Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница5/14
Дата28.02.2018
Размер2.39 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


3.3. За въпроси, във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на заявленията и/или офертите от участниците, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.3.4. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

   1. Решението за откриване на процедурата.

   2. Обявлението за обществена поръчка.

   3. Пълното описание на предмета на поръчката.

   4. Указанията за подготовка на офертата.

   5. Указанията за подготовката на заявление за участие.

   6. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексна оценка на офертата.

   7. Проект на договор за изпълнение на поръчката.

   8. Условията и информацията по провеждането на процедурата.

   9. Образци за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.


Глава VI.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Ако представената оферта на Участника е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, то той няма да бъде допуснат до по-нататъчно участие в процедурата.

Офертите, които отговарят на условията и изискванията на Възложителя, се класират на база критерия „най - ниска цена”:


Наименование

Коефициенти на тежест (к.т)

Показател 1.

Цена,(Ц1)

1.0


Методика за определяне на комплексна оценка на параметрите и характеристиките на предлаганите стоки спрямо изискванията и спецификциите от документацията.
Ц1 - Цена - оценка в точки от 0 до 100. Максимален брой точки ще получи участникът предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката. Оценката на останалите кандидати се определя чрез изчисляване по следната формула:

КО – комплексна оценка:

КО = Ц1*1

При установяване на аритметична грешка между единична и обща цена, за валидна се счита единичната цена и въз основа на нея и зададеното количеството се изчислява общата цена.

При установяване на грешка между число, записано с цифри и с думи, за валидно се приема словесното изражение на стойностите.

След извършване на оценката комисията изготвя протокол за класирането на участниците.ЗАЯВЛЕНИЕ._ОБРАЗЕЦ_НА_ПЪРВОНАЧАЛНА_ОФЕРТА._ОБРАЗЦИ_НА_ТЕХНИЧЕСКО_И_ЦЕНОВО_ПРЕДЛОЖЕНИЕ'>Глава VII.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА. ОБРАЗЦИ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ Заглавна страница
ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в предварителен подбор на процедура на договаряне с обявление
ДО: _____________________________________________________________________________________

От: ___________________________________________________, със седалище гр._________________

(участник)

и адрес за кореспонденция _____________________________________________________________

тел.:_____/________________, факс:_____/________________, e-mail:___________________________

регистриран по ф.д. № _______ / _______ г. по описа на ________________ съд,

ЕИН _________________, Представител/и по регистрация __________________________________

ЕГН ________________________, длъжност _______________________________________________

Упълномощен представител за тази процедура (ако е предвидено)____________________________

с приложено Пълномощно № _____________ дата ________________

Банка ______________________________, клон _______________, гр. ______________, код _________

Сметка ____________________________(за връщане на гаранцията за участие, ако е парична сума)


Уважаеми Господа,
С настоящото Ви представяме нашето Заявление за участие в предварителния подбор на обявената от Вас процедура реф № PPSV 12-0056 за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Възстановителни дейности по блок№5 – котелно и турбинно оборудване”.
Декларираме, че сме депозирали / учредили гаранция за участие в размер на ............... както следва:Наименование на позицията

Размер на гаранцията за участие, лв.

1.

...........................

...............

Декларираме, че сме депозирали / учредили гаранциите за участие със срок на валидност ...............


За подготовка и представяне на първоначална оферта, съгласно изискванията на документацията, за нас са необходими минимум 10 календарни дни след получаване от Вас на покана за участие в договарянето (Кандидатът може да посочи и друг срок).

Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на първоначална оферта посочения по-горе или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с Възложителя съгласно чл.104а, ал. 4 и 5 от ЗОП, относно срока за представяне на офертите. Запознати сме със законовото право на Възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на оферти с всички участници, същият може да определи срок за представяне на офертите, който обаче не може да бъде по-кратък от 24 дни или 19 дни (при условията на чл.104а, ал.5) от датата на поканата за участие.


Като неразделна част от настоящото заявление прилагаме документите, които се изискват, подредени съгласно приложения “Списък на документите, съдържащи се в заявлението за участие в предварителния подбор” (виж глава IV Б, раздел 1).
Дата: _________ Кандидат,

(подпис и печат)ОБРАЗЕЦ Заглавна страницаOФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

Възстановителни дейности по блок №5 – котелно и турбинно оборудване” PPSV 12-00561.Идентификационни данни на участника. Посочените данните са актуални към деня на подаване на офертата.


Идентификационни показатели

Данни за участника

Наименование на участника:
Правно-организационна форма на участника, търговското дружество или обединения или друга правна форма:
Седалище по регистрация:
Идентификационен номер от Търговския регистър:

(№ на фирмено дело, том, регистър)
Единен идентификационен код:

(само за български юридически лица)
Данъчен номер: (само за български юридически лица)
Точен адрес за кореспонденция: (град, пощенски код, улица, №)
Телефонен №:
Факс №:
Интернет адрес:
e-mail:

Уважаеми господа,

С настоящето Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: Възстановителни дейности по блок№5 – котелно и турбинно оборудване”, реф. PPSV 12-0056.


Декларираме, че сме запознати с условията от получената от Вас покана за участие в договарянето с Ваш изходящ № ____________ / ____ година, с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, както и с всички документи и образци от документацията за участие и представяме настоящата оферта, както следва:

 1. Цената за изпълнение е съгласно приложената в настоящата оферта „Предлагана цена”, поставена в отделен запечатан плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

 2. Всички дейности свързани с изпълнението на обекта на поръчката и посочени в настоящото предложение са отчетени и включени в предложената от нас цена, определени при качествено изпълнение на Договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие и техническото задание.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие.

Настоящата оферта е валидна за период от ____ (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата) и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.


Съдържанието на настоящата оферта е съгласно приложения списък на документите, съдържащи се в офертата, неразделна част от нея.
Приложение:

 1. Списък на документите съдържащи се в офертата, неразделна част от нея.

Дата ____.____._______ година Подпис, _________________________Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице
Име и Фамилия _____________________

Образец

списък на документите приложени към офертата


Приложение №

Съдържание

Вид и количество на документите

(оригинал или заверено копие, брой страници)

Номер и дата на документа

1.

Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника)2.

Документ за платена документация за участие (копие)3.

Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата:

...


(Описват се приложените от участника документи)Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

1.

Техническо предложение1.1.

Технологичен график на възстановителните дейности на блок 5Плик 3 „Предлагана цена”

1.

Ценово предложениеДата ____.____._______ година Подпис, _________________________________Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице
Име и Фамилия ____________________________________
ОБРАЗЕЦ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за.......................................................

(част от първоначалната оферта)


ДО: _______________________________________________________________________________________


От: ____________________________________________________, със седалище гр.________________

(участник)

и адрес за кореспонденция _______________________________________________________________

тел.:_____/________________, факс:_____/________________, e-mail:____________________________

Уважаеми Господа,

След като закупихме документацията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка № _____________ с наименование: “_______________________________________”

и се запознахме подробно с дадените в нея указания, аз долуподписаният ____________________

________________, ЕГН _________________ в качеството си на представляващ фирма _______________________________, гр. _____________ декларирам, че: 1. Срок за изпълнение на поръчката*** ...............

 2. Гаранционен срок по позиции на изпълнените работи е както следва.Наименование

Гаранционни срокове

[в месеци]1

Котелно оборудване - Екранна система. Сепаратори, Циклони, Въздуховоди и газоходи, Шлакоотделяне и шлакови вани, Мелнични системи- мелници и мелнични вентилатори. Заключителни (Ненормирани) работи.

...............

/мин. 12 месеца/


2

Турбинно оборудване -Подготвителни работи; ежектори, арматура; специални работи, заключителни работи;

...............

/мин. 12 месеца/


3

Пещостроителни работи по К-5 – Изолац. работи по К - 5. Изолационни работи по ТГ-5

...............

/мин. 12 месеца/


 1. Потвърждаваме условията за изпълнение на поръчката, посочени в техническото задание и документацията за участие.

 2. Декларираме, че имаме опит в извършването на монтаж и демонтаж на преграден таван за котли ТПЕ 212.

 3. Технологичен график на възстановителните дейности на блок 5. Като графикът трябва да бъде съставен за срок от 25 дни съгласно посочената по-долу забележка.

Забележка*** Срокът на изпълнение на основния ремонт е 25 дни. ( като 5 дни преди крайния срок на основния ремонт да бъдат завършени всички ремонтни работи - с цел провеждане на локални и комплексни проби по спомагателното и основното оборудване на блока. )

Участник,

Дата: .______________ (подпис и печат)ОБРАЗЕЦ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за...................................

(част от първоначалната оферта)

ДО: __________________________________________________________________________________

От: _________________________________________________, със седалище гр._________________
и адрес за кореспонденция _____________________________________________________________

тел.:_____/________________, факс:_____/________________, e-mail:__________________________,Уважаеми Господа,

След като закупихме документацията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “________________________________________________________”

и се запознахме подробно с дадените в нея указания, аз долуподписаният ______________________

______________________________, ЕГН ____________________ в качеството си на представляващ фирма _______________________________________________, гр. _____________ декларирам, че:

1. Предложените единични и общи цени са без ДДС, но с включени всички разходи франко „ТЕЦ Варна” ЕАД, с.Езерово, Варненска област.

2. Приемам плащането да се извършва по банков път в срок до 30 календарни дни, считано от датата на представяне на оригинална фактура и документите, описани в договора.

3. Оферирането на ремонтните работи на оборудването на блок № 5, да бъде по точки и сумарно за всяка позиция. Кандидатите да оферират задължително всички позиции като крайната цена за обема по възстановителните работи на блок № 5 е сума от позиции 1÷3. Не се допускат до участие кандидати, които нямат направени офертни предложения по всички позиции.

4. Цени
Наименование

Обща стойност

1

Котелно оборудване - Екранна система. Сепаратори, Циклони, Въздуховоди и газоходи, Шлакоотделяне и шлакови вани, Мелнични системи- мелници и мелнични вентилатори. Заключителни (Ненормирани) работи.
2

Турбинно оборудване -Подготвителни работи; ежектори, арматура; специални работи, заключителни работи;;
3

Пещостроителни работи по К-5 – Изолац. работи по К - 5. Изолационни работи по ТГ-5Обща стойност (в лева, без ДДС):Приложение : 1. Ценови таблици с включени човекочасове, единични и общи цени за всяка позиция от описа (ПНК)

Участник:подпис и печат

Подизпълнители (ако има):

имена ________________________________________________
подпис и печат ________________________________________

Глава VIII.

ПРОЕКТ

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница