Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


A. Условия за участие в процедуратастраница4/14
Дата28.02.2018
Размер2.39 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

A. Условия за участие в процедурата


1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията и изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), настоящата документация и обявлението за обществена поръчка.

2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки кандидат/участник:

  1. не представи някой от необходимите документи посочени в настоящата документация за участие;

  2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. (1), и ал. (5) от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП;

  3. представил заявление, което не отговаря на условието на чл. 87, ал. (5) от ЗОП;

  4. който е представил първоначална оферта, чието финансово предложение не е поставено в отделен, запечатан, непрозрачен плик;

  5. който не отговаря на условията за допустимост, или на база протоколираните резултати от договарянето се установи, че офертата му не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя, съгласно § 1 т. 19а от Допълнителните разпоредби или фигурира в офертата на друг участник като подизпълнител.

  6. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.


3. Кандидатите или участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
* Под термина “оферта” в настоящата документация следва да се разбира представената от участника първоначална оферта и постигнатите договорености, които са записани в протоколите от проведените договаряния.

Б. Указания за провеждане на предварителен подбор
Раздел 1. Указания за изготвяне на Заявление за участие в Предварителния подбор
На първия етап от процедурата Кандидатите изготвят и подават Заявление за участие в предварителния подбор, което съдържа посочените по-долу документи и отговаря на изискванията на чл. 87, ал.1 от ЗОП.

Документите трябва да съдържат исканата информация, да бъдат подредени по указания в списъка по-долу ред и да са изготвени в съответствие с указанията от тази документация за участие. Всички документи трябва да са на български език или с превод на български език.


Списък на документите, съдържащи се в заявлението за участие в предварителния подбор


Наименование

Стр. № (да се попълни)

1. Заглавна страница на заявлението за участие - виж образеца от глава VII

(прилагането на заглавна страница е препоръчително), съдържаща:

 • име и длъжност на лицето, представляващо кандидата по регистрация и на лицето, упълномощено да представлява кандидата в тази процедура (ако има такова).

Забележка: Ако офертата е подписана от лице, упълномощено да представлява кандидата в процедурата, то трябва да се приложи съответното пълномощно.
 • данни за връзка: пощенски адрес, телефони, факсове, e-mail, интернет страница (ако има такава);

Забележка: Ако кандидатът е посочил грешни данни за връзка или е сменил своите данни и не е информирал своевременно Възложителя, или кандидатът не е извършил необходимите действия и условия, за да получи уведомлението, изпратено на посочените данни, кандидатът ще се счита за уведомен, когато Възложителят е изпратил уведомлението на посочените данни.
 • банкова сметка за възстановяване на гаранцията, ако гаранцията за участие е под формата на парична сума

 • друга информация (виж образеца).
2. Юридически статус

2.1.Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Ако участникът е чуждестранно физическо лице, завереното копие на документа за самоличност следва да бъде представено в официален превод.
2.2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите по т.2.1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или на отделен документ, подписан от участниците в обединението, се посочва представляващия обединението.
2.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 и т. 5 във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (виж образеца в глава ІХ)
2.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. (1) т. 2 и т. 3, и ал. (2) т. 1, т. 3 и т.4 във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (виж образеца в глава ІХ)
2.5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. (5) във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (виж образеца в глава ІХ)
3. Икономическо и финансово състояние

Съгласно чл.50 ал.1, т.3 от ЗОП

3.1. информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката за последните три години (2009г, 2010г и 2011г), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. (съгласно образеца в раздел ІХ)

Минимално изискване на възложителя: Кандидатите да имат минимални обороти за последните три години (2009г , 2010г и 2011г), както следва - общ оборот 700 000 лв. и Оборот реализиран от услуги с предмет подобен на предмета на поръчката – 500 000 лв.
4. Технически възможности и/или квалификация

Съгласно чл.51 ал.1, т.1, т.6 ,т.8 от ЗОП

4.1. Списък на основните договори за услуги с предмет подобен на предмета на поръчката, изпълнени през 2009г, 2010г и 2011г, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. (съгласно образеца в раздел ІХ)Минимално изискване:

Кандидатите да притежават опит в извършването на дейности за ремонт на котелно и турбинно оборудване.

4.2..Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството:

- сертификат БДС EN ISO 9001

- сертификат БДС EN ISO 14001

- сертификат OHSAS 18001Минимално изискване:

Кандидатите да са сертифицирани по БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001 и OHSAS 18001

4.3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години 2010г, 2011г и 2012г

Минимално изискване на възложителя:

Кандидатите да притежават средно годишен брой на персонала не по-малък от 50 души за последните три години (2010г , 2011г и 2012г).

Следва да бъде доказано чрез:

1. за 2010г и 2011г - заверени отчети от Националния статистически институт за наети лица, отработено работно време, средства за работна заплата и други разходи за труд.

2. за 2012г - справка от НАП за действащите към момента на представяне на заявленията трудови договори.

5. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнители. (съгласно образеца в раздел IX)

Забележка: В случай, че ще се използват подизпълнители се прилага попълнена декларация с броя и имената на подизпълнителите, както и вида на работите които ще извършват и дела на тяхното участие.


5.1. Декларация от кандидата за имената на подизпълнителите /ако се предвиждат такива/, съдържаща данни за вида на работите, които ще извършват, както и дела на тяхното участие.
5.2. Декларация от подизпълнителя за съгласие за участие, като подизпълнител (съгласно образеца в раздел IX)
6. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3 и 4 се представят за всеки от тях.

Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката


7. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.т. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по т.3 и т.4 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.
8. Документ за гаранция за участие

Забележка:

В зависимост от избрания от кандидата вид на гаранцията за участие към заявлението следва да се приложи: • банков или изходящ от Възложителя документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка, съответно нейното депозиране в брой или

оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с посочените от Възложителя в настоящата документация.
9. Декларация относно изискванията по безопасност на труда към външните фирми (виж образците в глава ІХ)
10. Декларация, че при изпълнение на услугата ще се изпълняват следните изисквания:

-да извършва разделно събиране на отпадъците, като не допуска замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората;

-в рамките на работния ден да транспортира събраните отпадъци до площадките за временно съхранение на територията централата;

-транспортирането на отпадъците да се извършва съгласно нормативните изисквания;

-за количествата отпадъци транспортирани извън територията на централата, Изпълнителя да участва в попълването на необходимите документи (приемо-предавателни протоколи, транспортни карти) и представи на Възложителя кантарни бележки.

11. Разрешение за извършване на дейности с отпадъци или договор с лице притежаващо разрешение за извършване на дейности с отпадъци .
12.Декларация за приемане на условията в проекта на договор (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (виж образците в глава ІХ)
13. Удостоверение по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за дейности по поддържането, ремонтирането и преустройване на съоръжения с повишена опасност
14. Декларация за оглед на обекта на поръчката
15. Списък на документите, съдържащи се в заявлението, подписан от кандидата.
Всички документи се представят в оригинал или нотариално заверени копия, с изключение на документите, посочени, че могат да се представят като копия. Копията (без тези с нотариална заверка) се представят заверени от кандидата на всяка страница с гриф: “Вярно с оригинала”, подпис и печат. Всяка страница от оригиналните документи също се подписва и подпечатва.

Раздел 2. Указания за гаранцията за участие (виж образеца в глава IX)
Размерът на гаранцията за участие е в размер на 2300 лв и може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума (депозит), преведена на "ТЕЦ Варна" ЕАД по сметката, посочена в обявлението. В платежния документ трябва да се впише: "Гаранция за участие по обществена поръчка № _____,- банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на "ТЕЦ Варна" ЕАД

Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма в случай, че кандидат или участник:
  • кандидатът оттегли заявлението си след изтичане на срока за подаване на заявления или оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;

  • кандидатът, определен за изпълнител, не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка;

Гаранцията за участие се освобождава, както следва:

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:


  • отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

  • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

  • при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.


Раздел 3. Минимални изисквания и извършване на предварителен подбор на кандидатите

3.1.Комисията отваря пликовете със заявленията на кандидатите в деня, мястото и часа определени в обявлението, по реда на постъпването им. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридическите лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията.

3.2.Комисията проверява наличието и съответствието на документите от заявленията с изискванията на «Списък на документите, съдържащи се в заявлението за участие в предварителния подбор» от Раздел 1. Указания за изготвяне на Заявление за участие в Предварителния подбор в настоящата документация и чл.77 ал.3-5 от ЗОП.

3.3.Комисията уведомява кандидатите, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в Плика със заявлението.

3.4.В протокола по т.3.3.комисията описва изчерпателно липсващите документи и/или хесъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

3.5.Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията посочени в протокола по т.3.3.

3.6. Комисията може по всяко време да провери заявените от кандидатите данни, да иска разяснения, както и да изисква допълнителни доказателства за данните/ обстоятелствата, посочени в заявлението за участие. Непредставянето на изискани по настоящата точка разяснения, документи и/или допълнителни доказателства за заявените обстоятелства се счита за неизпълнение на обявените условия и изисквания и е основание за отстраняването на участника по Глава ІV от настоящата документация.

3.7. След изтичането на срока по т.3.4 комисията проверява съответствието на всички представени документи, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя.

3.8.Комисията разглежда постъпилите заявления за участие в предварителния подбор и определя кандидатите, които отговарят на изискванията и кандидатите, които не отговарят на изискванията въз основа на представените доказателства (документи), както за самите кандидати, така и за посочените подизпълнители.

3.9.При предварителния подбор комисията ще преценява възможността на всеки от кандидатите да изпълни обекта на поръчката, като отчита представените от тях доказателства за технически възможности и за икономическо и финансово състояние.3.10 Минимални изисквания на Възложителя:

-към доказателствата по чл.50,ал.1, т.3 от ЗОП:

Кандидатите да имат минимални обороти за последните три години (2009г , 2010г и 2011г) , както следва - общ оборот 700 000лв и Оборот реализиран от услуги с предмет подобен на предмета на поръчката –500 000лв

Следва да бъде доказано чрез представяне на информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката за последните три години (2009г, 2010г и 2011г)

- към доказателствата по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП:

Кандидатите да притежават опит в извършването на дейности за ремонт на котелно оборудване и турбинно оборудване.

Следва да бъде доказано чрез списък на основните договори за услуги с предмет подобен на предмета на поръчката, изпълнени през 2009г, 2010г и 2011г, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.

- към доказателствата по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП:

Кандидатите да са сертифицирани по БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001 и OHSAS 18001.

Следва да бъде доказано чрез сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството:

- сертификат БДС EN ISO 9001

- сертификат БДС EN ISO 14001

- сертификат OHSAS 18001-към доказателствата по чл.51, ал.1, т.8:

Кандидатите да притежават средно годишен персонал не по-малък от 50 души за последните три години (2010г,2011г и 2012г).

Следва да бъде доказано чрез:

1 заверени отчети от Националния статистически институт за наети лица, отработено работно време, средства за работна заплата и други разходи за труд за 2010г и 2011г .

2. справка от НАП за действащите към момента на подаване на заявленията трудови договори за 2012г.

3.11.Всички кандидати, които отговарят на минималните изискванията на Възложителя ще бъдат предложени от комисията да бъдат поканени да подадат първоначална оферта и да участват в договарянето.

3.12.Кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, не се предлагат от комисията за участие в договарянето и се уведомяват с решението на Възложителя по чл.88 ал. 11 от ЗОП, в което се посочват и причините за това.

3.13.Комисията съставя протокол за резултатите от предварителния подбор със съдържание съгласно член 88, ал. 4 от ЗОП, който се представя на Възложителя.

3.14.Възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени за участие в договарянето.

3.15.Възложителят изпраща едновременно на всички определени кандидати писмени покани за участие в договарянето. Поканите са със съдържание, съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗОП.


Раздел 4. Комуникация между участниците и възложителя

4.1.Всички комуникации и действия на Възложителя от една страна и заинтересованите лица и участниците от друга страна, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Обменът на информация между тях може да се извършва по един от следните начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на обявения от отсрещната страна адрес;

в) чрез куриерска служба, изпратена на обявения от отсрещната страна адрес;

г) по факс, изпратено на обявения от отсрещната страна факс номер;

д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

е) чрез комбинация от тези средства.

4.2.Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

4.3.Участниците изпращат кореспонденцията си на езика, определен в обявлението като език, на който може да се представя офертата.

4.4.Възложителят изготвя и изпраща своята кореспонденция (писма, уведомления, отговори, допълнителна информация и други) на български език. Когато документацията се предлага освен на български език и в превод на друг език, кореспонденцията може да се изпраща и в превод на този език. При противоречие на текста на българския език и превода, валидни са записите на български език.

4.5.За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.

4.6.Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

4.7.При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Кандидатите и участниците нямат право да разкриват тази информация на други лица.

4.8.При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

4.9.До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на заявления заинтересованите лица по процедурата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението се прилага и в документацията за участие, която ще се закупува от други заинтересовани лица.

4.10.Възложителят има право да предостави на лицата, които са закупили документация за участие, и електронно копие на документацията за участие или на част от нея.
Глава V.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО

Раздел 1. Указания за изготвяне на Първоначална оферта
На втория етап от процедурата, след получаване на Покана за участие в договарянето, Участниците подават Първоначалната оферта по реда, посочен в тази покана и изготвена съгласно тези указания.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Всички документи, представляващи първоначалната оферта се подреждат и се поставят в голям плик, както следва:

- папка „Общи документи”;

плик 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” с наименованието на участника, запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнен образец на Техническо предложение (съгласно образеца в раздел VІІ).

плик 3 - «Предлагана цена»
Всички документи се представят в оригинал или нотариално заверени копия, с изключение на документите, посочени, че могат да се представят като копия. Копията (без тези с нотариална заверка) се представят заверени от участника на всяка страница с гриф: “Вярно с оригинала”, подпис и печат. Всяка страница от оригиналните документи също се подписва и подпечатва.

Участникът може да не представя повторно документите, които е представил в заявлението си за участие в предварителния подбор.


A. Съдържание на Първоначалната оферта и подреждане:
1.1. Папка „Общи документи”, съдържа:

1.1.1. Оферта, изготвена по образец (оригинал)

1.1.2. Списък на всички документи, съдържащи се в Първоначалната оферта, подписан и подпечатан от Участника.

1.1.3. Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (представена в заявлението за участие), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Ако в заявлението за участие е представено такова пълномощно, което отговаря на горните изисквания, то участникът не е необходимо да го представя в оферта си повторно.

1.1.4. Документ за платена документация за участие

1.1.5. Друга информация - Документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценяването на възможностите му:ПЛИК 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – отделен запечатан, непрозрачен и надписан с текст „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименованието на участника и съдържащ:

Техническо предложение за „Възстановителни дейности по бл.5 – котелно и турбинно оборудване”, (изготвя се по образеца от глава VII). Към него се прилага следният документ:

Приложение 1: Технологичен график за изпълнение на ремонт на котелно и турбинно оборудване на блок 5

Плик 2 се поставя в плика на офертата.
ПЛИК 3 с надпис „Предлагана цена” – отделен запечатан, непрозрачен и надписан с текст „Предлагана цена” и наименованието на участника и съдържащ:

“Първоначални ценови таблици с включени човекочасове, единични и общи цени за всяка позиция от описа (ПНК) .....”.

Този документ задължително следва да отговаря на следните условия:

Предлагана цена да е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и да включва всички разходи по изпълнение на услугата.

Предложеният начин на плащане да бъде съобразен с изискванията, посочени в документацията за участие и проекта на договор към нея

Тези документи се изготвят по образците в глава VII.Плик 3 се поставя в плика на офертата.

Раздел 2. Представяне на първоначалната оферта и договаряне
2.1. Отваряне на първоначалните оферти

Комисията отваря първоначалните оферти в присъствието на явилите се представители на участниците в часа на датата и мястото, указани в Поканата за участие в договарянето по чл. 89 от ЗОП.

При отварянето на първоначалните оферти се съобщават имената на участниците.
2.2. Провеждане на договаряне с участниците

Преди да пристъпи към преговори с всеки участник, комисията следва да разгледа детайлно подадените първоначални оферти и да провери редовността на участието на участниците в заключителната фаза на процедурата.


2.2.1. Комисията детайлно преглежда всички документи от офертата и проверява съответствието им с изискванията на поканата за участие в договарянето, нормативните документи и документацията за участие.

2.2.2. Комисията може по всяко време да провери заявените от Участниците данни, както и да изисква допълнителни доказателства за данните/ обстоятелствата, посочени в офертата Липсата на изисквани допълнителни доказателства за заявените обстоятелства се счита за неизпълнение на обявените условия и изисквания и е основание за отстраняването на участника.

2.2.3.Договарянето с всеки участник се провежда на датата и мястото, посочени в поканата за участие в договарянето по ред на получаване на Първоначалните оферти.

2.2.4. Лица, които могат да участват в договарянето са представляващия по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за провеждане на преговорите. Представителите, които ще участват в договарянето трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

2.2.5. Договарянето може да се проведе на 2 етапа, както следва:

а) Първи етап

Договарят се клаузите на договора, свързани с техническите спецификации и други условия, но без тези, свързани със цените.

б) Втори етап

Договарянето се провежда само с участниците, чиито оферти са допуснати за по-нататъшно разглеждане и които са поканени да присъстват на отварянето на първоначалните цени. Договарят се цените и др. условия, ако е необходимо.

в) Договарянето може да продължи и на следващи етапи, по аналогия на етап 2 до постигане на най-пълно съответствие на офертите с обявените изисквания и най-добра цена.


2.2.6. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участниците, чиито първоначални оферти и протоколираните резултати от договарянето след първия етап не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

2.2.7. Комисията уведомява участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане, за мястото, деня и часа на отваряне на „първоначалните предлагани цени”.

2.2.8. Комисията и след следващите етапи на договаряне може да предложи за отстраняване от участие в процедурата участниците, чиито първоначални оферти и протоколираните резултати от договарянето не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

2.2.9. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника или от неговите представители в договарянето.

2.2.10. Комисията прилага чл.70 от ЗОП, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

2.2.11.Комисията извършва оценка и класиране на участниците по офертите (първоначалните оферти и протоколираните резултати от договарянето) по критерий «най-ниска цена» и изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците.Раздел 3. Други указания
3.1. Гаранция за изпълнение (виж образеца в глава IX).
Гаранцията за изпълнение се представя от Изпълнителя по договора на “ТЕЦ Варна” ЕАД, Възложител по договора.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора и е в размер на 3% от стойността на договора. Може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, преведена по сметката на Възложителя - уточнява се преди подписване на договора, или платена в касата на Възложителя. В платежния документ трябва да се впише: „Гаранция за изпълнение по обществена поръчка № ______ с предмет: “___________________________”;

- банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя.

Гаранцията за изпълнение ще компенсира на Възложителя претърпени вреди, по причина виновно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя. В случай, че претърпените вреди на Възложителя са в по-голям размер от размера на гаранцията, Възложителят има право да ги търси по съдебен ред.

Условията и сроковете за освобождаване на сумите по гаранцията са посочени в проекто-договора към документацията.3.2. Други указания по провеждане на процедурата
3.2.1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. Възложителят писмено уведомява участниците за резултатите от класирането в тридневен срок от издаване на решението.
3.2.2. Възложителят може да поиска писмено - чрез писмо или факс от класираните Участници да удължат срока на валидност на офертите до сключването на договорите по обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник, приел изменението е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.
3.2.3. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката от предмета на процедурата с участника, класиран на първо място.
3.2.4. Договорът за възлагане изпълнението на обществената поръчка включва първоначалната оферта и протоколираните резултати от договарянето с участника, определен за изпълнител. Договорът се сключва по реда на: ЗОП, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите.
3.2.5. В случай, че Участникът, определен за Изпълнител, не представи някои от документите, посочени в тази документация като изискуеми за подписване на договора, или не се яви за подписване на договор в сроковете по чл. 41, ал. 4 от ЗОП, Възложителят предлага сключване на договор на следващия класиран участник – по реда на класирането.
3.2.6. При подписване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи:

3.2.6.1. Оригинали или нотариално заверени копия на документи от съответните компетентни органи за удостоверяване отсъствието на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал.2 , съгласно чл. 47, ал. 10 и чл.48, ал.2 от ЗОП ,а именно:

а) Участникът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.

б) Участникът не се намира в производство по ликвидация.

в) Участникът няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл.162, ал. (2) от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или вноски за социални осигуровки, съгласно законодателството на държавата в която е установен.

г) Свидетелство за съдимост. Представя се от участника, определен за изпълнител – физическо лице, а за юридическите лица – от управителите или членовете на управителните органи, а в случаите когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

Когато участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията то не е необходимо представяне на документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви а) и б).


Забележка: Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от буква а) до буква в) да бъдат издадени не по-рано от три месеца до датата на подписване на договора, а документите по буква г) – до шест месеца.
3.2.6.2. Гаранция за изпълнение, оригинал – съгласно т. 3.1 от тази глава и договора.

3.2.6.3. Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 48, ал. (3) и ал. (4) от ЗОП.

. 3.2.6.4. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за изпълнението на обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница