Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница9/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

18. Управление на отпадъците

Списък на отпадъците, които се очаква да бъдат образувани при изпълнение на услугата:

18.1. Списък на отпадъците, които се очаква да бъдат образувани при изпълнение на услугата на територията на централата съдържа:
Описание

Код на отпадъка

Прогнозно количество

1

Черни метали

16 01 17

400 кг

2

Излезли от употреба гуми

16 01 03

4 броя

3

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (от машините във въглеподаване)

13 02 05*

300 кг

4

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

5 броя

Дейностите цитирани в т.18.1 отпадъци, които се очаква да бъдат извършени от Изпълнителя (събиране / транспортиране / депониране ).

18.2.В документацията за участие в процедурата се изисква от фирмите да представят:

18.2.1.Разрешение за извършваните дейности с отпадъци (събиране, транспортиране / депониране). Може да се използва и подизпълнител за дейностите с отпадъци притежаващ съответните разрешителни.

18.2.2.В случай , че при изпълнение на услугата се очаква образуване на опасни отпадъци да се представи Декларация или други документи доказващи наличие на персонал, обучен за работа с отпадъците.

18.2.3.Декларация, че при изпълнение на услугата ще се изпълняват следните изисквания:

-да извършва разделно събиране на отпадъците, като не допуска замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората;

-в рамките на работния ден да транспортира събраните отпадъци до площадките за временно съхранение на територията централата;

-транспортирането на отпадъците да се извършва съгласно нормативните изисквания;

-за количествата отпадъци транспортирани извън територията на централата, Изпълнителя да участва в попълването на необходимите документи (приемо-предавателни протоколи, транспортни карти) и представи на Възложителя кантарни бележки.19 Изисквания към осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при изпълнението на поръчката:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представи списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката (ФБ 4.4.6.2–05 - Приложение №5 към “Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”).Кандидатът (включително и за подизпълнителите си) трябва да декларира при подаване на оферта, че:

 • Има оценки на риска за дейностите, предмет на договора;

 • Разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който притежава изискваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения при ремонт в неелектрически уредби;

 • Разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който притежава изискваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи” при ремонт в електрически уредби;

 • Разполага със заварчици и кранисти, притежаващи най-малко трета квалификационна група по “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения” и втора квалификационна група по “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи” (ако ще използва в дейността си такъв персонал);

 • Притежава квалифицирани лица, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работата по наряд или нареждане по съответния правилник и лица, отговорни за безопасността;

 • Притежава и ще представи необходимите документи, когато се изисква лиценз или разрешително за дейността;

 • Персоналът, който ще работи, е преминал профилактични прегледи и има заключения за пригодността да извършва съответните дейности (няма медицински противопоказа­ния за условията на труд при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);

 • Притежава необходимите инструкции за безопасна работа за дейността, която ще извършва;

 • Има установен ред и са определени видовете инструктажи, обхвата и тематиката им, както и лицата, които ги провеждат съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • Разполага с необходимите ЛПС и СРО за съответните дейности;

Всички външни лица, пребиваващи в централата, изпълняват изискванията на:

 • Действащите на територията нормативни документи по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда;

 • “Правилник за контролно – пропускателната система”

Задължително условие за изпълнението на задачата е подписване от двете страни на “Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”. Споразумението е неразделна част от договора за изпълнение на задачата. Със споразумението се определят:

 • Задълженията на страните при осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Взаимодействията между двете страни при осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Отговорно(и) лице(а) за безопасното изпълнение на договорената дейност;

 • Реда за извършване и документиране на проверки за спазване на правилата за осигуряване на безопасност и здраве при работа;

 • Санкция в размер на 400 лв. за всяко установено нарушение на правилата за безопасност и опазване на околната среда. Нарушенията се документират в протокол ФБ 4.4.6.2-03 (Приложе­ние 4 към споразумението). Наложената за установеното нарушение санкция се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от евентуални неустойки по договора, и се плаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път или в брой в касата на дружеството;

 • Действия при възникване на инциденти.

Предаването на работната площадка да се извърши с подписването на двустранен протокол (ФБ4.4.6.2-01, Приложение 1 към Споразумението).

За приемането на всички дейности, извършвани по работно оборудване, за което се под­държа досие, се съставя приемо-предавателен протокол СФ 7.4.1-03. Протоколът се разписва и от р-л отдел ТК, като копие се прилага в досието на оборудването.20. Други


Оферирането на изискуемите дейности, да бъде съгласно ценова таблица “Количествено-стойностна сметка” - Приложение № 6 към техническото задание.

21. Приложения


Приложение № 1 Консумативи необходими за поддържането на челните товарачи;

Приложение № 2 Резервни части необходими за поддръжката на челните товарачи;

Приложение № 3 Помещения и оборудване предоставено от Възложителя под наем;

Приложение № 4 Помещения и оборудване предоставено от Възложителя под наем или закупуване;

Приложение № 5 Дневник за “Извършване на аварийни ремонти и профилактика”;

Приложение № 6 Ценова таблица “Количествено-стойностна сметка”.


Приложение № 1 към техническото задание

Консумативи за поддържането

на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу

I. Bobkat 963-1бройВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Маслен филтър

4 броя2.

Хидравличен филтър за рамена

2 броя3.

Хидравличен филтър за ход

2 броя4.

Въздушен филтър(голям)

5 броя5.

Въздушен филтър(малък)

5 броя6.

Горивен филтър (груб)

3 броя7.

Горивен филтър (фин)

3 броя8.

Ремък за хидравлична помпа

3 броя9.

Ремък за водна помпа

4 броя10.

Халогенни лампи

10 броя
II. CASE 580LXT-2 брояВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Маслен филтър

12 броя2.

Хидравличен филтър

2 броя3.

Хидравличен филтър за ск. кутия

2 броя4.

Въздушен филтър(голям)

18 броя5.

Въздушен филтър(малък)

18 броя6.

Горивен филтър (груб)

12 броя7.

Горивен филтър (фин)

12 броя8.

Ремък за водна помпа

8 броя9.

Халогенни лампи

20 броя10

Предпазители

20 броя
IІІ. KOMATSU-1 бройВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Въздушен филтър(голям)

4 броя2.

Въздушен филтър(малък)

4 броя3.

Горивен филтър (груб)

3 броя4.

Горивен филтър (фин)

3 броя5.

Ремък за водна помпа

2 броя6.

Халогенни лампи

6 броя7.

Предпазители

20 броя8

Маслен филтър

3 броя
ІV. DRESSTA 515Е-1 бройВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Въздушен филтър(голям)

4 броя2.

Въздушен филтър(малък)

4 броя3.

Горивен филтър (груб)

3 броя4.

Горивен филтър (фин)

3 броя5.

Филтър хидравличен обратен

3 броя6.

Филтър маслен

3 броя7.

Ремък за алтернатор

3 броя8.

Халогенни лампи

10 броя9.

Лампи за осветление на табло и габарити

6 броя10

Предпазители

20 броя

V. Bobkat S330-2 брояВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Маслен филтър

12 броя2.

Хидравличен филтър голям 6”(152,4mm)

4 броя3.

Хидравличен филтър малък 90мик.

4 броя4.

Хидравличен филтър на охлаждащ вентилатор

4 броя5.

Въздушен филтър(голям)

12 броя6.

Въздушен филтър(малък)

12 броя7.

Горивен филтър

4 броя8.

Ремък за хидравлична помпа

4 броя9.

Ремък за алтернатор

4 броя10.

Халогенни лампи

12 броя11

Предпазители

20 броя
VI. МАСЛА И ГРЕСИ-необходими за съответните машиниВид

Количество

Ед.цена в лева

(без ДДС)Обща цена в лева

(без ДДС)1.

Масло SAE 15W40

600 л2.

Масло SAE 10W

400 л3.

Масло хидравлично/бобкат/

200 л4.

Масло (case excavator)

200 л5.

Масло(case xytran ultra)

50 л6.

Литиева грес HMS B 27-0005 NLGI 1

100 кгКоличеството на консумативите описани в това приложение е за срок от 2 /две/ години и е базово и непоръчването, на която и да е от тях не поражда задължение на Възложителя да заплаща санкции или неустойки.


Забележка: Общата сума на доставените консумативи по това приложение и разервните части по Приложение № 2 не може да превишава сумата от 66 000 лв./ шестдесет и шест хиляди лв./ без ДДС за две години.
Приложение № 2 към техническо задание
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

необходими за поддържане и ремонт на челни товарачи

Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу
I. Общи за челните товарачиВид челен товарач

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1.

Бобкат 963

Гуми 14-17,5 TR10

242.

Бобкат S330

3.

CASE 580 LXT

Гуми предни 12,5/80-18

44.

CASE 580 LXT

Гуми задни 16,5/85-28

45.

Дреста 515 Е

Гуми 18,4х24 10PR G15

46.

Камацу SK 820

Гуми 10-16,5

47.

Маркучи високо налягане

за всички челни товарачи

408.

Водни съединения
16
II. Челен товарач Бобкат 963Наименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор

k.n 666 1611

13

Датчик за налягане дв.масло

k.n 6674315

14

Датчик за температура

к.н 6718415

15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Акумулатор

157 Ah / 12 V

211

Термостат
1
IІІ. Челен товарач Бобкат S330Наименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Акумулатор

157 Ah / 12 V

211

Термостат
1
ІV. Челен товарач Кейс 580 LXTНаименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Карета за кардани
411

Карета за преден мост
412

Акумулатор

157 Ah / 12 V

313

Термостат
1
V. Челен товарач Каматцу SK 820Наименование

Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Акумулатор

72 Ah / 12 V

111

Термостат
1
VI. Челен товарач DRESSTA 515 Е


Вид

Брой

Eд. цена

Обща

цена

1

Стартер
12

Алтернатор
13

Датчик за налягане дв.масло
14

Датчик за температура
15

Сензор гориво
16

Соленоид
27

Втулки и оси на рамена и кофа /комплект/
88

Моточасовник
19

О пръстени /различни размери/
1компл10

Карета за кардани
411

Втулки и оси цилиндри управление
412

Централна ос, втулки лагери и оплътнителни пръстени
1 комл.13

Акумулатор
114

Термостат
1


Количеството на резервните части описани в това приложение е за срок от 2 /две/ години и е базово и непоръчването, на която и да е от тях не поражда задължение на Възложителя да заплаща санкции или неустойки.


Забележка: Общата сума на доставените резервни части от това приложение и консумативите по приложение №1 не може да превишава сумата от 66 000 лв./ шестдесет и шест хиляди лв./ без ДДС за две години.
Приложение 3 към техническото задание

Поддържане и ремонт на челни товарачи

Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу

Помещения и оборудване предоставено от Възложителя под наем


Активи

Цена в лв без ДДС

1

Работилница със следното оборудване:

 • Стругове- 2броя

 • Ножовка електрическа – 1брой

 • Стационарен шмиргел – 1брой

 • Кранове 12,5 и 5т. – 2броя

 • Ножица за ламарина – 1брой

 • Пещ електрическа – 1брой

 • Стационарна бормашина – 1брой

Наем за година

400


2

Битовка

Наем ден на човек 1,50Забележка: Оборудването се ползва заедно с други фирми обслужващи оборудването на “ТЕЦ Варна” ЕАД
Приложение № 4 към техническото задание

Поддържане и ремонт на челни товарачи

Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу

Оборудване предоставено от Възложителя

под наем или закупуване


Активи

Цена под наем в лв без ДДС /за година/

Цена продажба в лв без ДДС

Електрокар платформаен
1000 лв.

оценителПриложение 5 към техническото задание


"Поддържане и ремонт на челни товарачифКейс, Бобкет, Дреста и Комацу"

Фирма .................................

Дневник за извършване на аварийни ремонти и профилактика за месец ...

 

Дата,час

Място на

Описание на

Бр.

Кв.

Откриване:

Закриване:

Описание на извършената работа

Резервни части и консумативи

Подписна издаване

на

възложената

заети

група

дата, час

дата, час

 

нареждането

работа

работа

раб.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Забележка: Плановите ремонти в отдела се документират с приемо-предавателен протокол (съгласно предварително съгласувания обем и график) подписан от двете страни.Дата: ...................
/Ръководител отдел ................................./


Приложение № 6 към техническото задание

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА”ЦЕНОВА ТАБЛИЦА


Поддържане и ремонт на челни товарачи

Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу.


Наименование на работата

Мярка


Количество

Ед.цена

(лв/месец

без ДДС)


Обща цена

(лв. без ДДС)

A


ЦЕНА ЗА ЧОВЕКОЧАСЦена за труд в работно време

за периода на договора


ч.ч.

8 000

Цена за труд в извън работно време

за периода на договора.


ч.ч.

1 400Б

OБЩА ЦЕНА ЗА КОНСУMАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

съгласно Приложение 1 и 2
Общо стойност на т.А и т.Б :
Забележки:
1.Количеството на човекочасовете описани в Приложението е базово и неизчерпването им не поражда задължение на Възложителя да заплаща санкции или неустойки.
2.Изчерпването на човекочасовете, преди изтичане на крайния срок на договора, не води автоматично до продължаване на договора.
Приложение 2

Към Договор№.........../..................

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ РАБОТА НА ВЪНШНИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА “ТЕЦ ВАРНА” ЕАД

Приложение


към договор
с предмет:
Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница