Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обявление за обществена поръчкастраница1/15
Дата02.06.2018
Размер4.3 Mb.
#70471
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АДЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
РЕФ.№ РРС 13 - 055

гр.София, 2013 год.
Съдържание


 1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 1. Обявление за обществена поръчка 1. Описание на предмета на поръчката 1. Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката 1. Указания за подготовка и подаване на оферта 1. Образец на оферта 1. Образец на техническо предложение 1. Образец на Ценово предложение 1. Проект на договор 1. Проект на Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 1. Образци на декларации и банкови гаранции


І. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

/Съгласно формите на Агенцията по обществени поръчки/ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

/Съгласно формите на Агенцията по обществени поръчки/
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД”, реф.№ РРС 13-055.

Обектът на поръчката е разделен на три обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1 – Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр. София.

Обособена позиция 2 – Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в региони: София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград.

Обособена позиция 3 – Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в региони: Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин.

Всеки участник може да участвува само за една обособена позиция.


Участниците в процедурата следва да отговарят на минималните изисквания посочени от възложителя в обявлението и настоящата документация.
Оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на Изпълнител се извършва поотделно за всяка обособена позиция по реда на ЗОП и настоящата документация.
Критерият за оценка е „най-ниска цена”.

На първо място за съответната обособена позиция се класира участникът предложил най-ниска обща стойност за изпълнение на видовете и количествата работи описани в количествено-стойностната сметка (КСС).


Видовете работи, които ще се извършват са посочени в количествено-стойностната сметка (КСС)– Приложение №1 към ценовото предложение, раздел ІХ от настоящата документация.
Сградите, по които е предвидено извършване на ремонтни работи по поддръжката на сградния фонд, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД са както следва:
За Обособена позиция 1 – сгради в гр.СофияИмот

Адрес

Административна сграда

гр.София, ул.Цар Симеон № 330

Адм. сгада - РДС

гр.София, ул.Цар Симеон № 330

Административна сграда

гр.София, ул.Адам Мицкевич №2 а

Адм-производствена сграда

гр.София, ул.Козлодуй №14

Административна сграда

гр.София, бул.Европа №2

Административна сграда

гр.София, бул.Добринова скала №1

Административна сграда

гр.София, ул.Гинци № 32

Административна сграда

гр.София, ул.Христо Матов №9

Административна сграда

гр.София, ул.Г.М.Димитров №14А

Адм-производствена сграда

гр.София, ул.Средец № 5 А, Възел "Сердика"

Монтьорски пункт

гр.София, ул.Кутловица

Складова база

гр.София, ж.к."Дружба", ул."Кап.Д.Списаревски"

 Други сгради на територията на гр. София

 Административни части от П/ст., В/ст., трафопостове, Складове, Монтьорски пунктове, ЦОК, каси, помещения под наем

За Обособена позиция 2 – сгради в региони София Област, Перник, Кюстендил, Благоевград


Имот

Адрес

Административна сграда

гр. Благоевград, ул.Промишлена № 1

ЦОК Благоевград

гр. Благоевград, ул."Св.Кирил и Методий"

Административна сграда с ТП

гр. Сандански, ул.Ас.Хадживасилев №11

Възлова станция

гр. Петрич, ул Цар Борис ІІІ № 26

Административна сграда с ТП

гр. Разлог, ул. Г. Бенковски № 4

Административна сграда с ТП

гр. Г. Делчев, ул.Хр. Ботев № 3

Административна сграда

гр.Кюстендил, ул. Петър Ников №2

Производствена сграда

гр.Кюстендил, ул. Петър Ников №2

Административна сграда с ТП

гр. Кюстендил,ул Л. Янков № 12

Административна сграда

гр. Дупница, ул. Аракчийски мост №5

Административна сграда и ВС

гр. Дупница ул.Софроний № 2

Административна сграда

гр. Радомир, кв. 172

Административна сграда

гр. Земен,кв.33

Административна сграда

гр. Трън, парцел 18-481 а, до П/ст.Трън

Административна сграда

гр. Брезник,кв. 40

Административна сграда

гр. Перник, ул. Света Петка № 65

Административна сграда и ВС

гр. Самоков ул.Грънчар № 16

ТУ Административна сграда

гр. Копривщица,кв.77

Административна сграда с ТП

гр. Пирдоп,ул.Х. Златанов № 7

Административна сграда с ВС

гр. Ботевград,ул. Ст. Караджа № 3

Административна сграда

гр. Правец, кв. 131

Административна сграда

гр. Костинброд,кв. 137

Административна сграда

гр. Сливница

Технически участък Драгоман

гр. Драгоман

Административна сграда

гр. Годеч

Сграда ТУ 3 и 4 етаж

гр. Своге

Монтьорски пункт

гр. Белица,кв. 23, ул.Георги Андрейчин

Монтьорски пункт

гр. Якоруда,кв.53, до В/ст.Якоруда

Сграда почивен дом с ТП

гр. Добринище,ул Н. Парапунов № 13

Складова база

гр. Дупница

Складова база

гр. Благоевград, кв.Грамада

Складова база

гр. Сандански,м. Сухо Поле

Складова база

гр. Петрич, Ромска махала

Складова база

гр. Разлог, ул. Христо Ботев №83

Складова база

гр. Г.Делчев, м. Заемджиков чифлик

Складова база

гр. Кюстендил, ул. П. Ников № 2

Складова база

гр. Пирдоп,ул. Стоян Х. Петров

Складова база

гр. Ботевград, бул.България №21

Сграда Кулиното с ТП

Местн. Предел, общ.Разлог

Сграда Катунци с ТП

с. Катунци,общ. Сандански

БОК Батак

Местн.Дъното, яз.Батак, гр. Батак

 Други сгради на територията на регион София област, Перник, Кюстендил, Благоевград

 Административни части от П/ст., В/ст., трафопостове, Складове, Монтьорски пунктове, ЦОК, каси, помещения под наем


За Обособена позиция 3 – сгради в региони Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, ВидинИмот

Адрес

Администартивна сграда

Гр.Плевен, ул.”Дойран” № 73

Администр.сграда І

гр. Плевен, ул."Панега" № 2

Администр.сграда ІІ

гр. Плевен, ул."Панега" № 2

Административна сграда

гр. Левски, ул."П.Р.Славейков" № 28

ЦОК Левски

гр. Левски,ул."Филип Тотьо" 2В

ЦОК Луковит

гр. Луковит,ул."Синдикатска"13

ВЕЦ Луковит

гр. Луковит,ул."Синдикатска"13

Административна сграда

гр. Кнежа, ул."М.Боев" № 70

Административна сграда

гр. Червен бряг, ул."Индустриална" № 1

Административна сграда

гр. Гулянци, ул."Княз Дондуков" № 7

Административна сграда

гр. Гулянци

Административна сграда

гр. Белене, ул."Иван Вазов" № 13

Административна сграда

гр. Ловеч, ул."Кубрат" № 4

ЦОК Ловеч

Гр.Ловеч, ул."Гурко" № 1

Административна сграда

гр. Троян, ул."Васил Спасов" № 2

Сграда ВС Тетевен

гр. Тетевен, ул."Лечо Гайдаря" № 35

Административна сграда

гр. Враца , ул."Стоян Кялъчев" № 8

Административна сграда

гр. Мездра ул."Хр.Ботев"

Административна сграда

гр. Бяла Слатина ул.Сладница" № 3

Административна сграда

гр. Лом, ул."Христо Ботев"№ 13

Административна сграда

гр Монтана, ул.Ал.Стамболийски №45

Административна сграда

гр. Берковица, ул."Свобода" № 9

Административна сграда

гр. Видин ул"Цар Симеон Велики" №72

Административна сграда

гр. Белоградчик, стар кв.14, парцел ІІ

Административна сграда

гр. Кула, ул."Иван Кръстев" № 3

Монтьорски пункт

гр. Ябланица пл.Освобождение 1

Монтьорски пункт

гр. Априлци

Монтьорски пункт

гр. Вълчедръм, ул."Димитър Маринов"№ 2

Сграда ТР Козлодуй

гр. Козлодуй,ул."Ст.Караджа"55

Монтьорски пункт

гр. Оряхово, до П/ст Оряхово

ЦОК Козлоздуй

гр. Козлодуй,пл."Хр.Ботев", до ТП № 45

Монтьорски пункт

с. Шипково, общ.Троян

Монтьорски пункт

с. Баховица, общ.Ловеч

Монтьорски пункт

Местн.Беклеме, общ.Троян

Монтьорски пункт

гр. Долни Дъбник, ул."Кирил и Методий" № 17

Монтьорски пункт

с. Крушуна, общ.Летница, обл.Ловеч

Уч.база "Кайлъка"

Местн. Кайлъка, гр. Плевен

Уч.център

гр. Троян

Уч.център "Искъра"

с. Карлуково, общ. Луковит

Складова база

гр. Левски, ул."Цар Симеон"

Складова база

гр. Враца, ж.к.Сениче, до П/ст Враца 3

Складова база

гр. Видин, Западна промишлена зона

Складова база

гр. Монтана,ул."Н.Вапцаров"

Складова база / Монт.пункт

гр. Криводол, до П/ст Криводол

Складова база

гр. Плевен, ул. "Витска долина"

Складова база

гр. Ловеч, бул. "Освобождение"3

Складова база

гр. Плевен, стр. кв. 613

Почивна станция

гр. Вършец, обл.Монтана

Поч.станция Видима

гр. Априлци, кв.Видима

Сезонна къща

с. Байкал, общ.Долна Митрополия

 Други сгради на територията на регион Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин

 Административни части от П/ст., В/ст., трафопостове, Складове, Монтьорски пунктове, ЦОК, каси, помещения под наем

Договорът се сключва с участника класиран на първо място за съответната обособена позиция. Срокът на договора е 2 (две) години с възможност за удължаване с още 1 (една) година, или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това, кое събитие настъпи първо.
Изпълнението на договора за всяка обособена позиция ще се извършва на етапи, в зависимост от техническата готовност и необходимост на Възложителя за възлагане на изпълнението. За всеки отделен етап от изпълнението на договора, Възложителят съставя възлагателен протокол в който се описват конкретните видове и количества на строително-монтажните работи, срокът за изпълнението им, цена на база единични цени от количествено стойностната сметка (КСС), и друга информация, необходима за изпълнение на видовете дейности. Приемането на извършените работи по възлагателен протокол се удостоверява с приемо предавателен протокол, подписан от страните по договора.
При изпълнение предмета на договора, заплащането на изпълнените и приети видове и количества дейности се извършва по единичните цени за съответните видове дейности, предложени в КСС от офертата на избрания за изпълнител участник.
Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в раздел ІV от настоящата документация.

ІV.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


  I.Общи изисквания за изпълнение на ремонтните работи.

1. Използваните материали да отговарят на актуални стандартизационни норми по БДС и Международните стандарти.

2. Прилаганите строително-ремонтни технологии да отговарят на одобрените от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (респективно – МСА, МТРС, КТСУ ) правила за съответните видове работи.

3. Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на всеки отделен обект трябва да бъде такава, че да осигури окончателното приемане на обекта.

4. При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ бр. 107 от 09.12.2003 год.) и Наредбите към него и Наредбата за съществени изисквания и оценяване на строителните продукти (ДВ бр.93 от 14.11.2000 год.).

5. Доставката на всички материали, необходими за изпълнението на поръчката е задължение на Изпълнителя.6. Материалите, доставка от Изпълнителя трябва да отговарят на стандартите, посочени в таблицата по-долу или еквивалентни. Всички материали, които не са посочени в таблицата, но са необходими за извършване на работите, включени в КСС трябва да отговарят на актуални стандартизационни норми по БДС и Международните стандарти.
ІІ.Спецификация на материалите доставка на Изпълнителя
МАТЕРИАЛИ

СТАНДАРТ

1

Пясък за обикновен бетон

БДС 171-83 БДС 10589-79 БДС 14298-77

2

Цимент – обикновен

БДС EN 197:2002

3

Цимент за зидария

БДС EN 413:2006

4

Чакъл

БДС 2958-88

5

Камък трошен за мозайки и мазилки

БДС 2958-89

6

Бетон

БДС EN 206-1:2002; БДС 7268-83

7

Разтвор за мазилка

БДС EN 998-1:2004

8

Разтвор за зидане

БДС EN 998-2:2004 

9

Грунд контактен за мазилки

БДС EN 11062-3; БДС EN 13300; БДС EN 1015-12 

10

Гипсошпакловъчна смес

БДС EN 13279-1:2005

11

Блокове за зидария - газобетон

БДС EN 771-4+A1:2006 

12

Кофраж – дървен

БДС EN 13377 : 2003

13

Тухли за вътрешни и външни стени

БДС EN 771-1:2005

14

Кофраж - метални платна

БДС 8635 : 1978

15

Окачени тавани

БДС EN 13964:2004

16

Гипсокартонени плоскости

БДС EN 520:2005 

17

Елементи на стоманени рамки за системи от гипсокартонени плоскости

БДС EN 14195:2005  

18

Вата минерална за топлоизолация

БДС 5156-84

19

Лепила на гипсова основа за гипсокартонени панели и плоскости

БДС EN 14496:2006 

20

Свързващи материали за гипсокартонени плоскости

БДС EN 13963:2005 

21

Материали за запълване и уплътняване на фуги

БДС EN 14188-3:2006

22

Метални мрежи и ръбове - шпакловки

БДС EN 13658-1:2005 

23

Метални мрежи и ръбове - мазилки

БДС EN 13658-2:2005 

24

Разтвори и смеси за подови замазки

БДС EN 13813:2003

25

Бетонни настилки

БДС EN 13863:2004, БДС 6441-75

26

Фаянс

БДС EN ISO10545-6 ; 2001

27

Теракот

БДС EN ISO10545-6 ; 2001

28

Гранитогрес

БДС EN 14411

29

Лепила за плочки

БДС EN 12004:2003

30

Фугиращи смеси за плочки

БДС EN 13888:2004

31

Ламиниран паркет

БДС EN 13489:2003

32

Антистатични винилови настилки

БДС EN 649:2000, БДС EN 14041

33

Продукти за уплътняване на фуги

БДС EN 26927 : 1998; БДС ISO 11600:2005

34

Месингови шини - преходни

 БДС EN 1652:2002 /AC:2006  

35

PVC первази

IEC-238

36

Ламперия

БДС 13315:1986

37

Екструдиран полистирол (XPS)

БДС EN 13164:2003 /AC:2006  

38

Твърд пенополиуретан (PUR)

БДС EN 13165:2003 /AC:2006  

39

Стъклофибърна мрежа

БДС EN 13496 БДС 14451-78

40

Латекс , цветен и бял

БДС EN 13300:2004

41

Грунд за метални повърхности

БДС EN 21524; БДС EN 29117

42

Блажна боя

БДС EN 13300:2004, БДС 2562-75

43

Разредител

БДС 4497

44

Лак за покритие на дървени повърхности

БДС EN 927-2003 /1-5/

45

Безир

БДС 15168-80

46

Фасаген

БДС EN ISO 2811-4

47

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване - поливинилхлорид РVС, колена, муфи, тройници, редукции

БДС CEN /TS 1456-2:2003

48

Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода - полипропилен РР, колена, муфи, тройници, редукции

БДС EN 1451-2 : 2001 / DIN 8074; БДС CEN ISO/TS 15874:2004

49

Тръби полипропилен с алуминий

БДС 9302-71 / DIN 8077 / DIN 8078

50

Сферични кранове, преходи, колена, тапи, нипели, холендри, щуцери, термоглави, обезвъздушители, термовинтили, водомери, шибърни кранове

БДС EN 834 / EN 835 / БДС EN 215-1:2000

51

Присъединителни части за свързване на стоманени тръби и фитинги за пренасянето на вода и други течности на водна основа

БДС EN 10311:2005

52

Пресадаптери, пресколена, престройници, прескуплунг

EN 12165CW617N

53

Тръби РVС

БДС 9042-71, БДС EN 1401-1:2006

54

Уплътнители гумени

БДС 1284-90

55

Вентили възвратни с муфи

БДС 2765-90

56

Кранове спирателни. Смесители за баня

БДС 11871-74

57

Водопроводни вентили и смесители

БДС EN 200:2001

58

Термостатни вентили за радиатори за отопление

БДС EN 215-1:2000

59

Душове

БДС EN 1112:2001

60

Шлаухи за санитарна арматура

БДС EN 1113:2001

61

Ревизия

БДС EN 1456 – 1

62

Санитарна арматура. Умивалници

БДС EN 32 : 2002

63

Санитарна арматура. Моноблок

БДС EN 33 : 2003 БДС EN 997 : 2003

64

Писоари за монтаж на стена

БДС EN 13407:2006

65

Санитарна арматура. Водоотвеждаща арматура за мивки

БДС EN 411 : 2001

66

Подови сифони

БДС 1194-71

67

Радиатори и конвектори

БДС EN 442:2006  

68

Бойлери електрически

БДС EN 60335

69

Водомери за студена питейна вода.

БДС ISO 4064-1/2:2002

70

Арматура водопроводна. Вентил противопожарен стенен “2”

БДС 3415-79; БДС EN 671-2 

71

Пожарна касета

БДС EN3:2000

72

Подземни пожарни хидранти

БДС EN 14339:2005

73

Пожарни хидранти - колонки

БДС EN 14384:2005

74

Ключове за битови ел.инсталации

БДС EN 60669-1:2002 /A1:2003, БДС 16506, БДС 68777  

75

Ел.контакт

БДС EN 60669-1:2002 /A1:2003, БДС 17183-90; IEC 884-1:1999

76

Розетка RJ45

ISO 11801

77

Кутии и конзоли за битови ел.инсталации

БДС EN 60670-1:2006  

78

Осветително тяло за вграждане

БДС EN 60598-2-2:2002 /A1:2002  БДС EN 8345-83

79

Осветители за аварийно осветление

БДС EN 60598-2-22:2002 /A1:2004 БДС EN 8345-83

80

Тръба гофрирана

EN 50086-1

81

Кабелен канал

БДС EN 4305-90

82

Кабел FTP 4x2x0.5 cat5e

ISO/IEC 11801-2ed

83

Кабел FTP 4x2x0.5 cat6

ISO/IEC 11801-2ed

84

Заземител поцинкован L-63/63/6ММ

БДС EN 10056-1/2:1999

85

Шина поцинкована - 40/4ММ

БДС EN 10048:2000

86

Еврошина

БДС-3148

87

Нулева шина

БДС-10048

88

ПРОВОДНИК - ПВ-А2 - 25,О MM2

БДС-60439; БДС 4305:1990/1:2002

89

Автоматични прекъсвачи

БДС-6095-84, БДС 6320

90

Винтове самонарезни

БДС-832-83

91

Кабелоподобен проводник СВТ

БДС 16291-85, БДС 5099, БДС 914, БДС 2581, 4305, 9096, 3914, 7952

92

Проводници

БДС EN 60317 0-1:2000

93

Ел.табло

БДС EN 60439-1:1999

94

Бойлерно табло

БДС 17183-90; IEC 884-1:1999

95

Вентилатори, използвани в системите за вентилация на жилища

БДС EN 13141-4:2004

96

Вентилация на сгради. Тръбопроводна мрежа

БДС EN 13180:2000

97

Подово отопление

IEC 800

98

AL дограма – механични свойства, отклонения в размерите и формата, химичен състав

DIN EN ISO 9002; БДС EN 755-1:2001; БДС EN 755-02; БДС EN 755-09; БДС EN 573-03

99

РVС дограма

БДС EN 478 / 479 : 2002;

БДС EN 513 / 514 : 2003;100

Стъкло за строителството - стъклопакети

БДС EN 1279 -5:2007

101

Уплътнители за защита от атмосферни влияния на врати, прозорци, капаци и окачени фасади

БДС EN 12365:2004

102

Брави и ключалки с механично задвижване

БДС EN 12209:2004

103

Секретни патрони за брави

БДС EN 1303:2005

104

Устройства за затваряне на врати и прозорци

БДС EN 12051:2002

105

Вътрешни щори. Технически изисквания, включително безопасност

БДС EN 13120:2004

106

Декоративно фолио

БДС EN 356

107

Материал фасониран от иглолистни дървесни видове - греди, бичмета, летви

БДС 427-90

108

Дъски от иглолистни дървесни видове

БДС 17097:1989

109

Механични елементи за закрепване на дървен материал

БДС EN 912+АС:2003

110

Строителен дървен материал

БДС EN 1912 : 2003

111

Хидроизолация с посипка

БДС EN 13707:2005 

112

Хидроизолация без посипка

БДС EN 13859-1:2005

113

Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви

БДС EN 490:2006 

114

Поликарбонатни плоскости

BS 476/7, NSP 92501.4, DIN 4102

115

Водосточни тръби и улуци

БДС EN 612 : 2005

116

Скоби за улуци и водостоци

БДС EN 1462 : 2005

117

Фасадни скелета от готови елементи

БДС EN 12810 : 2004

118

Термопанели

БДС 15485-82(EN 10147/00 & EN 0142/00

119

Водобрани и подпрозоречни прагове от алуминиева ламарина

БДС EN 508-2:2003

120

Воронки

БДС EN ISO 2431; БДС EN 607

121

Каучукова хидроизолационна мембрана

БДС EN 1849-1:2004

122

Твърд пенополиуретан (PUR)

БДС EN 13165:2003 /AC:2006  

123

Поцинкована ламарина

БДС 13726-76

124

Плочи тротоарни бетонни

БДС 625-81

125

Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони

БДС EN 1433+АС+A1:2007 

126

Асфалтови смеси. Асфалтобетон; Тънки пластове; Асфалтова смес с пластифициран битум;Горещо валиран асфалт. Пясък за пътни настилки.Класификация.Технически изисквания

БДС EN 13108-1/4:2006  БДС 15783-83

127

Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи.

БДС 2282-83

128

Баластра речна за пътни основи

БДС 8991-82

129

Бетонни бордюри

БДС EN 1340:2005; БДС EN 624-87 

130

Профили стоманени студеноогънати

БДС 6895-82 БДС 6438-76

131

Профили стоманени студеноогънати. Ъглови неравностранни

БДС 7893-85

132

Профили стоманени студеноогънати. Ъглови равностранни

БДС 8848-75

133

Профили стоманени студеноогънати. "П" образни равностранни

БДС 8111-89

134

Профили стоманени затворени, електрозаварени

БДС 10871-73

135

Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана

БДС EN 10056 - 1 : 2000

136

Стоманени изделия

БДС EN 10079:1995

137

Стомани за армиране на бетон

БДС 4758-84, БДС EN 10080:2003

138

Студенообработени заварени конструкционни кухи профили

БДС EN 10219 - 1 : 2006

139

Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции

БДС EN 10225 / АС : 2003

140

Заварени мрежи

БДС 9253-77

141

Стомана горещовалцувана за армировка

БДС 4758-84

142

Мрежа с PVC покритие

БДС EN 10245-1

143

Болтове анкерни

БДС 3905-74

144

Болтове, нитове, шпилки, гайки

БДС 6362-73

145

Винтове за метални листове

БДС 4325-77

146

Щифтове

БДС 7440-86

147

Шплентове

БДС EN ISO 1234:2003

148

Шайби кръгли, плоски

БДС EN ISO 7089:2003

149

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции.

БДС EN 12192-2:2001 

150

Стоманотръбен стълб

БДС EN 40-5:2002 

151

Раменна конзола

БДС EN 40-5:2002 

152

Тротоарни плочи

БДС EN-1339

153

Канализационни системи – ревизионни шахти, улични оттоци

БДС EN 1917:2003, БДС EN 1433:2003

154

Водотвеждащи улеи от готови бетонови елементи

БДС EN 1433:2003

155

Бетонни тръби и фасонни части

БДС EN 1916:2003, БДС 17004-89

156

Бетонни елементи за огради

БДС EN 12839:2002

157

Пожарозащитни врати

БДС EN 1634-1:2009

Забележки:

1. При всяка доставка на материали изпълнителят представя сертификати за качество и декларации за съответствие.

2.Задължение на изпълнителя е и доставката и монтажа на всички материали, които не са посочени в таблицата, но са необходими за извършване на работите, включени в КСС


Специфични изисквания към материалите


 1. Подово антистатично покритие - Изпълнителят да поддържа каталог с цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер. Антистатично подово РVС покритие на рула, които предварително се съхраняват в помещенията за монтаж при минимална температура +15°С.

Тeхнически характеристики на подово антистатично покритие:

- износващ слой с дебелина 0,65-1.50 мм;

- обща дебелина – 3,1-4,35мм;

- подложка от разпенено PVC със затворена клетъчна структура;

- отлична звукоизолация – мин. 17 dB;

- покритие, увеличаващо трайността, хигиената и антибактириалната защита;

- антистатичност;

- износоустойчивост – К5 по DIN;

Да отговаря на изискванията на европейските и българските норми и е в съоттветствие с международен стандарт БДС EN 13-813.

При монтаж на настилката на ивици - да се монтират с плътно допиране на краищата и горещо заваряване с шнур или прихлупване на краищата. Настилката се залепва с акрилатно лепило. 1. Латекс – Изпълнителят да поддържа каталог с цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер.

 2. Лепило за фаянсови и теракотни плочи – При полагане на гранитогрес, фаянсови и теракотни плочи да се използва еластично лепило.

 3. Гранитогрес, Теракотни плочи, Фаянсови плочи – Продуктите да са първо качество.

 4. Ламиниран паркет – Ламинатът да е клас АC4 с клас на износоустойчивост на повърхностния слой А32 и минимална дебелина 8мм.

 5. MDF и ПДЧ Врати – Посочените размери са за светлите разстояния на касата.

 6. Пожарозащитни врати – Да отговарят на съответните стандартизационни документи и притежават необходимите сертификати за граница на горимост. БДС EN 1634 -1:2009 - Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима за комплекти врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 1: Изпитвания за устойчивост на огън за врати и затварящи устройства и отваряеми прозорци.

 7. Алуминиева дограма с прекъснат термомост и PVC 5 камерна дограма. Цветът на АLL и РVС е по избор на Възложителя. Дограмата да бъде с нискоемисионно стъкло, стъклопакет 24 мм. Дограмата да е със сертификат за качество и да отговаря на БДС. Отваряемостта на дограмата е средно 50 %

 8. Фасаген – Изпълнителят да поддържа каталог с цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер. . БДС EN ISO 2811-4.

 9. Силикатна мазилка - Изпълнителят да поддържа каталог с цветове, като всеки цвят да е с каталожен номер. Готова за употреба пастообразна минерална мазилка на база калиево водно стъкло. Мазилката да притежава висока паропропускливост, водоотблъскваща, устойчива на атмосферни влияния и негорима.

 10. Топлоизолация
Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница