Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкастраница1/49
Дата25.07.2016
Размер11.66 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:


Сключване на задължителна застраховkа

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕи доброволна застраховка „ЗЛОПОЛУКА” НА ЛИЦАТА В МПС,

собственост на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

С идентификационен № PPS08-123град София, Септември 2008 година
СЪДЪРЖАНИЕ:


РАЗДЕЛ-II. Комуникация между вЪзложителя и УЧАСТНИЦИТЕ 52

РАЗДЕЛ-IV. Сключване на договор за възлагане на поръчката 54

РАЗДЕЛ-V. гаранции ЗА участие и за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 54

РАЗДЕЛ-VI. Други УКаЗАНИЯ 55
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

II. Обявление за обществената поръчка


 1. Пълно описание на обекта на поръчката

Обект на поръчката е сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука” на лицата в МПС на 1 429 /хиляда четиристотин двадесет и девет/ броя моторни превозни средства, към момента на обявление на обществената поръчката, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД.


Възложителят си запазва правото, към момента на подписване на застрахователния договор да актуализира посочения по-горе брой МПС, в случай на промяна на броя на същите, в периода между публикуване на обявлението на обществената поръчка и подписването на застрахователния договор.
Застраховките ще се сключат при следните условия на Възложителя:


 1. задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на Възложителя за причинените на трети лица вреди, вследствие на притежаването или използването на моторните превозни средства, включително:

а/ Неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;

б /Вредите причинени на чуждо имущество;

в/ Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;

г/ Разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по букви а - в, включитено съдебни разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.
 1. при доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, собственост на Възложителя, Изпълнителят изплаща застрахователната сума или част от нея, когато вследствие на злополука е причинена:

а/ Смърт на лицата в МПС;

б/ Трайна загуба на работоспособност на лицата в МПС.
 1. застрахователните суми по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите са, както следва:

1. За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;

а/ за всяко събитие при едно пострадало лице – 700 000лв.

б/ за всяко събитие при две или повече пострадали лица – 1 000 000лв.

2.За вреди на имущество – 200 000лв. за всяко събитие.
 1. застрахователна сума по доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, собственост на Възложителя, е 5 000 /пет хиляди/ лева за всяко место в моторното превозно средство. Застраховат се всички места в МПС.
 1. срокът за изплащане на обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в МПС се определят съгласно изискванията на Кодекса за застраховане.
 1. срокът за изплащане на обезщетение по доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, собственост на Възложителя, да бъде до 15 календарни дни, след представяне на необходимите документи.
 1. при смърт на застраховано лице, настъпила вследствие на злополука, покрита по доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, собственост на Възложителя да бъде изплатена застрахователната сума по договора, в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.
 1. при трайна загуба на работоспособност, настъпила вследствие на злополука, покрита по доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС, собственост на Възложителя, да бъде изплатен такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на трайната загуба на работоспособност. Процентът на трайна загуба на работоспособност да бъде определен от ТЕЛК или от застрахователна експертна комисия, съгласно списък на травматичните болести и увреждания на застрахователя след окончателно и пълно стабилизиране на уврежданията на застрахования, но не по-рано от 3 месеца и не по-късно от една година от датата на събитието. При загуба на крайници или други човешки органи процентът може да се определи и без да се спазва тримесечният срок.
 1. Изпълнителят прилага към документацията за участие Списък с документи, които се представят за изплащане на обезщетение по доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС.
 1. срокът на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и доброволната застраховка „Злополука” на лицата в МПС е една година. Началото на валидността на горепосочените застраховки за всяко отделно МПС е посочено в списък на моторните превозни средства, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/, като срокът на действие на застрахователния договор е от 00,00ч. на 01.01.2009г. до изтичане на срока на застрахователните полици, издадени с начало на валидност до 24,00ч. на 31.12.2009г.
 1. териториалното действие на застрахователния договор, по отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, се определя съгласно разпоредбите на чл.258 от Кодекса за застраховане.
 1. не се прилага самоучастие на Възложителя;
 1. в случай на промяна в собствеността на застраховани моторни превозни средства, относно задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите се прилагат разпоредбите на чл.263 от Кодекса за застраховане;
 1. в случай, че Възложителят придобие моторни превозни средства, през 2009г., те се застраховат при условията на сключения застрахователен договор и договорените в него премии.
 1. В случай, че по време на действие на застрахователния договор, застрахователния интерес за отделно МПС отпадне /бракуване, отписване, продажба на МПС и др./, застрахователният договор по отношение на него се прекратява. Изпълнителят връща на Възложителя разликата между цялата премия и премията за използваната част от периода на застрахователния договор, изчислена пропорционално на месечна база, намалена с изплатени и дължими обезщетения.
 1. дружество „РЕНОМИА” ООД, застрахователен брокер, с БУЛСТАТ130001905, вписано в регистъра на КФН с Решение №441-ЗБ/30.06.2006 е упълномощено от Възложителя да обслужва и администрира застрахователния интерес на “ЧЕЗ Разпределение България” АД по отношение на застрахователния договор, предмет на настоящата обществена поръчка.
 1. Застрахователната премия се изплаща, както следва:

а/ за моторните превозни средства, за които началото на валидност на застрахователните полици е 01.01.2009г., съгласно списък на МПС, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/, еднократно, в срок до10 /десет/ календарни дни, срещу представяне на документ за плащане и изготвени застрахователни полици.
б/ за моторните превозни средства, за които началото на валидност на застрахователните полици е след 01.01.2009г., съгласно списък на МПС, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/, съобразно началото на валидност на всяка отделна полица, в срок до 10 /десет/ календарни дни, срещу представяне на документ за плащане и изготвена застрахователна полица.


 1. в общата стойност на застрахователната премия, за посочените МПС в процедурата се включват, всички отстъпки, посреднически комисионни, административни разноски, такси, разходи на Изпълнителя за стикери, контролни талони по застрахователните полици по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и вноските към Гаранционния фонд,

 2. в срок до четири календарни дни, считано от датата на подписване на застрахователния договор, Изпълнителят да изготви и предаде на Възложителя застрахователните полици, стикери и контролни талони за МПС, с началото на валидност на застрахователните полици 01.01.2009г., съгласно списък на МПС, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/;
 1. изготвянето и предаването на застрахователни полици, стикери и талони, за автомобили, с началото на валидност на застраховката, след 01.01.2009г., съгласно списък на МПС, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/, се извършва, както следва:

Всяка застрахователна полица се изготвя и предава, ведно със стикер и талон, 10 /десет/ календарни дни, преди началото на валидността и, съобразно списък на МПС, приложен към документацията за участие в процедурата /глава IV „Технически спецификации и списък на моторните превозни средства/;


 1. предаването и приемането на полиците, стикерите и контролните талони да се извърши с приемо-предавателни протоколи, подписани от упълномощени от двете страни по договора лица.
 1. при подписване на застрахователния договор Изпълнителят посочва писмено упълномощените лица, които ще предат застрахователните полици, стикерите и контролните талони на Възложителя и подпишат приемо-предавателните протоколи.


IV. Технически спецификации и списък на моторните превозни средства
Списък на МПС за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и доброволна застраховка "Злополука" на лицата в МПС, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ЛЕКИ МПСМарка

Модел

ДК№

Категория

Брой
места

№ двигател

№ рама

Обем двигател /куб.см./

Начало на валидност на застр. ГО и застр. доброволна "Злополука" на лицата в МПС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Уаз

396206

CA0471MX

лек

7+1

30103695

396206P0187933

2445

01.1.2009

2

Уаз

452А

CA3302MT

лек

7+1

41780ВХ0707442

ХТТ220600Х0036816

2445

01.1.2009

3

Уаз

452 А

CA0472MX

лек

7+1

90208268

W0042271

2445

01.1.2009

4

Уаз

3909

CA3325MT

лек

6+1

41780В10202333

10004464

2445

01.1.2009

5

Пежо

106

C0170PC

лек

4+1

FN1A1761213

VF31CC1A251153178

1100

01.1.2009

6

Пежо

106 XN

C0168PC

лек

4+1

FN1A1759985

VF31CC1A251154504

1100

01.1.2009

7

Рено

Клио

C0561BA

лек

4+1

K7JA700R054264

VF1LB030524017840

1400

01.1.2009

8

Рено

Клио

C0564BA

лек

4+1

K7JA700R055055

VF1LB030524017839

1400

01.1.2009

9

Рено

Клио

C0566BA

лек

4+1

K7JA700R055133

VF1LB030524017860

1400

01.1.2009

10

Рено

Клио

C0570BA

лек

4+1

K7JA700R059893

VF1LB030524017861

1400

01.1.2009

11

Рено

Клио

C0571BA

лек

4+1

K7JA700R0588DO

VF1LB030524017859

1400

01.1.2009

12

Рено

Клио

C0572BA

лек

4+1

K7JA700R056177

VF1LB030524017862

1400

01.1.2009

13

Рено

Клио

C0573BA

лек

4+1

K7JA700R059908

VF1LB030524017857

1400

01.1.2009

14

Рено

Клио

C0579BA

лек

4+1

K7JA700R055056

VF1LB030524017841

1400

01.1.2009

15

НИСАН

ТЕРАНО

C0699MC

лек

6+1

7D30116800A

VSKTWUR20U0521995

3000

01.1.2009

16

Рено

Канго

C1332BA

лек

6+1

K7JA700R093413

VF1KC0MCF24991860

1400

01.1.2009

17

Рено

Канго

C1336BA

лек

6+1

K7JA700R088341

VF1КCOMCF24991861

1400

01.1.2009

18

Рено

Клио

C1450HK

лек

4+1

K7JA700R055136

VF1LB030524017858

1400

01.1.2009

19

РЕНО

КАНГО

C1871HT

лек

4+1

F8QP632C385826

VF1KCOJCF29886410

1870

01.1.2009

20

РЕНО

КАНГО

C1872HT

лек

4+1

F8QP632C385828

VF1KCOJCF29886411

1870

01.1.2009

21

РЕНО

КАНГО

C1873HT

лек

4+1

F8QP632C385518

VF1KCOJCF29886413

1870

01.1.2009

22

РЕНО

КАНГО

C1874HT

лек

4+1

F8QP632C385824

VF1КCOJCF29886412

1870

01.1.2009

23

Уаз

2206

C2294KX

лек

6+1

50506367

S0321740

2500

01.1.2009

24

Пежо

106

C3055PX

лек

4+1

FN1A1748202

VF31CC1A251148006

1100

01.1.2009

25

ВАЗ

2121

C3220PX

лек

3+1

880970

ХТА212100L0737038

1500

01.1.2009

26

ВОЛВО

V70

C3541MX

лек

6+1

B5244S3130897

YV1SW65S942372489

1984

01.1.2009

27

НИСАН

ПРИМЕРА

C3771MT

лек

4+1

QR20295026A

SJNBCAP12U0100108

2000

01.1.2009

28

РЕНО

КАНГО

C4120MC

лек

6+1

F8QP632C363857

VF1KCDJCF28191199

1870

01.1.2009

29

РЕНО

КАНГО

C4127MC

лек

6+1

F8QP632C362148

VF1KCOJCF28191186

1900

01.1.2009

30

РЕНО

КАНГО

C4132MC

лек

6+1

F8QP632C363050

VF1KCOJCF28191188

1900

01.1.2009

31

РЕНО

КАНГО

C4146MC

лек

6+1

F8QP632C363233

VF1KCOJCF28191187

1900

01.1.2009

32

РЕНО

КАНГО

C4148MC

лек

6+1

F8QP632C362967

VF1КCOJCF28191197

1900

01.1.2009

33

РЕНО

КАНГО

C4150MC

лек

6+1

F8QP632C363801

VF1КCOJCF28191195

1900

01.1.2009

34

РЕНО

КАНГО

C4151MC

лек

6+1

F8QP632C362973

VF1KCOJCF28191201

1900

01.1.2009

35

РЕНО

КАНГО

C4152MC

лек

6+1

F8QP632C363002

VF1КCOJCF28191198

1870

01.1.2009

36

РЕНО

КАНГО

C4153MC

лек

6+1

F8QP632C362953

VF1KC0JCF28191200

1870

01.1.2009

37

РЕНО

КАНГО

C4158MC

лек

6+1

F8QP632C363048

VF1KCOJCF28191189

1900

01.1.2009

38

РЕНО

КАНГО

C4160MC

лек

6+1

F8QP632C363126

VF1KCOJCF28191192

1870

01.1.2009

39

РЕНО

КАНГО

C4164MC

лек

6+1

F8QP632C363803

VF1KCOJCF28191191

1900

01.1.2009

40

РЕНО

КАНГО

C4171MC

лек

6+1

F8QP632C362719

VF1KCOJCF28191190

1900

01.1.2009

41

РЕНО

КАНГО

C4172MC

лек

6+1

F8QP632C363855

VF1KCOJCF28191193

1900

01.1.2009

42

РЕНО

КАНГО

C4181MC

лек

6+1

F8QP632C363828

VF1KCDJCF28191194

1900

01.1.2009

43

НИСАН

ТЕРАНО

C4295HT

лек

4+1

TD27278266Y

VSKKVNR20U0544751

2700

01.1.2009

44

НИСАН

ТЕРАНО

C4296HT

лек

4+1

TD27278111Y

VSKKVNR20U0544667

2699

01.1.2009

45

НИСАН

ТЕРАНО

C4297HT

лек

4+1

TD27277906Y

VSKKNR20U0544575

2700

01.1.2009

46

РЕНО

КАНГО

C4381BA

лек

6+1

K7JA700R095122

VF1KCOMCF24991857

1400

01.1.2009

47

РЕНО

КАНГО

C4391BA

лек

6+1

K7JA700R095161

VF1KCOMCF24991859

1400

01.1.2009

Каталог: edee -> content -> file-other
file-other -> 1Уводни разпоредби 1Цел
file-other -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file-other -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file-other -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
file-other -> Безкасови начини на плащане Платете в движение – само с един sms какво Ви е нужно?
file-other -> Template for representation of a shareholder natural person at a gms
file-other -> До потенциални кандидати реф. № Czs17-004 покана уважаеми господа


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница