Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


A. Условия за участие в процедуратастраница3/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

A. Условия за участие в процедурата1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията и изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), настоящата документация и обявлението за обществена поръчка.
2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки кандидат/участник:

  1. който не представи някой от необходимите документи посочени в настоящата документация за участие;

  2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. (1), и ал. (5) от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП;

  3. представил заявление, което не отговаря на условието на чл. 87, ал. (5) от ЗОП;

  4. който е представил първоначална оферта, чието финансово предложение не е поставено в отделен, запечатан, непрозрачен плик;

  5. който не отговаря на условията за допустимост, или на база протоколираните резултати от договарянето се установи, че офертата му не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя, съгласно § 1 т. 19а от Допълнителните разпоредби или фигурира в офертата на друг участник като подизпълнител.

  6. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.


3. Кандидатите или участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
* Под термина “оферта” в настоящата документация следва да се разбира представената от участника първоначална оферта и постигнатите договорености, които са записани в протоколите от проведените договаряния.
Б. Указания за провеждане на предварителен подбор
Раздел 1. Указания за изготвяне на Заявление за участие в Предварителния подбор
На първия етап от процедурата Кандидатите изготвят и подават Заявление за участие в предварителния подбор, което съдържа посочените по-долу документи и отговаря на изискванията на чл. 87, ал.1 от ЗОП.

Документите трябва да съдържат исканата информация, да бъдат подредени по указания в списъка по-долу ред и да са изготвени в съответствие с указанията от тази документация за участие. Всички документи трябва да са на български език или с превод на български език.


Списък на документите, съдържащи се в заявлението за участие в предварителния подбор


Наименование

Стр. № (да се попълни)

1. Заглавна страница на заявлението за участие - виж образеца от глава VII

(прилагането на заглавна страница е препоръчително), съдържаща:

 • име и длъжност на лицето, представляващо кандидата по регистрация и на лицето, упълномощено да представлява кандидата в тази процедура (ако има такова).

Забележка: Ако офертата е подписана от лице, упълномощено да представлява кандидата в процедурата, то трябва да се приложи съответното пълномощно.
 • данни за връзка: пощенски адрес, телефони, факсове, e-mail, интернет страница (ако има такава);

Забележка: Ако кандидатът е посочил грешни данни за връзка или е сменил своите данни и не е информирал своевременно Възложителя, или кандидатът не е извършил необходимите действия и условия, за да получи уведомлението, изпратено на посочените данни, кандидатът ще се счита за уведомен, когато Възложителят е изпратил уведомлението на посочените данни.
 • банкова сметка за възстановяване на гаранцията, ако гаранцията за участие е под формата на парична сума

 • друга информация (виж образеца).
2. Юридически статус

2.1.Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Ако участникът е чуждестранно физическо лице, завереното копие на документа за самоличност следва да бъде представено в официален превод.
2.2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите по т.2.1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или на отделен документ, подписан от участниците в обединението, се посочва представляващия обединението.
2.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (виж образеца в глава ІХ)
2.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. (1) т. 2 и т. 3, и ал. (2) т. 1 и т. 3 във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (виж образеца в глава ІХ)
2.5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. (5) във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (виж образеца в глава ІХ)
3. Икономическо и финансово състояние
Съгласно чл. 50 ал. 1, т. 3 от ЗОП:

3.1. Информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за всяка от последните три години (2010, 2011 и 2012) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.


4. Технически възможности и/или квалификация

Съгласно чл. 51 ал. 1, т. 1, т. 4, т. 7 и т.9 от ЗОП:

4.1. Декларация на кандидата, съдържаща списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години (2010г, 2011г, 2012г), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.Минимално изискване:

Кандидатите да притежават опит в поддръжка и ремонт на челни товарачи или на машини от подобен тип на обявените от Възложителя, което се доказва с препоръки, приложени към представената декларация, съдържаща списък на основните им договори за услуги.Забележка: Кандидатът може да не представя препоръки по всички договори от декларацията, но задължително трябва да представи препоръки за договорите, участващи в покриването на минималното изискване.

4.2. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; (Списък на лицата, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работата по наряд или нареждане по съответния правилник и лицата отговорни за безопасността.).

4.3. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата – копия;

4.4. Декларация за наличие на ремонтна база /собствена или под наем/, оборудвана с необходимите инструменти за ремонт на челни товарачи.


5. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнители. (съгласно образеца в раздел IX)

Забележка: В случай, че ще се използват подизпълнители се прилага попълнена декларация с броя и имената на подизпълнителите, както и вида на работите които ще извършват и дела на тяхното участие.


5.1. Декларация от кандидата за имената на подизпълнителите /ако се предвиждат такива/, съдържаща данни за вида на работите, които ще извършват, както и дела на тяхното участие.
5.2. Декларация от подизпълнителя за съгласие за участие, като подизпълнител (съгласно образеца в раздел IX)
6. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3 и 4се представят за всеки от тях.

Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката


7. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.т. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по т.3 и т.4 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.
8. Документ за внесена гаранция за участие

В зависимост от избрания от участника вид на гаранцията за участие, към офертата следва да се приложи:

- - банков документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка

или


- оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с обявените от Възложителя в образеца на документацията.
9. Декларация относно изискванията по безопасност на труда към външните фирми (виж образците в глава ІХ)
10. Разрешение за извършване на дейности с отпадъци или договор с лице притежаващо разрешение за извършване на дейности с отпадъци (събиране, транспортиране/ депониране) .
11. Декларация, че при при изпълнение на услугата ще се изпълняват следните изисквания:

-да извършва разделно събиране на отпадъците, като не допуска замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората;

-в рамките на работния ден да транспортира събраните отпадъци до площадките за временно съхранение на територията централата;

-транспортирането на отпадъците да се извършва съгласно нормативните изисквания;

-за количествата отпадъци транспортирани извън територията на централата, Изпълнителя да участва в попълването на необходимите документи (приемо-предавателни протоколи, транспортни карти) и представи на Възложителя кантарни бележки.

12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (виж образците в глава ІХ)
13. Декларация за оглед на обекта на поръчката
14. Списък на документите, съдържащи се в заявлението, подписан от кандидата.
Всички документи се представят в оригинал или нотариално заверени копия, с изключение на документите, посочени, че могат да се представят като копия. Копията (без тези с нотариална заверка) се представят заверени от кандидата на всяка страница с гриф: “Вярно с оригинала”, подпис и печат. Всяка страница от оригиналните документи също се подписва и подпечатва.

Раздел 2. Указания за гаранцията за участие (виж образеца в глава IX)
Размерът на гаранцията за участие е в размер на 1 800,00 лв и може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума (депозит), преведена на "ТЕЦ Варна" ЕАД по сметката, посочена в обявлението. В платежния документ трябва да се впише: "Гаранция за участие по обществена поръчка № _____,- банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на "ТЕЦ Варна" ЕАД в съответствие с образеца от документацията за участие. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие е един месец след изтичане срока на валидност на офертата.

Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма в случай, че кандидат или участник:  • кандидатът оттегли заявлението си след изтичане на срока за подаване на заявления или оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;

  • кандидатът, определен за изпълнител, не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка;

Гаранцията за участие се освобождава, както следва:

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:


  • отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

  • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

  • при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.


Раздел 3. Извършване на предварителен подбор на кандидатите

3.1. На основание чл. 88, ал.1 от ЗОП Възложителят назначава комисия, която отваря заявленията по реда на тяхното постъпване в деловодството на Възложителя в присъствието на представители на кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители (при желание от тяхна страна) в часа, датата и мястото, указани в обявлението. При отварянето на заявленията се съобщават имената на кандидатите.

3.2.Комисията проверява наличието и съответствието на документите от заявленията с изискванията на «Списък на документите, съдържащи се в заявлението за участие в предварителния подбор» от Раздел 1. Указания за изготвяне на Заявление за участие в Предварителния подбор в настоящата документация и чл.77 ал.3-5 от ЗОП.

3.3. Комисията разглежда постъпилите заявления по реда на чл.68, ал. 7-11 и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно ЗОП, документацията за участие и обявлението документи.

3.4. Комисията съставя протокол за резултатите от предварителния подбор със съдържание съгласно член 88, ал. 4 от ЗОП, който се представя на Възложителя.

3.5. Възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от Възложителя изисквания и мотивите за това.

3.6. На основание чл. 88, ал. 12 от ЗОП Възложителят изпраща решението едновременно до всички кандидати, а на кандидатите, отговарящи на обявените от Възложителя изисквания изпраща и писмени покани за участие в договарянето. Съдържанието на поканите е съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗОП.
Раздел 4. Комуникация между участниците и възложителя

4.1.Всички комуникации и действия на Възложителя от една страна и заинтересованите лица и участниците от друга страна, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Обменът на информация между тях може да се извършва по един от следните начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на обявения от отсрещната страна адрес;

в) чрез куриерска служба, изпратена на обявения от отсрещната страна адрес;

г) по факс, изпратено на обявения от отсрещната страна факс номер;

д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

е) чрез комбинация от тези средства.

4.2.Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

4.3.Участниците изпращат кореспонденцията си на езика, определен в обявлението като език, на който може да се представя офертата.

4.4.Възложителят изготвя и изпраща своята кореспонденция (писма, уведомления, отговори, допълнителна информация и други) на български език. Когато документацията се предлага освен на български език и в превод на друг език, кореспонденцията може да се изпраща и в превод на този език. При противоречие на текста на българския език и превода, валидни са записите на български език.

4.5.За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.

4.6.Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

4.7.При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Кандидатите и участниците нямат право да разкриват тази информация на други лица.

4.8.При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

4.9. Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на заявленията.

До изтичане на срока за закупуване или получаване на документацията за участие, заинтересованите лица и кандидатите в процедурата могат писмено да поискат от възложителя разяснения по нея. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението се прилага и в документацията за участие, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица.

Устни разяснения и указания, давани от служителите или представители на възложителя няма да бъдат обвързващи.

4.10.Възложителят има право да предостави на лицата, които са закупили документация за участие, и електронно копие на документацията за участие или на част от нея.

Глава V.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО
Раздел 1. Указания за изготвяне на Първоначална оферта
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, документите, които са издадени от други организации и институции се представят в оригинал и в превод на български език. Участникът носи риска и отговорността за точността на превода и възложителя няма задължението да съблюдава за несъответствие в превода.

Всички документи се представят в оригинал или нотариално заверени копия, с изключение на документите, посочени, че могат да се представят като копия. Копията (без тези с нотариална заверка) се представят заверени от участника на всяка страница с гриф: “Вярно с оригинала”, подпис и печат. Всяка страница от оригиналните документи също се подписва и подпечатва.

Участникът може да не представя повторно документите, които е представил в заявлението си за участие в предварителния подбор.


Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци и задължително съдържа:
1.1. Плик № 1 с надпис „Документи”, съдържа:

1.1.1. Оферта, изготвена по образец (оригинал)

1.1.2. Списък на всички документи, съдържащи се в Първоначалната оферта, подписан и подпечатан от Участника.

1.1.3. Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (представена в заявлението за участие), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Ако в заявлението за участие е представено такова пълномощно, което отговаря на горните изисквания, то участникът не е необходимо да го представя в оферта си повторно.

1.1.4. Документ за платена документация за участие

1.1.5. Друга информация - Документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценяването на възможностите му:


1.2. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – отделен запечатан, непрозрачен и надписан с текст „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименованието на участника и съдържащ:

Техническо предложение за „Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу”, (изготвя се по образеца от глава VII).

Към него се прилага следният документ:Приложение 1: Декларация, че изпълнителят може да достави нужните резервни части, материали и консумативи .

Плик № 2 се поставя в плика на офертата.
1.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” – отделен запечатан, непрозрачен и надписан с текст „Предлагана цена” и наименованието на участника и съдържащ:

“Ценова Таблица”.

Този документ задължително следва да отговаря на следните условия:

Предлагана цена да е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и да включва всички разходи по изпълнение на услугата.

Предложеният начин на плащане да бъде съобразен с изискванията, посочени в документацията за участие и проекта на договор към нея.

Тези документи се изготвят по образците в глава VII.

Плик № 3 се поставя в плика на офертата.

Раздел 2. Представяне на първоначалната оферта и договаряне
Офертата, съдържаща пликове №№ 1, 2 и 3, поставени в общ непрозрачен плик, се представя от участника или негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, съдържащ офертата, се записва: „Първоначална оферта за обществена поръчка реф. № PPSV 13-0006 и предмет: Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу”, посочва се наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в поканата, преди часа и датата, посочени в същата.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. До изтичане на срока за представяне на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли оферта си.

Оферта, представена след изтичане на крайния срок, посочен в поканата за участие в договарянето не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.2.1. Отваряне на първоначалните оферти

Комисията отваря първоначалните оферти в присъствието на явилите се представители на участниците в часа на датата и мястото, указани в поканата за участие в договарянето по чл. 89 от ЗОП.

При отварянето на първоначалните оферти се съобщават имената на участниците.
2.2. Провеждане на договаряне с участниците

2.2.1.Когато един или повече участници представят валидна оферта в определения от възложителя срок, същата комисия, назначена след получаването на заявленията и извършила предварителния подбор, провежда с тези участници договаряне за определяне на клаузите на договора, съгласно обявените изисквания.

2.2.2. При промяна на датата и часа на отваряне на първоначалните оферти участниците се уведомяват писмено.


   1. Участниците или техни упълномощени представители имат право да присъстват при отваряне на първоначалните оферти.

2.2.4. Комисията детайлно преглежда всички документи от офертата и проверява съответствието им с изискванията на поканата за участие в договарянето, нормативните документи и документацията за участие.

2.2.5. Комисията може по всяко време да провери заявените от Участниците данни, както и да изисква допълнителни доказателства за данните/ обстоятелствата, посочени в офертата Липсата на изисквани допълнителни доказателства за заявените обстоятелства се счита за неизпълнение на обявените условия и изисквания и е основание за отстраняването на участника.

2.2.6. Комисията отваря пликовете с надпис „Първоначално предлагана цена” само на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие в присъствието на техни представители (при желание от тяхна страна), като изпраща предварително писмена покана, съдържаща информация за часа, датата и мястото, на което ще се състои отварянето на първоначалните ценови предложения.

2.2.7.Комисията провежда договарянето с поканените участници по реда на постъпване на първоначалните оферти

2.2.8. Лица, които могат да участват в договарянето са представляващия по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за провеждане на преговорите. Представителите, които ще участват в договарянето трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

2.2.9.По преценка на комисията, договарянето може да се проведе на няколко кръга. За тази цел комисията информира писмено участниците за провеждането на следващ кръг договаряне: чрез изричен запис в протокола от проведените преговори или чрез последващо писмо.
2.2.10.Комисията може, по свое решение, да поиска от участника допълнителна информация и разяснения. Искането на комисията е в писмен вид (чрез запис в протокола от договарянето или отделно писмо), като се дава разумен срок за отговор. Отговорът на участника също е писмен. Не се вземат под внимание разяснения на участника, които не са в отговор на искането на комисията.

2.2.11. Комисията може да предложи за отстраняване от участие в процедурата участник, когато, на база протоколираните резултати от договарянето, се установи, че офертата му не отговаря на предварително обявените условия и поставени задължителни изисквания от възложителя.

2.2.12. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника или от неговите представители в договарянето.

2.2.13. При различие или противоречие на записи от два последователни протокола между комисията и участник, за валидни се считат записите в протокола, подписан последен по време.

2.2.14.Комисията прилага чл.70 от ЗОП, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

2.2.15. След провеждане на договарянето с всички поканени участници комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците по критерий «икономически най-изгодна оферта» или прекратяване на процедурата.Раздел 3. Други указания
3.1. Гаранция за изпълнение (виж образеца в глава IX).
Гаранцията за изпълнение се представя от участника определен за изпълнител при подписване на договора и е в размер на 3% от стойността на договора.

Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, преведена по сметката на Възложителя - уточнява се преди подписване на договора, или платена в касата на Възложителя. В платежния документ трябва да се впише: „Гаранция за изпълнение по обществена поръчка № ______ с предмет: “___________________________”;

- банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя.

Гаранцията за изпълнение ще компенсира на Възложителя претърпени вреди, по причина виновно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя. В случай, че претърпените вреди на Възложителя са в по-голям размер от размера на гаранцията, Възложителят има право да ги търси по съдебен ред.

Ако участникът представя банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение.


Ако условията на представената от определения за изпълнител гаранция се различават от тези на представения образец в настоящата документация, възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да изиска нейната корекция. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането на възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция за изпълнение.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за освобождаване на сумите по гаранцията са посочени в проекто-договора към документацията.
3.2. Сключване на договор

Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на предмета на поръчката по процедурата с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.


Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие, договорените клаузи при провеждане на процедурата и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Договорът се сключва по реда на: Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите в Република България.
При подписване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи:

Оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47 ал.1 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2, съгласно чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП,а именно:

а) Участникът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

б) Участникът не се намира в производство по ликвидация;

в) Участникът няма задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно заканодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

г) Свидетелство за съдимост. Представя се от участника, определен за изпълнител – физическо лице, а за юридическите лица - от управителите или членовете на управителните органи, а в случаите когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.Забележка: Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от буква а) до буква в) да бъдат издадени не по-рано от три месеца до датата на подписване на договора, а документите по буква г) – до шест месеца.

д) Гаранция за изпълнение на договора – в оригинал;

Когато участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията то не е необходимо представяне на документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви а) и б).

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 2 във връзка с чл.48, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.

Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за изпълнението на обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.
При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор или в случай, че участникът определен за изпълнител, не изпълни някое от изискванията на чл. 42 ал. (1) от ЗОП, възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор със следващия класиран участник, като задържа гаранцията за участие на участника, отказал да подпише договора за възлагане на поръчката.
Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни някое от задълженията си по чл. 42 от ЗОП.
Всички разлики между договорените цени, отразени в сключения договор с избрания изпълнител и действително направените разходи за изпълнение на поръчката са за сметка на изпълнителя.
3.3. Други указания по провеждане на процедурата


Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница