Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Действия при възникване на инцидентистраница12/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

6 Действия при възникване на инциденти


6.1 При възникване на инцидент (авария, пожар, злополука, замърсяване на околната среда и др. или опасност от възникването им) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно спира работа, а ръководителят му извършва следното:

 • Предприема действия за опазване на персонала, повереното му имущество и имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 • Информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, органите по безопасност на труда и собственото си ръководство;

 • Съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ започва разследване за установяване на причините на инцидента.

6.2 При възникнали инциденти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да използва средствата и ресурсите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предвидени за такава ситуация.

6.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява разпорежданията на упълномоще­ните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица съгласно аварийните му планове.

6.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си сътрудничат при разследване на причи­ните за инцидента и подписват двустранен протокол, а при злополука и протокола на работодателя на пострадалия.

7 Предаване на обекта след приключване на работа


7.1 След приключване на договорените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава с протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

 • Ремонтираните машини и съоръжения почистени и обезопасени;

 • Използваните площадки почистени от отпадъци;

 • Възстановени всички защитни съоръжения, знаци, сигнали и сигнализации;

 • Използваните стълби, скелета, парапети и др.;

 • Използваните подемно-транспортни съоръжения почистени и в изправност;

 • Изправно всяко друго оборудване, предоставено му за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.2 След окончателното завършване на ремонтните работи, когато се използвани наряди, същите се закриват в следната последователност:

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извежда персонала си от обекта и го отразява в наряда;

 • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява машините, съоръженията и площадките, работ­ни­те места, обезопасителните съоръжения, знаци и сигнали и закрива наряда, като отбелязва датата и часа на закриване.

7.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ организира провеждането на следремонтни изпитания на ремонтирани­те машини и съоръжения за оценка на състоянието и безопасността им и постигане на предвидените технико-икономически показатели. На изпитанията задължително присъст­ват представители на Изпълнителя.

7.4 Резултати от изпитанията се отразяват в протокол за приемане, който се подпис­ва от двете страни. В протокола се отразяват и всички възникнали по време на ремонта и при изпитанията инциденти.

7.5 За приемането на всички дейности, извършвани по работно оборудване за което се под­държа досие, се съставя приемо-предавателен протокол СФ 7.4.1-03, за което отговорност носи ръководителя на съответното структурно звено. Копие от протокола се прилага в досието на оборудването.

8 Проверки за спазване на условията за безопасност и здраве при работа


8.1 Ежедневни проверки за спазване на изискванията за безопасна работа и опазване на окол­ната среда от външ­ния персонал осъществяват посочените в настоящото споразумение лица, отговорни за безопасността.

8.2 Периодични проверки на условията за безопасен труд и опазване на околната среда в звената и по работните места осъществяват от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: • Ръководството на звеното;

 • Инженер ТБ и БТ (инженер-механик ТЕ);

 • Инспектор по екология;

 • Ръководител отдел ТК;

 • ДИП;

 • Ръководители направления, “Управление на активи” и “Производство”;

8.3 При констатирано неспазване на установения в дружеството ред и изискванията за безо­пасна работа, както и неизползване на определените лични предпазни средства от пред­ставителите на външната фирма, посочените по-горе длъжност­ни лица запознават лицето, отговорно за безопасността от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.4 При съмнения, че лице от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е употребило алкохол, същото се тества с алкохоломер и при установяване на алкохол или отказване на пробата се отстра­нява от работа и се извежда извън територията на централата. За установеното наруше­ние ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се санкционира съгласно т.2.13 от настоящото споразумение.

Нарушенията, застрашаващи здравето и безопасността на работещите и тези по т.8.3 и 8.4, мер­ките и сроко­вете за отстраняването им се документират в протокол, който се подписва от двете стра­ни (ФБ4.4.6.2-03 - Приложение 4 към настоящото споразумение). От страна на Дружест­вото протоколът задължително се съгласува от ръководител отдел ТК. Протоколът се пред­ставя пред ИД за утвърждаване и се изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

При неизпълне­ние на преписаните мерки, работата на екипа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да бъ­де прекратена до отстраняване на несъответствията, за което се информират лицата, от­говорни за безопасността, ръководителя на звеното, ръководител отдел ТК, Изпълнителния директор и ръководството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово


Председател на УС:
/Либор Кичмер/


Изп. Директор:
/инж. Камен Бошнаков/
Двустранен протокол за осигурени условия за безопасност и здраве при работа, хигиена на труда, противопожарна безопасност и опазване на околната среда при работa на външни организации на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД
Приложение 1 към Споразумението


Дата:


Работа по:(обект по договор N:)

1 За обезопасяване на съоръженията са изпълнени техническите мероприятия по

наряд №
или запис №
2 Изпълнени са мероприятията по обезопасяване на самите работни места и площадки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с инструкциите по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3 За времето на работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са предадени в техническа изправност следните съоръжения:


4 Границите на работната площадка са следните:
5 На работната площадка са налице следните рискови фактори:
6 Местата на средствата за пожарогасене са:
7 Местата за кислородните бутилки са:
8 Местата за електроженовите апарати са:
9 Местата за съхранение на материали, инструменти, шкафове са:
10 Генерирани отпадъци от дейността са:
11 Задълженията на страните по управление на отпадъците са:
12 Местата за временно съхранение и изхвърляне на отпадъци са:
13 Мерките за ограничаване вредното въздействие върху околната среда са:
14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е запознат с начинa на действие при аварии.

15 С подписа си под настоящия протокол ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е получил следните документи за провеждане инструктаж на персонала му преди започване на работа: • Правилник за вътрешния трудов ред в “ТЕЦ Варна” ЕАД;

 • Правилник за контролно-пропускателния режим в “ТЕЦ Варна” ЕАД;

 • Оценка на риска в “ТЕЦ Варна” ЕАД (съобразно местата, където ще се извършва дейността);

 • Карти за оценка на условията на труд за работното място (съобразно цеха, където ще се извършва дейността);

 • Заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, регламентираща видовете, работните места и начина на ползване на личните предпазни средства и специално работно облекло;

 • Авариен план;

 • Декларация на ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД за политиката на дружеството по качество на производството, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

 • Принципни цели на “ТЕЦ Варна” ЕАД по управление на качеството, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазването на околната среда;

 • Извлечения от аспектите на околната среда и програмата за управление на отпадъците;

 • други:
16 Маршрутът за отиване и връщане от работното място е следния:
17 Съществуват следните рискови фактори по маршрута:
18 Допълнителни изисквания при работа на повече от един изпълнител в района:
19 Изпълнени са следните мероприятия за безопасност и опазване здравето на други, работещи в района:


За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:(подпис)(подпис)


(име, фамилия, фирма)
(име, фамилия)

Отговорно лице за безопасното изпълнение на работата
Отговорно лице за безопасното изпълнение на работата

Инсп. по екология


(подпис)


(име, фамилия)

Протокол за изградена преграда
Приложение 2 към Споразумението


Днес,
, от комисия (представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) в състав:
Председател(име, фамилия, длъжност)

и членове: 1.(име, фамилия, длъжност)

2.(име, фамилия, длъжност)

във връзка с изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договор


бе извършен оглед на преградата, изградена между(местоположение)

При извършеният оглед се установи, че тя е не е в състояние да осигури безопасност на работещите на долните нива и може не може да бъде ползвана.


За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,Запознат с протокола от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

отговорно лице за безопасното изпълнение на работата:Комисия:Председател:


(подпис)
Членове: 1.

(подпис)
(име, фамилия; подпис)

2.
(подпис)


Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница