Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница1/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ТЕЦ Варна” ЕАД


ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ № PPSV 13-0006

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ КЕЙС, БОБКЕТ, ДРЕСТА И КОМАЦУ”Варна, март 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


Глава Наименование

__________________________________________________________________________________

I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена

поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие.
II. Обявление за обществената поръчка.


  1. Пълно описание на обекта на поръчката.

IV. Условия за участие в процедурата.

Указания за провеждане на предварителен подбор.

V. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето.


VI. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.
VII. Образец на заглавна страница за заявление.

Образци на техническо и ценово предложение.


VIII. Проект на договор.


  1. Други образци

Приложение 1. Декларация по чл. 47, ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 от ЗОП

Приложение 2. Декларация по чл. 47, ал. (1) т. 2 и т. 3 и ал. (2) т. 1 и т. 3 от ЗОП

Приложение 3. Декларация по чл. 47, ал. (5) от ЗОП

Приложение 4. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнител

Приложение 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Приложение 6. Информация за общия оборот и за оборота на стоките и услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години

Приложение 7. Декларация за основните договори

Приложение 8. Декларация за изискванията по безопасност на труда

Приложение 9. Декларация за разделно събиране на отпадъци

Приложение 10. Декларация за посещение на обект

Приложение 11. Декларация за съгласие с проекто-договора

Приложение 12. Образец на банкова гаранция за участие

Приложение 13. Образец на банкова гаранция за добро изпълнение на договораГлава I.


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
Глава II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
Глава III.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Относно: Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу

  1. Въведение

За нуждите на пристанище на “ТЕЦ Варна” ЕАД се използват следните челни товарачи:

- Бобкет -3 броя.

- CASE 580 LXT -2 броя.

- Дреста 515 Е -1 брой.

- Комацу SK 820 -1 брой.


2. Съществуващо състояние

Бобкет 1/S330/, Бобкет 2/S330/ в експлоатация от 2009 г, Бобкет 3/963/ - в добро техническо състояние.

Кейс - CASE 580 LXT -1,2 - в добро техническо състояние.

Дреста 515 Е – в добро техническо състояние.

Комацу SK 820– в добро техническо състояние.

Ремонтно - техническата обезпеченост на машините се осъществява от външна фирма по договор.

При необходимост от аварийно отстраняване на повреди е въведена организация за непрекъсната работа до отстраняване на проблема.

3. Цел на поръчката

Машините да се поддържат в техническо състояние позволяващо непрекъсната, надеждна и безаварийна работа при оптимални разходи, с цел обезпечаване разтоварването на корабите с въглища акостирали на пристанището на „ТЕЦ Варна” ЕАД и други дейности обвързани с дейноста на «ТЕЦ Варна» ЕАД.  1. Описание на задачите и изискуемите дейности

Изпълнителят е длъжен да поддържа в добро техническо състояние следните челни товарачи:

- Бобкет 3/963/, 1/S330, 2/S330;

- Дреста 515 Е;

- Комацу SK 820;

- Кейс 580 LXT- 1, 2;


4.1. Профилактика - превантивни и спомагателни дейности

Профилактиката на челните товарачи включва всички превантивни дейности осигуряващи намаляването до минимум на аварийните ремонти, намаляване на необходимите планови ремонти и обезпечаване на техническата и експлоатационна сигурност.

Към основните дейности за профилактика влизат :

- Периодичен преглед и регулировки на челните товарачи;

- Гресиране ;

- Доливане масла ;

-Техническо обслужване;

- Да се извършва пролетно-лятна и есенно-зимна подготовка на челните товарачи;


4.2.Аварийни ремонти

Необходимостта от авариен ремонт се определя от Дежурен инженер производство (ДИП) и ръководител отдел Въглеподаване.

За такива се приемат всички случаи, при които ремонтът е непредвидим и се налага незабавното отстраняване на повредата, за да се запази експлоатационната годност на челните товарачи, като основните са :

- Заваряване по гребла и оборудване;

- Подмяна на спукана гума;

- Подмяна на дефектирал хидравличен маркуч и отстраняване теч на хидравлично и двигателно масло.

- Отстраняване на дефекти по охладителната, горивната, ходовата част, контролно-измервателните прибори, ел. оборудване, външно и вътрешно осветление, остъкление на кабината и други, които блокират нормалната работа на машините, но са отстраними с регулировки и влагане на налични резервни части
4.3. Планови ремонтни дейности

Плановите ремонти се извършват по предварително изготвен обем и график, който се съгласува с Възложителя и включва:

- Основни ремонти на цели възли и агрегати;
5. Изискуемите дейности за Изпълнителя
5.1. Изпълнителят е длъжен да изпълнява поставените задачи от Възложителя според посочения приоритет.

5.2. Профилактиката се изпълнява с редовното работно време на Възложителя по съгласувана поръчка от двете страни.

5.3. Аварийните ремонти в редовното работно време на Възложителя започват незабавно. В извън редовното работно време на Възложителя работата по аварийните ремонти започва до два часа от заявяването и приключва до отстраняването им. След приключване на ремонта работата се приема от дежурния стифадор и се отразява в отчета за месеца на фирмата.

5.4 Всички планирани ремонтни дейности се извършват по съгласуван с Възложителя график след одобрена оферта и посочен гаранционен срок. Плановите ремонти се изпълняват в редовното работно време на Възложителя.

5.5. Ако при извършване на ремонтни дейности възникнат проблеми, чието решаване изисква удължаване на срока, Изпълнителят представя нов график за отстраняване на проблема и след одобрение от Възложителя се пристъпва към работа.

5.6. Изпълнителят е длъжен да поддържа челните товарачи в непрекъсната експлотационна готовност.

5.7. Изпълнителят е длъжен да да осигури необходимият квалифициран персонал.

5.8. Изпълнителят се задължава да изпълнява предписанията по пожарна и техническа безопасност, отнасящи се до оборудването за което отговаря.

5.9. Извършените профилактика и аварийни ремонти на товарачите се приемат/предават от/на експлоатационния персонал на «ТЕЦ Варна» ЕАД със запис в дневник за «Извършване на аварийни ремонти и профилактика».

5.10. Плановите ремонти се приемат/предават с приемо-предавателен протокол подписан от Възложителя и Изпълнителя.

5.11. След приключване на ремонтните дейности по съоръженията представители на Изпълнителя предават съоръжението на представители на Възложителя.

5.12. Изпълнителят се задължава да провежда изпити на персонала си съгласно действащите правилници в централата.

5.13. Изпълнителят се задължава да информира Възложителя за състоянието на съоръженията, които поддържа и ремонтира и да прави предложения за извършване на дейности по поддържаната техника.

5.14. Изпълнителят се задължава да поддържа в изправност използваната от него техника /електрокари, телфери и други/ от Приложение № 3 и Приложение № 4 към техническото задание.

5.15. При работа в извън работното време на Възложителя, Изпълнителят се задължава да представи за утвърждаване списък на работниците заети с конкретната дейност , който след утвърждаване от Р-л направление се предоставя на ДИП и Охраната на “ТЕЦ Варна” ЕАД.
6. Изисквания към опита на кандидата
6.1. Кандидатите да представят декларация, че имат възможност да доставят нужните резервни части и материали при необходимост.

6.2. Кандидата да докаже наличието на ремонтна база оборудвана с необходимите инструменти. Наличието на ремонтна база да се докаже чрез представяне в документите за участие на декларация за наличие на ремонтна база /собствена или под наем/оборудвана с необходимите инструменти за ремонт на челни товарачи.

6.3. Кандидата да предостави препоръки за добро изпълнение (референции) за извършени услуги отговарящи на поръчката (поддръжка и ремонт на челни товарачи или на машини от подобен тип) съгласно ЗОП

6.4. Кандидатите да предоставят както следва:

6.4.1. Информация за общия оборот на услугите, и оборота реализиран от услуги предмет на поръчката, за всяка от последните три години (2010, 2011 и 2012).

6.4.2. За 2010, 2011 и 2012 г. да се представи списък на договори, с дейности отговарящи на поръчката.7. Изисквания към образованието и квалификацията на персонала
Да носи по всяко време притежаваното удостоверение за квалификационна група за безопасност при работа. Да го показва при поискване на упълномощените длъжностните лица на Възложителя и на контролните органи.


Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница