Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница11/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

3 Допускане на персонала до работа


3.1 Външни лица се допускат на територията на Централата съгласно изискванията на Правилника за контролно-пропускателния режим на дружеството.

3.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага към документите Списък на персонала, работещ по настоящия договор - ФБ 4.4.6.2-07 (Приложение №5). На персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се издават пропуски за срока на действие на договора на основание представен в деловодството попълнен ФБ4.4.6.2-14 (Искане за пребиваване / издаване / продължаване / прекратяване на пропуски ), Приложение №6 към настоящото споразумение и положителна резолюция.

За МПС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се издават пропуски за срока на Договора въз основа на представен в деловодството попълнен ФБ4.4.6.2-15 (Искане за издаване / продължаване / прекратяване на пропуски за МПС), Приложение №7 към настоящото споразумение и положителна революция.

3.3 Абсолютно е забранено допускането на територията на централата на лица, употребили алкохол или други упойващи вещества. Контрол за употребата на алкохол се извършва при влизане от охраната с алкохоломер. Лица, отказали извършване на проба или за които е установено, че са употребили алкохол, не се допускат в “ТЕЦ Варна” ЕАД.

3.4 Движението на външни лица в района на дружеството се извършва само по опре­делените маршрути до работните места, на които осъществяват трудовата си дейност.

3.5 Внасянето и изнасянето на материали, материални ценности и други от външни лица ста­ва съгласно установените в дружеството правила с необходимите съпроводителни доку­менти.

3.6 Първият ден придвижването на персонала до и на обекта задължително става с опреде­лен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ придружител – лицето, определено в т.2.3 на настоящото споразу­мение.

3.7 Започването на работа на обекта във всички случаи се извършва след като са спазени изискванията и след разрешение / разпореждане на лицето, издаващо наряд или разпо­реждане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


4 Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


4.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ включва в документацията за поръчката (възлагането) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за:

 • Карта с резултатите от измерените фактори на работната среда;

 • Карти за оценка на риска;

 • Заповед на Изп.директор за изпълнение на изискванията на чл.17 от Наредба N:3/19.04.2001 г. на МЗ за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място и подобряване условията на труд в централата;

 • Правилника за вътрешния трудов ред на “ТЕЦ Варна” ЕАД;

 • Правилника за контролно-пропускателния режим в “ТЕЦ Варна” ЕАД;

 • Правилника за техническа безопасност и охрана на труда в “ТЕЦ Варна” ЕАД;

 • Декларация на ръководството на “ТЕЦ Варна“ ЕАД за полити­ката на Дружество­то по качество на производството, осигуря­ване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, образувани отпадъци;

 • Цели на “ТЕЦ Варна” ЕАД по управление на качест­вото, осигурява­нето на здравословни и безопасни условия на труд и опазването на околната среда;

 • Извлечение от Про­грама за управ­ле­ние на отпадъците (съобразно оборудването, по което ще се изпълнява дейността);

 • Правила за осигуряване на пожарна безопасност на територията на „ТЕЦ ВАРНА” ЕАД

 • Списък на отпадъците, които се очаква да бъдат образувани при изпълнение на услугата на територията на централата, който да съдържа:

 • Вид на отпадъка;

 • Код на отпадъка;

 • Очаквани количества;

 • Дейностите по отпадъците, които се очаква да бъдат извършени от Изпълнителя (събиране / транспортиране / обезвреждане);

 • Площадките за временно съхранение на отпадъци в централата.

 • Искане за пребиваване / издаване / продължаване / прекратяване на пропуски;

 • Искане за издаване / продължаване / прекратяване на пропуски за МПС.

Правилата и изискванията са задължителни за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен: • Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата конструктивна и техническа докумен­тация (чертежи, формуляри, актове, протоколи и др.) и утвърдения обем на ремонтните работи;

 • Да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ определените работни площадки и местата за временно изхвърляне на отпадъците;

 • Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изправно и обезопасено работното оборудване (специализирани подемно-транспортни средства и др.), за което са се договорили;

4.3 Преди започване на работа на обекта, при първото посещение на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се провежда начален инструктаж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ТБ и ХТ от органа по здраве и безопасност, инструктаж по ПБЗН и инструктаж на работ­ното място.

4.4 При началния инструктаж персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поименно срещу подпис получава указания за: • Правилата и редът, установени на обекта;

 • Маршрутите и начините за безопасно движение;

 • Специфичните опасности, начините и средствата за предпазване;

 • Използваното оборудване;

 • Местата и дейностите, за които се изискват ЛПС и СРО;

 • Опасните места с високо ниво на риск;

 • Опасните вещества на територията на обекта и начините за предпазване от тях;

 • Забранителни разпоредби, действащи на обекта и др.

4.5 Провеждането и документирането на инструктажите са извършват по установения в Централата ред.

5 Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


5.1 Отговорността за подготовката и квалификацията на персонала по правилата за безопас­ност при работа е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той организира обучението и про­верката на знания­та и уменията на персонала, който ще изпълнява договорената работа.

5.2 Въз основа на предоставената писмена информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва подбор при съставяне на екипа от изпълнителския персонал.

5.3 Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговаря на следните изисквания:


 • Да притежава образование, стаж и квалификация за изпълнение на договорените работи;

 • Да притежава квалификационна група или документ за правоспособност, отговаряща на изпълняваните дейности;

 • Персоналът, който ще участва при ремонт в неелектрически уредби да притежава изис­кваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топ­лофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения”;

 • Персоналът, който ще участва при ремонт в електрически уредби да притежава изиск­ваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електри­чески и топлофикационни централи и по електрическите мрежи”;

 • Заварчиците и кранистите да притежават най малко трета квалификационна група по “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръже­ния” и втора квалификационна група по “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електри­чес­ките мрежи”;

 • Притежава квалифицирани лица, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпъл­нители на работата по наряд или нареждане по съответния правилник и лица, отговор­ни за безопасността;

 • Да е запознат с инструкциите за безопасна работа, хигиена на труда и противопожарна безопасност;

 • Да е преминал медицински преглед и има заключения за пригодността му да извършва възлаганата работа,

 • Да е преминал обучение за извършване на дейности с опасни отпадъци (в случаите, когато при изпълнение на дейността се образуват опасни отпадъци).

5.4 При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя:

 • Списък на лицата, които ще работят по договора;

 • Лице, отговорно за безопасното изпълнение на договорената дейност;

 • Списък на лицата, имащи право за бъдат отговорни ръководители и изпълни­те­ли на работата по наряд или нареждане;

 • Документите за правоспособност и разрешителните на персонала за извърш­ване на дейността;

 • Утвърдени инструкции за безопасна работа, хигиена на труда и противопожарна безопасност за работата, която ще изпълнява.

5.5 По време на изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда инструк­тажи на персонала си в съответствие с установения от него ред, включи­тел­но и на работ­ните места при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За провеждане на начален инструктаж ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пред­ставя следните списъци:

5.5.1 Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката. Списъкът да съдържа: • номер и предмет на договора;

 • трите имена на лицата;

 • притежавана квалификационна група по безопасност на труда;

 • № на притежаваното удостоверение;

 • по кой правилник е придобита (“Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения”, или “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електричес­ките мрежи”);

 • допълнително притежавана правоспособност (например кранист, заварчик), изисквана съобразно работата, която ще се извършва и номер на удостоверението;

5.5.2 Списък на лицата, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работа­та по наряд или нареждане по съответния правилник и лицата отговорни за безопасността

5.6 Отговорност за спазване на правилата за безопасност при работа носи персона­лът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – отговорният ръководител, изпълнителят на работата и членовете на бригадата.

5.7 По време на работа персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи по всяко време притежаваното удостоверение за квалификационна група за безопасност при работа и да го показва при поискване на упълномощените длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на контролните органи.

5.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ стриктно спазва местата и начи­ни­те за изхвърляне на отпадъците и не допуска неблагоприятно въздействие вър­ху околната среда.

5.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да осигурява техническо поддържане и експлоата­ция на предадените му за ползване съоръжения.

5.10 При съвместната работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и следните основни задължения: • Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 • Да почиства ежедневно използваните работни площадки от ремонтни отпадъци съглас­но изискванията на НТЕ и ПТБ и да ги предаде чисти след завършване на ремонта;

 • Да опазва от повреди и замърсяване останалите съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 • Неизпълнението на задълженията по предпазване и почистване се констатира с двустранен протокол;

 • Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприети мерки по дадени от него сигна­ли и предписания за санкциониране на лица - нарушители на изискванията по безопасността на труда;

 • Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми и пречки за изпълнение на възложените задачи;

 • Да използва само стандартно, технически изправно и обезопасено работно оборудване (повдигателни съоръжения, електрожени, ел.табла и др.), като носи отговорност за това;

 • Да възлага работа със съоръжения с повишена опасност само на лица, които притежават необходимата правоспособност за това;

 • В случай на замърсяване на околната среда организира предприемането на мерки за локализиране и ликвиране на последствията и уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 • Да спре ремонтните работи, ако установи че предадените му резервни части и материали са некачествени. За това незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.11 Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение монтиране, експлоатация, ремонт на съоръжения с повишена опасност (СПО):

 • използваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СПО да са проектирани, регистрирани и експлоатират съгласно съответните наредби;

 • монтирането или въвеждането в работната площадка на СПО, собственост на ИЗПЪЛ­НИТЕЛЯ, става след писмена молба до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към молбата се прилага пос­ледния акт от извършен преглед от лице, упражняващо техни­ческия им надзор;

 • ползването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на СПО, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, става след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на списък с правоспособните лица, на които ще бъде възложена работата със СПО.

Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница