Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница7/14
Дата28.02.2018
Размер2.39 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

1 Въведение:


За 2012 г. съгласно утвърдения годишен график е определен планов възстановителен ремонт на блок № 5. За планов възстановителен ремонт се счита този ремонт при който се извършва частично разглобяване на съоръженията, преглед на възли и детайли, отстраняване на скрити дефекти (ремонт, възстановяване или подмяна на детайли, възли и съоръжения) сглобяване, настройка и пускане в експлоатация.

2 Съществуващо състояние:


Котелно оборудване -състоянието на Котел № 5 /К-5/ налага извършването на планов възстановителен ремонт.

Турбинно оборудване - състоянието на Парна турбина № 5 /ПТ-5/ налага извършването на планов възстановителен ремонт .3 Цел на поръчката:


Възстановителните дейности трябва да обезпечат стабилна и безаварийна работа на агрегата - блок № 5 в пределите на определения за "ТЕЦ Варна" ЕАД междуремонтен период с технико - икономически показатели, съответстващи на утвърдените нормативни характеристики.

4 Описание на задачите и изискуемите дейности:


Обемите на възстановителните работи се определят както на база нормативите за типови обеми ремонтни работи - "Ведомствени трудови норми за ремонт на агрегатите в топлоелектрическите централи", също така и на база водената техническа документация за състояние на съоръженията (данни за дефекти и ресурс). Тези обеми се оформят като планово нормативни калкулации (ПНК) в които са определени необходимия разход на труд в човекочасове за изпълнение на съответния вид ремонтна работа по агрегата.

Основните възстановителни и ремонтни дейности изисквани от възложителя по плановия ремонт на К-5 и ТГ-5 са описани в Прилoжение № 1.

Планираните възстановителни и ремонтни дейности са за периода от 01.09.2012 до 25.09.2012 год. -25 дни.

5 Офериране на изискуемите дейности:


Оферирането на възстановителни и ремонтни дейности на оборудването на бл. № 5, да бъде както следва:

Позиция 1: Котелно оборудване - Екранна система. Паропрегреватели. Сепаратори. Циклони. Въздуховоди и газоходи. Шлакоотделяне и шлакови вани. Мелнични системи - мелници и мелнични вентилатори Заключителни (ненормирани) работи.

Позиция 2 : Турбинно оборудване - Подготвителни работи; Ежектори; Арматура; Специални работи; заключителни работи;.

Позиция 3: Пещостроителни работи по К-5.Изолационни работи по К-5.Изолационни работи по ТГ-5.

С документите за участие Участниците да представят подробен план-график за извършването на дефектовъчните и ремонтните дейности по котелно и турбинно оборудване.

Оферирането на възстановителни и ремонтни дейности на оборудването на блок № 5, да бъде по точки и сумарно за всяка позиция. Кандидатите да оферират задължително всички позиции като крайната цена за обема на ремонта на блок № 5 е сума от позиции 1÷3. Не се допускат до участие кандидати, които нямат направени офертни предложения по всички позиции.

Участниците да представят декларация, че притежават опит в извършването на монтаж и демонтаж на преграден таван за котли ТПЕ 212.

6 Изисквания към дейностите/услугите и технологията на изпълнението:


6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дефектовка на всички подлежащи на ремонт възли и съоръжения като се съставят дефектовъчни протоколи, в които да се отразят всички отпаднали и нововъзникнали работи, след което се уточняват окончателните обеми ремонтни работи и се пристъпва към пълното изпълнение на договора.

6.2. При констатиране (с протокол за дефектовка съгласно срока по т.6.2) на възникнали допълнителни обеми над посочените ориентировъчни обеми от Възложителя, същите да бъдат в размер до 10 % от общия обем на договора.

6.3. възстановителни и ремонтни дейности да завършат 5 дни преди края на определения ремонтен срок - за извършване на локални и комплексни проби по спомагателното и основното оборудване.

7 Изисквания към опита на кандидата:


Отдава се предпочитание на кандидати, имащи опит при извършването на подобни дейности в топлоелектрически централи на територията на Р. България.

Кандидата да предостави препоръки за добро изпълнение (референции) за извършени услуги отговарящи на поръчката за : котелно и турбинно оборудване съгласно ЗОП

За целия обем възстановителни и ремонтни дейности, кандидатите да предоставят както следва :

7.1.Информация за общия оборот на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години, с изискване за минимални обороти, както следва:

- общ оборот – 700 000 лева;

- oборот реализиран от услуги предмет на поръчката – 500 000 лева;

За 2009, 2010 и 2011 г. да се представи списък на договори с дейности отговарящи на поръчката за: котелно и турбинно оборудване.

7.2. Декларация за средния годишен брой на работниците, служителите и броя на ръководни служители на кандидата за последните три години (2010г, 2011г и 2012г)– не може да бъде по – малка от 50 души. Следва да бъде доказано чрез заверени отчети от Националния статистически институт за наети лица, отработено работно време, средства за работна заплата и други разходи за труд за 2010г и 2011г . Да бъде представена справка от НАП за действащите към момента на подаване на заявленията трудови договори за 2012г.8 Изисквания към образованието и квалификацията на персонала:


8.1 Отговорността за подготовката и квалификацията на персонала по правилата за безопас­ност при работа е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той организира обучението и про­верката на знания­та и уменията на персонала, който ще изпълнява договорената работа.

8.2 Отговорност за спазване на правилата за безопасност при работа носи персона­лът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – отговорният ръководител, изпълнителят на работата и членовете на бригадата.

8.3 По време на работа персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи по всяко време притежаваното удостоверение за квалификационна група за безопасност при работа и да го показва при поискване на упълномощените длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на контролните органи.

8.4. Изпълнителите да притежават задължително следните сертификати:

8.4.1. Сертификат по БДС EN ISO 9001.

8.4.2. Сертификат по БДС EN ISO 14001.

8.4.3. Сертификат по OHSAS 18001.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница