление на отпадъците


15.1. Списък на отпадъците, които се очаква да бъдат образувани при изпълнение на услугата на територията на централата съдържа:

No

Вид на отпадъка

Код на отпадъка

Очаквани количества

1

Тухли

17 01 02

50 m3

2

Други материали за топлинна изолация

17 06 04

50 m3

3

Сгурия, шлак и дънна пепел от котли

10 01 01

10 m3

Дейностите цитирани в т.15.1 отпадъци, които се очаква да бъдат извършени от Изпълнителя (събиране / транспортиране / депониране ).

15.2.В документацията за участие в процедурата се изисква от фирмите да представят:

15.2.1.Разрешение за извършваните дейности с отпадъци (събиране, транспортиране / депониране). Може да се използва и подизпълнител за дейностите с отпадъци притежаващ съответните разрешителни.

15.2.2.В случай , че при изпълнение на услугата се очаква образуване на опасни отпадъци да се представи Декларация или други документи доказващи наличие на персонал, обучен за работа с отпадъците.

15.2.3.Декларация, че при изпълнение на услугата ще се изпълняват следните изисквания:

-да извършва разделно събиране на отпадъците, като не допуска замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората;

-в рамките на работния ден да транспортира събраните отпадъци до площадките за временно съхранение на територията централата;
-транспортирането на отпадъците да се извършва съгласно нормативните изисквания;

-за количествата отпадъци транспортирани извън територията на централата, Изпълнителя да участва в попълването на необходимите документи (приемо-предавателни протоколи, транспортни карти) и представи на Възложителя кантарни бележки.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница