Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница4/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

За въпроси, във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на заявленията и/или офертите от участниците, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:   1. Решението за откриване на процедурата.

   2. Обявлението за обществена поръчка.

   3. Пълното описание на предмета на поръчката.

   4. Указанията за подготовка на офертата.

   5. Указанията за подготовката на заявление за участие.

   6. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексна оценка на офертата.

   7. Проект на договор за изпълнение на поръчката.

   8. Условията и информацията по провеждането на процедурата.

   9. Образци за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.


Глава VI.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Офертите, които отговарят на условията и изискванията на Възложителя, се класират на база критерия „икономически най-изгодна оферта”:
Наименование

Коефициенти на тежест (к.т)

Показател 1.

Цена на труд за периода на договора ( в лв./чч без ДДС) (Ц1)

0,8

Показател 2.

Цена на резервни части, материали и консумативи –обща цена съгласно Приложения №1 и 2 от техническо задание – част от документацията за участие ( в лв. без ДДС) (Ц2)

0,2


Методика за определяне на комплексна оценка на параметрите и характеристиките на предлаганите стоки спрямо изискванията и спецификциите от документацията.
Ц1 - Цена - оценка в точки от 0 до 100. Максимален брой точки ще получи участникът предложил най-ниска цена за труд за периода на договора. Оценката на останалите участници се определя чрез изчисляване по следната формула:

Ц2 - Цена - оценка в точки от 0 до 100. Максимален брой точки ще получи участникът предложил най-ниска обща цена на резервни части, материали и консумативи съгласно Приложения №1 и 2 от техническо задание – част от документацията за участие. Оценката на останалите участници се определя чрез изчисляване по следната формула:


КО – комплексна оценка:

КО = Ц1*0.8+Ц2*0.2

При установяване на аритметична грешка между единична и обща цена, за валидна се счита единичната цена и въз основа на нея и зададеното количеството се изчислява общата цена.

При установяване на грешка между число, записано с цифри и с думи, за валидно се приема словесното изражение на стойностите.

След извършване на оценката комисията изготвя протокол за класирането на участниците.Глава VII.
ОБРАЗЕЦ НА ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА. ОБРАЗЦИ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗЕЦ Заглавна страница
ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в предварителен подбор на процедура на договаряне с обявление
ДО: _____________________________________________________________________________________

От: ___________________________________________________, със седалище гр._________________

(участник)

и адрес за кореспонденция _____________________________________________________________

тел.:_____/________________, факс:_____/________________, e-mail:___________________________

регистриран по ф.д. № _______ / _______ г. по описа на ________________ съд,

ЕИН _________________, Представител/и по регистрация __________________________________

ЕГН ________________________, длъжност _______________________________________________

Упълномощен представител за тази процедура (ако е предвидено)____________________________

с приложено Пълномощно № _____________ дата ________________

Банка ______________________________, клон _______________, гр. ______________, код _________

Сметка ____________________________(за връщане на гаранцията за участие, ако е парична сума)


Уважаеми Господа,
С настоящото Ви представяме нашето Заявление за участие в предварителния подбор на обявената от Вас процедура реф № PPSV 13-0006 за възлагане на обществена поръчка с наименование: Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу.
За подготовка и представяне на първоначална оферта, съгласно изискванията на документацията за участие, за нас са необходими минимум 10 календарни дни след получаване от Вас на покана за участие в договарянето. (Участникът може да посочи и друг срок)
Ако възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на първоначална оферта посочения по-горе или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с възложителя съгласно чл. 104а ал. 3 от ЗОП, относно срока за представяне на офертите. Запознати сме със законовото право на възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на оферти с всички участници, същият може да определи срок за представяне на офертите, който обаче не може да бъде по-кратък от 24 дни или 19 дни (при условията на чл. 104а ал. (5) от датата на поканата за представяне на оферта.
Като неразделна част от настоящото заявление прилагаме документите, които се изискват, подредени съгласно приложения “Списък на документите, съдържащи се в заявлението за участие в предварителния подбор”.
Приложение: Списък на документите, съдържащи се в заявлението за участие в предварителния подбор

Дата ____.____.20____ година Кандидат,

(подпис и печат)

Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице
Име и Фамилия _____________________________

ОБРАЗЕЦ Заглавна страницаOФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу, реф. PPSV 13-00061.Идентификационни данни на участника. Посочените данните са актуални към деня на подаване на офертата.


Идентификационни показатели

Данни за участника

Наименование на участника:
Правно-организационна форма на участника, търговското дружество или обединения или друга правна форма:
Седалище по регистрация:
Идентификационен номер от Търговския регистър:

(№ на фирмено дело, том, регистър)
Единен идентификационен код:

(само за български юридически лица)
Данъчен номер: (само за български юридически лица)
Точен адрес за кореспонденция: (град, пощенски код, улица, №)
Телефонен №:
Факс №:
Интернет адрес:
e-mail:

Уважаеми господа,

С настоящето Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу, реф. PPSV 13-0006.


Декларираме, че сме запознати с условията от получената от Вас покана за участие в договарянето с Ваш изходящ № ____________ / ____ година, с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, както и с всички документи и образци от документацията за участие и представяме настоящата оферта.

Начинът на изпълнение на предмета на процедурата е съгласно изискванията и условията на документацията за участие и е поставено в плик № 2 с надпис „Приложение за изпълнение на поръчката“ към настоящата оферта.

Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложената в настоящата оферта „Предлагана цена”, поставена в отделен запечатан плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

Всички дейности свързани с изпълнението на предмета на поръчката и посочени в настоящото предложение са отчетени и включени в предложената от нас цена, определени при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.


За изпълнение на договора ние имаме следните предложения към възложителя:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Участникът посочва предложенията към възложителя за изпълнение на договора, ако има такива)


В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя, но не по-късно от ____________ работни дни (посочете броя на дните, за които ще представите всички документи) след получаване на поканата за сключване на договор.
Настоящата оферта е валидна за период от________ (посочват се броя на дните и/или последната дата на валидност съобразени с условията на процедурата) и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.
Настоящата оферта се представя в един оригинал, като следните приложения се представят и в електронен вид ____________________________________ (посочете приложенията, които представяте и в електронен вид).
Съдържанието на настоящата оферта е съгласно приложения списък на документите, съдържащи се в офертата, неразделна част от нея.
Приложение: Списък на документите съдържащи се в офертата, неразделна част от нея.

Дата ____.____.20____ година Участник,

(подпис и печат)

Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице
Име и Фамилия _____________________________

Образец

списък на документите приложени към офертата


Приложение №

Съдържание

Вид и количество на документите

(оригинал или заверено копие, брой страници)

Номер и дата на документа

1.

Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника)2.

Документ за платена документация за участие (копие)3.

Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата:

...


(Описват се приложените от участника документи)Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

1.

Техническо предложениеПлик 3 „Предлагана цена”

1.

Ценово предложениеДата ____.____._______ година Подпис, _________________________________Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице
Име и Фамилия ____________________________________
ОБРАЗЕЦ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за.......................................................

(част от първоначалната оферта)


ДО: _______________________________________________________________________________________


От: ____________________________________________________, със седалище гр.________________

(участник)

и адрес за кореспонденция _______________________________________________________________

тел.:_____/________________, факс:_____/________________, e-mail:____________________________

Уважаеми Господа,

След като закупихме документацията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка № _____________ с наименование: “_______________________________________”

и се запознахме подробно с дадените в нея указания, аз долуподписаният ____________________

________________, ЕГН _________________ в качеството си на представляващ фирма _______________________________, гр. _____________ декларирам, че:

 1. Гаранционен срок за планови ремонти: ____ / ______________ / месеца.

не по-малко от 6 месеца

 1. Гаранционен срок за на доставените резервни части: ____ / _____________ / месеца.

не по-малко от 12 месеца

 1. Потвърждаваме условията за изпълнение на поръчката, посочени в техническото задание и документацията за участие.
 1. Като неразделна част от настоящето Техническо предложение прилагаме следните документи:

Приложение 1: Декларация, че изпълнителят може да достави необходимите резервни части, материали и консумативи.

Участник,

Дата: .______________ (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за...................................

(част от първоначалната оферта)

ДО: __________________________________________________________________________________

От: _________________________________________________, със седалище гр._________________
и адрес за кореспонденция _____________________________________________________________

тел.:_____/________________, факс:_____/________________, e-mail:__________________________,Уважаеми Господа,

След като закупихме документацията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “________________________________________________________”

и се запознахме подробно с дадените в нея указания, аз долуподписаният ______________________

______________________________, ЕГН ____________________ в качеството си на представляващ фирма _______________________________________________, гр. _____________ декларирам, че:

1. Предлагана цена е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и включва всички разходи по изпълнение на услугата.

2. Транспортите разходи за превоз на работници и служители и/или оборудване и/или на машини до и от базата на Изпълнителя и всякакви други транспортни разходи по изпълнение предмета на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

3. Приемам плащането да се извършва по банков път в срок до 30 календарни дни, считано от датата на представяне на оригинална фактура и документите, описани в договора.
Приложение Ценови таблици:


 1. Цена за материали и консумативи

 2. Цена за резервни части

 3. Цена за труд

Участник:подпис и печат
Подизпълнители (ако има):

имена ________________________________________________

подпис и печат ________________________________________

Приложение 1 към Ценово предложение


ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
Консумативи за поддържането

на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу

I. Bobkat 963-1брой
Вид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Маслен филтър

4 броя2.

Хидравличен филтър за рамена

2 броя3.

Хидравличен филтър за ход

2 броя4.

Въздушен филтър(голям)

5 броя5.

Въздушен филтър(малък)

5 броя6.

Горивен филтър (груб)

3 броя7.

Горивен филтър (фин)

3 броя8.

Ремък за хидравлична помпа

3 броя9.

Ремък за водна помпа

4 броя10.

Халогенни лампи

10 броя
II. CASE 580LXT-2 брояВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Маслен филтър

12 броя2.

Хидравличен филтър

2 броя3.

Хидравличен филтър за ск. кутия

2 броя4.

Въздушен филтър(голям)

18 броя5.

Въздушен филтър(малък)

18 броя6.

Горивен филтър (груб)

12 броя7.

Горивен филтър (фин)

12 броя8.

Ремък за водна помпа

8 броя9.

Халогенни лампи

20 броя10

Предпазители

20 броя
IІІ. KOMATSU-1 бройВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Въздушен филтър(голям)

4 броя2.

Въздушен филтър(малък)

4 броя3.

Горивен филтър (груб)

3 броя4.

Горивен филтър (фин)

3 броя5.

Ремък за водна помпа

2 броя6.

Халогенни лампи

6 броя7.

Предпазители

20 броя8

Маслен филтър

3 броя
ІV. DRESSTA 515Е-1 бройВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Въздушен филтър(голям)

4 броя2.

Въздушен филтър(малък)

4 броя3.

Горивен филтър (груб)

3 броя4.

Горивен филтър (фин)

3 броя5.

Филтър хидравличен обратен

3 броя6.

Филтър маслен

3 броя7.

Ремък за алтернатор

3 броя8.

Халогенни лампи

10 броя9.

Лампи за осветление на табло и габарити

6 броя10

Предпазители

20 броя

V. Bobkat S330-2 брояВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Маслен филтър

12 броя2.

Хидравличен филтър голям 6”(152,4mm)

4 броя3.

Хидравличен филтър малък 90мик.

4 броя4.

Хидравличен филтър на охлаждащ вентилатор

4 броя5.

Въздушен филтър(голям)

12 броя6.

Въздушен филтър(малък)

12 броя7.

Горивен филтър

4 броя8.

Ремък за хидравлична помпа

4 броя9.

Ремък за алтернатор

4 броя10.

Халогенни лампи

12 броя11

Предпазители

20 броя
VI. МАСЛА И ГРЕСИ-необходими за съответните машиниВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Масло SAE 15W40

600 л2.

Масло SAE 10W

400 л3.

Масло хидравлично/бобкат/

200 л4.

Масло (case excavator)

200 л5.

Масло(case xytran ultra)

50 л6.

Литиева грес HMS B 27-0005 NLGI 1

100 кгКоличеството на консумативите описани в това приложение е за срок от 2 /две/ години и е базово и непоръчването, на която и да е от тях не поражда задължение на Възложителя да заплаща санкции или неустойки.


Забележка: Общата сума на доставените консумативи по това приложение и разервните части по Приложение № 2 не може да превишава сумата от 66 000 лв./ шестдесет и шест хиляди лв./ без ДДС за две години.
Приложение № 2 към ценовото предложение
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

необходими за поддържане и ремонт на челни товарачи

Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу
I. Общи за челните товарачиВид челен товарач

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1.

Бобкат 963

Гуми 14-17,5 TR10

242.

Бобкат S330

3.

CASE 580 LXT

Гуми предни 12,5/80-18

44.

CASE 580 LXT

Гуми задни 16,5/85-28

45.

Дреста 515 Е

Гуми 18,4х24 10PR G15

46.

Камацу SK 820

Гуми 10-16,5

47.

Маркучи високо налягане

за всички челни товарачи

408.

Водни съединения
16
II. Челен товарач Бобкат 963Наименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор

k.n 666 1611

13

Датчик за налягане дв.масло

k.n 6674315

14

Датчик за температура

к.н 6718415

15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Акумулатор

157 Ah / 12 V

211

Термостат
1
IІІ. Челен товарач Бобкат S330Наименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Акумулатор

157 Ah / 12 V

211

Термостат
1
ІV. Челен товарач Кейс 580 LXTНаименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Карета за кардани
411

Карета за преден мост
412

Акумулатор

157 Ah / 12 V

313

Термостат
1
V. Челен товарач Каматцу SK 820Наименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Акумулатор

72 Ah / 12 V

111

Термостат
1
VI. Челен товарач DRESSTA 515 Е


Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Карета за кардани
411

Втулки и оси цилиндри управление
412

Централна ос, втулки лагери и оплътнителни пръстени
1 комл.13

Акумулатор
114

Термостат
1


Количеството на резервните части описани в това приложение е за срок от 2 /две/ години и е базово и непоръчването, на която и да е от тях не поражда задължение на Възложителя да заплаща санкции или неустойки.


Забележка: Общата сума на доставените резервни части от това приложение и консумативите по приложение №1 не може да превишава сумата от 66 000 лв./ шестдесет и шест хиляди лв./ без ДДС за две години.
Приложение № 3 към към Ценово предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА”ЦЕНОВА ТАБЛИЦА


Поддържане и ремонт на челни товарачи

Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу.


Наименование на работата

Мярка


Количество

Ед.цена

(лв/месец

без ДДС)


Обща цена

(лв. без ДДС)

A


ЦЕНА ЗА ЧОВЕКОЧАСЦена за труд в работно време

за периода на договора


ч.ч.

8 000

Цена за труд в извън работно време

за периода на договора.


ч.ч.

1 400Б

OБЩА ЦЕНА ЗА КОНСУMАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

съгласно Приложение 1 и 2
Общо стойност на т.А и т.Б :
Забележки:
1.Количеството на човекочасовете описани в Приложението е базово и неизчерпването им не поражда задължение на Възложителя да заплаща санкции или неустойки.
2.Изчерпването на човекочасовете, преди изтичане на крайния срок на договора, не води автоматично до продължаване на договора.
Участник,

Дата: .______________ (подпис и печат)Глава VIII.

ПРОЕКТ


Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница