Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница1/14
Дата28.02.2018
Размер2.39 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ТЕЦ Варна” ЕАД


ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ № PPSV12-0056

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:
Възстановителни дейности по блок №5 – котелно и турбинно оборудване”

Варна, май, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


Глава Наименование

__________________________________________________________________________________

I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена

поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие.
II. Обявление за обществената поръчка.


  1. Пълно описание на обекта на поръчката.

IV. Условия за участие в процедурата.

Указания за провеждане на предварителен подбор.

V. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето.


VI. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.
VII. Образец на заглавна страница за заявление.

Образци на техническо и ценово предложение.


VIII. Проект на договор.


  1. Други образци

Приложение 1. Декларация по чл. 47, ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 и т.5 от ЗОП

Приложение 2. Декларация по чл. 47, ал. (1) т. 2 и т. 3 и ал. (2) т. 1, т. 3 и т.4 от ЗОП

Приложение 3. Декларация по чл. 47, ал. (5) от ЗОП

Приложение 4. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнител

Приложение 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Приложение 6.Информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на поръчката, за последните три години

Приложение 7. Декларация за основните договори

Приложение 8. Декларация за изискванията по безопасност на труда

Приложение 9. Декларация за разделно събиране на отпадъци

Приложение 10. Декларация за посещение на обект

Приложение 11. Декларация за съгласие с проекто-договора

Приложение 12. Образец на банкова гаранция за участие

Приложение 13. Образец на банкова гаранция за добро изпълнение на договораГлава I.


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
Глава II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
Глава III.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Относно: Възстановителни дейности по бл.№ 5 - Котелно и турбинно оборудване.

1 Въведение:


За 2012 г. съгласно утвърдения годишен график е определен планов възстановителен ремонт на блок № 5. За планов възстановителен ремонт се счита този ремонт при който се извършва частично разглобяване на съоръженията, преглед на възли и детайли, отстраняване на скрити дефекти (ремонт, възстановяване или подмяна на детайли, възли и съоръжения) сглобяване, настройка и пускане в експлоатация.

2 Съществуващо състояние:


Котелно оборудване -състоянието на Котел № 5 /К-5/ налага извършването на планов възстановителен ремонт.

Турбинно оборудване - състоянието на Парна турбина № 5 /ПТ-5/ налага извършването на планов възстановителен ремонт .3 Цел на поръчката:


Възстановителните дейности трябва да обезпечат стабилна и безаварийна работа на агрегата - блок № 5 в пределите на определения за "ТЕЦ Варна" ЕАД междуремонтен период с технико - икономически показатели, съответстващи на утвърдените нормативни характеристики.

4 Описание на задачите и изискуемите дейности:


Обемите на възстановителните работи се определят както на база нормативите за типови обеми ремонтни работи - "Ведомствени трудови норми за ремонт на агрегатите в топлоелектрическите централи", също така и на база водената техническа документация за състояние на съоръженията (данни за дефекти и ресурс). Тези обеми се оформят като планово нормативни калкулации (ПНК) в които са определени необходимия разход на труд в човекочасове за изпълнение на съответния вид ремонтна работа по агрегата.

Основните възстановителни и ремонтни дейности изисквани от възложителя по плановия ремонт на К-5 и ТГ-5 са описани в Прилoжение № 1.

Планираните възстановителни и ремонтни дейности са за периода от 01.09.2012 до 25.09.2012 год. -25 дни.

5 Офериране на изискуемите дейности:


Оферирането на възстановителни и ремонтни дейности на оборудването на бл. № 5, да бъде както следва:

Позиция 1: Котелно оборудване - Екранна система. Паропрегреватели. Сепаратори. Циклони. Въздуховоди и газоходи. Шлакоотделяне и шлакови вани. Мелнични системи - мелници и мелнични вентилатори Заключителни (ненормирани) работи.

Позиция 2 : Турбинно оборудване - Подготвителни работи; Ежектори; Арматура; Специални работи; заключителни работи;.

Позиция 3: Пещостроителни работи по К-5.Изолационни работи по К-5.Изолационни работи по ТГ-5.

С документите за участие Участниците да представят подробен план-график за извършването на дефектовъчните и ремонтните дейности по котелно и турбинно оборудване.

Оферирането на възстановителни и ремонтни дейности на оборудването на блок № 5, да бъде по точки и сумарно за всяка позиция. Кандидатите да оферират задължително всички позиции като крайната цена за обема на ремонта на блок № 5 е сума от позиции 1÷3. Не се допускат до участие кандидати, които нямат направени офертни предложения по всички позиции.

Участниците да представят декларация, че притежават опит в извършването на монтаж и демонтаж на преграден таван за котли ТПЕ 212.

6 Изисквания към дейностите/услугите и технологията на изпълнението:


6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дефектовка на всички подлежащи на ремонт възли и съоръжения като се съставят дефектовъчни протоколи, в които да се отразят всички отпаднали и нововъзникнали работи, след което се уточняват окончателните обеми ремонтни работи и се пристъпва към пълното изпълнение на договора.

6.2. При констатиране (с протокол за дефектовка съгласно срока по т.6.2) на възникнали допълнителни обеми над посочените ориентировъчни обеми от Възложителя, същите да бъдат в размер до 10 % от общия обем на договора.

6.3. възстановителни и ремонтни дейности да завършат 5 дни преди края на определения ремонтен срок - за извършване на локални и комплексни проби по спомагателното и основното оборудване.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница