Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница6/14
Дата28.02.2018
Размер2.39 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Д О Г О В О Р
№ …….............

Днес, ........ 2012 г., в с. Езерово, обл.Варна,

между:

“ТЕЦ Варна” ЕАД със седалище и адрес на управление: с.Езерово,Варненска област,регистрирано по фирмено дело № 2304/2000 на Варненски окръжен съд,IBAN BG84 BNPA 9440 1050 0015 10,BIC BNPA BGSX при БНП Париба/България – гр.Варна, ЕИН BG 103 551 629, ЕИК: 103551629, представлявано от председателя на Управителният съвет – Петр Баран и Изп.Директор – инж.Камен Бошнаков и наричани по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и.............................. със седалище гр.(с) …………………. Ул. …………………………….№ ……………., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията ЕИК ..................., ИН по ДДС BG .........................., IBAN ……………..; BIC ……………………. ; при банка…………………………..; тел.............................факс................представлявана от ………………………………………,наричан по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
на основание проведена процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка, реф. PPSV 12-0056 с предмет: Възстановителни дейности по блок №5 – котелно и турбинно оборудванеи представена гаранция за изпълнение в размер на ........ лв. се сключи настоящия договор за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА :

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следната поръчка: Възстановителни дейности по блок №5 – котелно и турбинно оборудване-съгласно Техническо задание - Приложение № 1.

Забележка: “ТЕЦ Варна” ЕАД предоставя всички необходими за възстановителните дейности на блок № 5 резервни части и изолационни материали, както и необходимите за извършване на ремонта на блок № 5 - ел. енергия, сгъстен въздух и вода. Консумативи като: електроди, кислород, шмиргелови шайби, пропан - бутан и други са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.Общата цена за обемите от планово – нормативните калкулации - Приложение № 2 е ……………………..лв./словом:…………………………………………………………..лева/ без ДДС.

Цените са както следва :

I.І. Котелно оборудване: Екранна система. Сепаратори, Циклони, Въздуховоди и газоходи, Шлакоотделяне и шлакови вани, Мелнични системи- мелници и мелнични вентилатори. Заключителни (Ненормирани) работи. - …………….............. чч. -.......……………….лв /словом:………………../ без ДДС, при разценка - …………….лв/ч.


I.II. Турбинно оборудване: Подготвителни работи; ежектори, арматура; специални работи, заключителни работи -………………… чч.- ……………….лв. /словом: ………………………./ без ДДС, при разценка ……………. лв/ч.
I.IІI. Пещостроителни работи по К-5 – Изолац. работи по К - 5. Изолационни работи по ТГ-5 – ………… чч.- …………………лв /словом: ........................./ без ДДС, при разценка – .................... лв/ч.
2.1. В случай на констатиране на допълнителни обеми по смисъла на чл.64, ал.4. общата стойност на допълнителните обеми, представляващи 10% от стойността по чл.2 не може да превишава сумата от ...........................................лв без ДДС.словом:/........................................................../
3. Общата стойност за предмета на поръчката е не повече от .........................................лв без ДДС словом:/......................................................................./

В цената влизат доставените и използваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали и консумативи .II.СРОКОВЕ

4. Срокът на изпълнение на този договор е 25 дни. ( като 5 дни преди крайния срок на договора да бъдат завършени всички ремонтни работи - с цел провеждане на локални и комплексни проби по спомагателното и основното оборудване на блока. )

5. Срокът на изпълнение на настоящия договор е съобразно графика за ремонт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на блок №5 към датата на неговото сключване и започва да тече от датата на предаване на площадката от ВЪЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранен протокол.

6. До изтичане на една трета от първоначално определената продължителност на ремонтните дейности на блок № 5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде възможност за дефектовка на всички подлежащи на ремонт възли и съоръжения.III.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7. Да осигури средствата за финансиране на възстановителните дейности на блок № 5.

8.Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата конструктивна и техническа документация /формуляри, актове, протоколи/ и утвърдения обем на ремонтните работи.

9.В срок до една трета от началото на ремонта съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши дефектовка и уточни обема на ремонтните работи.

10.Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия ремонтен период захранване с електроенергия, сгъстен въздух, както и ползуването на техническа вода.

11. За периода на възстановяването на блок № 5, да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наличните специализирани подемно - транспортни средства в изправност.

12.Да обезопаси подлежащите на ремонт съоръжения.

13.Да допуска ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа само с наряд и след проведен инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи.

14.Своевременно да осигури предаването за ремонт с акт за приемане съгласно НТЕ и ПТБ.

15. Да назначи със заповед лица или група лица от своя персонал отговорни както за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на ремонта, така и за приемането - с актове за повъзлово предаване.

16. Да организира приемането на съоръженията от ремонта.
IV.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

17.Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри възстановителните дейности на блок № 5 в съответствие с обемите, сроковете и изискванията към качеството на работите, предмет на този договор.

18. Да извърши ремонта на блок № 5 в съответствие с установените технически изисквания по предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документация.

19. Изпълнителят е длъжен да отстрани, изнесе и депонира всички отпадъци от работната площадка за своя сметка.

20.Да получава и транспортира всички необходими рез. части от складовете на “ТЕЦ Варна” ЕАД за своя сметка .

21.Да разработи технологичен график за възстановителните дейности на блок № 5 и го представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласуване - Приложение № 5 .

22.В срок до 1/3 от началото на ремонта да извърши дефектовка на съоръженията на блок № 5 съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

23.Да осигури текущо поддържане и експлоатация на подемно-транспортните съоръжения /без поддръжката на мостовите кранове/ и стационарното осветление на ремонтната площадка и изправното им предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след завършване на ремонта.

24.Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

25.Преди започване на 72 часовите проби на съоръженията да представи ремонтни формуляри, както и протоколи за контрол на заварките и състоянието на метала.

26.Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работните площадки на блок № 5 след завършването на ремонта, почистени от монтажни и изолационни отпадъци съгласно изискванията на НТЕ и ПТБ, както и да почиства ежедневно работните площадки от отпадъците.

27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да спазва изискванията на Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ – Варна” ЕАД - Приложение №3.

28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен:

/1/ Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в централата. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ Да осигури на ремонтния си персонал необходимия брой химически тоалетни.

29. При извършване на ремонтните работи да не назначава хора, които са в трудово - правни отношения с централата.

30. Да спре изпълнението на ремонтните работи при установяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ влагането на нестандартни материали водещи до некачествен ремонт. Подмяната на нестандартните материали в това число и вложения за подмяната им труд са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
V.ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕМОНТИРАНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

31. Приемането на съоръженията от ремонт, предмет на настоящия договор се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след обявяване на готовност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и по негово искане в писмена форма на два етапа - повъзлово приемане и комплексно приемане.

/1/Повъзлово приемане се извършва на агрегати,механизми и възли,предварително определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обхваща:


  • Подробен оглед и проверка на работата им при пускане в действие;

  • Провеждане на 8-часова проба на всички въртящи се механизми;

  • Оформяне на съответните формуляри и актове за приемане.

/2/Комплексно приемане се извършва на основните съоръжения и обхваща:

  • Пускане в работа и натоварване на основното съоръжение до достигане на номинален товар, според предварително изготвена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ програма и приемане за функционалност;

  • Извършва се след приключване на повъзловото приемане и предаване на подписаната документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

32.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ организира и провежда 72-часови изпитания на основните съоръжения. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участвува със свой персонал при провеждането им, като отстранява появилите се дефекти и пропуски.

33.Дефекти и пропуски по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка.

34.Всички открити дефекти, които не изискват незабавно спиране на съоръжението, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срокове, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

35.Съоръжението се счита за прието в редовна експлоатация след 72-часова работа при достигнати номинални параметри и напълно завършен обем на ремонтните работи, предвидени в настоящия договор. За успешно извършената 72-часова проба се подписва двустранен акт в срок до 10 дни от извършването й. Ако 72-часовата проба се прекрати не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата се повтаря и ако тя е успешна, съоръженията се приемат за редовна експлоатация с датата на първата проба.


VI. ГАРАНЦИИ

36.Гаранционния срок на възстановителните дейности на блок № 5 е съгласно Приложение № 4 и започва да тече след успешното извършване на 72-часовата проба и приемането на съоръжението от ремонт, съгласно раздел V от настоящия договор.

37.Гаранционният срок важи за всички възли, съоръжения и системи, заложени в списъка на съгласувания обем ремонтни работи.

38.Гаранционният срок се удължава с времето на престой на съоръжението за отстраняване на пропуски и дефекти по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

39.В гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се некачествени ремонтни работи по блок № 5, които се установяват с двустранен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

40.При възникнала необходимост за отстраняване на недостатъци по чл. 39 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия от технически характер, условия по ТБТ и ПО за времето на остраняването им.

41.Качеството на извършената по договора работа се определя като се изхожда от изискванията на НТЕ, изискванията на техническата документация и представените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически формуляри и резултатите от следремонтните изпитания.

42.Предварителна оценка за качеството се прави след провеждане на 72-часовата проба и се отразява в Акта за 72-часовата проба.

43.Окончателната оценка за качеството на ремонта се извършва след изтичане на гаранционния срок на база следремонтните изпитания.
VII.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

44.В случай на форс мажорни обстоятелства дотолкова, че тези обстоятелства засягат изпълнението на задълженията на двете страни по договора, времето за изпълнение ще бъде удължено с толкова, колкото те са били в сила. За форс мажор ще се считат: война, природни бедствия, обща стачка, бунт, социални вълнения и други.

45.Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форс мажорното събитие до 10 дни от датата на възникването му, независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да бъде потвърдено от Търговската палата на страната, където това събитие е възникнало.

46. В случай, че горепосочените уведомявания и потвърждения не са били изпратени в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би и дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила.

47. В случай на форс мажор и при условие, че това събитие забавя изпълнението на договора с повече от 30 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ имат право да прекратят договора, като подписват приключителен протокол. В този случай неустойки не се дължат.
VIIІ.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

48.При приемане на съоръжението след ремонт, разходите на обезсолена вода, гориво и собствени нужди се отнасят както следва:

До един пуск - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако пускът е прекъснат по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки следващ пуск, както и прекъсването са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

49.Рекламации относно качеството на изпълнените ремонтни работи по блок № 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прави в срок от първия работен ден след появяването на дефекта в рамките на гаранционния срок. Той е длъжен при констатиране на некачествено изпълнени ремонтни работи по възстановителните дейности на блок №5 да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двустранна комисия съставя констативен протокол, който се произнася за причините и виновността. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сам съставя такъв и той е задължителен за страните.

50. При неспазване на срока за възстановителните дейности на блок № 5 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа като неустойка както следва :

/1/ 0,2% на ден за първите 5 дни върху стойността на възстановителните дейности на блок № 5.

/2/ 0,5% за всеки следващ ден но не повече от 10 % върху стойността на договора за възстановителните дейности на блок № 5.

51. За неизпълнение на задължения по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на законовата лихва върху сумата на неизпълненият обем ремонтни работи.

52. В случай, че Възложителят не заплати работите предмет на този договор в срок от 30 дни след представена данъчна фактура, същият дължи неустойка в размер на законовата лихва за времето на забавата до окончателното заплащане на задължението.

53. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на ремонта със свои действия или бездействие нанесе вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, повреди оборудване и комутационни съоръжения, причини пожар, неизпълни протоколни решения, които водят до преки или косвени загуби на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги възстановява за своя сметка в пълен размер.

54.За неизпълнение на договорните задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си освен посочените в раздел VIII неустойки, да потърси нанесените му вреди и пропуснати ползи ако има такива по съдебен ред.

55. Да поддържа ежедневно ремонтните площадки чисти и подредени. Неизпълнението на това задължение се констатира с двустранен протокол. При отказ на Изпълнителя да подпише този протокол Възложителя го подписва едностранно и той е задължителен за двете страни. Санкциите за непочистен обект са – 100 лв/ден.

56. Допуска се при виновно неизпълнения на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да урежда вземанията си при актуването.
IХ. ПЛАЩАНИЯ

57. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените ремонтни работи по възстановителните дейности на блок № 5, след представяне на двустранно подписан протокол от двете страни и оформени фактури представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по следната схема :

/1/ До 60 % от договорената стойност по планово – нормативни калкулации до подписване на акт за повъзлово приемане по периоди, не по-дълги от 30 дни.

/2/ След успешното завършване на 72 - часовата проба се изплащат 35 %.

/3/ След изтичане на гаранционния срок – 5 %.

/4/ Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по сметка на изпълнителя в срок до 30 дни от представянето на оригинална фактура и приемо – предавателен протокол (акт) подписан от двете страни.

58.Стойността на извършените ремонтни работи се установява с протокол (акт) съставен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛ,подписан в десетдневен срок.

59.Разплащателните сметки на страните са :

/1/Сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : банкова сметка ; IBAN BG84BNPA 9440 1050 0015 10, BIC BNPA BGSX при БНП Париба/България АД с адрес гр. Варна , ул. “ Кн. Батенберг” №41

/2/Сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

...............................................................
Х.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

60. Този договор се прекратява в следните случаи :

/1/С изтичане срока на договора;

/2/По взаимно писмено споразумение на страните.

/3/Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите на лошокачествен ремонт на съоръженията на блок № 5 несъответсващ на условията на договора, неспазване на сроковете по утвърдения график към договора, неспазване на правилниците по ТБ, ТЕ и ПО и приетия в централата “ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД”.

/4/Едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с отправено 10 - дневно предизвестие, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати две поредни плащания.

/5/ С едностранно писмено уведомление на една от страните при условията на чл.47 от раздел VII.

61. В случаите на прекратяване на договора по алинеи 4 и 5 от чл. 60 страните подписват двустранен приключвателен протокол, който урежда взаимоотношенията им до момента на прекратяването им.


ХI.РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

62. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори между тях.

63. При непостигане на споразумение, страните отнасят спора за разрешаване по съответния съдебен ред.
ХII.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

64. Изменение и допълнение на този договор могат да се осъществят само при писмено съгласие на страните.

/1/Възложителят си запазва правото да променя срока на изпълнение на този договор съобразно графика си за ремонт на блок № 5. В този случай съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се изисква, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменен график за ремонт.

/2/ Изпълнителят извършва дефектовка до 8 дни от началото на изпълнение на дейностите по договора при условията на раздел II.Срокове, за което страните съставят протокол за дефектовка.

/3/ При констатиране с протокола за дефектовка по ал.2 на обем от дейности от Приложение №2 неразделна част от договора, неподлежащи на изпълнение, същите не се изплащат от Възложителя.

/4/ При констатиране с протокола за дефектовка по ал.2 на възникнали допълнителни обеми над посочените ориентировъчни от Възложителя, съгласно Приложение №2, същите се заплащат по посочените единични цени от Приложение №2 в размер до 10 % от общата стойност на договора по чл. 2, раздел І от договора.

65.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да връща стари и отработени масла, демонтирани резервни части, възли и други елементи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с протоколи, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да обезпечава приемането им.

66.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща за своя сметка в пълен размер контрола на дефектните заварки.

67.За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

68. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неотменяема и безусловна банкова гаранция- 3 % от стойността на договора, или да внесе парична сума на тази стойност по сметката на “ТЕЦ Варна” ЕАД : банкова сметка; IBAN BG84BNPA 9440 1050 0015 10, BIC BNPA BGSX при БНП Париба/България АД с адрес гр. Варна , ул. “ Кн. Батенберг” №41.

В случай, че гаранцията за добро изпълнение на договорните задължения е парична сума и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по този договор свързани със срока на изпълнение на договора, както и качеството и количеството на извършената работа - предмет на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в пълен размер сумата на представената гаранция за добро изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се освобождава от задължението си за заплащане на уговорените в раздел VІІІ неустойки.

В случай, че гаранцията за добро изпълнение на договорните задължения е банкова гаранция, същата се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при условията в нея.

При добро изпълнение на договора, Възложителят освобождава гаранцията за добро изпълнение (парична или банкова) до 1 месец след изтичане срока на настоящия договор.

69.Юридическите адреси на страните са:

/1/ На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 9168 с. Езерово,обл. Варненска“ТЕЦ ВАРНА” ЕАД

/2/ На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

........................................................................................................

70. Приложения, неразделна част от този договор са:


- Приложение 1: Техническо задание

- Приложение 2: Планово нормативни калкулации

- Приложение 3: Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ – Варна” ЕАД

- Приложение 4: Гаранционни срокове

- Приложение 5: Технологичен график за възстановителните дейности на блок № 5.
Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра по един за всяка от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Изп.Директор.................................. Изп.Директор................................

(инж.Камен Бошнаков) (.....................................)


Председател на УС: .....................

(Петр Баран)


Приложение 1

Към Договор№......../..................Техническо задание


Относно: Възстановителни дейности по бл.№ 5 - Котелно и турбинно оборудване.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница