Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница10/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
#69246
ТипРешение
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

1 Общи положения


1.1 Споразумението е неразделна част от договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ “ТЕЦ Вар­на” ЕАД и ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ (ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ), на строителни и ремонтни работи и други дейности на територията на Централата. Включено е към докумен­тацията при обявяване на обществена поръчка или възлагане. Подписването му от двете страни е задължително условие за извършване на възложените дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

С него се определят взаимодействията и отговорностите за осигуряване на безопасни и здраво­словни условия на труд, взаимно информиране за рисковете при работа и коорди­ниране на дей­ностите за предпазване на работниците и служителите от тези рискове съг­ласно чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Това споразумение регламентира и взаимодействието и отговорностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по опазване на околната среда при извършване на договорената дейност.

Споразумението се подписва в два идентични екземпляра - по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След посписването му в “ТЕЦ Варна” ЕАД то се вписва в регистър в отдел Технически контрол.1.2 СПОРАЗУМЕНИЕТО е изготвено на основание на:

 • Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999г. за минималните изисквания за здраво­словни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

 • Наредба № 3 на МТСП от 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните ли­ца и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълне­ни­ето на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионал­ните рискове;

 • Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 2001 г. за минималните изисквания за безопас­ност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

 • Правилника за безопасност на труда при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

 • Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електри­чес­ки и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;

 • Правилника за вътрешния трудов ред на “ТЕЦ Варна” ЕАД;

 • Правилника за безопасност в “ТЕЦ Варна” ЕАД;

 • Правилника за контролно-пропускателия режим в “ТЕЦ Варна” ЕАД;

 • Закона за обществените поръчки;

 • Правила за осигуряване на пожарна безопасност на територията на „ТЕЦ ВАРНА” ЕАД;

 • Програмата за управление на отпадъците в “ТЕЦ Варна” ЕАД;

 • Закона за опазване на околната среда;

 • Закона за водите.

При извършване на всички видове работи и дейности по договора нормативните докумен­ти по безопасност и здраве при работа са еднакво задължителни за страните по него.

2 Взаимодействие между възложителя и изпълнителя


2.1 С подписването на това споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (включително и за подизпълните­лите си) декларира писмено пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че:

 • Има оценки на риска за дейностите, предмет на договора;

 • Разполага с правоспособен и квалифициран персонал;

 • Притежава и ще представи необходимите документи, когато се изисква лиценз или разрешително за дейността;

 • Персоналът, който ще работи, е преминал профилактични прегледи и има заключения за пригодността да извършва съответните дейности (няма медицински противопоказа­ния за условията на труд при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);

 • Притежава необходимите инструкции за безопасна работа за дейността, която ще извършва;

 • Има установен ред и са определени видовете инструктажи, обхвата и тематиката им, както и лицата, които ги провеждат съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г.;

 • Разполага с необходимите ЛПС и СРО за съответните дейности;

 • Когато при изпълнение на дейността по договора се образуват отпадъци:

- Притежава разрешение за извършваните дейности с отпадъци (събиране, транспор­тиране / обезвреждане) или комплексно разрешително издадено от компетентен орган на Министерството на околната среда и водите. (Може да се използва и подизпълнител за дейностите с отпадъци притежаващ съответните разрешителни);

- В случай, че при изпълнение на услугата се очаква образуване на опасни отпадъци – че притежава персонал, обучен за работа с опасни отпадъци;

- Ще извършва разделно събиране на отпадъците, като не допуска замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората;

- В рамките на работния ден ще транспортира събраните отпадъци до площадките за временно съхранение и депата за обезвреждане посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Транспортирането на отпадъците ще се извършва съгласно нормативните изисквания;

- За количествата отпадъци, транспортирани извън територията на централата, ИЗПЪЛ­НИТЕЛЯТ участва в попълването на необходимите документи (приемо-предавателни протоколи, транспортни карти) и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ кантарни бележки;2.2 За отговорно(и) лице(а) за безопасното изпълнение на договорената дейност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се определя(т) :


(име, презиме, фамилия)

(длъжност)

(телефон)

(име, презиме, фамилия)

(длъжност)

(телефон)

(име, презиме, фамилия)

(длъжност)

(телефон)

Задълженията на отговорното за безопасното изпълнение на договорената дейност лице от страна на Възложителя са:

 • Да провери дали представените от страна на външната фирма документи за провеждане на начален инструктаж отговарят на изискванията, посочени в т.5.5 от споразумението;

 • Да придружава персонала на Изпълнителя за провеждане на начален инструктаж по безопасност на труда и противопожарна охрана;

 • Заедно с инспектор Екология в отдел „Технически контрол” да предаде на Изпълнителя работната площадка чрез подписване на двустранен про­токол (ФБ4.4.6.2-01).

 • В първият работен ден задължително да съпровожда персонала на Изпълнителя до и от работната площадка;

 • Да осъществява ежедневен контрол за спазване на ЗБУТ от страна на персонала на Изпълнителя и при констатирани нарушения да го спира от работа до тяхното отстраняване, като съставя протокол за извършена проверка ФБ4.4.6.2-03;

 • При промяна на условията на труд да информира Изпълнителя и при необходимост да предпише мерки за отстраняване на рисковите фактори;

 • При възникнали инциденти незабавно да уведомява прекия си ръководител и отдел ТК.

2.3 За отговорно(и) лице(а) за безопасното изпълнение на договорената дейност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определя(т) :


(име, презиме, фамилия)

(длъжност)

(телефон)

(име, презиме, фамилия)

(длъжност)

(телефон)

(име, презиме, фамилия)

(длъжност)

(телефон)

Задълженията на отговорното за безопасното изпълнение на договорената дейност лице от страна на Изпълнителя са:

 • Да представи изискваните съгласно т. 5.5. от споразумението документи за провеждане на начален инструктаж;

 • Да приеме от Възложителя работната площадка чрез подписване на двустранен про­токол (ФБ4.4.6.2-01);

 • Да осъществява непрекъснат контрол за спазване на ЗБУТ от страна на персонала на Изпълнителя по време на пребиваване на територията на Възложителя и при установяване на нарушения незабавно да спира работата до отстраняването им;

 • При промяна на условията на труд да информира Възложителя и при необходимост съгласувано с него да предприеме мерки за отстраняване на рисковите фактори;

 • При възникнали инциденти незабавно да уведомява отговорното за безопасното изпълнение на договорената дейност лице от страна на Възложителя.

2.4 Прeди започване на изпълнението на поръчката, определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отго­ворно лице за безопасното изпълнение на договорената дейност съвместно с инспектор екология подготвят и предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работната площадка с двустранен про­токол (ФБ4.4.6.2-01 - При­ложение 1 към настоящото споразумение). В него се уточняват работното място, начина за придвижване до него, предстоя­щите работи и проблемите, ко­ито биха могли да застрашат здравето и безопас­ността на персонала и на други работещи, предадените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ машини и съоръжения, взетите мерки за безопасност, ви­довете отпадъци и задълженията на страните по тяхното управление, местата за времен­но съхранение на отделени от дейността отпадъци, наличните пожарогасителни и пожаро­известителни съоръжения и др.

2.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури всички необходими лични предпазни средства и специално работно облекло.

2.6 Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пристъпва към изпълнение на договорните си за­дължения само след издаден наряд или нареждане за работа и след информиране на определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отговорно лице за безопасното изпълнение на договорената дейност. Не се допуска изпълнението на каквото и да е дейност без знанието на това лице.

2.7 При промяна на условията на труд ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се инфор­мират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на рисковите фактори.

2.8 При съвместна работа на два и повече екипа съответните екипи уточняват с про­токол по­между си реда за подаване на захранване (с ток, сгъстен въздух, вода и др.) и за ползване на общите съоръжения, като при спор последно мнение е това на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.9 При работа на две нива (един над друг) ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се уведомяват взаим­но, като работещият на по-високо ниво задължително изгражда плътна и здрава пре­града между нивата, за което се съставя протокол (ФБ4.4.6.2-06 - Приложение 2 към настоящото споразумение).

2.10 При изграждане на скеле ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ про­токол (ФБ 4.4.6.2-04 - Приложение 3 към настоящото споразумение) за съответ­ствието му с норма­тивните документи.

2.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се запознава с изготвените протоколи по т.2.8 и т.2.9;

2.12 Длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (съобразно своите правомощия – лицето, отговор­но за безопасността, ръководителите на направления, специалистите от отдел ТК, инспекторът по екология, ръководството на структурните звена и дежурният инженер по производство - ДИП) контролират осигуряването и спазване­то на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При кон­статиране на нарушения имат право да спрат изпълнението на работите.

2.13 Нарушенията се документират в протокол ФБ4.4.6.2-03 – Прило­же­ние 4 към настоя­щото споразумение. Съставените протоколи се впис­ват в регистър в отдел ТК на “ТЕЦ Варна” ЕАД. Копие от прото­кола се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ръководителя на съответ­ното звено от дружеството, отговорен за изпълнение на договора.

Размерът на санкцията е 400 лв. за всяко установено нарушение.

Наложената за установеното нарушение санкция се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от евентуални неустойки по договора, и се плаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път или в брой в касата на дружеството.

Копие от документа за внесената сума по санкцията се предавa от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отговорен за изпълне­ние на дого­вора, при изготвяне на първия приемо-преда­вателен протокол след установяване на нарушението. Протоколът не се подписва от страна на “ТЕЦ Варна”, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи документ за платена санкция.

2.14 Отговорност за спазване на правилата по здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда носи персоналът на външната фирма.

2.15 Независимо от санкциите по т.2.13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа част от внесе­ната гаранция за добро изпълнение за отстраняване на нанесени щети върху околната среда и безопасността на персонала. В тази връзка се изготвя протокол за окончателно приемане на извършената работа (СФ 7.4.1-03), който задължително се подписва от р-л отдел „Технически контрол”.

2.16 При продължителност на работите по договора и пребиваване на персонал на ИЗПЪЛНИ­ТЕЛЯ на площадката на централата повече от три месеца, с отделно споразумение се уреждат взаимодействията на Комитетите и групите по условия на труд на страните по договора. Ако решението е представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да участват в работата на КУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при решаване на проблеми по безопасността и здравето от общ интерес, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя списък на предложените участници, от които задължително половината да бъдат представители на работещите.

2.17 Генерираните при изпълнение на дейността по договора отпадъци се управляват (раздел­но събиране, приемане и транспортиране) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За целта при подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните до­ку­менти, изисквани от Закон за управление на отпадъците за извършване на съответната дейност.

2.18 За предаване/приемане на неопасни отпадъци се изготвя приемо-предавателен протокол между Инспектор по екология в “ТЕЦ Варна” ЕАД от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предста­вител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който се вписва наименованието и кода на отпадъците, тегло и/или обем на отпадъците, фирмата, приела отпадъците за транспортиране, временно съхранение и обезвреждане / оползотворяване. Към протокола се прилага документ, удостоверяващ количеството на отпадъка.

2.19 За предаване/приемане на опасни отпадъци между Инспектор по екология в “ТЕЦ Варна” ЕАД от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се попълва транс­портна карта по образец на Приложение № 4 към чл.8, т.1 от Наредба № 9 от 28.09.2004 г. Към транспортната карта се прилага документ, удостоверяващ количеството на отпадъка.

2.20 “ТЕЦ Варна” ЕАД е класифицирана като предприятие, за което не е необходимо издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС. В тази връзка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да съх­ранява на площадките на централата опасни химични вещества и препарати в количества, по-големи от посочените в колона 2 на Таблица 1 от Приложение № 3 на ЗООС.

2.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при въвеждане за експлоатация на територията на централата на съоръжения, съдържащи полихлорирани бифенили.

2.22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за причинени от дейността му разливи на нефтопродук­ти и опасни химични вещества и препарати. При възникване на такива е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Отстраняването на разливите и почистването на замърсени­те територии е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница