Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница5/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Д О Г О В О Р
№ …….............

Днес, ........ 2013 г., в с. Езерово, обл.Варна,

между:

“ТЕЦ Варна” ЕАД със седалище и адрес на управление: с.Езерово,Варненска област,регистрирано по фирмено дело № 2304/2000 на Варненски окръжен съд,IBAN BG84 BNPA 9440 1050 0015 10,BIC BNPA BGSX при БНП Париба/България – гр.Варна, ЕИН BG 103 551 629, ЕИК: 103551629, представлявано от председателя на Управителният съвет – Либор Кичмер и Изп.Директор – инж.Камен Бошнаков и наричани по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и.............................. със седалище гр.(с) …………………. Ул. …………………………….№ ……………., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията ЕИК ..................., ИН по ДДС BG .........................., IBAN ……………..; BIC ……………………. ; при банка…………………………..; тел.............................факс................представлявана от ………………………………………,наричан по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
на основание проведена процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка, реф. PPSV 13-0006 с предмет: Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу.и представена гаранция за изпълнение в размер на ........ лв. се сключи настоящия договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следното: Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу., реф. PPSV 13-0006, съгласно техническо задание - Приложение № 1.


ІІ. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Срокът за изпълнение на договора е до 2 /две/ години или до изчерпване на общата стойност на договора.

2.2. Настоящият договор влиза в сила след подписването му от двете страни, като за дата на започване работата по изпълнение на договора се приема датата на подписване на двустранният приемо–предавателен протокол за приемане на съоръженията по договора.
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА

3.1. Изпълнителят е длъжен да изпълнява поставените задачи от Възложителя според посочения приоритет.

3.2. Профилактиката се изпълнява с редовното работно време на Възложителя по съгласувана поръчка от двете страни.

3.3. Аварийните ремонти в редовното работно време на Възложителя започват незабавно. В извън редовното работно време на Възложителя работата по аварийните ремонти започва до два часа от заявяването и приключва до отстраняването им. След приключване на ремонта работата се приема от дежурния стифадор и се отразява в отчета за месеца на фирмата.

3.4 Всички планирани ремонтни дейности се извършват по съгласуван с Възложителя график след одобрена оферта и посочен гаранционен срок. Плановите ремонти се изпълняват в редовното работно време на Възложителя.

3.5. Ако при извършване на ремонтни дейности възникнат проблеми, чието решаване изисква удължаване на срока, Изпълнителят представя нов график за отстраняване на проблема и след одобрение от Възложителя се пристъпва към работа.

3.6. Изпълнителят е длъжен да поддържа челните товарачи в непрекъсната експлотационна готовност.

3.7. Изпълнителят е длъжен да осигури необходимият квалифициран персонал.

3.8. Изпълнителят се задължава да изпълнява предписанията по пожарна и техническа безопасност, отнасящи се до оборудването за което отговаря.

3.9. Извършените профилактика и аварийни ремонти на товарачите се приемат/предават от/на експлоатационния персонал на «ТЕЦ Варна» ЕАД със запис в дневник за «Извършване на аварийни ремонти и профилактика»

3.10. Плановите ремонти се приемат/предават с приемо-предавателен протокол подписан от Възложителя и Изпълнителя.

3.11. След приключване на ремонтните дейности по съоръженията представители на Изпълнителя предават съоръжението на представители на Възложителя.

3.12. Изпълнителят се задължава да провежда изпити на персонала си съгласно действащите правилници в централата.

3.13. Изпълнителят се задължава да информира Възложителя за състоянието на съоръженията, които поддържа и ремонтира и да прави предложения за извършване на дейности по поддържаната техника.

3.14. Изпълнителят се задължава да поддържа в изправност използваната от него техника /електрокари, телфери и други/ от Приложение №3 и Приложение №4 към техническото задание.

3.15. При работа в извън работното време на Възложителя, Изпълнителят се задължава да представи за утвърждаване списък на работниците заети с конкретната дейност , който след утвърждаване от Р-л направление се предоставя на ДИП и Охраната на “ТЕЦ Варна” ЕАД


ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Общата стойност на договора е ……………….. лв. (.....................................................). В цената не е включен ДДС.

4.2. Начин на плащане:

4.2.1. Плащането за извършените работи става след подписване между Възложителя и Изпълнителя на двустранен протокол, изготвен от Възложителя, в който страните отчитат положения от служителите на Изпълнителя труд на база реално изпълнени видове работи.

4.2.2. Всички материали и консумативи са задължение на Изпълнителя, и се заплащат по цени съгласно Приложение № 1 и Приложение 2 към техническото задание на настоящия договор.

4.3. Цените по Приложение № 1, Приложение 2 и Приложение 6 към техническото задание на настоящия договор са окончателни и не подлежат на промяна за срока на договора.

4.4. Плащанията по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни, един път в месеца, срещу одобрена фактура.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора /без ДДС/, под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция със срок на валидност до 30 дни след изтичане срока на договора или депозит внесен по сметката на “ТЕЦ Варна” ЕАД: IBAN BG84BNPA 9440 1050 0015 10, BIC BNPA BGSX при БНП Париба/България – гр. Варна, с адрес гр. Варна, ул. “Кн. Батенберг” № 41.

5.2. В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си по този договор, свързани със срока на изпълнение на възложената услуга, и/или с количеството и/или качеството, предмет на този договор, Възложителят има право да инкасира суми от гаранцията за добро изпълнение. Изпълнителят не се освобождава от задължението си за заплащане на уговорената в т.12.2. неустойка.

5.3. Банковата гаранция ще бъде платима на Възложителя като компенсация за всякакви загуби по причина неизпълнение на договора от Изпълнителя. В случай, че претърпените загуби на Възложителя са по-големи от размера на гаранцията, Възложителят има право да потърси обезщетение по съдебен ред.

5.4. В случай на добро изпълнение на договора, Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора до 1 месец след изтичане срока на настоящия договор.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. Изпълнителят е длъжен да извършва качествено и в срок възложените работи в съответствие с приложимата нормативна база, с техническите норми и специфичните изисквания, при спазване на утвърдените работни процедури в "ТЕЦ Варна" ЕАД.

6.2. Във връзка с изпълнението на възложените работи и евентуалното отстраняване на недостатъци Изпълнителят е длъжен да осигури квалифицирани и опитни в професията си технически кадри, каквито са необходими за правилното и срочно изпълнение на конкретните задачи. Изпълнителят следва да положи всички усилия да поддържа винаги достатъчен брой служители за извършването на услугите.

6.3. Изпълнителят се задължава да следи дали всички назначени от него лица притежават необходимата квалификация и документи, удостоверяващи правоспособност за извършване на услугите.

6.4. При изпълнение на възложените работи Изпълнителят се задължава да спазва всички действащи нормативни документи, правилници и инструкции за експлоатация в "ТЕЦ Варна" ЕАД.

6.5. Изпълнителят е длъжен при изпълнението на договорените работи да влага само качествени материали и изделия, както и да извършва качествено договорените работи. Влаганите материали и консумативи да са нови и неупотребявани, с доказан произход и да отговарят на съответните стандарти и изисквания.

6.6. Изпълнителят носи отговорност за даване на навременни указания и подходящи, правилни и целесъобразни технически разрешения в писмен вид на възникнали в хода на изпълнение на конкретно възложените работи въпроси и проблеми по повод възложената работа, както и своевременно да предупреди за възможното им възникване.

6.7. Изпълнителят е длъжен за своя сметка да изготвя и своевременно да представя в "ТЕЦ Варна" ЕАД всички документи, свързани с извършваните ремонти.

6.8. Изпълнителят отговаря в периода от датата на започване на работа до датата на съставяне на протокола за изпълнение на конкретно възложените работи за опазването на работите, материалите и съоръженията, които ще се ремонтират.

6.9. Изпълнителят носи пълна отговорност пред Възложителя и други контролни органи, ако при извършването на договорените работи е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация и инструкциите за експлоатация, или е нарушил задължителни разпоредби на нормативните актове .

6.10. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на „Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ ВАРНА” ЕАД” - съгласно Приложение № 2.

6.11. Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения на изискванията по т. 6.9. и за щети нанесени на трети лица, по вина на работници на Изпълнителя (включително подизпълнителите му) са за сметка на Изпълнителя.

6.12. Изпълнителя е длъжен да изпрати оригинал на фактурата на Възложителя на адрес: с.Езерово, Варненска област – “ТЕЦ ВАРНА” ЕАД.

6.13. Изпълнителят има право да получи цената за действително извършените от него работи и положен труд, при предвидените в договора срокове и условия, при положение, че е изпълнил всички свои задължения, произтичащи от настоящия договор.

6.14. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички изисквания на контролните органи за проверки и инспекции на поверените съоръжения.

6.15. Изпълнителя се задължава да изпълнява предписанията по пожарна и техническа безопасност, отнасящи се до оборудването и районите за които отговаря.

6.16. Застраховката за професионална отговорност е задължение на Изпълнителя и всички разходи по нея са за негова сметка.

6.17. Всички транспортни разходи за превоз на работници и служители и/или оборудване и/или машини до и от базата на Изпълнителя и всякакви други транспортни разходи са за сметка на Изпълнителя.

6.18. Изпълнителят на услугата е длъжен да обезпечи работниците си с работно облекло (с лого на фирмата) и предпазни средства, необходими за нормалното изпълнение на служебните им ангажименти и съобразени с вътрешните правилници за безопасност на съответните работни места.

6.19. Изпълнителят отговаря за доставката и поддръжката на необходимите инструменти, механизация и консумативи подходящи за безопасната работа.

6.20. Всички консумативи са задължение на Изпълнителя и се заплащат допълнително от Възложителя съгласно Приложение № 1 към техническото задание. Възложителят си запазва правото в определени случаи да предоставя консумативи съгласно горепосоченото приложение .

6.20.1. Когато консумативите се доставят от Изпълнителя се следва следната процедура:

- Изпълнителя представя списък с необходимите консумативи с посочени цени, който се съгласува с Възложителя;

- Възложителят изготвя поръчка до Изпълнителя по одобрения списък;

- Изготвя се двустранен протокол за доставените консумативи;

- Вложени консумативи да са нови с доказан произход и да отговарят на съответните стандарти и изисквания;      1. Когато консумативите се доставят от Възложителят се предават на Изпълнителя с протокол за влагане в ремонтните работи.

6.21. Всички резервни части и материали са задължение на Изпълнителя и се заплащат допълнително от Възложителя съгласно Приложение № 2 към техническото задание. Възложителят си запазва правото в определени случаи да предоставя резервни части и материали съгласно горепосоченото приложение.

6.21.1. Когато резервни части и материали се доставят от Изпълнителя се следва следната процедура:

- Изпълнителя представя списък с необходимите части и материали с посочени цени, който се съгласува с Възложителя;

- Възложителят изготвя поръчка до Изпълнителя по одобрения списък;

- Изготвя се двустранен протокол за доставените резервни части и материали;

- Материалите и резервните части вложени при ремонта да са нови с доказан произход и да отговарят на съответните стандарти и изисквания;

6.21.2. Когато резервни части и материали се доставят от Възложителят се предават на Изпълнителя с протокол за влагане в ремонтните работи.

6.22. Изпълнителят е длъжен да осигури в експлоатация 2 (два) броя челни товарачи Бобкет и 1 (един) брой Кейс.


VІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

7.1. При установяване на аварии и щети по оборудването, причинени от неправилни действия или бездействие на персонала на Изпълнителя, то той носи отговорност пред Възложителя за отстраняване на щетите.

7.2.Изпълнителят носи отговорност за всеки извършен ремонт и поема гаранция за качеството на ремонта. При възникване на авария в следствие на некачествен ремонт, Изпълнителят поема за своя сметка повторното отстраняване на повредата и вложените резервни части и материали.

7.3. Изпълнителят гарантира следните гаранционни срокове:  • За планови ремонти – ..................................................... месеца.(минимум 6 месеца)

  • За доставените резервни части и материали - ........................................месеца(минимум 12 месеца)


VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1. Да приеме в срок изпълнените работи.

8.2. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.

8.3. Възложителят има право да откаже да приеме и да откаже да заплати договорените работи, при неизпълнние на договора – в срок, обеми и качество на работите.

8.4. Възложителят предоставя при поискване от страна на Изпълнителя необходимите налични чертежи и схеми.

8.5. Възложителят може да доставя или предоставя резервни части, материали и консумативи от Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото задание.

8.6 Възложителят уведомява Изпълнителя за моментното натоварване на пристанището, графика за плановите ремонти и приоритетите при отстраняване на аварийните ремонти
ІХ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

9.2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

9.4. При спиране на договорените работи вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

9.5. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

9.6. Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.
Х. КОНТРОЛ

10.1. Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор.

10.2. Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на правилата и нормативите или водят до съществено отклонение от поръчката.
ХІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

11.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените договорени работи, конструкции, материали, техника и други, до предаването на Възложителя се носи от Изпълнителя и се възстановява 100%.

11.2. Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите договорени работи, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.


Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница