Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница6/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ХІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ


12.1. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

12.2. За незавършване и непредаване на работите - предмет на този договор, в срок Изпълнителя заплаща на Възложителя неустойка в размер на 1 % без ДДС от стойността на всяка конкретна услуга, за всеки ден закъснение, но общо не повече от 10 % без ДДС от стойността на конкретната услуга.

12.3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не заплати работите - предмет на този договор в срока и при условията на т. 4.4. същият дължи неустойка в размер на законовата лихва за времето на забава, до окончателното заплащане на задължението.

12.4. В случай на неизпълнение на едно или повече от задълженията на Изпълнителя по този договор, Възложителя може, след писменно уведомление, да спре частично или изцяло поредното плащане по т. 4.4. на този договор. Писменото уведомление трябва да съдържа информация относно допуснатото неизпълнение, с изискване направените пропуски и последствията от тях да бъдат отстранени в определен срок. Спряна сума се изплаща след изпълнение на предписаното изискване.

12.5. При некачествено извършване на договорените работи, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено извършените договорени работи.

12.6. Ако недостатъците, констатирани при приемането на договорените работи не бъдат отстранени в договорения срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.


12.7. При авариен престой на повече от една от посочените машини в точка 6.22 без обективни причини води до налагане на санкции за Изпълнителя в размер на 100 лева на ден за всеки челен товарач над допустимите.

12.8. При неспазване на съгласувания с Възложителя график за плановите ремонти се удържа санкция в размер на 10% от стойността на одобрената оферта.

12.9. При закъснение на започване на работа при аварийните ремонти (до 2 часа от повикването) се налага санкция от 20 лева за всеки час закъснение.ХІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Страните по този договор могат да го променят или допълват по взаимно съгласие на двете страни съгласно ЗОП.

13.2. Страните по този договор могат да го прекратят по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писменна форма.

13.3. Страните по този договор могат да го прекратят при настъпване на форсмажорни обстоятелства.

13.4. В случаите на т.13.1, т.13.2 и т.13.3, страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите взаимоотношения в момента на разваляне на договора.

13.5. Възложителя има право, след писмено предизвестие, изпратено до Изпълнителя 30 календарни дни предварително, да развали този договор при неизпълнение от страна на Изпълнителя на едно или повече от задълженията му, за което той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения срок. Писменото предизвестие трябва да съдържа информация за допуснатото неизпълнение.

13.6. Възложителя има право, след писмено предизвестие, изпратено до Изпълнителя 30 календарни дни предварително, да прекрати този договор при обявяване на Изпълнителя в несъстоятелност и/или ликвидация.

13.7. При прекратяване на този договор по т.13.5 и т.13.6, Възложителя задържа гаранцията за добро изпълнение на договорните задължения в пълния и размер.

13.8. Промяната на собственика на фирмата - Изпълнител и/или фирмата Възложител не е причина за изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се продължава автоматично.

13.9. Възложителя има право да прекрати този договор едностранно след писмено предизвестие, изпратено 60 календарни дни предварително.

13.10. Възложителя има право да прекрати този договор едностранно след писмено предизвестие, изпратено 30 календарни дни предварително при надвишаване размера на наложените санкции с повече от 10% от стойността на договора за една година.

13.11. При прекратяване на договора Изпълнителят предава активите описани в Приложение № 3 и Приложение № 4 към техническото задание на Възложителя в техническо състояние не по-лошо от състояние им в момента на сключването на договора.


ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

14.2. Ако при извършване на договорените работи възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

14.3. Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

14.4. Всички изменения и допълнения към договора ще се считат за действителни само ако са направени в писмена форма и са надлежно подписани от двете страни.

14.5. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

14.6. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.
Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра по един за всяка от страните.

- Приложение № 1: „Техническо задание” с приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6

- Приложение № 2: “Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово


Председател на УС:
/Либор Кичмер/


Изп. Директор:
/инж. Камен Бошнаков/


Приложение 1

Към Договор№......../..................


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Относно: Поддържане и ремонт на челни товарачи Кейс, Бобкет, Дреста и Комацу


Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница