Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Изисквания към опита на персоналастраница2/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

8. Изисквания към опита на персонала

Изпълнителят да разполага с нужния квалифициран персонал за извършване на качествен и своевременен ремонт и поддръжка.9. Оборудване и материали, които трябва да бъдат доставени, предоставени и/или използвани във връзка с изпълнението на поръчката. Изисквания към тях и условията на доставка

9.1 Изпълнителят на услугата е длъжен да обезпечи работниците си с работно облекло (с лого на фирмата) и предпазни средства, необходими за нормалното изпълнение на служебните им ангажименти и съобразени с вътрешните правилници за безопасност на съответните работни места.

9.2 Изпълнителят отговаря за доставката и поддръжката на необходимите инструменти, механизация и консумативи подходящи за безопасната работа.

9.3 Всички консумативи са задължение на Изпълнителя и се заплащат допълнително от Възложителя съгласно Приложение №1 към техническото задание. Възложителят си запазва правото в определени случаи да предоставя консумативи съгласно горепосоченото приложение .

9.3.1. Когато консумативите се доставят от Изпълнителя се следва следната процедура:

- Изпълнителя представя списък с необходимите консумативи с посочени цени, който се съгласува с Възложителя;

- Възложителят изготвя поръчка до Изпълнителя по одобрения списък;

- Изготвя се двустранен протокол за доставените консумативи;

- Вложени консумативи да са нови с доказан произход и да отговарят на съответните стандарти и изисквания;


   1. Когато консумативите се доставят от Възложителят се предават на Изпълнителя с протокол за влагане в ремонтните работи.

9.4 Всички резервни части и материали са задължение на Изпълнителя и се заплащат допълнително от Възложителя съгласно Приложение №2 към техническото задание. Възложителят си запазва правото в определени случаи да предоставя резервни части и материали съгласно горепосоченото приложение.

9.4.1. Когато резервни части и материали се доставят от Изпълнителя се следва следната процедура:

- Изпълнителя представя списък с необходимите части и материали с посочени цени, който се съгласува с Възложителя;

- Възложителят изготвя поръчка до Изпълнителя по одобрения списък;

- Изготвя се двустранен протокол за доставените резервни части и материали;

- Материалите и резервните части вложени при ремонта да са нови с доказан произход и да отговарят на съответните стандарти и изисквания;

9.4.2. Когато резервни части и материали се доставят от Възложителят се предават на Изпълнителя с протокол за влагане в ремонтните работи.
10. Предоставяне на помещения и оборудване от страна на Възложителя
Възложителят предлага помещения и оборудване под наем съгласно Приложение № 3 към техническото задание.

Възложителят предоставя за ползване от Изпълнителя битовка с баня срещу заплащане съгласно Приложение № 3 към техническото задание.

Възложителят предлага оборудване под наем или за купуване съгласно Приложение № 4 към техническото задание.
11. Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя
11.1. При установяване на аварии и щети по оборудването, причинени от неправилни действия или бездействие на персонала на Изпълнителя, то той носи отговорност пред Възложителя за отстраняване на щетите.

11.2. Изпълнителят носи отговорност за всеки извършен ремонт и поема гаранция за качеството на ремонта. При възникване на авария в следствие на некачествен ремонт, Изпълнителят поема за своя сметка повторното отстраняване на повредата и вложените резервни части и материали.


12. Изисквания към резултата и/или на качеството на услугата

Задължително е осигуряването в експлоатация на 2 (два) броя челни товарачи Бобкет и 1 (един) брой Кейс.13. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката

13.1 Всеки авариен ремонт се приема от длъжностно лице на Възложителя и вида на ремонта се вписва от Изпълнителя в сервизната книга на машината.

13.2 Аварийните и профилактични ремонти се записват ежедневно в утвърдена форма - Дневник за «Извършване на аварийни ремонти и профилактика» - Приложение № 5 към техническото задание .

13.3 Плановите ремонти се документират с приемо - предавателен протокол подписан от двете страни.14. Изисквания към гаранционната, извън- и след-гаранционната поддръжка

14.1 Изпълнителят носи отговорност за всеки извършен ремонт и поема гаранция за качеството на ремонта. При възникване на авария в следствие на некачествен ремонт, Изпълнителят поема за своя сметка повторното отстраняване на повредата и вложените резервни части и материали.

14.2 Гаранционния срок за плановите ремонти се посочва от изпълнителя в предварителната оферта,като не може да е по- малък от шест месеца.

14.3 Гаранционния срок на доставените резервни части и материали от Изпълнителя не може да е по-малък от 1 година.15. Санкции


15.1. При авариен престой на повече от една от посочените машини в точка 12 без обективни причини води до налагане на санкции за Изпълнителя в размер на 100 лева на ден за всеки челен товарач над допустимите.

15.2. При неспазване на съгласувания с Възложителя график за плановите ремонти се удържа санкция в размер на 10% от стойността на одобрената оферта.

15.3. При закъснение на започване на работа при аварийните ремонти (до 2 часа от повикването) се налага санкция от 20 лева за всеки час закъснение.


16. Изисквания за обучение на персонала на Възложителя

Изпълнителят е длъжен да запознава и обучава експлоатационния персонал на централата с всички нововъведения и промени извършени по челните товарачи.17. Подпомагащи дейности и условия от Възложителя:

Възложителят уведомява Изпълнителя за моментното натоварване на пристанището, графика за плановите ремонти и приоритетите при отсраняване на аварийните ремонти.18. Управление на отпадъците

Списък на отпадъците, които се очаква да бъдат образувани при изпълнение на услугата:

18.1. Списък на отпадъците, които се очаква да бъдат образувани при изпълнение на услугата на територията на централата съдържа:
Описание

Код на отпадъка

Прогнозно количество

1

Черни метали

16 01 17

400 кг

2

Излезли от употреба гуми

16 01 03

4 броя

3

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (от машините във въглеподаване)

13 02 05*

300 кг

4

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

5 броя

Дейностите цитирани в т.18.1 отпадъци, които се очаква да бъдат извършени от Изпълнителя (събиране / транспортиране / депониране ).

18.2.В документацията за участие в процедурата се изисква от фирмите да представят:

18.2.1.Разрешение за извършваните дейности с отпадъци (събиране, транспортиране / депониране). Може да се използва и подизпълнител за дейностите с отпадъци притежаващ съответните разрешителни.

18.2.2.В случай , че при изпълнение на услугата се очаква образуване на опасни отпадъци да се представи Декларация или други документи доказващи наличие на персонал, обучен за работа с отпадъците.

18.2.3.Декларация, че при изпълнение на услугата ще се изпълняват следните изисквания:

-да извършва разделно събиране на отпадъците, като не допуска замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората;

-в рамките на работния ден да транспортира събраните отпадъци до площадките за временно съхранение на територията централата;

-транспортирането на отпадъците да се извършва съгласно нормативните изисквания;

-за количествата отпадъци транспортирани извън територията на централата, Изпълнителя да участва в попълването на необходимите документи (приемо-предавателни протоколи, транспортни карти) и представи на Възложителя кантарни бележки.19 Изисквания към осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при изпълнението на поръчката:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представи списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката (ФБ 4.4.6.2–05 - Приложение №5 към “Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”).Кандидатът (включително и за подизпълнителите си) трябва да декларира при подаване на оферта, че:

 • Има оценки на риска за дейностите, предмет на договора;

 • Разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който притежава изискваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения при ремонт в неелектрически уредби;

 • Разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който притежава изискваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи” при ремонт в електрически уредби;

 • Разполага със заварчици и кранисти, притежаващи най-малко трета квалификационна група по “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения” и втора квалификационна група по “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи” (ако ще използва в дейността си такъв персонал);

 • Притежава квалифицирани лица, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работата по наряд или нареждане по съответния правилник и лица, отговорни за безопасността;

 • Притежава и ще представи необходимите документи, когато се изисква лиценз или разрешително за дейността;

 • Персоналът, който ще работи, е преминал профилактични прегледи и има заключения за пригодността да извършва съответните дейности (няма медицински противопоказа­ния за условията на труд при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);

 • Притежава необходимите инструкции за безопасна работа за дейността, която ще извършва;

 • Има установен ред и са определени видовете инструктажи, обхвата и тематиката им, както и лицата, които ги провеждат съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • Разполага с необходимите ЛПС и СРО за съответните дейности;

Всички външни лица, пребиваващи в централата, изпълняват изискванията на:

 • Действащите на територията нормативни документи по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда;

 • “Правилник за контролно – пропускателната система”

Задължително условие за изпълнението на задачата е подписване от двете страни на “Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”. Споразумението е неразделна част от договора за изпълнение на задачата. Със споразумението се определят:

 • Задълженията на страните при осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Взаимодействията между двете страни при осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Отговорно(и) лице(а) за безопасното изпълнение на договорената дейност;

 • Реда за извършване и документиране на проверки за спазване на правилата за осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Санкция в размер на 400 лв. за всяко установено нарушение на правилата за безопасност и опазване на околната среда. Нарушенията се документират в протокол ФБ 4.4.6.2-03 (Приложе­ние 4 към споразумението). Наложената за установеното нарушение санкция се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от евентуални неустойки по договора, и се плаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път или в брой в касата на дружеството;

 • Действия при възникване на инциденти.

Предаването на работната площадка да се извърши с подписването на двустранен протокол (ФБ4.4.6.2-01, Приложение 1 към Споразумението).

За приемането на всички дейности, извършвани по работно оборудване, за което се под­държа досие, се съставя приемо-предавателен протокол СФ 7.4.1-03. Протоколът се разписва и от р-л отдел ТК, като копие се прилага в досието на оборудването.20. Други


Оферирането на изискуемите дейности, да бъде съгласно ценова таблица “Количествено-стойностна сметка” - Приложение № 6 към техническото задание.

21. Приложения


Приложение № 1 Консумативи необходими за поддържането на челните товарачи;

Приложение № 2 Резервни части необходими за поддръжката на челните товарачи;

Приложение № 3 Помещения и оборудване предоставено от Възложителя под наем;

Приложение № 4 Помещения и оборудване предоставено от Възложителя под наем или закупуване;

Приложение № 5 Дневник за “Извършване на аварийни ремонти и профилактика”;

Приложение № 6 Ценова таблица “Количествено-стойностна сметка”.


Приложение № 1 към техническото задание

Консумативи за поддържането

на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу

I. Bobkat 963-1бройВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Маслен филтър

4 броя2.

Хидравличен филтър за рамена

2 броя3.

Хидравличен филтър за ход

2 броя4.

Въздушен филтър(голям)

5 броя5.

Въздушен филтър(малък)

5 броя6.

Горивен филтър (груб)

3 броя7.

Горивен филтър (фин)

3 броя8.

Ремък за хидравлична помпа

3 броя9.

Ремък за водна помпа

4 броя10.

Халогенни лампи

10 броя
II. CASE 580LXT-2 брояВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Маслен филтър

12 броя2.

Хидравличен филтър

2 броя3.

Хидравличен филтър за ск. кутия

2 броя4.

Въздушен филтър(голям)

18 броя5.

Въздушен филтър(малък)

18 броя6.

Горивен филтър (груб)

12 броя7.

Горивен филтър (фин)

12 броя8.

Ремък за водна помпа

8 броя9.

Халогенни лампи

20 броя10

Предпазители

20 броя
IІІ. KOMATSU-1 бройВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Въздушен филтър(голям)

4 броя2.

Въздушен филтър(малък)

4 броя3.

Горивен филтър (груб)

3 броя4.

Горивен филтър (фин)

3 броя5.

Ремък за водна помпа

2 броя6.

Халогенни лампи

6 броя7.

Предпазители

20 броя8

Маслен филтър

3 броя
ІV. DRESSTA 515Е-1 бройВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Въздушен филтър(голям)

4 броя2.

Въздушен филтър(малък)

4 броя3.

Горивен филтър (груб)

3 броя4.

Горивен филтър (фин)

3 броя5.

Филтър хидравличен обратен

3 броя6.

Филтър маслен

3 броя7.

Ремък за алтернатор

3 броя8.

Халогенни лампи

10 броя9.

Лампи за осветление на табло и габарити

6 броя10

Предпазители

20 броя

V. Bobkat S330-2 брояВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Маслен филтър

12 броя2.

Хидравличен филтър голям 6”(152,4mm)

4 броя3.

Хидравличен филтър малък 90мик.

4 броя4.

Хидравличен филтър на охлаждащ вентилатор

4 броя5.

Въздушен филтър(голям)

12 броя6.

Въздушен филтър(малък)

12 броя7.

Горивен филтър

4 броя8.

Ремък за хидравлична помпа

4 броя9.

Ремък за алтернатор

4 броя10.

Халогенни лампи

12 броя11

Предпазители

20 броя
VI. МАСЛА И ГРЕСИ-необходими за съответните машиниВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Масло SAE 15W40

600 л2.

Масло SAE 10W

400 л3.

Масло хидравлично/бобкат/

200 л4.

Масло (case excavator)

200 л5.

Масло(case xytran ultra)

50 л6.

Литиева грес HMS B 27-0005 NLGI 1

100 кгКоличеството на консумативите описани в това приложение е за срок от 2 /две/ години и е базово и непоръчването, на която и да е от тях не поражда задължение на Възложителя да заплаща санкции или неустойки.


Забележка: Общата сума на доставените консумативи по това приложение и разервните части по Приложение № 2 не може да превишава сумата от 66 000 лв./ шестдесет и шест хиляди лв./ без ДДС за две години.
Приложение № 2 към техническо задание
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

необходими за поддържане и ремонт на челни товарачи

Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу
I. Общи за челните товарачиВид челен товарач

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1.

Бобкат 963

Гуми 14-17,5 TR10

242.

Бобкат S330

3.

CASE 580 LXT

Гуми предни 12,5/80-18

44.

CASE 580 LXT

Гуми задни 16,5/85-28

45.

Дреста 515 Е

Гуми 18,4х24 10PR G15

46.

Камацу SK 820

Гуми 10-16,5

47.

Маркучи високо налягане

за всички челни товарачи

408.

Водни съединения
16
II. Челен товарач Бобкат 963Наименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор

k.n 666 1611

13

Датчик за налягане дв.масло

k.n 6674315

14

Датчик за температура

к.н 6718415

15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Акумулатор

157 Ah / 12 V

211

Термостат
1
IІІ. Челен товарач Бобкат S330Наименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Акумулатор

157 Ah / 12 V

211

Термостат
1
ІV. Челен товарач Кейс 580 LXTНаименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Карета за кардани
411

Карета за преден мост
412

Акумулатор

157 Ah / 12 V

313

Термостат
1
V. Челен товарач Каматцу SK 820Наименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Акумулатор

72 Ah / 12 V

111

Термостат
1
VI. Челен товарач DRESSTA 515 Е


Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Карета за кардани
411

Втулки и оси цилиндри управление
412

Централна ос, втулки лагери и оплътнителни пръстени
1 комл.13

Акумулатор
114

Термостат
1


Количеството на резервните части описани в това приложение е за срок от 2 /две/ години и е базово и непоръчването, на която и да е от тях не поражда задължение на Възложителя да заплаща санкции или неустойки.


Забележка: Общата сума на доставените резервни части от това приложение и консумативите по приложение №1 не може да превишава сумата от 66 000 лв./ шестдесет и шест хиляди лв./ без ДДС за две години.
Приложение 3 към техническото задание

Поддържане и ремонт на челни товарачи

Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу

Помещения и оборудване предоставено от Възложителя под наем


Активи

Цена в лв без ДДС

1

Работилница със следното оборудване:

 • Стругове- 2броя

 • Ножовка електрическа – 1брой

 • Стационарен шмиргел – 1брой

 • Кранове 12,5 и 5т. – 2броя

 • Ножица за ламарина – 1брой

 • Пещ електрическа – 1брой

 • Стационарна бормашина – 1брой

Наем за година

400


2

Битовка

Наем ден на човек 1,50Забележка: Оборудването се ползва заедно с други фирми обслужващи оборудването на “ТЕЦ Варна” ЕАД
Приложение № 4 към техническото задание

Поддържане и ремонт на челни товарачи

Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу

Оборудване предоставено от Възложителя

под наем или закупуване


Активи

Цена под наем в лв без ДДС /за година/

Цена продажба в лв без ДДС

Електрокар платформаен
1000 лв.

оценителПриложение 5 към техническото задание


"Поддържане и ремонт на челни товарачифКейс, Бобкет, Дреста и Комацу"

Фирма .................................

Дневник за извършване на аварийни ремонти и профилактика за месец ...

 

Дата,час

Място на

Описание на

Бр.

Кв.

Откриване:

Закриване:

Описание на извършената работа

Резервни части и консумативи

Подписна издаване

на

възложената

заети

група

дата, час

дата, час

 

нареждането

работа

работа

раб.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Забележка: Плановите ремонти в отдела се документират с приемо-предавателен протокол (съгласно предварително съгласувания обем и график) подписан от двете страни.Дата: ...................
/Ръководител отдел ................................./


Приложение № 6 към техническото задание

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА”ЦЕНОВА ТАБЛИЦА


Поддържане и ремонт на челни товарачи

Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу.


Наименование на работата

Мярка


Количество

Ед.цена

(лв/месец

без ДДС)


Обща цена

(лв. без ДДС)

A


ЦЕНА ЗА ЧОВЕКОЧАСЦена за труд в работно време

за периода на договора


ч.ч.

8 000

Цена за труд в извън работно време

за периода на договора.


ч.ч.

1 400Б

OБЩА ЦЕНА ЗА КОНСУMАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

съгласно Приложение 1 и 2
Общо стойност на т.А и т.Б :
Забележки:


 1. Количеството на човекочасовете описани в Приложението е базово и неизчерпването им не поражда задължение на Възложителя да заплаща санкции или неустойки.
 1. Изчерпването на човекочасовете, преди изтичане на крайния срок на договора, не води автоматично до продължаване на договора.


Глава IV.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОРКаталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница