Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Изисквания към осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при изпълнението на поръчкатастраница3/14
Дата28.02.2018
Размер2.39 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

16 Изисквания към осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при изпълнението на поръчката:


ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представи списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката (ФБ 4.4.6.2–05 - Приложение №5 към “Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”).

Кандидатът (включително и за подизпълните­лите си) трябва да декларира при подаване на оферта, че: • Има оценки на риска за дейностите, предмет на договора;

 • Разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който притежава изис­кваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топ­лофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения при ремонт в неелектрически уредби;

 • Разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който притежава изиск­ваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електри­чески и топлофикационни централи и по електрическите мрежи” при ремонт в електрически уредби;

 • Разполага със заварчици и кранисти, притежаващи най-малко трета квалификационна група по “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електри­чески и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръже­ния” и втора квалификационна група по “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електри­чес­ките мрежи” (ако ще използва в дейността си такъв персонал);

 • Притежава квалифицирани лица, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпъл­нители на работата по наряд или нареждане по съответния правилник и лица, отговор­ни за безопасността;

 • Притежава и ще представи необходимите документи, когато се изисква лиценз или разрешително за дейността;

 • Персоналът, който ще работи, е преминал профилактични прегледи и има заключения за пригодността да извършва съответните дейности (няма медицински противопоказа­ния за условията на труд при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);

 • Притежава необходимите инструкции за безопасна работа за дейността, която ще извършва;

 • Има установен ред и са определени видовете инструктажи, обхвата и тематиката им, както и лицата, които ги провеждат съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • Разполага с необходимите ЛПС и СРО за съответните дейности;

Всички външни лица, пребиваващи в централата, изпълняват изискванията на:

 • Действащите на територията нормативни документи по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда;

 • “Правилник за контролно – пропускателната система”

Задължително условие за изпълнението на задачата е подписване от двете страни на “Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”. Споразумението е неразделна част от договора за изпълнение на задачата. Със споразумението се определят:

 • Задълженията на страните при осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Взаимодействията между двете страни при осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Отговорно(и) лице(а) за безопасното изпълнение на договорената дейност;

 • Реда за извършване и документиране на проверки за спазване на правилата за осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Санкция в размер на 400 лв. за всяко установено нарушение на правилата за безопасност и опазване на околната среда. Нарушенията се документират в протокол ФБ 4.4.6.2-03 (Прило­же­ние 4 към споразумението). Наложената за установеното нарушение санкция се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от евентуални неустойки по договора, и се плаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път или в брой в касата на дружеството;

 • Действия при възникване на инциденти.

Предаването на работната площадка да се извърши с подписването на двустранен протокол (ФБ4.4.6.2-01, Приложение 1 към Споразумението).

За приемането на всички дейности, извършвани по работно оборудване, за което се под­държа досие, се съставя приемо-предавателен протокол СФ 7.4.1-03. Протоколът се разписва и от р-л отдел ТК, като копие се прилага в досието на оборудването.17. Приложение:

Прилoжение: - Планово-нормативна калкулация по съответното оборудване за възстановителни и ремонтни дейности на блок № 5.Приложение 1


ПНК НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЍНОСТИ ПО К-5 ПРЕЗ 2012 г.Позиция

Операция

мярка

колич.

ч.час.

общо ч.ч.

 

ПОЗИЦИЯ 1:
Котелно оборудване - Екранна система. Сепаратори. Циклони. Въздуховоди и газоходи. Шлакоотделяне и шлакови вани. Мелнични системи - мелници и мелнични вентилатори Заключителни (ненормирани) работи.


 

 

 

I. ЕКРАННА СИСТЕМА

 

 

 

 

 

 

А. НОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 

7

поз.13.2.

Подмяна обшивка на ПК и около горелките

м2

100.00

9.00

900.00

 

 

ОБЩО А :

 

 

 

900.00

 

 

Б. НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 

1

 

Монтаж и демонтаж на преграден таван

п.к.

2.00

100.00

200.00

2

 

Механизация за монтаж на преграден таван

к-т

1.00

70.00

70.00

3

 

Ремонт на хоризонталните и вертикалните термошевове на пещна камера

м

144.00

2.00

288.00

 

 

ОБЩО Б :

 

 

 

558.00

 

 

ОБЩО I :

 

 

 

1 458.00

 

 

IІ. ПАРОПРЕГРЕВАТЕЛИ

 

 

 

 

 

 

А. НОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 

1

поз.5.1.

Проверка на ПП

ПП

1.00

17.60

17.60

2

поз.5.22.

Подмяна змиевици на КПП ВН-І ст:

 

 

 

 

 

 

а/демонтаж

бр.

10.00

8.00

80.00

 

 

б/монтаж

бр.

10.00

30.00

300.00

3

поз.5.5

Рихтовка на ПП

бр.

10.00

5.00

50.00

 

 

ОБЩО т.А:

 

 

 

447.60

 

 

Б. НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 

1

 

Радиографичен контрол на заварки

бр.

20.00

2.10

42.00

2

 

Транспортиране на серпентини

бр.

10.00

0.42

4.20

 

 

ОБЩО т.Б:

 

 

 

46.20

 

 

ОБЩО ІІ:

 

 

493.80

 

 

III.СЕПАРАТОРИ

 

 

 

 

 

 

А. Нормирани работи

 

 

 

 

1

поз.16.9.

Подмяна дефектни взривни клапи

бр.

14.00

1.80

25.20

2

поз.16.10.

Подмяна износени участъци

м2

20.00

8.00

160.00

3

поз.16.12.

Ревизия и ремонт мигалки

бр.

6.00

5.00

30.00

4

поз.16.13.

Направа на участъци

м2

20.00

4.00

80.00

5

поз.16.16.

Предаване на сепараторите

сеп.

2.00

5.00

10.00

 

 

ОБЩО А:

 

 

 

305.20

 

 

Б. НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 

1

 

Възстановяване люкове

бр.

4.00

4.00

16.00

2

 

Брониране участъци от връщащи фракци

м2

16.00

5.00

80.00

 

 

ОБЩО Б. :

 

 

 

96.00

 

 

ОБЩО II:

 

 

 

401.20

 

 

IV.ЦИКЛОНИ

 

 

 

 

1

поз.17.2

Сваляне люкове

бр.

4.00

1.20

4.80

2

поз.17.4

Монтаж скеле в циклона

ц-н

2.00

19.00

38.00

3

поз.17.5

Проверка на циклона за износени участъци

ц-н

2.00

3.00

6.00

4

поз.17.6

Подмяна на износени участъци

м2

20.00

8.00

160.00

5

поз.17.7

Изработване на нови участъци

м2

20.00

4.00

80.00

6

поз.17.10

Демонтаж скеле

ц-н

2.00

3.00

6.00

7

поз.17.11

Подмяна мембрана на взривен клапан

бр.

4.00

2.00

8.00

8

поз.17.14

Почистване циклони след ремонт

ц-н

2.00

4.00

8.00

9

поз.17.15

Затваряне на люк с уплътняване

бр.

4.00

1.70

6.80

 

 

ОБЩО m III:

 

 

 

317.60

 

 

V. ВЪЗДУХОВОДИ И ГАЗОХОДИ

 

 

 

 

 

 

А. НОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 

1

поз. 10.53

Монтаж тръбно скеле

м3

100.00

0.44

44.00

2

поз. 10.56

Демонтаж тръбно скеле

м3

100.00

0.13

13.00

 

 

ОБЩО А:

 

 

 

57.00

 

 

Б. НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 

 

 

Подмяна участъци от въздуховоди и газоходи

м2

200.00

5.00

1 000.00

 

 

Разкрояване ламарина за монтаж

м2

200.00

6.00

1 200.00

 

 

ОБЩО Б::

 

 

 

2 200.00

 

 

ОБЩО т. IV :

 

 

 

2 257.00

 

 

VI. ШЛАКООТДЕЛЯНЕ И ШЛАКОВИ ВАНИ

 

 

 

1

поз.12.1.

А. НОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 

2

поз.12.3-в

Подготовка за ремонт

шл.в.

2.00

20.4

40.80

3

поз.12.4-в

Монтаж предпазен таван

п.г.

2.00

10.00

20.00

5

поз.12.20.

Демонтаж предпазен таван

п.г.

2.00

10.00

20.00

6

поз.12.23.

Ревизия, ремонт и подмяна люкове на шлак.бункер

шл.в.

2.00

13.60

27.20

7

поз.14.7.

Подмяна поличка в шлак.бункер

л.м.

30.00

10.00

300.00

 

 

Подмяна участъци от отсосни тръби

у-к

2.00

26.00

52.00

 

 

ОБЩО А:

 

 

 

460.00

 

 

ОБЩО V :

 

 

 

460.00

 

 

VII. МЕЛНИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

 

 

 

МЕЛНИЦИ

 

 

 

 

1

поз.15.38.

Подмяна на брони на входящи и изходящи гърловини

м2

40

20.00

800.00

2

поз.15.39.

Направа на брони за входяща и изходяща гърловина

м2

40

8.00

320.00

 

 

ОБЩО МЕЛНИЦИ :

 

 

1 120.00

 

 

МЕЛНИЧНИ ВЕНТИЛАТОРИ

 

 

 

 

 

 

Б.НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 

 

 

Ревизия и ремонт с подмяна износени участъци на напорния прахопровод от МВ до Сбросни горелни

бр.

2

80.00

160.00

 

 

ОБЩО МВ:

 

 

 

160.00

 

 

ОБЩО:

 

 

1 280.00

1

 

VIII. НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 

2

 

Газова и въздушна опресовка след ремонта

пг

1.00

60.00

60.00

3

 

Водна опресовка

пг

1.00

60.00

60.00

 

 

Проба и предаване на котлоагрегата

пг

1.00

100.00

100.00

 

 

ОБЩО т. XI:

 

 

 

220.00

 

ОБЩО ПОЗИЦИЯ 1.
Котелно оборудване - Екранна система. Сепаратори. Циклони. Въздуховоди и газоходи. Шлакоотделяне и шлакови вани. Мелнични системи - мелници и мелнични вентилатори Заключителни (ненормирани) работи.


6 887.60

чч

 

ПОЗИЦИЯ 2 :
Турбинно оборудване - Подготвителни работи;
Ежектори; Арматура; Специални работи; Заключителни работи;.


 

 

 

A. ТИПОВИ РАБОТИ

 

 

 

 

 

 

A. I. Подготвителни работи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Подготовка на работнa площадка

бр.

1

8

8.00

2

 

Техническо обезопасяване

бр.

1

8

8.00

 

 

 

Oбщо т A.I.

16.00

 

 

А.II. Ежектори

 

 

 

 

1

поз.12.1.

Демонтиране, почистване и ревизия ОЕ

бр.

2

87

174.00

2

поз.12.2.

Монтиране на ОЕ

бр.

2

42

84.00

 

 

 

Oбщо т A.II.

258.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.III. Арматура

 

 

 

 

1

 

Защитно бутало ПВН /Ду 250,PУ 320/

бр.

1

60

60.00

 

 

разглобяване, ревизия и ремонт

 

 

 

 

2

 

Разглобяване ревизия и ремонт обр. клапан Ду 250

бр.

2

60

120.00

 

 

 

 

 

 

 

3

поз.20.2а.

Проверка и р-т задв.фл

 

 

 

 

 

 

а/ Ду 1600 Ру 2.5-ВЦ-3,4

бр.

2

99

198.00

 

 

б/ Ду 500 Ру 25-ВЦ-5,6,7,8

бр.

4

59

236.00

4

поз.20.8а.

Притриване тарелки и гнезда на задв.фланцова

 

 

 

 

 

 

а/ Ду 1600 Ру 2.5-ВЦ-3,4

бр.

2

20

40.00

 

 

б/ Ду 500 Ру 25-ВЦ-5,6,7,8

бр.

4

15

60.00

5

поз.20.46.

Ревизия и р-т ел.привод

 

 

 

 

 

 

а/ Ду 1600 Ру 2.5-ВЦ-3,4

бр.

2

38

76.00

 

 

б/ Ду 500 Ру 25-ВЦ-5,6,7,8

бр.

4

20

80.00

 

 

 

Oбщо т A.III.

870.00

 

 

Б. СПЕЦИАЛНИ РАБОТИ

 

 

 

 

1

 

Подмяна коляно ф133х16 на Р-л на Турбината

бр.

1

20

20.00

2

 

Предварителен и съпътсващ подгрев на метала при заваряване

бр.

2

8

16.00

3

 

Термична обработка

бр.

2

10

20.00

 

 

 

Oбщо т.Б

56.00

 

 

В. Заключителни работи

 

 

 

 

1

 

Почистване на работни места

бр.

1

20

20.00

 

ОБЩО ПОЗИЦИЯ 2.
Турбинно оборудване - Подготвителни работи;
Ежектори; Арматура; Специални работи; Заключителни работи;


1220.00

 

ПОЗИЦИЯ 3:
Пещостроителни работи по К-5.
Изолационни работи по К-5.Изолационни работи по ТГ-5
.

 

 

 

А.ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО К-5

 

 

 

 

1

974

ІІ.ВЛАЗНИ ЛЮКОВЕ

 

 

 

 

2

915

Разбиване зидария

м3

1.50

7.00

10.50

3

1036

Направа зидария

м3

1.50

20.00

30.00

 

 

Почистване

м3

1.50

15.00

22.50

 

 

 

 

 

общо:

63.00

1

982

IХ.УПЛЪТНЯВАНЕ КОНВЕКТИВНИ ШАХТИ

 

 

 

 

2

943

Разбиване огнеупорен бетон

м3

4.00

60.00

240.00

3

929

Полагане заварена мрежа

м2

15.00

2.30

34.50

4

1036

Заливане огнеуп. бетон

м3

10.00

6.00

60.00

 

 

Почистване

м3

4.00

15.00

60.00

 

 

 

 

 

общо:

394.50

1

961

Х.ИЗОЛАЦИЯ НАПОР НА МЕЛНИЦА И МВ

 

 

 

 

2

946

Разбиване изолация

м2

50.00

1.14

57.00

3

850

Монтаж крепители

м2

50.00

0.30

15.00

4

864

Направа възглавници

м2

50.00

0.60

30.00

5

398

Направа изолация

м2

50.00

2.00

100.00

6

1036

Монтаж ламарина

м2

50.00

2.00

100.00

1

1061

Почистване

м3

10.00

10.00

100.00

2

1064

Монтаж скеле

м3

100.00

0.31

31.00

 

 

Демонтаж скеле

м3

100.00

0.20

20.00

 

 

 

 

 

общо:

453.00

1

920

ХIІ.БАЗАЛТИРАНЕ

 

 

 

 

2

837

МВ, Шл.канали, Сепаратори, Изх.гърловини на М-ци

м2

40.00

18.00

720.00

 

 

Фугиране

м2

40.00

0.82

32.80

 

 

 

 

 

общо:

752.80

 

 

ОБЩО т. А :

1 663.30

 

 

 

 

Б.ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО К–5

 

 

 

 

1

991

ІІ.КОЛЕКТОРИ НИСКИ ТОЧКИ И ОТСОСИ

 

 

 

 

2

962

Демонтаж ламарина

м2

40.00

1.14

45.60

3

456

Разбиване изолация

м2

40.00

1.14

45.60

4

890

Монтаж крепители

м2

40.00

0.30

12.00

5

876

Направа възглавници

м2

40.00

0.60

24.00

6

398

Направа изолация-160 мм

м2

40.00

3.12

124.80

7

1036

Монтаж ламарина

м2

40.00

2.55

102.00

8

885

Почистване

м3

10.00

10.00

100.00

 

 

Направа Б.З.

м2

40.00

1.60

64.00

 

 

 

 

 

общо:

518.00

1

990

V.ВЪЗДУХОВОДИ И ГАЗОХОДИ

 

 

 

 

2

962

Демонтаж ламарина

м2

100.00

0.65

65.00

3

453

Разбиване изолация

м2

100.00

1.00

100.00

4

890

Монтаж крепители

м2

100.00

0.30

30.00

5

876

Направа възглавници

м2

100.00

0.60

60.00

6

398

Направа изолация

м2

100.00

2.00

200.00

7

1036

Монтаж ламарина

м2

100.00

2.00

200.00

1

1061

Почистване

м3

10.00

10.00

100.00

2

1064

Монтаж скеле

м3

100.00

0.31

31.00

 

 

Демонтаж скеле

м3

100.00

0.20

20.00

 

 

 

 

 

общо:

806.00

1

989

IХ.СЕПАРАТОРИ И ЦИКЛОНИ

 

 

 

 

2

961

Демонтаж поцинкована ламарина

м2

40.00

0.65

26.00

3

890

Разбиване изолация /б=100 мм/

м2

40.00

1.00

40.00

4

456

Направа възглавници

м2

40.00

0.60

24.00

5

876

Монтаж крепители

м2

40.00

0.30

12.00

6

398

Направа изолация

м2

40.00

2.00

80.00

7

1036

Монтаж ламарина

м2

40.00

2.00

80.00

8

1061

Почистване

м3

6.00

15.00

90.00

9

1064

Монтаж скеле

м3

300.00

0.31

93.00

 

 

Демонтаж скеле

м3

300.00

0.20

60.00

 

 

 

 

 

общо

505.00

 

 

ОБЩО т. Б:

1 829.00

ч.ч.

 

Общо Пещостроителни и изолационни работи за К-5:

3 492.30

ч.ч.

 

 

В.Изолационни работи по ТГ-5

 

 

 

 

1

 

Разбиване изолация тръбопровод ф133

м2

2

1.8

3.60

2

 

Направа изолация на тръбопровод ф133

м2

2

4.02

8.04

3

 

Направа БАЗЦ

м2

2

1.5

3.00

4

 

Почистване изолация

м2

2

24.5

49.00

5

 

Направа на възглавници

м2

2

0.6

49.00

 

 

Общо изолационни за ТГ-5:

 

112.64

 

ОБЩО ПОЗИЦИЯ 3.
Пещостроителни работи по К-5.
Изолационни работи по К-5. Изолационни работи по ТГ-5.


3604.94

 

ОБЩО ПОЗИЦИИ 1, 2 и 3.

11712.54

Глава IV.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница