Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Оборудване и материали, които трябва да бъдат доставени, предоставени и/или използвани във връзка с изпълнението на поръчката. Изисквания към тях и условията на доставкастраница8/14
Дата28.02.2018
Размер2.39 Mb.
ТипРешение
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

9 Оборудване и материали, които трябва да бъдат доставени, предоставени и/или използвани във връзка с изпълнението на поръчката. Изисквания към тях и условията на доставка:


Задължение на Възложителя е осигуряването на необходимите тръби, прокати и изолационни материали. Възложителят осигурява подемни съоръжения при наличие на квалифициран персонал за тяхното обслужване от страна на Изпълнителя. Изпълнителят осигурява необходимите уреди за електродъгово и газопламъчно заваряване както и консумативите за заваръчните дейности. Личните предпазни средства и транспортирането на хората са за сметка на Изпълнителя.

10 Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя:


Персоналът на изпълнителя да е запознат с условията на работа в индустриални предприятия и да спазва условията на трудовата и технологична дисциплина.

Изпълнителят носи отговорност за качеството и сроковете за изпълнение на описаните в заданието дейности. Нанесените повреди и щети на оборудването на “ТЕЦ Варна” ЕАД при извършване на работа по оборудването са за сметка на Изпълнителя.11 Изисквания към резултата и/или на качеството на услугата:


Извършената от Изпълнителя дейност се приема като качество и обем от представител на съответния отдел на централата, като за целта се оформя приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни.

12 Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката:


12.1. Изпълнителят представя, утвъдени с подпис на управителя и печат на фирмата, списъци с трите имена, длъжности, квалификационни групи на персонала, както и списък по организационни мерки за осигуряване на безопасност при работа” /Нарядна система/ от „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” или “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи” на имащите право да бъдат Отговорни ръководители и Изпълнители по наряди, които ще работят на площадката на “ТЕЦ Варна” ЕАД.

12.2. Да се предоставят попълнени ремонтни формуляри за извършена дефектовка

12.3. Да се предоставят актове за процентното изпълнение на рем. дейности /съгл.ПНК/ на хартиен носител.

12.4. Да се предоставят попълнени ремонтни формуляри след преключване на ремонта.13 Изисквания към гаранционната, извън- и след-гаранционната поддръжка:


Изпълнителят осигурява минимално гаранционно обслужване на оборудването както следва:

Котелно оборудване : -12-месечна гаранция

Турбинно оборудване : -12-месечна гаранция

14 Подпомагащи дейности и условия от Възложителя:

Възложителя ще обезпечи условия за безаварийно извършване на ремонтните дейности.

Възложителя ще осигури необходимите резервни части и материали.


Възложителя осигурява необходимите за дейността на Изпълнителя вода и електроенергия. При поискване от Изпълнителя се предоставят от страна на Възложителя необходимите чертежи и схеми на оборудването налични в архива на Възложителя.

15 Управление на отпадъците


15.1. Списък на отпадъците, които се очаква да бъдат образувани при изпълнение на услугата на територията на централата съдържа:

No

Вид на отпадъка

Код на отпадъка

Очаквани количества

1

Тухли

17 01 02

50 m3

2

Други материали за топлинна изолация

17 06 04

50 m3

3

Сгурия, шлак и дънна пепел от котли

10 01 01

10 m3

Дейностите цитирани в т.15.1 отпадъци, които се очаква да бъдат извършени от Изпълнителя (събиране / транспортиране / депониране ).

15.2.В документацията за участие в процедурата се изисква от фирмите да представят:

15.2.1.Разрешение за извършваните дейности с отпадъци (събиране, транспортиране / депониране). Може да се използва и подизпълнител за дейностите с отпадъци притежаващ съответните разрешителни.

15.2.2.В случай , че при изпълнение на услугата се очаква образуване на опасни отпадъци да се представи Декларация или други документи доказващи наличие на персонал, обучен за работа с отпадъците.

15.2.3.Декларация, че при изпълнение на услугата ще се изпълняват следните изисквания:

-да извършва разделно събиране на отпадъците, като не допуска замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората;

-в рамките на работния ден да транспортира събраните отпадъци до площадките за временно съхранение на територията централата;
-транспортирането на отпадъците да се извършва съгласно нормативните изисквания;

-за количествата отпадъци транспортирани извън територията на централата, Изпълнителя да участва в попълването на необходимите документи (приемо-предавателни протоколи, транспортни карти) и представи на Възложителя кантарни бележки.16 Изисквания към осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при изпълнението на поръчката:


ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представи списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката (ФБ 4.4.6.2–05 - Приложение №5 към “Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”).

Кандидатът (включително и за подизпълните­лите си) трябва да декларира при подаване на оферта, че: • Има оценки на риска за дейностите, предмет на договора;

 • Разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който притежава изис­кваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топ­лофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения при ремонт в неелектрически уредби;

 • Разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който притежава изиск­ваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електри­чески и топлофикационни централи и по електрическите мрежи” при ремонт в електрически уредби;

 • Разполага със заварчици и кранисти, притежаващи най-малко трета квалификационна група по “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електри­чески и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръже­ния” и втора квалификационна група по “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електри­чес­ките мрежи” (ако ще използва в дейността си такъв персонал);

 • Притежава квалифицирани лица, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпъл­нители на работата по наряд или нареждане по съответния правилник и лица, отговор­ни за безопасността;

 • Притежава и ще представи необходимите документи, когато се изисква лиценз или разрешително за дейността;

 • Персоналът, който ще работи, е преминал профилактични прегледи и има заключения за пригодността да извършва съответните дейности (няма медицински противопоказа­ния за условията на труд при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);

 • Притежава необходимите инструкции за безопасна работа за дейността, която ще извършва;

 • Има установен ред и са определени видовете инструктажи, обхвата и тематиката им, както и лицата, които ги провеждат съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • Разполага с необходимите ЛПС и СРО за съответните дейности;

Всички външни лица, пребиваващи в централата, изпълняват изискванията на:

 • Действащите на територията нормативни документи по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда;

 • “Правилник за контролно – пропускателната система”

Задължително условие за изпълнението на задачата е подписване от двете страни на “Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”. Споразумението е неразделна част от договора за изпълнение на задачата. Със споразумението се определят:

 • Задълженията на страните при осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Взаимодействията между двете страни при осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Отговорно(и) лице(а) за безопасното изпълнение на договорената дейност;

 • Реда за извършване и документиране на проверки за спазване на правилата за осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Санкция в размер на 400 лв. за всяко установено нарушение на правилата за безопасност и опазване на околната среда. Нарушенията се документират в протокол ФБ 4.4.6.2-03 (Прило­же­ние 4 към споразумението). Наложената за установеното нарушение санкция се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от евентуални неустойки по договора, и се плаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път или в брой в касата на дружеството;

 • Действия при възникване на инциденти.

Предаването на работната площадка да се извърши с подписването на двустранен протокол (ФБ4.4.6.2-01, Приложение 1 към Споразумението).

За приемането на всички дейности, извършвани по работно оборудване, за което се под­държа досие, се съставя приемо-предавателен протокол СФ 7.4.1-03. Протоколът се разписва и от р-л отдел ТК, като копие се прилага в досието на оборудването.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Изп.Директор.................................. Изп.Директор................................

(инж.Камен Бошнаков) (.....................................)


Председател на УС: .....................

(Петр Баран)

Приложение 2

Към Договор№.........../..................

ПНК НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЍНОСТИ ПО К-5 ПРЕЗ 2012 г.
Позиция

Операция

мярка

колич.

ч.час.

общо ч.ч.

Ед.цена лв/чч

Обща цена лв/чч

ПОЗИЦИЯ 1:
Котелно оборудване - Екранна система. Сепаратори. Циклони. Въздуховоди и газоходи. Шлакоотделяне и шлакови вани. Мелнични системи - мелници и мелнични вентилатори Заключителни (ненормирани) работи.


 

 

I. ЕКРАННА СИСТЕМА

 

 

 

  

 

А. НОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 7

поз.13.2.

Подмяна обшивка на ПК и около горелките

м2

100.00

9.00

900.00 

 

ОБЩО А :

 

 

 

900.00 

 

Б. НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 1

 

Монтаж и демонтаж на преграден таван

п.к.

2.00

100.00

200.002

 

Механизация за монтаж на преграден таван

к-т

1.00

70.00

70.003

 

Ремонт на хоризонталните и вертикалните термошевове на пещна камера

м

144.00

2.00

288.00 

 

ОБЩО Б :

 

 

 

558.00 

 

ОБЩО I :

 

 

 

1 458.00 

 

IІ. ПАРОПРЕГРЕВАТЕЛИ

 

 

 

  

 

А. НОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 1

поз.5.1.

Проверка на ПП

ПП

1.00

17.60

17.602

поз.5.22.

Подмяна змиевици на КПП ВН-І ст:

 

 

 

  

 

а/демонтаж

бр.

10.00

8.00

80.00 

 

б/монтаж

бр.

10.00

30.00

300.003

поз.5.5

Рихтовка на ПП

бр.

10.00

5.00

50.00 

 

ОБЩО т.А:

 

 

 

447.60 

 

Б. НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 1

 

Радиографичен контрол на заварки

бр.

20.00

2.10

42.002

 

Транспортиране на серпентини

бр.

10.00

0.42

4.20 

 

ОБЩО т.Б:

 

 

 

46.20 

 

ОБЩО ІІ:

 

 

493.80 

 

III.СЕПАРАТОРИ

 

 

 

  

 

А. Нормирани работи

 

 

 

 1

поз.16.9.

Подмяна дефектни взривни клапи

бр.

14.00

1.80

25.202

поз.16.10.

Подмяна износени участъци

м2

20.00

8.00

160.003

поз.16.12.

Ревизия и ремонт мигалки

бр.

6.00

5.00

30.004

поз.16.13.

Направа на участъци

м2

20.00

4.00

80.005

поз.16.16.

Предаване на сепараторите

сеп.

2.00

5.00

10.00 

 

ОБЩО А:

 

 

 

305.20 

 

Б. НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 1

 

Възстановяване люкове

бр.

4.00

4.00

16.002

 

Брониране участъци от връщащи фракци

м2

16.00

5.00

80.00 

 

ОБЩО Б. :

 

 

 

96.00 

 

ОБЩО II:

 

 

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница