Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница14/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
#69246
ТипРешение
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за разделно събиране на отпадъци

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................................................................с лична карта № ..............................., издаден на ....................... от ......................................... , с ЕГН ............................................, в качеството ми на представляващ ..........................................................................................................................................................,

кандидат за участие в процедура на договаряне за избор на изпълнител на „Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу, реф. PPSV 13-0006
Д Е К Л А Р И Р А М:
При изпълнение на услугата персоналът ще изпълнява следните изисквания:

-да извършва разделно събиране на отпадъците, като не допуска замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората;

-в рамките на работния ден да транспортира събраните отпадъци до площадките за временно съхранение на територията централата;

-транспортирането на отпадъците да се извършва съгласно нормативните изисквания;

-за количествата отпадъци транспортирани извън територията на централата, Изпълнителя да участва в попълването на необходимите документи (приемо-предавателни протоколи, транспортни карти) и представи на Възложителя кантарни бележки.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
.............................г.

Декларатор:

/име, подпис и печат/
Приложение 10. Декларация за посещение на обект

Поставя се в плика на заявлението

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за посещение на обект

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................................................................с лична карта № ..............................., издаден на ....................... от ......................................... , с ЕГН ............................................, в качеството ми на представляващ ..........................................................................................................................................................,

кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу”,реф. № PPSV 13-0006
Д Е К Л А Р И Р А М:
Посетих обекта и се запознах с неговите особености.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година Декларатор:

Приложение 11. Декларация за съгласие с проекто-договора


Поставя се в плика на заявлението

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я


за съгласие с проекто-договора

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................................................................с лична карта № ..............................., издаден на ....................... от ......................................... , с ЕГН ............................................, в качеството ми на представляващ ..........................................................................................................................................................,

кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу”, реф. № PPSV 13-0006


Д Е К Л А Р И Р А М:

Съгласието си с предложения в документацията проект на договор. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител, същият ще представи всички документи, необходими за подписване на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година Декларатор:

Приложение 12. Примерен образец на банкова гаранция за участие в процедура
Поставя се в плика на заявлението

ОбразецБАНКОВА ГАРАНЦИЯ


за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка
Участникът за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка _____________________________________________________________________, (наричан по-нататък “Участник”) е предал предложението си за доставка на __________________________________________ (наричано по-нататък “предложение”) от ___________________ (дата) въз основа, на което ние ___________________________________________ (името на банката, в която е открита гаранцията) от _____________________________, с регистрирано седалище в _____________________ ( по-нататък наричана “банката”) се задължаваме пред _________________________________________ (наричан по-нататък “Възложител”) със сумата от _______________________________, чието плащане ще се извърши в полза на Възложителя, за което с тази гаранция банката обвързва себе си и своите правоприемници.
Подпечатано с печата на горепосочената банка на ___________ година.
Безусловно и неотменяемо се задължаваме, да изплатим при първо писмено поискване на Възложителя, в рамките на валидността на гаранцията, сума не по-голяма от посочената по-горе, без да е необходимо Възложителят да обосновава своето искане. Достатъчно е в искането си за изплащане на сумата той да посочи, че същата му се дължи поради наличието на едно, две или всички, посочени по-долу обстоятелства:


  1. Ако участникът за възлагане на обществена поръчка оттегли офертата си по време на неговата валидност;

  1. В случай, че Участникът е класиран, след като е бил уведомен за приемането на неговото предложение, по време на валидността му:

(а) не успее или откаже да сключи договора, ако това му е поискано;

(б) откаже или не успее в срок до един месец след получаването на решението за определяне на изпълнител да представи някой от изискуемите документи за сключване на договора, които са посочени в документацията за участие, в съответствие с чл.42 на ЗОП.

3. Ако участникът подаде жалба в съда, във връзка с решение на Възложителя.
Тази гаранция ще бъде валидна до един месец след изтичане срока на валидност на предложението. В случай, че бъде предявено искане за изплащане на сумата, същото следва да постъпи в банката не по-късно от горепосочения срок.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата.

дата: _________ година Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителен директор

Име: _________________________________
Подпис и печат: _____________________

Приложение 13. Примерен образец на банкова гаранция за изпълнение на договор


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка
 До .... ......................

....................................
Известени сме, че нашият Клиент, [име/фирма и адрес на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: [описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % [посочва се размера от обявлението на процедурата] от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 
дата: _________ година Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителен директор

Име: _________________________________


Подпис и печат: _____________________Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница